Witte de With Center for Contemporary Art

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 446.000 (onder voorbehoud)
Gevraagd subsidiebedrag
€ 668.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 446.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Witte de With Center for Contemporary Art heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een presentatie-instelling van hoogwaardige kwaliteit, met een relevante rol en stevige positie in de stad. De Raad vindt het jammer dit niet terug te zien in de activiteiten voor de komende jaren: het thema ‘care’ blijft in de aanvraag een academische notie, waardoor niet duidelijk wordt welk effect deze koers op de programmering en het publiek zal sorteren.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad betreurt het gebrek aan concretisering in het meerjarenbeleidsplan en vreest dat de mate van abstractie waarmee Witte de With zich uitdrukt de organisatie laat wegdrijven van de stad en haar publiek. De Raad hoopt dat de organisatie haar koers bijstelt om de binding met de stad te houden, en acht haar hiertoe in staat.

Voor de gevraagde subsidieverhoging ontbreekt onderbouwing. De Raad adviseert het college om het huidige subsidiebedrag van Witte de With Center for Contemporary Art te handhaven, mits de organisatie een helder meerjarenbeleidsplan opstelt, waarin zij de plannen concretiseert, vooral die over programmering en publiek.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

De periode 2017-2020 markeerde een keerpunt voor Witte de With Center for Contemporary Art, met name door de polariserende publieksdebatten over onze naam die vanaf 2017 werden gevoerd. Kort daarna zijn we gestart met een betekenisvol transformatieproces voor het instituut. Dat bracht een aanscherping van bewustzijn met zich mee, en een substantiëlere vertegenwoordiging van meerstemmig cultureel erfgoed. Een onmiskenbaar onderdeel van dit proces is collectief leren.

Sinds onze oprichting in 1990 zijn we van mening dat artistieke expressie en filosofisch onderzoek leiden tot kritisch denken en het cultiveren van onderling begrip. Vanaf het begin hebben we gezocht naar antwoorden op artistieke vraagstukken en theoretische kwesties die voortkomen uit een bepaalde context, maar niet geografisch begrensd zijn. Nu erkennen we dat we dit het best kunnen bereiken met nog meer openheid, verbondenheid, zorgzaamheid en toewijding.

Op grond van het bovenstaande zal het beleid van ons instituut voor 2021-2024 zich concentreren op de principes van zorgzaamheid en toewijding (‘politics of care’). Door verschillende praktijkvoorbeelden van zorgzaamheid en toewijding te onderzoeken, kunnen we zowel vraagstukken over historisch erfgoed als huidige maatschappelijke ontwikkelingen kritisch aan de orde stellen en zo bijdragen aan het verbeelden en verwezenlijken van betere samenlevingen en leefomgevingen. De focus op ‘care’ betekent het cultiveren van langdurige verbintenissen, het koesteren van geëngageerde partnerschappen en het mee-ontwikkelen met duurzame praktijken. Een intersectionele aanpak van zorgzaamheid (‘care’) kan bovendien leiden tot meer duidelijkheid over hoe verschillende factoren – zoals gender en ras, of inheemse kennisstelsels en wetenschappelijke vooruitgang – bijdragen aan het vormgeven van cultuur en, in het verlengde daarvan, de esthetische ervaring.

Ons beleid voor de toekomst wordt gevormd door een visie op zorgzaamheid vanuit meerdere perspectieven. Deze visie kunnen we het beste uitwerken door te kiezen voor een ecosysteem-gericht raamwerk. Hiervoor hebben we een holistische werkstrategie voor ogen, die ons niet alleen inspireert bij het vormgeven van onze activiteiten en partnerschappen, maar ook bij ons beleid op het gebied van communicatie. Dat laatste betekent ook het realistisch implementeren van de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. De motivaties en procedures voor inclusiviteit, interconnectiviteit en innovatie zijn verweven in al onze geplande processen en projecten.

MANIFESTO
Witte de With verbindt zich met intense toewijding aan hedendaagse kunst en theorie. Aan kunstenaars, denkers en het publiek. We verbinden ons met toewijding aan het overbrengen van denkbeelden. Aan het zichtbaar maken. Aan het leveren van bijdragen aan de kunstwetenschappen, en aan het bevorderen van doordachte discussies over cultuur. We verbinden ons met toewijding aan het waarnemen van verschillende gevoelens en gevoeligheden. Aan het ervaren van kwetsbaarheid. Aan het erkennen van onafhankelijkheid en het omarmen van onderlinge afhankelijkheid. We verbinden ons met toewijding aan onze huidige gemeenschap, en aan het creëren van nieuwe gemeenschappen. Aan ons team, onze faciliteiten en onze context. Aan het lokaal relevant en mondiaal betekenisvol zijn. We verbinden ons met toewijding aan het beleven van de tegenstelling tussen continuïteit en verandering.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag van Witte de With Center for Contemporary Art laat zich lezen als een uitgebreid missionstatement, geënt op de principes van zorgzaamheid en toewijding, de politics of care.
De RRKC herkent hierin een actueel onderwerp,  bovendien een dankbaar thema voor een cultuurinstelling om zich aan te verbinden, maar ziet care onvoldoende terug in de programmering; het wordt niet concreet gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat het thema in de aanvraag een academische notie blijft, waardoor niet duidelijk wordt welk effect het zal hebben op de programmering en het publiek.

