Nieuwe subsidie: ‘Toen en nu’

Wil jij je inzetten om de geschiedenis die ons verdeelde, te maken tot de toekomst die ons verbindt? Vraag subsidie aan voor een project over het koloniaal en slavernijverleden van Rotterdam. De stad die we nu kennen, is mede zo geworden door kolonialisme en slavernij in het verleden. Die geschiedenis werkt op verschillende manieren door […]

Formateursbrief RRKC

In deze periode van formatie van het nieuwe college van B&W brengt de RRKC graag vier prangende onderwerpen onder de aandacht. Het Rotterdamse veld van kunst- en cultuur heeft zich in de afgelopen periode met lastige corona omstandigheden van zijn beste kant laten zien. Makers en culturele organisaties zijn inventief omgegaan met de beperkingen die […]

Event: Cultuurdebat, Kiezen voor cultuur

Hoe ziet de cultuursector eruit ná corona? Is er een houdbaarheidsdatum voor coronasteun? Hoe wordt (of blijft) cultuur toegankelijk voor iedere Rotterdammer? Is er voldoende ruimte en steun voor nieuwe makers in de stad? Hoe belangrijk is cultuureducatie? Hoe urgent is aandacht voor maatschappelijke thema’s als diversiteit, inclusiviteit en sociale veiligheid in tijden van een […]

Handreiking voor college-akkoorden

Woensdag 16 maart, 2022 wordt er gestemd, waarna in elke gemeente een nieuw college-akkoord wordt geschreven. Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie presenteren daarom samen, voortbordurend op de New Creative Deal, een handreiking om cultuur te verankeren in de collegeakkoorden. Inspiratie voor wethouders en raadsleden, maar ook voor ambtenaren, politieke partijen, culturele instellingen en […]

Cultuurmonitor: Jaarrapportage 2021

Ieder jaar publiceert Boekmanstichting de bevindingen van het afgelopen culturele jaar middels de Cultuurmonitor. De Jaarrapportage 2021 van de Cultuurmonitor toont de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen in de cultuursector in 2021 en de meest recente versies van alle domein- en themapagina’s in de Cultuurmonitor. De Cultuurmonitor signaleert vijf belangrijke trends voor de cultuursector in 2021. […]

Cultuur beter verankerd in de Omgevingsvisie

Een amendement van GroenLinks en D66 dat oproept voor meer aandacht voor cultuur in de omgevingsvisie is aangenomen door de gemeenteraad. Dit amendement volgt op de zienswijze die de RRKC eerder al indiende over een betere verankering van plekken voor cultuur in de Ontwerp-Omgevingsvisie De veranderstad. In het amendement getiteld ‘Kunst & cultuur helpen de […]

Inspreektekst voor zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie

De gemeente Rotterdam publiceerde op 2 juli 2021 de Ontwerp-Omgevingsvisie De Veranderstad. In deze presentatie riep de gemeente betrokkenen op om desgewenst te reageren op het concept. De RRKC ging graag in op dit verzoek en de zienswijze is in deze brief te lezen. Daarnaast maakte Rento Zoutman, secretaris van de RRKC gebruik van de […]

Satellietrekening cultuur en media

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het CBS een tweede editie van de satellietrekening cultuur en media samengesteld. Deze satelliet rekening beschrijft de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp, werkgelegenheid, consumptie e.d.) voor de jaren 2015 en 2018. Daarnaast schetst de satellietrekening een beeld van de […]

Laurenspenning gaat naar Kees Moeliker

De 54ste Laurenspenning is toegekend aan Kees Moeliker, bioloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Stichting De Laurenspenning brengt hiermee haar waardering tot uitdrukking voor het niet aflatend enthousiasme waarmee Moeliker de natuur in de stad in al haar verschijningsvormen onder de aandacht brengt – binnen de muren van zijn museum, maar ook daarbuiten […]

