WArd/waRD

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 57.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 100.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Dans

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is positief over WArd/waRD, het gezelschap dat steeds meer performance beoefent. In het werk vervagen grenzen tussen kunstdisciplines. De voorstellingen zijn eigenzinnig en hebben een sterke zeggingskracht. Voor de komende jaren staat een serie voorstellingen met het thema Joy op het programma.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert WArd/WaRD een Cultuurplansubsidie toe te kennen van € 57.500 om het gezelschap een kans te geven zich steviger te verankeren in Rotterdam, want het gezelschap laat zich nog te weinig zien in de stad als Rotterdams dansgezelschap.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

WArd/waRD is het dansgezelschap dat is opgericht om het werk van choreograaf Ann Van den Broek te ontwikkelen, te produceren en te distribueren. In haar werk hanteert ze zeer uitgesproken artistieke uitgangspunten die leiden tot eigenzinnige en beklijvende voorstellingen met de menselijke existentie als vertrekpunt. Ze streeft naar een kritische, directe en intense dialoog met het publiek. De voorstellingen ontwikkelen zich tot hedendaagse ‘Gesamtkunstwerken’ die de grenzen tussen de verschillende kunstdisciplines, tussen kijker en performer, tussen theater en publieke ruimte doen vervagen. Belangrijke artistieke ambities voor de komende periode zijn: procesmatiger werken aan nieuwe thema’s; het verder oprekken van de theaterwetten; verkennen van nieuwe emoties en thema’s; nadrukkelijk inzetten op aanvullende inhoudelijke programmering.

Het meerjarenplan zet stevig in op het uitbouwen van de inbedding in Rotterdam. Rotterdam is de stad waar Ann Van den Broek haar opleiding tot danser volgde bij Codarts, en waar zij in 2015 terugkeerde als choreograaf. Het gezelschap speelt er regelmatig, versterkte de banden met Theater Rotterdam en blijft daar ook ‘preferred partner’. WArd/waRD houdt kantoor in de Rotterdamse Schouwburg en legt vandaaruit verbindingen naar verwante gezelschappen, jonge makers of programma’s binnen en buiten Theater Rotterdam. Het belang van WArd/waRD werd in 2016 al onderschreven door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, die een duidelijke plaats zag voor het experimentele gezelschap van Ann Van den Broek als aanvulling op het bestaande Rotterdamse danslandschap. Vanuit de doorleefde binding met de stad zet WArd/waRD in op een groei van het publiek in Rotterdam en doet dit door een gerichte marketingstrategie en verbindingen met nieuwe publieksgroepen. Dat de Rotterdamse focuspunten innovatie, Interconnectiviteit en inclusie bij WArd/warD in goede handen zijn illustreert het project The Memory Loss Collection (2018-2020) dat vraagstukken rond dementie en geheugenverlies aan de orde stelt. Naast drie unieke multimediale voorstellingen die de grenzen van de dans op zoeken, gaat het project verbinding aan met andere disciplines, en legt het verbanden naar maatschappelijke sectoren zoals wetenschap, zorg en welzijn. Deze integrale aanpak maakt meer en meer deel uit van de ontwikkeltrajecten voor voorstellingen.

De verschuiving in accenten binnen het artistieke programma vertalen zich naar aanpassingen op bestuurlijk, organisatorisch, personeel en financieel vlak. Daarbij komen thema’s als governance, fair practice en diversiteit vanzelfsprekend aan bod. WArd/waRD kijkt zakelijk gezien met tevredenheid terug op de afgelopen periode. In Nederland ligt een degelijke basis voor het spelen van de voorstellingen en internationaal neemt het aantal voorstellingen en coproducties toe. Er is een mooi aantal nieuwe producties gerealiseerd en naast een stijgende omzet is ook het verdienvermogen toegenomen. Het gezelschap wordt structureel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en ontving een periodesubsidie van de gemeente Rotterdam voor de periode 2018-2020. Voor de nieuwe cultuurplanperiode zet WArd/waRD in op een structurele bijdrage van de gemeente Rotterdam. Daarmee wordt het mogelijk door te gaan met het maken van onderscheidende voorstellingen en tegelijk een hechte community op te bouwen in Rotterdam en samen met anderen vanuit de kunst urgente onderwerpen voor stad en samenleving te adresseren.

