VIVID

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 60.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 43.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

VIVID is een productie- en presentatieruimte voor hedendaags design. Hoewel de Raad ziet dat de organisatie een grote liefde en aandacht voor het designobject aan de dag legt, heeft hij onvoldoende vertrouwen in de manier waarop VIVID de presentatiefunctie in Rotterdam vervult.

VIVID overstijgt de functie van galerie nauwelijks. Samenwerkingen met andere culturele organisaties en het onderwijs in de stad komen onvoldoende van de grond. De organisatie doet te weinig aan publieksvernieuwing en laat kansen liggen om in te spelen op actuele ontwikkelingen in het ontwerpveld en op omstandigheden, zoals de sluiting van Museum Boijmans van Beuningen.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert VIVID niet langer te ondersteunen in het kader van het Cultuurplan. De organisatie weet onvoldoende te reageren op de actualiteit en overstijgt haar functie als galerie nauwelijks.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Vormgeving in Rotterdam
Het gaat goed met de vormgeving in Rotterdam. In het havengebied, in de buurt van het Marconiplein zijn werkplaatsen van vormgevers sterk in aantal toegenomen. Rotterdamse designers trokken wereldwijd de aandacht. VIVID vierde in 2019 haar 20 jarig jubileum. In die 20 jaar maakte VIVID ruim 120 tentoonstellingen, waarin Rotterdam en de Rotterdamse ontwerpers een belangrijke rol speelden. Helaas mist Rotterdam mist de komende jaren een belangrijk podium voor kunst en design doordat het Museum Boijmans van Beuningen-gebouw gesloten is. Door dit gemis is het belang van VIVID als presentatieplek voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de vormgeving alleen maar toegenomen.

VIVID is een productie- en presentatie-ruimte voor hedendaags design. Een reële en virtuele plek waar met een flexibel beleid ingespeeld wordt op de nieuwste ontwikkelingen in design, in het bijzonder het design dat zich afspeelt op de grens tussen kunst en design. VIVID heeft met haar tentoonstellingen en presentaties op nationale- en internationale beurzen een unieke naam opgebouwd. Door een grotere flexibiliteit dan musea kan VIVID sneller nieuwe ontwikkelingen signaleren en presenteren. Ook organiseert VIVID, al 20 jaar lang, jaarlijks een historische tentoonstelling, waarin een modern ontwerper en/of zijn omgeving centraal staan

De bedrijfsmatige inrichting van Stichting VIVID en Galerie VIVID is gebaseerd op een structuur die al 10 jaar geleden, in nauw overleg met de Dienst Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam, is opgesteld. Er is toen gekeken hoe de financiële verantwoording richting de Gemeente Rotterdam op een juiste wijze kon plaats vinden. Deze structuur wordt al vanaf de jaarrekening 2009 gehanteerd.

Interconnectiviteit
VIVID werkt samen met veel Nederlandse en buitenlandse instituten en musea
3 punten waar VIVID zich in 2020 t/m 2024 op wil richten
1. Designstad Rotterdam
De eerste doelstelling van Stichting VIVID is om de voorhoedepositie die Rotterdam nu inneemt, als broedplaats van de internationaal hoog aangeslagen Nederlandse creatieve industrie, te behouden en deze, waar mogelijk, uit te bouwen.
2. Inclusiviteit
Veel internationale ontwerpers vestigen zich na hun afstuderen in Nederland. Door de gebruikelijk rijk geschakeerde internationale achtergronden is inclusiviteit in het designvak eerder regel dan uitzondering. Voor de nieuwe cultuurperiode zal VIVID, door nog meer onderzoek, talenten met een niet-Nederlandse achtergrond op sporen en presenteren.
3. Internationalisering
VIVID gaat door met haar deelname aan belangrijke internationale beurzen en zal daardoor haar internationaal netwerk verder uitbreiden.

Code Culturele Diversiteit
VIVID zal in de komende cultuurperiode onderzoeken hoe er nog meer culturele diversiteit in haar programmering kan worden opgenomen. In de jaarlijkse tentoonstelling over vormgeving in Rotterdam zal deze code zichtbaar zijn.

