Watch That Sound

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 84.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 100.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 53.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Cultuureducatie

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Watch That Sound is een unieke instelling. Ze plaatst zichzelf binnen het muziekonderwijs. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert haar ambitie om kinderen bewust te maken van de beleving van woord en beeld; kinderen leren kritisch luisteren en een ander begrip te vormen van wat geluid is ten opzichte van de overheersende beeldcultuur.

De Raad vindt de visie op leren van Watch That Sound sterk: leren is experimenteren. De organisatie levert een mooi en innovatief product dat educatief nog interessanter zou zijn, als vervolg en verdieping meer aandacht zouden krijgen. De Raad is dan ook positief over de ambitie om in te zetten op doorgaande leerlijnen.

Geadviseerd subsidiebedrag

Watch That Sound vraagt circa € 50.000 meer subsidie aan, omdat de instelling eigen huisvesting zoekt en extra personeel, materieel nodig heeft om haar activiteiten uit te breiden en om het publieksbereik te vergroten. De Raad ziet geen meerwaarde in eigen huisvesting als broedplaats. De Raad vindt het interessanter dat Watch That Sound een broedplaats kan creëren binnen de bestaande infrastructuur.

De RRKC ziet wel potentie in de ambities het publieksbereik te vergroten en adviseert daarom de aanvraag voor het budget om te professionaliseren te honoreren. Het geadviseerde subsidiebedrag komt daarmee op € 84.000.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Watch That Sound (WTS) is op weg om in Rotterdam in samenwerking met diverse partners een innovatief muziekeducatief platform te creëren, dat gebaseerd is op moderne didactiek en gebruik maakt van de nieuwste technologie.

Voor de komende vier jaar (2021-2024) stelt WTS de volgende doelen:
– Vergroting van het bereik van Rotterdamse kinderen en jongeren die daardoor gemakkelijk toegang krijgen tot het proces van muziek maken, niet alleen in de workshops of via school maar ook thuis online.
– Vergroting doordat de nieuw app (sept 2020) functioneert op tablets zodat de meerderheid van jongeren toegang heeft.
– Verdieping van dit proces door kwalitatief goed lesmateriaal voor langere perioden te realiseren.|
– Een aantal fysieke en op afstand (on line) events organiseren in samenwerking met partners en Rotterdamse culturele instellingen.
– Onze zichtbaarheid vergroten door het verwerven van een lokatie waar groepen ontvangen kunnen worden.
– Het ontwikkelen van een coachingstraject voor talenten in E-Composing, sounddesign, muziekproductie en muziektechnologie.

Beoordeling van de aanvraag

Watch That Sound biedt een programma met een uniek karakter. De organisatie plaatst zichzelf binnen het muziekonderwijs en is tegelijkertijd een aanvulling op andere kunstdisciplines. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur waardeert de ambitie om kinderen bewust te maken van de beleving van woord en beeld; kinderen leren kritisch luisteren en een ander begrip vormen van wat geluid is ten opzichte van de overheersende beeldcultuur.

De RRKC vindt dat de organisatie het gemis van een eigen locatie positief heeft benut. Met mobiele units worden de scholen bezocht. De Raad ziet het juist als een voordeel dat de organisatie geen eigen locatie heeft. Zij kan nu goed aanhaken bij de bestaande culturele infrastructuur.

Positie in het culturele veld
De Raad ziet en waardeert dat Watch That Sound ook buiten de grenzen van Rotterdam en Nederland actief is. Wat het effect van deze internationale focus is op de aandacht voor Rotterdam, wordt niet duidelijk.

Cultureel aanbod
De RRKC vindt dat Watch That Sound een sterke visie op leren heeft: leren is experimenteren. De organisatie levert een mooi en innovatief product dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen. De methodiek in de klassen is echter onvoldoende helder beschreven. De workshops zijn eenmalig; die krijgen geen vervolg of verdieping. Het is weliswaar mogelijk voor de deelnemers om na afloop van de workshop de app waarmee ze een soundtrack kunnen maken thuis te gebruiken, maar de organisatie monitort niet of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dit doet afbreuk aan de kwaliteit van het culturele aanbod. Voor cultuureducatie is opvolging van het aanbod erg belangrijk. Om die reden waardeert de Raad de ambitie om in te zetten op doorgaande leerlijnen. Die creëren diepgang. Wil het muziekonderwijs van Watch That Sound beklijven bij de doelgroep, dan is een sterk educatief raamwerk nodig, vindt de Raad.

De RRKC vindt de organisatie kwetsbaar door afhankelijkheid van de visie en de gedrevenheid van één persoon. De Raad ziet daarom meerwaarde in het scheiden van de zakelijke en artistieke leiding. Het is belangrijk dat Watch That Sound de komende cultuurplanperiode een stabiele organisatie opzet.