De Raad is positief over Melly, de transformatie van de white cube-tentoonstellingsruimte op de benedenverdieping in een multifunctionele en publieksvriendelijke ruimte. De Raad herkent in Melly een concretisering van beleid dat mens en samenleving verbindt.

De Raad oordeelt positief over 100% Hedendaags, het samenwerkingsverband van MAMA, TENT en Witte de With. Het programma bevat een gevarieerd en prikkelend educatieaanbod voor leerlingen van alle niveaus en leerjaren van het voortgezet onderwijs en het mbo, en verbindt zo de instellingen aan de stad en vice versa.

De Raad heeft begrip voor het transformatieproces waarin Witte de With Center for Contemporary Art zich sinds de polariserende publieksdebatten over de naamgeving (2017) bevindt. Tegelijkertijd betreurt de Raad het dat het beleid om al of niet de naam van de instelling te veranderen voornamelijk intern gericht is, waardoor Witte de With zich niet lijkt te verbinden met bestaande doelgroepen en de omgeving.

Witte de With Center for Contemporary Art heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een relevante presentatie-instelling van hoogwaardige kwaliteit, met een stevige positie in de stad. De Raad vindt het jammer dit niet terug te zien in een concreet uitgewerkt programma voor de komende periode. Witte de With zou hierdoor af kunnen drijven van de stad en haar publiek. De Raad hoopt dat Witte de With haar koers tijdig bijstelt om de verbinding met de stad te behouden en acht haar hiertoe in staat.

Onderbouwing van de gevraagde subsidieverhoging ontbreekt in de aanvraag. Ook maakt deze niet inzichtelijk waarom het aantal activiteiten omlaag gaat, terwijl de kosten daarvan substantieel stijgen. De Raad heeft de indruk dat de begroting van Witte de With Center for Contemporary Art niet overeenkomt met de omvang van de organisatie en haar activiteiten. De Raad constateert dat de publieksinkomsten van Witte de With Center for Contemporary Art naar verhouding laag zijn.

Fair Pay
Witte de With schrijft dat als de organisatie de Fair Practice Code volledig gaat toepassen de loonkosten zullen stijgen met 3,2 procent; het totale loonbudget zou jaarlijks met ten minste 2,5 procent verhoogd moeten worden. Hiermee beschrijft Witte de With wat de consequenties zijn van fair pay voor de organisatie, maar komt niet met beleid om tot fair pay te komen.

De Raad mist een concreet plan op het gebied van inclusiviteit. De (inter)nationale programmering van Witte de With Center for Contemporary Art biedt ruimte aan een diversiteit aan kunstenaars. De Raad gelooft dat de partnerschappen die de organisatie aangaat bijdragen aan diversifiëring van de programmering, maar mist een overkoepelende visie op het thema op grond waarvan Witte de With partners en programmering kiest.

Publiek
De aanvraag maakt onvoldoende duidelijk hoe Witte de With Center for Contemporary Art haar doelgroepen kiest en benadert. De aanvraag maakt gewag van achtergestelde delen in de stad, maar vermeldt niet hoe Witte de With welke doelgroepen uit deze stadsdelen de instelling wil binnenhalen. Ook is niet duidelijk hoe social media het huidige bereik kunnen verbreden.

Witte de With bereikt voornamelijk kunstenaars, professionals en academici. De Raad herkent in het bereik van de organisatie een academische allure die van waarde is voor de stad, maar voor nieuw publiek drempelverhogend kan werken. De Raad mist een visie hierop. Dat ‘politics of care’ in dit verband niet is vertaald in een gerichte marketingstrategie ziet de Raad als een gemiste kans.

Personeel
De Raad is positief over het feit dat Witte de With Center for Contemporary Art het initiatief heeft genomen om met een ethische code gelijkheid en tolerantie binnen de organisatie te bevorderen.
Uit de aanvraag blijkt echter ook dat binnen het vaste personeel weinig verloop is en dat diversifiëring het gevolg moet zijn van partnerships en tijdelijke dienstverbanden. De Raad is van mening dat vaste dienstverbanden de organisatie niet vrijwaren van het ontwikkelen van een toekomstvisie op diversificatie binnen het personeel.

Witte de With Center for Contemporary Art bevindt zich in een transitieproces en buigt zich over een naamsverandering en inhoudelijke herpositionering. Uit de aanvraag wordt onvoldoende duidelijk waartoe de organisatie hoopt dat de transitie zal leiden.

De aanvraag van Witte de With bevat eerder plannen binnen de organisatie dan dat die zich richt op verbindingen met andere instellingen. Er worden samenwerkingspartners genoemd, maar wat die samenwerkingen gaan opleveren blijft onduidelijk. Het thema politics of care leent zich volgens de Raad bij uitstek voor het leggen van verbindingen met de stad of stedelijke organisaties, maar het is onvoldoende zichtbaar of en hoe samenwerkingen handen en voeten krijgen.

Kunstblock vormt een positieve uitzondering. Dit samenwerkingsverband van kunstinstellingen in het Witte de With-kwartier vervult een actieve rol in de ontwikkeling van dit stadsgedeelte als culturele hotspot en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert Witte de With Center for Contemporary Art een Cultuurplansubsidie van € 446.000 te verlenen, onder voorbehoud dat de organisatie een helder meerjarenbeleidsplan opstelt waarin zij de plannen concretiseert, vooral die over programmering en publiek.