Samenvatting, Conclusies en Aanbevelingen

Samenvatting

Op zaterdag 1 februari 2020 om 12 uur verstreek de termijn om aanvragen in te dienen voor het Cultuurplan 2021-2024. De afdeling Cultuur van de gemeente Rotterdam heeft 122 aanvragen ontvankelijk verklaard voor de beoordeling door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC).

Deze samenvatting geeft de relevante cijfers en bedragen, vermeldt de opdracht van de gemeente aan de RRKC en bevat informatie over het proces en de keuzes die de RRKC heeft gemaakt. Tevens geeft de Raad op hoofdlijnen de inhoudelijke resultaten van het advies aan.

Feiten en cijfers

 

 

 • 122 instellingen hebben een aanvraag ingediend voor een subsidie in het kader van het Cultuurplan 2021-2024. Van de 122 instellingen zijn 42 nieuwe aanvragers (34%). Tachtig instellingen worden al structureel gefinancierd door de gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan 2017-2020.
 • Het door de gemeente beschikbaar gestelde budget voor het Cultuurplan 2021-2024 is € 81,7 miljoen, inclusief een bedrag van € 43,3 miljoen voor de Rotterdamse Culturele Basis (RCB). Het feitelijk te verdelen budget is € 38,4 miljoen.
 • De 122 instellingen hebben gezamenlijk € 103,4 miljoen aangevraagd. Bij een positieve beoordeling van alle aanvragen zou het financieringstekort € 21,7 miljoen zijn.
 • De instellingen in het huidige Cultuurplan vragen gezamenlijk ongeveer € 9.8 miljoen meer aan dan zij in de periode 2017-2020 ontvangen. De acht RCB-instellingen vragen samen € 4,7 miljoen extra aan. Door de 42 nieuwe aanvragers is ongeveer € 7.1 miljoen aangevraagd. Het kleinst aangevraagde bedrag is € 20.000 (Prinses Christina Concours). Het hoogst aangevraagde bedrag is € 10.732.000 (Museum Boijmans Van Beuningen).

 

Adviesaanvraag college van B&W

In de adviesaanvraag van 1 oktober 2019 verzoekt de gemeente de RRKC om gemotiveerd advies uit te brengen over:

 • de artistiek inhoudelijke kwaliteit van de aanvragers en plannen
 • de positie van de aanvragers in het Rotterdamse en (inter)nationale veld
 • de bedrijfsvoering (waaronder de aansluiting op de drie codes: Diversiteit & Inclusie, Fair Practice en Cultural Governance)
 • de aansluiting van de aanvraag op de uitgangspunten van het cultuurbeleid 2021-2024: inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit, oftewel de ‘drie I’s’.
 • het bij de aanvragen passend subsidieniveau

De gemeente verzoekt de RRKC om de analyse van Rotterdam Festivals te betrekken bij de advisering over enkele festivals en evenementen die een aanvraag doen voor het Cultuurplan 2021-2024. Tevens verzoekt de gemeente de RRKC om Rotterdamse wijkraden en gebiedscommissies te consulteren in de advisering van enkele aanvragers met (ook) een lokale functie.

Ten aanzien van de drie I’s vraagt het college de RRKC een integrale analyse van de wijze waarop instellingen daar invulling aan geven. Bij inclusiviteit gaat het onder meer over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het aanbod en de aansluiting op de gebieden waar instellingen gevestigd zijn. Wat betreft publiek verzoekt het college om een oordeel over publieksbereik, publiekssegmentatie en spreiding over de stad. Bij innovatie gaat het onder meer om vernieuwing van het aanbod en ruimte voor nieuwe makers en talenten. Bij interconnectiviteit vraagt het college hoe instellingen dit uitgangspunt hebben verwerkt in hun aanvraag. In paragraaf 2.2 treft u deze analyses aan.

Tot slot vraagt het college de RRKC om een beoordeling van de Rotterdamse Culturele Basis en de collectiebeleidsplannen en een advies over de verdeling van BKV-gelden.

Voor het Cultuurplan 2021-2024 is jaarlijks € 38.389.000 beschikbaar. De gemeente verzoekt de RRKC om bij de advisering aan te geven welke instellingen binnen het voor het Cultuurplan gereserveerde budget vallen, en welke instellingen met een positief advies buiten het budget vallen.

