WAT WE DOEN

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 250.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 400.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC ziet de aanvraag van WAT WE DOEN als een potentiële verrijking van het aanbod in de stad. De combinatie tussen artistieke kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid en de innovatieve wijze waarop dit gezelschap aansluiting zoekt bij actuele thematiek in de samenleving verdient waardering. WAT WE DOEN toont veel aandacht voor inclusiviteit en culturele diversiteit. Wel plaatst de RRKC de kanttekening dat het gezelschap de plannen tamelijk ambitieus opzet: of het programma in zijn totaliteit haalbaar is, betwijfelt de Raad.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag te honoreren met een bedrag van € 250.000. Het beoogde groeimodel is ambitieus; de Raad raadt de organisatie aan via een gefaseerde opbouw te groeien naar een structureel opererende organisatie.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Multidisciplinair, nieuwsgierig, toegankelijk, innovatief, ambitieus en met grote liefde voor de kunst creëert WAT WE DOEN (WWD) artistiek hoogwaardig en maatschappelijk relevant theater dat de grenzen van etniciteit, gender en leeftijd overstijgt. De directie – die vanaf 2021 bestaat uit artistiek directeur Floris van Delft, zakelijk directeur Jantien Plooij en directeur publieksbinding Abdelkarim El-Fassi – werkt vanuit een sterke betrokkenheid bij en fascinatie voor de hedendaagse maatschappij aan het realiseren van uitdagende theaterprojecten met als kernvraag: hoe doen we dat, samenleven? De voorstellingen van WAT WE DOEN komen tot stand in samenwerking met andere makers, medewerkers, partners én uiteenlopende publieken en maken thema’s in onze maatschappij in al hun complexiteit toegankelijk, inzichtelijk en ‘beleefbaar’. Ieder verhaal van WWD gaat óók over jou en zo verbinden de artistieke werken van WAT WE DOEN ons in ons menszijn.
WAT WE DOEN vindt haar bestaansrecht op het kruispunt tussen artistieke hoogwaardige projecten en maatschappelijke betrokkenheid. In de komende vier jaar heeft de organisatie zich dan ook tot doel gesteld om:
• expliciet het voortouw te nemen in het ontwikkelen van strategieën om de kloof tussen samenleving en kunst te overbruggen
• expliciet het voortouw te nemen in de verbinding tussen uiteenlopende mensen via de kunst
In 2024 is WAT WE DOEN een niet meer weg te denken theaterorganisatie in het culturele veld van Rotterdam en Nederland, die betekenisvolle projecten organiseert waar mensen uit allerlei plekken uit onze samenleving hun verhalen terughoren. Hiermee bereiken we ook publieken die niet of nauwelijks in het theater te zien zijn en verbinden we verschillende publieksgroepen en verschillende soorten culturele en maatschappelijke partners.
Elk jaar realiseert WAT WE DOEN drie opzichzelfstaande projecten, in het theater of op locatie, met verschillende disciplines (o.a. theater, choreografie, film, documentaire) en gemaakt door Floris en/of Adbelkarim of door een gastmaker. Daarnaast implementeren we innovatieve contextprogramma’s, gaan we met WAT WE DOEN IN DE STAD met kunstenaars, (ervarings)deskundigen en publiek in gesprek en staan we twee keer per jaar met What’s Soep op de Afrikaandermarkt waar mensen een kop warme soep krijgen in ruil voor een verhaal. Zo verbindt WAT WE DOEN zich op verschillende niveaus in de stad en verbinden we ons met uiteenlopende individuen en organisaties.
Thema’s die we de komende jaren in onze voorstellingen behandelen zijn o.a. eenzaamheid (Mag ik je zoon noemen? door Abdelkarim), jongerengeweld en recht (Angry Young Men, door gastregisseur Wieke ten Cate i.s.m. de Rotterdamse Rechtbank), de bereidheid om een ander, een vreemde, te helpen (Ze Komen, locatieproject voor jongeren in de Breepleinkerk, door Floris), angst en religie (In Godsnaam door Floris van Delft i.s.m.), mannelijkheid in een multiculturele samenleving (Echte Mannen, door Abdelkarim), wij-zij denken (WIJ-ZIJ, locatieproject op het Afrikaanderplein gastchoreograaf Alida Dors), racisme (To Kill a Mockingbird, door Floris), gentrificatie (door ex-voetballer en gastregisseur Ahilan Ratnamohan), arbeidsmigratie (Porte Bagage, door Abdelkarim) en de haven als een plek van hoop (In Steen, door Adelheid Roosen i.s.m. het Havenbedrijf Rotterdam).

