Gepubliceerd op:

2 november 2020

Rotterdamse Kunststichting zoekt lid bestuur


Wegens het vertrek van één van de leden van het bestuur is de RKS op zoek naar een (jonge) kandidaat met bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Bij voorkeur beschikt het nieuwe lid over juridische kennis en inhoudelijke ervaring op het gebied van bestuur of toezicht in de not-for-profit-sector. Ervaring met fondsenwerving en promotie is een pre.

De Rotterdamse Kunststichting (RKS) is het ondersteunend bureau van de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur (RRKC). De RRKC verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Rotterdam. De Raad neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van de gemeente en het culturele veld.De Raad wordt bij de uitvoering van zijn taken ondersteund door een secretaris, tevens directeur van de RKS. De secretaris en de medewerkers van het bureau (in totaal 5,4 fte) zijn in dienst van de RKS. De RKS ontvangt van de gemeente jaarlijks een subsidie ten behoeve van de uitvoering van de adviestaak van de RRKC.

Bestuur RKS
Samenstelling en benoeming
Het bestuur van de RKS bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden en vergadert maximaal vier keer per jaar. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door het college van B&W van de gemeente Rotterdam, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog eens een termijn van vier jaar. Het college van B&W van de gemeente Rotterdam benoemt ook de leden van de RRKC.

Functie en taken

 • Het betreft een onbezoldigde functie.
 • De RRKC is de inhoudelijk opdrachtgever van de RKS.
 • De RKS zorgt voor de personele ondersteuning van de RRKC en beheert het budget waaruit de kosten van de RRKC worden gedekt.
 • Gelet op de ondersteunende rol die de RKS vervult voor de RRKC, biedt de gemeentelijke verordening op de RRKC de mogelijkheid om leden van de RRKC, ook lid te laten zijn van het bestuur van de RKS. Dit geschiedt op persoonlijke titel en niet namens de RRKC.
 • De voorzitter van de RRKC, Jacob van der Goot, is tevens door het college van B&W van de gemeente Rotterdam benoemd als voorzitter van het bestuur van de RKS.
 • In het bestuur zijn twee bestuursleden leden tevens lid van de RRKC, twee leden nemen deel op persoonlijke titel en één op voordracht van het personeel.

Verantwoordelijkheden

 • Het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de RKS, alsmede de kwaliteit van de relaties tot de diverse stakeholders.
 • De beoordeling en goedkeuring van de ontwikkeling van langetermijnvisie en -beleid alsmede jaarplan en jaarverslag.

Profiel leden bestuur RKS

 • Affiniteit met de maatschappelijk en culturele doelstelling en de functie van de RKS en RRKC.
 • Kennis en ervaring op minstens één en bij voorkeur meerdere van de volgende gebieden: cultureel en maatschappelijk; financieel, economisch, juridisch, bestuurlijk; marketing en communicatie; stedelijke ontwikkeling.
 • Bekend met de rol van het bestuur RKS in relatie tot de rol van de RRKC als adviesorgaan voor het college van B&W.
 • Bekend met de rol van een bestuurder ‘in betrokkenheid op passende afstand’ in maatschappelijk ondernemende organisaties.
 • Onafhankelijke, positief – kritische houding in oordeelsvorming, belangenafweging en besluitvorming.

Vacature
Wegens het vertrek van één van de leden van het bestuur die op persoonlijke titel lid is, is de RKS op zoek naar een (jonge) kandidaat met:

 • bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven (MKB) of maatschappelijke organisaties, die bij voorkeur beschikt over juridische kennis en expertise en/of kennis van HRM.
 • inhoudelijke ervaring op het gebied van bestuur of toezicht in de not-for-profit sector, bij voorkeur ook kennis/ervaring met fondsenwerving en promotie.

Meer informatie?

Uw interesse in de vacature met motivatie en CV kunt u richten aan Rento Zoutman via rrkc@rrkc.nl.
Wij zien uw reactie graag tegemoet vóór 30 november a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.