Women Connected

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 426.941
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC ziet Women Connected als een uniek en cultureel divers netwerk dat theaterinitiatieven van vrouwen in de stad ondersteunt en stimuleert. Women Connected is voortgekomen uit het Rotterdams Wijktheater. De Raad vindt het initiatief weliswaar waardevol, maar is kritisch over de uitwerking van de talentontwikkeling, de kernactiviteit van Women Connected.

In beginsel onderkent de Raad de mogelijkheid dat deze organisatie kan uitgroeien tot een duurzame organisatie, maar kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het netwerk in een prematuur stadium is verzelfstandigd. De bedrijfsvoering is onvoldoende sterk ontwikkeld voor een Cultuurplaninstelling.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC is van mening dat de aanvraag prematuur is. De organisatie is in bedrijfsmatig opzicht onvoldoende toegerust om een plaats in het Cultuurplan in te nemen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Women Connected heeft een artistiek doel met een sociale werkwijze. We zijn het grootste podiumkunsten netwerk voor vrouwen in Rotterdam. Wij maken hoogwaardige theatrale presentaties specifiek gericht op en met een representatief collectief vrouwen afkomstig uit een multiculturele samenleving die Rotterdam eigen is.

Stichting Women Connected is een succesvolle spin-off van het Rotterdams Wijktheater (RWT), Women Connected wat in 2013 begon als een project binnen het Rotterdams Wijktheater onder de artistieke leiding van Kaat Zoontjens, ontwikkelde zich in 2019 tot iets dat we inmiddels een culturele en emancipatorische “beweging” kunnen noemen; een beweging van Rotterdamse vrouwen van alle culturen die middels kunst steun, kracht en inspiratie vinden bij elkaar en in elkaars verhaal.

Als zelfstandige stichting zijn we weliswaar nieuw, maar als community arts gezelschap in het cultuurlandschap van Rotterdam absoluut niet.

Met een jaarlijks terugkerende voorstelling ter viering van Internationale Vrouwendag is Women Connected in de afgelopen jaren uitgegroeid van een project tot een krachtige theatrale beweging waarvan de potentie nog bij lange na niet is bereikt. Onze artistieke impact is tastbaar en de ontwikkelde werkwijze schaalbaar. Met als hoogtepunt een tot op de nok gevulde grote zaal van Theater Rotterdam Schouwburg met 1.000 vrouwen ter viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht op 23 april 2019.

In de periode van het cultuurplan 2021-2024 heeft Women Connected de ambitie om haar artistieke impact en ecosysteem verder te verduurzamen en verbreden via innovatie gevoed door collaboratie en kennisdeling. Vanuit een structurele subsidie willen wij een zekerheid creëren om onze beweging door te trekken, dieper te wortelen en het aanbod aan te kunnen blijven bieden. Basis hiervoor zijn onze organisatie, onze werkwijze, onze vrouwennetwerk, onze samenwerkende partners, onze voorstellingen en de stad Rotterdam.

Wij hebben hierbij de strategie om een meeslepende theatrale productie te realiseren die over meerdere aaneengesloten dagen in juni 2025 plaatsvindt. Deze dagen zullen onder de werknaam ‘De Stille Heldinnen Dagen’ plaatsvinden stadsbreed in Rotterdam met 10.000 vrouwen (‘Stille Heldinnen’) uit de diverse Rotterdamse wijken in de hoofdrol. Deze dagen zullen gedragen worden en co-geproduceerd zijn met 10.000 Stille Heldinnen en diverse culturele/maatschappelijke partners die we stapsgewijs in de komende jaren gaan identificeren en activeren in de wijken/gebieden van Rotterdam.

Beoordeling van de aanvraag

Women Connected is een uniek en cultureel divers vrouwennetwerk dat is voortgekomen uit het Rotterdams Wijktheater. Het netwerk ondersteunt en stimuleert theatrale initiatieven van vrouwen in de stad, produceert jaarlijks, op Internationale Vrouwendag, een grotezaalvoorstelling en werkt toe naar een meerdaagse productie die gepland staat voor 2024.

De Raad ziet Women Connected als een inspirerende organisatie die van belang is voor de ontwikkeling van meer diversiteit in en buiten het theater. Het netwerk beoogt kleinschalige theaterinitiatieven te signaleren, die een stap verder te brengen en producties op maat te maken zodat het theaterwerk zich als een olievlek over de stad kan verspreiden. De Raad ziet de potentie van het netwerk om uit te groeien tot een duurzame beweging en onderkent het effect op de sociale cohesie; de impact van Women Connected op de deelnemers kan groot zijn.

Artistieke kwaliteit
De Raad heeft voldoende vertrouwen in de artistieke en theatrale kwaliteit van de grotezaalproducties, maar is minder overtuigd van de vakmatige kwaliteit van de kleinschalige theaterinitiatieven. De manier waarop theatrale genres uit verschillende culturen in een nieuwe context worden geplaatst en nieuwe zeggingskracht krijgen, vindt de Raad interessant.