Beoordeling van de aanvraag

De Raad ziet in het programma van WAT WE DOEN (WWD) een actuele en urgente thematiek, waarmee het gezelschap buiten de gebaande paden van het theatercircuit treedt. De plannen zijn uitdagend en de combinatie tussen inclusiviteit en een hoogwaardig artistiek profiel verdient lof.
De Raad heeft vertrouwen in het vakmanschap van de makers en vindt de zeer uiteenlopende projecten in zowel het theater als op onverwachte locaties getuigen van een creatieve en oorspronkelijke manier van denken. Ook toont WWD zich veelzijdig door het gebruik van disciplines als film, dans, theater en documentaire.
Met de specifieke keuzes voor makers, locaties, thematiek en artistieke invalshoeken neemt WWD een onderscheidende positie in. De Raad waardeert de doorlopende lijnen van voorstellingen met spin offs en programmering daaromheen en een werkwijze die voortkomt uit artistieke en maatschappelijke gedrevenheid.
De Raad is zeer positief over het aanbod, maar vindt de omvang hiervan tamelijk ambitieus. Het is de vraag of het geplande programma in zijn geheel haalbaar is en in hoeverre de geëngageerde projecten over thema’s als racisme, migratie, eenzaamheid en gentrificatie incidentele gebeurtenissen blijven dan wel een meer duurzame effect zullen sorteren.
De aandacht voor talentontwikkeling vindt de Raad enigszins mager uitgewerkt.

De bedrijfsvoering wekt voldoende vertrouwen, maar sommige aandachtspunten maken de organisatie kwetsbaar. Uit het organogram blijkt geen duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden.
De gedurfde denkwijze over ondernemerschap getuigt van een proactieve houding. De geschatte aanvullende financiën uit fondsen- en sponsorwerving ogen tamelijk optimistisch; de Raad wijst op het belang van een risicoanalyse.
De aanvraag laat echter voldoende realiteitszin zien. WAT WE DOEN ontwikkelt zich in de richting van een structureel werkende organisatie.

Fair Pay
De organisatie toont bewust om te gaan met de Fair Practice Code. De Raad vindt het positief dat WWD een balans zoekt tussen verdiensten en tijdsinvestering van de medewerkers tijdens intensieve en langdurige projecten.

De Raad vindt dat WWD zich onderscheidt door de aandacht voor inclusiviteit en culturele diversiteit in de keuze voor de makers, spelers en inhoudelijke thematiek van het programma. In het publiek domineren de meer traditionele theaterliefhebbers.

Publiek
De inhoud van de voorstellingen en programma’s sluit aan bij een divers publiek. De Raad is positief over de doelgerichte publieksbenadering. De organisatie spant zich in om met randprogrammering, een persoonlijke benadering en een gedifferentieerd prijsbeleid het beoogde publiek ook echt te bereiken en langdurig aan zich te binden. De Raad waardeert deze inspanningen, maar ziet deze tegelijkertijd als arbeidsintensief.

Personeel
Diversiteit is verankerd in zowel het vaste personeelsbestand als de makers en spelers. Ook zoekt WAT WE DOEN samenwerkingspartners in een divers netwerk.

Het gezelschap schakelt tussen zeer verschillende vormen, contexten en werkprocessen. Van een project met jongeren in de Breepleinkerk en een voorstelling met een voormalig voetballer als gastregisseur tot het uitdelen van soep op de Afrikaandermarkt in ruil voor verhalen. De hele linie van het werkproces laat innovatie zien. Wel plaatst de Raad de kanttekening dat de ambities aan de hoge kant zijn voor een organisatie die in ontwikkeling is.

De Raad ziet het programma van WAT WE DOEN als een verrijking van het aanbod voor de stad, vooral Rotterdam-Zuid. Het is theatraal interessant en geëngageerd werk dat impact heeft en netwerkvorming in gang zet. De organisatie zoekt samenwerking met zowel culturele als maatschappelijke partners, werkt samen met statushouders en streeft ernaar dicht op de samenleving te zitten. De Raad vindt het van belang om het werk zodanig in te bedden in de stad, dat het effect ervan langduriger is.

Consultatie gebiedscommissie/wijkraad
De Raad heeft kennis genomen van de bevindingen van de Wijkraad Afrikaanderwijk. De Wijkraad is positief over de issues die WAT WE DOEN bespreekbaar maakt door hier theater over te maken. Hij vindt de voorstellingen en activiteiten van hoge kwaliteit en geeft aan dat bewoners actief worden betrokken bij de voorstellingen, discussies en activiteiten als mee-eten aan de aanschuiftafel van de African Queens.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert het gezelschap WAT WE DOEN een Cultuurplansubsidie van € 250.000 te verlenen.