White Wall Foundation

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 60.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is positief over de activiteiten van Stichting White Wall Foundation, maar vindt de aanvraag te weinig doordacht.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad twijfelt niet aan de impact die het programma van White Wall Project op Rotterdam kan hebben, maar mist in de aanvraag een uitgewerkt plan en een overkoepelende visie. Daarom adviseert de RRKC het college Stichting White Wall Foundation niet in het Cultuurplan op te nemen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

White Wall Project VI: De Rotterdamse serie 2021-2024

De nieuwe editie van White Wall Project is een serie site-specifieke installaties en tentoonstellingen die vier jaar zal duren. Het project stelt een reis voor door de 14 wijken van de stad Rotterdam. White Wall Project VI zal in deze periode van vier jaar 15 installaties en 4 tentoonstellingen produceren. Het is bedoeld om elke wijk met elkaar te verbinden door middel van kunst. Deze nieuwe editie is gericht op sociale en artistieke participatie. Het onderzoek is gebaseerd op het verkrijgen van een grafische voorstelling vanuit de demografische en culturele diversiteit van onze stad. Een onderzoek naar de realiteit en de huidige identiteit van Rotterdam. Kunst gaat naar de mensen, de mensen maken de kunst, kunst wordt populair. Het verkrijgen van een uniek artistiek staaltje van de huidige culturele en sociale scene in de stad Rotterdam.

De toekomst van onze instelling

Ons doel als instelling is om ons in de stad Rotterdam te vestigen en een referentie te zijn in de productie van maatschappelijke en artistieke projecten. Onze werkwijze is afwijkend, zowel in vorm als in modus operandi. Deze aanvraag is eigenlijk een strategisch plan waarmee we in de hele stad bekend denken te worden. Het is bedoeld om zoveel mogelijk zichtbaarheid te creëren, en samen te komen met de culturele en maatschappelijke organisaties van elke wijk, school en buurthuis. Het is onze ambitie om een fundering te leggen waarop het White Wall Project zich kan consolideren als een herkenbaar merk in Rotterdam.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad vindt de activiteiten van White Wall sympathiek en waardevol, en is positief over de wijze waarop de organisatie verschillende wijken in Rotterdam bedient en deze ook onderling wil verbinden. De stadsbrede benadering van White Wall beoordeelt de Raad als uniek. Dat kunst gemaakt en geconsumeerd wordt op dezelfde plek, omdat makers en publiek dezelfde zijn, vindt de Raad een inspirerende aanpak. De Raad juicht toe dat de organisatie een laagdrempelige plek voor kunst in de buitenruimte van de Rotterdamse wijken wil creëren.

De Raad twijfelt niet aan de impact die het programma van White Wall op Rotterdam kan hebben, maar mist in de aanvraag een uitgewerkt plan en een overkoepelende visie voorbij het projectmatige karakter van de aanvraag. De Raad vraagt zich af of de organisatie heeft nagedacht over de verschillen tussen de Rotterdamse wijken en hoe zij, afhankelijk van die verschillen per wijk, daarvoor van meerwaarde kan zijn.
De ambitie van White Wall om scholen bij het project te betrekken vindt de Raad positief, maar ook vrijblijvend. De aanvraag bevat geen plan van aanpak en evenmin een visie op leerdoelen.
Uit de aanvraag komt niet helder naar voren op basis waarvan White Wall professionele kunstenaars kiest. De Raad vraagt zich daarom af of en hoe de organisatie de artistieke kwaliteit van de workshops kan waarborgen.
White Wall legt in de aanvraag weinig verbanden met de bestaande culturele infrastructuur waarbinnen zij opereert. Omdat de organisatie nog jong is, heeft de Raad daar begrip voor. De Raad ziet kansen in samenwerking met bijvoorbeeld de streetart-scene.

De organisatie van White Wall is klein. De aanvraag beschrijft de ambitie om te groeien en de rollen te formaliseren. De Raad beoordeelt de bedrijfsvoering als ‘redelijk’. De aanvraag van White Wall doet volgens de Raad meer aan als een projectaanvraag dan als een aanvraag van een instelling die een langdurige ontwikkeling wenst door te maken en daarvoor een uitgewerkte plan presenteert. Ook de begroting maakt een projectmatige indruk.

Financieringsmix
De financieringsmix oogt gezond. De sponsorinkomsten zijn ruim begroot, wat de Raad doet twijfelen aan de haalbaarheid hiervan. Het valt de Raad op dat kantoorkosten explosief stijgen, evenals de personeelskosten en de publiciteitskosten. Deze expansieve verhogingen sporen wat de Raad betreft niet met de aard van de activiteiten. De organisatie onderbouwt de berekeningen niet.

Fair Pay
Reflectie op of toepassing van fair pay komt in de aanvraag en begroting niet terug. Van de Code Fair Practice maakt de aanvraag geen gewag.

De Raad mist in de aanvraag een visie op inclusiviteit, evenals een plan van aanpak. Ook de Code Diversiteit en Inclusie wordt in de aanvraag niet genoemd.

Publiek
De Raad is positief over de wijze waarop White Wall alle wijken van Rotterdam wil inspireren. Hoe de verbinding tussen de wijken onderling tot stand moet komen wordt echter niet duidelijk. White Wall slaagt erin om met een beperkt budget veel Rotterdammers te bereiken, waaronder ook in schoolverband. De Raad oordeelt positief over het feit dat de organisatie hierin slaagt en betreurt het daarom dat een visie of doelstellingen op het gebied van bestaand en nieuw publiek ontbreken.

Personeel
De Raad acht het zinvol als de organisatie zich bezint op diversifiëring van het bestuur; in de aanvraag reflecteert de organisatie niet op personeel en inclusiviteit.

Uit de aanvraag blijkt geen om ambitie innovatieve veranderingen tot stand te brengen.

De interconnectieve werkwijze is inherent aan de organisatie. De Raad mist echter een planmatige aanpak om interconnectiviteit te realiseren. De aanvraag noemt wel partners binnen de culturele sector. Maar de Raad acht samenwerkingspartners ook buiten de eigen sector als zinvol en evident, maar deze noemt de aanvraag niet.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag van White Wall niet te honoreren.