RRKC tevreden dat onafhankelijk advies is geborgd

De RRKC is teleurgesteld dat de gemeenteraad geen stokje steekt voor de opheffing per 1 januari 2023. Wel is de RRKC tevreden dat, met aangenomen moties, onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd advies geborgd blijft in Rotterdam. Terecht wordt ook de rol van de wethouder en het ambtelijk apparaat onderzocht. Met gemengd gevoel kijkt voorzitter Carlos Gonçalves […]

Inspreektekst commissie Sociaal: oproep tot heroverweging besluit college

Woensdag 29 juni kwam de gemeenteraadscommissie Sociaal bijeen om het besluit van de wethouder om de RRKC op te heffen te bespreken. De RRKC was ook aanwezig en sprak in met een oproep tot heroverweging van het besluit van het oude college. Dit om tijd en ruimte te creëren om samen, met het nieuwe college […]

Reactie wethouder op advies Sociale veiligheid

Op 13 mei jl. ontving de RRKC de reactie van de wethouder op het advies Ongehoord Geluid (maart 2022). In dit advies riep de RRKC het college op om sociale veiligheid te agenderen en drong hij aan op aandacht voor het onderwerp in de Rotterdamse cultuursector. Daarnaast stelde de RRKC voor om, middels onderzoek, kansen […]

Reactie RRKC op college-besluit

Op 31 mei kondigde de wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme, Said Kasmi aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur per 1 januari 2023 op te heffen. Een besluit dat op ondeugdelijke gronden is genomen en bestuurlijk op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. We roepen op om het besluit van het vorige college te […]

Nieuw advies over sociale veiligheid: Ongehoord geluid

In de adviesbrief Ongehoord geluid vraagt de RRKC aandacht van het college en de Rotterdamse cultuursector voor sociale veiligheid in het Rotterdamse culturele veld. De Raad vindt dat symptomen van een onveilige werksituatie, zoals intimidatie, discriminatie of machtsmisbruik, actief moeten worden bestreden. Onder sociale veiligheid verstaat de RRKC de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken […]

Event: Cultuurdebat, Kiezen voor cultuur

Hoe ziet de cultuursector eruit ná corona? Is er een houdbaarheidsdatum voor coronasteun? Hoe wordt (of blijft) cultuur toegankelijk voor iedere Rotterdammer? Is er voldoende ruimte en steun voor nieuwe makers in de stad? Hoe belangrijk is cultuureducatie? Hoe urgent is aandacht voor maatschappelijke thema’s als diversiteit, inclusiviteit en sociale veiligheid in tijden van een […]

Handreiking voor college-akkoorden

Woensdag 16 maart, 2022 wordt er gestemd, waarna in elke gemeente een nieuw college-akkoord wordt geschreven. Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie presenteren daarom samen, voortbordurend op de New Creative Deal, een handreiking om cultuur te verankeren in de collegeakkoorden. Inspiratie voor wethouders en raadsleden, maar ook voor ambtenaren, politieke partijen, culturele instellingen en […]

Cultuurmonitor: Jaarrapportage 2021

Ieder jaar publiceert Boekmanstichting de bevindingen van het afgelopen culturele jaar middels de Cultuurmonitor. De Jaarrapportage 2021 van de Cultuurmonitor toont de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen in de cultuursector in 2021 en de meest recente versies van alle domein- en themapagina’s in de Cultuurmonitor. De Cultuurmonitor signaleert vijf belangrijke trends voor de cultuursector in 2021. […]

Cultuur beter verankerd in de Omgevingsvisie

Een amendement van GroenLinks en D66 dat oproept voor meer aandacht voor cultuur in de omgevingsvisie is aangenomen door de gemeenteraad. Dit amendement volgt op de zienswijze die de RRKC eerder al indiende over een betere verankering van plekken voor cultuur in de Ontwerp-Omgevingsvisie De veranderstad. In het amendement getiteld ‘Kunst & cultuur helpen de […]