Beoordelingsproces

De Raad hanteert bij de beoordeling van elke aanvraag een ‘driehoek’ met punten die afzonderlijk van elkaar worden getoetst: culturele betekenis, bedrijfsvoering en publiek.

 

 

Daarnaast beoordeelt de Raad de aanvragen op de beleidsspeerpunten van de gemeente, de ‘drie I’s’. In de beoordeling woog inclusiviteit het zwaarst.
De Raad beoordeelt de acht instellingen in de RCB op dezelfde wijze als de andere aanvragers, met speciale aandacht voor de ‘extra opdracht’ die zij kregen toegewezen van het college. De RRKC adviseert niet over het subsidiebedrag van de RCB-instellingen, zie bijlage A

Verdeeladvies RRKC

 • In het kader van het Cultuurplan 2021-2024 hebben 122 instellingen een aanvraag ingediend. Hieronder zijn 42 nieuwe aanvragers (34%) en 80 instellingen die al structureel gefinancierd worden door de gemeente Rotterdam vanuit het Cultuurplan 2017-2020.
 • Het college heeft de RRKC gevraagd aan te geven welke instellingen binnen het voor het Cultuurplan 2021-2024 gereserveerde kader vallen en welke instellingen die wel positief beoordeeld zijn, buiten het financiële kader voor het Cultuurplan (CP) vallen.
 • De RRKC heeft geadviseerd binnen het beschikbaar gestelde budget van € 38.389.000 miljoen.
 • De RRKC heeft acht RCB-instellingen beoordeeld zonder een subsidiebedrag te adviseren.
 • In totaal hebben 94 instellingen een positief advies gekregen. De RRKC onderscheidt 4 groepen, zie bijlage F.

 

1.4 Verdeelvoorstel RRKC


*Drie instellingen: Cultuurconcreet, KCR en SKAR zijn door de gemeente buiten het Cultuurplan geplaatst. **Drie instellingen: Ceasar, De Player en Roots & Routes hebben geen aanvraag ingediend voor Cultuurplan 2021 – 2024.

In totaal krijgen 28 instellingen van de 122 aanvragen een negatief advies. Van de 42 nieuwe aanvragers heeft de RRKC van 21 de plannen negatief beoordeeld. Van de 86 instellingen die in het huidige Cultuurplan 2017-2020 zijn opgenomen (inclusief RCB), hebben tachtig cultuurplaninstellingen opnieuw aangevraagd. Daarvan krijgen zeven instellingen een negatief advies.

Het totaal van 94 positief beoordeelde aanvragen bestaat voor 9 procent uit RCB-instellingen, voor 54 procent uit Cultuurplaninstellingen die al vóór 2017 deel uitmaakten van het Cultuurplan, voor 15 procent uit doorgroeiers, die waren in 2017 nieuw in het Cultuurplan, en voor 22 procent uit nieuwkomers.

 

 

De acht RCB-instellingen krijgt 53 procent van het totale budget. De 51 Cultuurplaninstellingen krijgen binnen de budgetverdeling 42 procent van het totale budget. De veertien doorgroeiers en de 21 nieuwkomers – samen 37 procent van alle instellingen – krijgen samen 5 procent van het beschikbare budget. Voor het totaal overzicht van alle positieve en de negatieve adviezen verwijzen wij naar 3.2 Index Instellingen

Nieuwe stadsmuseale functie
De Raad adviseert het college een nieuwe stadsmuseale functie te ontwikkelen, een die past bij de stad en waarin de collectie, de visie, samenwerkingsverbanden en het publieke aspect nieuwe impulsen krijgen. Daarbij is zowel de geschiedenis van de stad als de actuele stedelijkheid relevant.
De Raad adviseert de presentatiefunctie van Museum Rotterdam te beëindigen en het museum – in afwachting van de nieuwe functie – wel het beheer van de collectie te laten uitvoeren. De Raad adviseert voor de ontwikkeling van deze functie in de komende periode een budget van € 700.000 te reserveren. Dit budget is tevens bestemd voor (experimentele) thematische publieksactiviteiten in nauwe samenwerking met partners in de stad (en daarbuiten).

Behoud jazzprogrammering
De Raad adviseert negatief over de aanvraag van Jazz International Rotterdam (JIR). Als gevolg van dit advies zou een deel van de jazzprogrammering van De Doelen en LantarenVenster vervallen. De Raad vindt dit niet wenselijk en adviseert hier een budget van € 110.000 voor te bestemmen en het beheer hiervan toe te wijzen aan LantarenVenster.