Beoordeling van de aanvraag

WArd/waRD ontwikkelt zich de laatste jaren meer en meer tot een gezelschap dat de grenzen tussen de verschillende kunstdisciplines, tussen kijker en performer, tussen theater en publieke ruimte doet vervagen. De dansers zijn uitstekende performers die in al hun veelzijdigheid hoog presteren. De eigenzinnige voorstellingen hebben in de vorm een sterke zeggingskracht. Choreograaf Ann van den Broek weet steeds inventiever gebruik te maken van technologie, tekst en muziek en die samen te smeden tot een geheel. Het dansidioom is bijzonder en vakkundig, ook al lukt het volgens de Raad niet altijd om hiermee de toeschouwer te beroeren. WArd/waRD wil op een artistieke manier een sociaal maatschappelijk thema uitdrukken, zoals het project The Memory Loss Collection (2018-2020) bewijst. Deze drie dans-kunstwerken onderscheiden zich door de confrontatie met het publiek over het thema dementie en geheugenverlies.
De procesmatige aanpak wil Van den Broek de komende jaren opnieuw aangrijpen, zoals de voorstudie Creating Joy, het ‘bouwen’ van ‘bewegende installaties’ en de voorstelling Joy, Enjoy Joy. De Raad begrijpt de keuze voor een levenslustig thema als tegenhanger van het zware thema dementie en waardeert de verdere ontwikkeling van Van den Broek bij wie onderzoek een grotere plaats inneemt ter verdieping van de inhoud van de voorstellingen.

Positie in het culturele veld
De positie van WArd/waRD in het culturele veld is de laatste jaren vooral (inter)nationaal vergroot. Het belang van het gezelschap om in het buitenland te opereren neemt toe, ook omdat de financiële condities daar beter zijn. In Rotterdam blijft Theater Rotterdam vooralsnog preferred partner, ook al ontbreekt in de aanvraag een uitgebreide toelichting op die verbinding en de activiteiten die daaruit voortkomen. De Raad tekent aan dat de bezoekerscijfers in Rotterdam laag zijn, gemiddeld 1000 betalende bezoekers per jaar. De Raad vindt dat WArd/waRD nog een slag kan slaan om meer publiek te werven.

De samenwerking met Rotterdamse organisaties die WArd/waRD de afgelopen jaren is aangegaan, zoals met Motel Mozaïque, Wunderbaum en het Chabot museum zijn prijzenswaardig, maar WArd/waRD mag die sterker promoten. Om zijn beoogde positie als derde dansgezelschap waar te maken, zal WArd/waRD nog actiever moeten opereren in het Rotterdamse veld. De relatie met België en de stad Antwerpen houdt het gezelschap in stand, als Vlaamse wil Van den Broek in Vlaanderen blijven optreden, ook al is de financiële ondersteuning veel minder dan in Nederland. De Raad vraagt zich wel af wat de specifieke meerwaarde hiervan is voor het gezelschap.

Cultureel aanbod
De plannen om met musea samen te werken en voor optredens op niet voor de hand liggende (buiten)locaties zijn interessant. Dat geldt ook voor de visie op het bereiken van publiek buiten de reguliere kanalen om. Uit de aanvraag komt niet voldoende naar voren hoe WArd/waRD die visie omzet naar de praktijk. Als tegenhanger van de Memory Loss Collection, stelt het toekomstige project Creating Joy (voorstudie) en Joy, Enjoy Joy de positieve waarde en betekenis van de mens voorop. In dit project staan de bewegingstaal en denkwereld van Ann van den Broeck centraal. De Raad is nieuwsgierig naar de uitwerking van dit project, de kernactiviteit van de komende periode.