Net als in de vorige Cultuurplanaanvraag vraagt Watch That Sound extra subsidie aan om een eigen locatie te kunnen betrekken. De Raad vraagt zich ook nu af waarom een eigen locatie wenselijk is. Volgens de organisatie zelf is zij niet zichtbaar genoeg. Nu gaat Watch That Sound naar de scholen toe, wat nogal arbeidsintensief is. De Raad ziet juist voordeel in de huidige werkwijze, en adviseert Watch That Sound om de bestaande infrastructuur beter te gebruiken. Aansluiten bij organisaties als IFFR of LantarenVenster maken Watch That Sound voor scholen veel zichtbaarder dan huisvesting op een zelfstandige locatie. Bovendien vindt de Raad het niet aannemelijk dat scholen de instelling op die zelfstandige locatie komen bezoeken. Ook als broedplaats ziet de Raad meer in het benutten van de bestaande infrastructuur.

Fair Pay
Het uurtarief dat in het plan wordt genoemd, lijkt in eerste instantie uit te gaan van fair pay, maar de uren voor het op- en afbouwen op locatie worden niet vergoed. Op deze manier is er dus geen sprake van fair pay.

Financieringsmix
De Raad maakt uit de begroting op dat de financiering voornamelijk is opgebouwd uit gemeentelijke subsidie en publieksinkomsten; een beperkte financieringsmix. De kosten voor de huur van een eigen locatie zouden het risico vergroten. Haar grote netwerk levert Watch That Sound financieel niet veel op. Het lijkt de Raad interessant om te onderzoeken of de applicatie van Watch That Sound interessant is voor commerciële bedrijven.

Een visie en concrete aanpak op diversiteit en inclusie ontbreekt in het plan. Er is een aparte bijlage opgenomen waarin Watch That Sound aangeeft inclusiviteit vanzelfsprekend te vinden.

Publiek
Het is de Raad niet duidelijk hoe divers het publieksbereik is. In het plan wordt niet gespecificeerd welke scholen bereikt worden.

Watch That Sound heeft de ambitie het publieksbereik te vergroten en wil het lesproduct meer verdiepen door langere leerlijnen te ontwikkelen. Watch That Sound verwacht een groter publieksbereik door de vernieuwde applicatie waaraan wordt gewerkt. Ook wil zij de scholen die niet meedoen aan het cultuurtraject bereiken. Welke aanpak Watch That Sound hierbij gaat hanteren, wordt niet vermeld. Het doel is veel meer leerlingen in Rotterdam te bereiken. De RRKC vindt het jammer dat de organisatie deze doelstelling niet concreet maakt.

Personeel
De Raad constateert dat er inclusiviteit binnen de organisatie is. De organisatie heeft geen medewerkers in vaste dienst. Docenten zijn van diverse afkomst, het bestuur daarentegen niet. Het plan staat hier niet bij stil.

Watch That Sound heeft een innovatief product ontwikkeld. Van de applicatie wordt een verbeterde versie gemaakt. De focus in innovatie ligt daarmee in eerste instantie op de techniek. De organisatie wil ook talent gaan coachen en begeleiden naar de vakopleidingen. Hoe zij dat precies gaat doen, moet nog worden uitgewerkt.

De Raad is positief over de plannen om doorgaande leerlijnen te ontwikkelen, maar mist een educatieve visie. De RRKC ziet graag meer innovatie in didactiek. De RRKC vraagt Watch That Sound daarom een educatieve visie te geven waarin aandacht is voor ontwikkeling in vaardigheden. Een educatief medewerker kan hier mogelijk een rol in spelen.

De Raad is positief over de waardering en aandacht die Watch That Sound binnen en buiten Rotterdam krijgt en over de internationale samenwerkingsverbanden. Deze internationale contacten laten zien dat Watch That Sound een uniek product levert en een visitekaartje is voor Rotterdam.

Binnen de cultuursector en het onderwijs werkt Watch That Sound met diverse partners samen. Voor het voortbestaan van de organisatie ziet de Raad kansen in samenwerking met meer (commerciële) partners.

geadviseerd subsidiebedrag

Watch That Sound vraagt circa € 50.000 meer subsidie aan voor eigen huisvesting, extra personeel en materieel voor uitbreiding van het aantal activiteiten en het vergroten van het publieksbereik. De Raad ziet geen meerwaarde in eigen huisvesting als broedplaats. De Raad vindt het interessanter dat Watch That Sound een broedplaats creëert binnen de bestaande infrastructuur.

De RRKC zou wel graag Watch That Sound willen steunen in haar ambities het publieksbereik te vergroten en adviseert daarom het budget voor het professionaliseren van de organisatie te honoreren. Het geadviseerde subsidiebedrag komt daarmee op € 84.000.