1. Kader, feiten en proces

1.4 Verdeeladvies

  • Het college heeft de RRKC gevraagd aan te geven welke instellingen binnen het voor het Cultuurplan 2021-2024 gereserveerde kader vallen en welke instellingen die wel positief beoordeeld zijn, buiten het financiële kader voor het Cultuurplan (CP) vallen.
  • De RRKC heeft geadviseerd binnen het beschikbaar gestelde budget van € 38.389.000 miljoen.
  • De acht RCB-instellingen zijn beoordeeld door de RRKC zonder een subsidiebedrag te adviseren.
  • In totaal hebben 94 instellingen een positief advies gekregen. De RRKC onderscheidt 4 groepen (zie bijlage F)

1.4 Verdeelvoorstel RRKC


*Drie instellingen: Cultuurconcreet, KCR en SKAR zijn door de gemeente buiten het Cultuurplan geplaatst. **Drie instellingen: Ceasar, De Player en Roots & Routes hebben geen aanvraag ingediend voor Cultuurplan 2021 – 2024.

  • In totaal krijgen 28 instellingen van de 122 aanvragen een negatief advies. Van de 42 nieuwe aanvragers heeft de RRKC van 21 de plannen negatief beoordeeld. Van de 86 instellingen die in het huidige Cultuurplan 2017-2020 zijn opgenomen (inclusief RCB), hebben tachtig cultuurplaninstellingen opnieuw aangevraagd. Daarvan krijgen zeven instellingen een negatief advies.
  • De Raad adviseert buiten het beschikbaar gestelde budget ruimte van een bedrag van € 810.000 te maken voor twee belangrijke functies voor de stad: een nieuwe stadsmuseale functie en de jazzprogrammering.

  • De 94 positief beoordeelde aanvragen bestaan voor 9 procent uit RCB-instellingen, voor 54 procent uit Cultuurplaninstellingen die al vóór 2017 deel uitmaakten van het Cultuurplan, voor 15 procent uit doorgroeiers (die waren in 2017 nieuw in het Cultuurplan) en voor 22 procent uit nieuwkomers. Van het totale budget vloeit 53 procent naar de acht RCB-instellingen. De 51 cultuurplaninstellingen krijgen binnen de budgetverdeling 42% van het totale budget. De 14 doorgroeiers en de 21 nieuwkomers – samen 37 procent van alle instellingen – krijgen 5 procent van het beschikbare budget.

Verdeling budget over disciplines

  • Onderstaand overzicht maakt de budgetstromen per discipline zichtbaar: van de RCB-instellingen, de Cultuurplaninstellingen, de groep doorgroeiers en de groep nieuwkomers. De doorgroeiers en nieuwkomers, samen goed voor 37 procent van alle positief beoordeelde instellingen ontvangen gezamenlijk 5 procent van het totale budget. De disciplines Musea (28%), Theater (22%) en Muziek (Klassiek/Opera/Hedendaags 15%) ontvangen samen bijna de helft van het budget.

Budgetstromen naar discipline