Women Connected onderscheidt zich door de manier waarop het vrouwennetwerk theaterinitiatieven ontwikkelt en het verbindingen aangaat met podia en andere organisaties. Het netwerk beweegt zich op het snijvlak van artistiek en sociaal-maatschappelijk werk. Gevestigd in het Luxor Theater neemt het een duidelijke positie in Rotterdam in en genereert het nieuw en meer divers publiek voor podiumkunst. In die zin vervult Women Connected een pioniersfunctie.

De Raad waardeert de ruimte voor talentontwikkeling, maar mist een duidelijk beeld van de wijze waarop de organisatie de theaterinitiatieven op een kwalitatief hoger plan brengt. Women Connected lijkt een formule te hanteren van ontmoeten, talent ontdekken en theater maken. De Raad mist een artistiek-inhoudelijke langetermijnvisie op de ontwikkeling van de theaterinitiatieven, gekoppeld aan een duidelijke visie op de wisselwerking tussen deelnemers en organisatie.
Ook een scherp uitgewerkte methodiek ontbreekt, die des te belangrijker is voor de kwetsbare doelgroepen waarmee Women Connected werkt. Voor de doelgroep van Women Connected is een veilige omgeving noodzakelijk, waarin vrouwen zich veilig voelen om hun verhalen te delen.

De Raad onderkent de potentie van het netwerk om uit te groeien tot een duurzame organisatie, maar meent dat de bedrijfsvoering onvoldoend sterk ontwikkeld is. Women Connected is te vroegtijdig verzelfstandigd en formuleert geen eigentijdse visie op cultureel ondernemerschap.

De bedrijfsmatige inrichting is met drie directieleden topzwaar. Ook vindt de Raad de taakverdeling weinig doordacht en onvoldoende toegelicht. Een gefaseerd groeimodel ontbreekt.

De eigen inkomsten zijn laag en de organisatie laat kansen liggen om hierin te differentiëren. De organisatie hecht belang aan financiële toegankelijkheid, maar de Raad mist een bijbehorende strategie, bijvoorbeeld om bezoekers naar draagkracht meer of minder te laten bijdragen.

Financieringsmix
De financieringsmix leunt zeer eenzijdig op de beoogde gemeentelijke subsidie. Bovendien vindt de Raad het aangevraagde bedrag voor een beginnende organisatie aan de hoge kant. De Raad mist substantiële aandacht voor fondsenwerving en sponsors en wijst op de mogelijkheid om ook middelen te genereren op het gebied van participatie.

Fair Pay
De organisatie geeft aan te werken volgens de CAO Toneel en Dans. De Raad heeft de indruk dat de vaste medewerkers overuren draaien. Hij vindt de omgang met de Fair Practice Code niet over de gehele linie inzichtelijk.

Concluderend vindt de Raad de bedrijfsvoering, het ondernemerschap en vooral de financieringsmix onvoldoende ontwikkeld. Tevens zoekt de Raad tevergeefs naar ambitie en een realistische visie om te groeien in cultureel ondernemerschap.

Women Connected wil een afspiegeling zijn van de diversiteit in Rotterdam en vrouwen een laagdrempelige instap bieden om eigen talenten te ontdekken en theater te maken. Het netwerk heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van diversiteit en inclusief werken in het theater.

Publiek
Women Connected ontsluit de theaterwereld voor een, met name cultureel-, divers publiek dat in belangrijke mate afkomstig is uit het persoonlijke netwerk van de vrouwen die optreden en voorstellingen maken. Binnen de doelstelling van het project ligt de nadruk op vrouwen; mannen zijn alleen welkom als publiek.

De Raad vindt de werkwijze om steeds een nieuwe wijk in te gaan en daar met culturele activiteiten het vertrouwen te winnen van mensen goed onderbouwd. Ook is de Raad enthousiast over activiteiten om vrouwen in een wijk op te halen, om een theaterproductie bij te wonen in een andere wijk. Zo kan het publieksbereik gestaag groeien en ontstaat een uitdijende kring die zich verbonden weet met Women Connected.

Personeel
De vaste medewerkers van Women Connected vormen een klein team. In bredere zin is het netwerk zeer divers en zet het de deuren naar de theaterwereld wijd open voor vrouwen van verschillende sociale en culturele achtergronden.

De werkmethode is onderscheidend en innoverend voor Rotterdam. Women Connected probeert een groeiende theaterbeweging tot stand te brengen. Het netwerk gaat aan de slag met theatrale genres uit verschillende culturen die zij uit een sfeer van folklore haalt en in een nieuwe context plaatst.

De Raad is niet overtuigd dat de innovatieve werkwijze in de komende periode verder tot ontwikkeling zal komen.

Interconnectiviteit is de doelstelling van het netwerk en de Raad ziet vooral verbindingen met maatschappelijke organisaties in de stad. Naast de directe link met het Luxor Theater en andere podia in de stad, beschikt Women Connected niet over een groter samenwerkingsnetwerk met culturele organisaties. De Raad verbaast zich erover dat in de aanvraag geen samenwerking naar voren komt met Lab-Z van Theater Zuidplein.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert het college de Cultuurplanaanvraag van Women Connected af te wijzen.