Event: Cultuurdebat, Kiezen voor cultuur

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren debatpodium Arminius en de RRKC het politieke debat ‘Kiezen voor cultuur’. Lijsttrekkers en cultuurspecialisten van de verschillende politieke partijen gaan tijdens dit programma met elkaar én met vertegenwoordigers van de Rotterdamse culturele sector in gesprek over de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren op het gebied van kunst en […]

Cultuur beter verankerd in de Omgevingsvisie

Een amendement van GroenLinks en D66 dat oproept voor meer aandacht voor cultuur in de omgevingsvisie is aangenomen door de gemeenteraad. Dit amendement volgt op de zienswijze die de RRKC eerder al indiende over een betere verankering van plekken voor cultuur in de Ontwerp-Omgevingsvisie De veranderstad. In het amendement getiteld ‘Kunst & cultuur helpen de […]

Inspreektekst voor zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie

De gemeente Rotterdam publiceerde op 2 juli 2021 de Ontwerp-Omgevingsvisie De Veranderstad. In deze presentatie riep de gemeente betrokkenen op om desgewenst te reageren op het concept. De RRKC ging graag in op dit verzoek en de zienswijze is in deze brief te lezen. Daarnaast maakte Rento Zoutman, secretaris van de RRKC gebruik van de […]

Satellietrekening cultuur en media

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het CBS een tweede editie van de satellietrekening cultuur en media samengesteld. Deze satelliet rekening beschrijft de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp, werkgelegenheid, consumptie e.d.) voor de jaren 2015 en 2018. Daarnaast schetst de satellietrekening een beeld van de […]

Analyse: cultureel imago Rotterdam en organisaties

Hendrik Beerda Brand Consultancy analyseerde in opdracht van Rotterdam Festivals wat Nederlanders vinden van Rotterdam en haar cultuurorganisaties, en hoe Rotterdammers denken over hún stad en het cultuuraanbod. Wat vinden Nederlanders van Rotterdam en haar cultuurorganisaties? In de top 10 van sterke stedenmerken klom Rotterdam in de periode 2011-2017 van de zesde naar de tweede […]

Denken… en nu doen!

De Denktank New Deal werd tijdens de eerste golf van de covid-pandemie in Rotterdam ingesteld door wethouder Kasmi. Dit Rotterdamse initiatief is bijzonder, omdat het gaat om de ideeën van de makers en creatieven die met kunst en cultuur hun brood verdienenen, om ideeën die leiden tot doen. 17 mei 2021 verscheen het rapport van […]

Brief aan informateur: Investeer in cultuur voor iedereen

Een sterke culturele sector heeft een belangrijke economische en maatschappelijke aanjaagfunctie. Cultuur draagt niet alleen positief bij aan mentale gezondheid en welbevinden, maar is ook een belangrijke bouwsteen in het herstel na de huidige coronacrisis. Om deze aanjaagfunctie maximaal te benutten is jaarlijks bijna 500 miljoen extra nodig. Dat concludeert de Raad voor Cultuur in […]

Webseminar over rol lokale gemeente bij cultuurbeleid

Woensdag 2 december organiseerde fondsenwervings- en strategiebureau, Efesai een online seminar over de rol van de gemeente in de culturele keten. Naast Erica Love (West Midlands Culture Response Unit) en Araf Ahmadali (senior beleidsadviseur Gemeente Amsterdam) sloot ook de directeur van de RRKC, Rento Zoutman aan. Meer informatie over seminar.

Binnen: Resultaten vervolgonderzoek inclusiviteit 2020

Tijdens de Cultuurplanperiode 2017-2020 verdiept de RRKC zich in de vraag hoe inclusief de Rotterdamse culturele sector is. Onze meest recente inspanning op dit gebied is het onderzoek dat we samen met de EUR verrichtten naar de impliciete vooroordelen van medewerkers van instellingen binnen het Cultuurplan 2017-2020. Onderzoeksresultaten De belangrijkste conclusies vindt u hier: • […]

Conferentie ‘Cultuur werkt voor de provincie!’

Op 14 februari organiseert Kunsten ’92 de Conferentie ‘Cultuur werkt voor de provincie!’ in Theater Orpheus te Apeldoorn. Een mooie gelegenheid om in aanloop naar de Provinciale Staten in gesprek te gaan met gedeputeerden, Statenleden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, ambtenaren, adviseurs, particuliere partijen en vertegenwoordigers van Rijk en gemeenten. Gesproken wordt over de rol van de provincie […]

Reactie minister Bussemaker op kamervragen Uitgangspuntennota

Minister Bussemaker (OCW) stuurde op 24 augustus 2015 de Eerste Kamer haar reactie op de brief van de Eerste Kamer over de uitgangspunten van het cultuurbeleid 2017-2020. Hierin gaat zij in op de toezegging over witte vlekken in het cultuurbeleid, baten en lasten van culturele  instellingen, de arbeidsmarktpositie, de verhouding tussen basisinfrastructuur en fondsen, samenwerking en stelselverantwoordelijkheid en […]

concept-adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur

Middels een brief stuurde minister Jet Bussemaker op 6 januari haar concept-adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur aan de Kamer. Op 15 januari wordt deze concept-adviesaanvraag besproken in het overleg in de Tweede Kamer. De brief bestaat uit twee delen. In het eerste deel vraag minister Bussemaker de Raad te adviseren over een agenda voor het cultuurbeleid. Het […]

Minister Bussemaker stelt geld beschikbaar voor talent cultuursector

Tot 2016 komt er acht miljoen euro extra voor het ontwikkelen van talent in de cultuursector. Minister Jet Bussemaker heeft dat donderdag 28 augustus aan de Tweede Kamer geschreven. Ze komt tegemoet aan de wens om meer ruimte te maken voor experiment en verdieping voor kunstenaars. De overheid ondersteunt diverse voorzieningen voor de ontwikkeling van […]

Vacature: RRKC zoekt 50 commissieleden Cultuurplan 2017-2020

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is het officiële adviesorgaan voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. De Raad is onafhankelijk en geeft geen politieke, maar beleidsinhoudelijke adviezen. Een van de kerntaken van de Raad is het Cultuurplanadvies: een integraal advies over het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam en afzonderlijke adviezen over alle […]

Advies tussentijdse evaluatie: koester de flexibele en vindingrijke cultuursector

De Rotterdamse culturele sector is zeer flexibel en bijzonder vindingrijk. Dat is de belangrijkste conclusie van de tussentijdse evaluatie van tien Rotterdamse culturele instellingen. De Raad voerde op verzoek van het college van b en w een evaluatie uit bij tien Cultuurplaninstellingen. Die evaluatie gaf de Raad niet alleen inzicht in de artistieke en organisatorische […]