Onderzoek naar samenwerking met andere disciplines staat in 2023 centraal, en 2024 staat het gezelschap open voor onverwachte ontmoetingen die leiden tot een creatie. Het aantal educatieve activiteiten in het totale aanbod beperkt zich voornamelijk tot het aantrekken van stagiaires die meedraaien in het gezelschap, lessen aan opleidingen en workshopprogramma’s. Hoewel talentontwikkeling niet tot de kerntaken van WArd/waRD behoort, werkt de organisatie samen met Theater Rotterdam aan de functie van talentontwikkelaar. Voor het moment behelst dat de ondersteuning door choreograaf Dalton Janssen.

De inrichting van de organisatie is verstevigd door de inzet van meer personeel. Het aantal fte’s van 3,9 moet stijgen naar 5 fte in 2022 om de uitbreiding van het programma beter te stroomlijnen. Het hoofdkantoor is ondergebracht bij Theater Rotterdam, WArd/waRD heeft geen eigen huisvesting. De dansers zijn op basis van tijdelijke contracten in dienst.

Fair Practice Code
Ward/waRD onderschrijft de Fair Practice Code; de cao toneel en dans is uitgangspunt voor de arbeidsvoorwaarden. Toepassen van fair pay laten de personele kosten met 10 procent stijgen. De organisatie heeft geen antwoord op de consequenties voor de begroting als fair pay geen doorgang vindt.

Financieringsmix
De goede financieringsmix bestaat uit een groot deel uit landelijke en Rotterdamse subsidies, private fondsen (waarvan een aantal Rotterdamse), eigen inkomsten uit uitkoopsommen in binnen- en buitenland, inkomsten uit coproducties en de verkoop van projecten in het buitenland.

Volgens de Raad ontbreekt in het plan een integrale visie op inclusiviteit, partners, publiek en staf. Diversiteit komt wel tot uiting in de voorstelling Danse Mutante die in 2020 in Rotterdam te zien zal zijn. In dit programma onderzoekt Van den Broek de invloed van culturele achtergrond op de interpretatie van een choreografie in samenwerking met een (Afro) Canadese choreografe.

Publiek
Het programma van Ann Van den Broek bereikt een smal publiek. Problematisch is de afzet voor de grote zaal. WArd/waRD slaagt daarin vooralsnog onvoldoende. Het publiek dat het gezelschap bereikt, kunstliefhebbers, studenten, en publiek met interesse in het thema, is klein en een van de strategieën is meer voorstellingen geven. WArd/WaRD wil zich ook meer richten op publiek buiten de danssector, maar onduidelijk blijft hoe dat aan te pakken. In Rotterdam is het gezelschap voornemens voor iedere productie een gerichte marketingstrategie op te stellen. Dat dit zal leiden tot meer publiek, toont het plan onvoldoende aan. WArd/waRD organiseert op dit moment geen activiteiten in wijken.

Personeel
WArd/waRD stelt in het plan dat de dansers diverse culturele achtergronden hebben. Dit is volgens de Raad inherent aan dansgezelschappen waar dansers over de hele wereld werken. De Raad zou meer diversiteit willen zien in de samenstelling van het personeel en/of bestuur van de stichting. De Raad adviseert voor meer inclusiviteit te kiezen in de samenstelling van het bestuur.

WArd/waRd is een gezelschap met een bijzonder dansidioom, dat zich in alle opzichten onderscheidt van andere Rotterdamse gezelschappen. Het thema dementie in een dansproductie is op zich niet innovatief, evenals het integreren van werk in de openbare ruimtes. De Raad had een meer uitgewerkte visie op innovatie willen lezen.

WArd/waRD maakt voorstellingen die een sociaalmaatschappelijk thema behandelen. De gezondheidszorg, de universiteiten en in de toekomst recreatie en vrijetijdsbesteding zijn voorbeelden van domeinen waar het gezelschap partners wil zoeken om mee samen te werken en impact te realiseren.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert WArd/waRD een Cultuurplansubsidie toe te kennen van € 57.500.