Analyse: cultureel imago Rotterdam en organisaties

Hendrik Beerda Brand Consultancy analyseerde in opdracht van Rotterdam Festivals wat Nederlanders vinden van Rotterdam en haar cultuurorganisaties, en hoe Rotterdammers denken over hún stad en het cultuuraanbod. Wat vinden Nederlanders van Rotterdam en haar cultuurorganisaties? In de top 10 van sterke stedenmerken klom Rotterdam in de periode 2011-2017 van de zesde naar de tweede […]

Brief aan informateur: Investeer in cultuur voor iedereen

Een sterke culturele sector heeft een belangrijke economische en maatschappelijke aanjaagfunctie. Cultuur draagt niet alleen positief bij aan mentale gezondheid en welbevinden, maar is ook een belangrijke bouwsteen in het herstel na de huidige coronacrisis. Om deze aanjaagfunctie maximaal te benutten is jaarlijks bijna 500 miljoen extra nodig. Dat concludeert de Raad voor Cultuur in […]

Droom & Daad opent Makersloket

Via het Makersloket wil Stichting Droom en Daad Rotterdamse makers een hart onder de riem steken. Met een directe financiële impuls voor professionele kunstprojecten kunnen makers onmiddellijk aan de slag. Juist nu is er behoefte aan alles wat kunstenaars bieden: werk dat ambitieus en spraakmakend, onderzoekend en spannend of juist heel herkenbaar en geruststellend is. […]

Nieuwjaarsboodschap voorzitter RRKC

2021: een bewust moment Nieuwjaarsboodschap van Jacob van der Goot, voorzitter RRKC Het begin is een bewust moment. Soms nauwelijks merkbaar, maar dit jaar markeert het de start van een grote klus. Oudjaar vormde een nuttige streep – we sloten een onvoorstelbare periode af, en vooruit zien we de formidabele uitdaging, eentje om de Rotterdamse […]

Cultuurpenning en Doro Siepelprijs uitgereikt

Bij de opening van het culturele seizoen 2020-2021 in Rotterdam reikte wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) de Cultuurpenning uit aan Jeroen Everaert, creatief directeur van Mothership. De Doro Siepelprijs reikte hij uit aan Indirah Tauwnaar, initiatiefnemer van House of Urban Arts. Cultuurpenning • Jeroen Everaert  Jeroen Everaert ontvangt de Cultuurpenning op advies van […]

RRKC en anti-racisme

Hèt onderscheidende kenmerk van Rotterdam is de veelzijdige afkomst van haar bevolking. Die diversiteit is een groot goed, dat zorg en aandacht vergt van ons allemaal. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is overtuigd van de noodzaak van het concreet vormgeven van de culturele diversiteit en de inclusiviteit van onze samenleving – juist ook […]

36 projecten gehonoreerd na eerste open oproep

The Art of Impact maakt bekend dat de eerste open oproep heeft geresulteerd in 36 gehonoreerde projecten. Begin 2015 is The Art of Impact van start gegaan. The Art of Impact is een tweejarig stimulerings-en onderzoeksprogramma dat in opdracht van minister Jet Bussemaker (OCW) ontwikkeld is door de zes landelijke publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, het […]

WRR: kunstsubsidies toekennen op basis van culturele waarde

Bij het toekennen van kunstsubsidies moet de culturele waarde van kunst vooropstaan en niet de vraag wat het maatschappelijk en economisch nut ervan is. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport dat vandaag is gepresenteerd. De WRR gaat daarmee in tegen het rendementsdenken over kunst en cultuur. De verkenning van […]

The Art of Impact: kunstprojecten met een maatschappelijk effect

Op 1 december 2014 start The Art of Impact. Dit programma onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben. Hoe kan kunst verschil maken voor een leefbare wijk & stad, energie & klimaat, zorg, welzijn & life sciences en circulaire economie? Minister Bussemaker heeft hiervoor € 7 miljoen euro beschikbaar […]