Inspreektekst voor zienswijze Ontwerp-Omgevingsvisie

De gemeente Rotterdam publiceerde op 2 juli 2021 de Ontwerp-Omgevingsvisie De Veranderstad. In deze presentatie riep de gemeente betrokkenen op om desgewenst te reageren op het concept. De RRKC ging graag in op dit verzoek en de zienswijze is in deze brief te lezen. Daarnaast maakte Rento Zoutman, secretaris van de RRKC gebruik van de […]

Satellietrekening cultuur en media

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het CBS een tweede editie van de satellietrekening cultuur en media samengesteld. Deze satelliet rekening beschrijft de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp, werkgelegenheid, consumptie e.d.) voor de jaren 2015 en 2018. Daarnaast schetst de satellietrekening een beeld van de […]

Analyse: cultureel imago Rotterdam en organisaties

Hendrik Beerda Brand Consultancy analyseerde in opdracht van Rotterdam Festivals wat Nederlanders vinden van Rotterdam en haar cultuurorganisaties, en hoe Rotterdammers denken over hún stad en het cultuuraanbod. Wat vinden Nederlanders van Rotterdam en haar cultuurorganisaties? In de top 10 van sterke stedenmerken klom Rotterdam in de periode 2011-2017 van de zesde naar de tweede […]

Denken… en nu doen!

De Denktank New Deal werd tijdens de eerste golf van de covid-pandemie in Rotterdam ingesteld door wethouder Kasmi. Dit Rotterdamse initiatief is bijzonder, omdat het gaat om de ideeën van de makers en creatieven die met kunst en cultuur hun brood verdienenen, om ideeën die leiden tot doen. 17 mei 2021 verscheen het rapport van […]

Brief aan informateur: Investeer in cultuur voor iedereen

Een sterke culturele sector heeft een belangrijke economische en maatschappelijke aanjaagfunctie. Cultuur draagt niet alleen positief bij aan mentale gezondheid en welbevinden, maar is ook een belangrijke bouwsteen in het herstel na de huidige coronacrisis. Om deze aanjaagfunctie maximaal te benutten is jaarlijks bijna 500 miljoen extra nodig. Dat concludeert de Raad voor Cultuur in […]

Webseminar over rol lokale gemeente bij cultuurbeleid

Woensdag 2 december organiseerde fondsenwervings- en strategiebureau, Efesai een online seminar over de rol van de gemeente in de culturele keten. Naast Erica Love (West Midlands Culture Response Unit) en Araf Ahmadali (senior beleidsadviseur Gemeente Amsterdam) sloot ook de directeur van de RRKC, Rento Zoutman aan. Meer informatie over seminar.

Binnen: Resultaten vervolgonderzoek inclusiviteit 2020

Tijdens de Cultuurplanperiode 2017-2020 verdiept de RRKC zich in de vraag hoe inclusief de Rotterdamse culturele sector is. Onze meest recente inspanning op dit gebied is het onderzoek dat we samen met de EUR verrichtten naar de impliciete vooroordelen van medewerkers van instellingen binnen het Cultuurplan 2017-2020. Onderzoeksresultaten De belangrijkste conclusies vindt u hier: • […]

Conferentie ‘Cultuur werkt voor de provincie!’

Op 14 februari organiseert Kunsten ’92 de Conferentie ‘Cultuur werkt voor de provincie!’ in Theater Orpheus te Apeldoorn. Een mooie gelegenheid om in aanloop naar de Provinciale Staten in gesprek te gaan met gedeputeerden, Statenleden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, ambtenaren, adviseurs, particuliere partijen en vertegenwoordigers van Rijk en gemeenten. Gesproken wordt over de rol van de provincie […]

Reactie minister Bussemaker op kamervragen Uitgangspuntennota

Minister Bussemaker (OCW) stuurde op 24 augustus 2015 de Eerste Kamer haar reactie op de brief van de Eerste Kamer over de uitgangspunten van het cultuurbeleid 2017-2020. Hierin gaat zij in op de toezegging over witte vlekken in het cultuurbeleid, baten en lasten van culturele  instellingen, de arbeidsmarktpositie, de verhouding tussen basisinfrastructuur en fondsen, samenwerking en stelselverantwoordelijkheid en […]