VIVID laat in haar tentoonstellingen nieuw werk van Rotterdamse ontwerpers zien. Met behulp van BKV-gelden kan VIVID opdrachten verstrekken. Voor de nieuwe cultuurperiode wil VIVID haar know-how, opgedaan in de afgelopen 8 jaar bij deze nieuwe ‘BKV’ producten gebruiken en verder ontwikkelen. Met gevestigde Rotterdamse ontwerpers, maar ook met nieuw talent. Bij dat nieuwe talent zal “Inclusiviteit” een belangrijk aandachtspunt zijn.

Beoordeling van de aanvraag

Zeker nu Museum Boijmans van Beuningen gesloten is, blijft VIVID over als een van de weinige plekken in Rotterdam waar hedendaags design tentoongesteld wordt. De galerie presenteert al twintig jaar het werk van, pas afgestudeerde tot zeer ervaren, ontwerpers; dat doet VIVID niet alleen in Rotterdam, maar ook op nationale en internationale kunstbeurzen. Daarnaast organiseert de organisatie jaarlijks een historische tentoonstelling waarin een moderne ontwerper of ontwerpschool centraal staat. De presentaties, in de galerie en op beurzen, geven blijk van een grote liefde en aandacht voor het designobject. VIVID richt zich daarbij op het grensgebied tussen ontwerp en beeldende kunst.

Het is voor een stad als Rotterdam, die zich nadrukkelijk als stad van architectuur en design wil profileren, van groot belang dat er publieke plekken zijn die design presenteren. De Raad merkt echter op dat VIVID juist hierin op een aantal belangrijke punten tekortschiet. Actuele vraagstukken, waar in het hedendaagse designveld veel aandacht voor is, komen nauwelijks aan bod. Er is weinig ambitie om bredere publieksactiviteiten te ontplooien en ook de inspanningen op het gebied van cultuureducatie zijn gering. VIVID signaleert dat met de langdurige sluiting van Museum Boijmans van Beuningen het belang van de galerie is toegenomen, maar verbindt daar geen concrete acties aan. De organisatie weet onvoldoende te reageren op de actualiteit en overstijgt haar functie als galerie nauwelijks.

is de afgelopen periode ingezet op sociale media en daar is een hoger bereik gerealiseerd, maar uitgewerkte plannen voor de verbetering van het publieksbereik ontbreken. De website biedt een zeer beperkte neerslag van alle tentoonstellingen, en biedt daar nauwelijks reflectie en duiding bij.

De bedrijfsmatige inrichting van Stichting VIVID en Galerie VIVID is gebaseerd op een structuur die in nauw overleg met de gemeente Rotterdam, in 2009 is opgesteld. De bedrijfsvoering van de Stichting vindt plaats in de Galerie, waardoor gevaren, kansen en bestedingen niet inzichtelijk worden. Stichting VIVID leunt zwaar op subsidie, maar situeert zich op een dure huurlocatie. De kantoorkosten zijn aanzienlijk. De verhouding tussen de fte’s en de output van VIVID roept vragen op.

Fair Pay
VIVID onderschrijft de Fair Practice Code, maar geeft geen inzicht in hoe fair pay in praktijk wordt gebracht.

VIVID heeft een beperkte visie op hoe meer inclusiviteit te bereiken. De galerie zoekt deze vooral in de internationale achtergrond van de ontwerpers en niet zozeer in het bereiken van een publiek dat een betere afspiegeling is van de stad. Wel staat in de aanvraag dat VIVID de komende cultuurperiode gaat onderzoeken hoe de programmering meer cultureel divers kan worden. Daarbij zal het vooral gaan om meer internationale programmering; concrete acties in de lokale context noemt VIVID niet.

Publiek
Er ontbreekt een visie of een strategie om specifieke doelgroepen te bereiken. Zo geeft de organisatie weinig informatie aan bezoekers; selectiecriteria en relevantie worden niet vermeld.

Personeel
De galerie wordt door twee mensen gerund; deze situatie bestaat al twintig jaar en heeft bewezen weinig kansen te bieden om flexibel te zijn, te veranderen of uit te breiden. Ook zijn er geen plannen het bestuur aan te passen.

Innovatie betekent volgens VIVID aandacht voor nieuwe materialen, technologie en communicatiemiddelen. In de visie, het programma, de opdrachten, het publieksbereik en de communicatie komt innovatie echter niet duidelijk of slechts incidenteel naar voren. Eigen ambities, actuele thema’s en omstandigheden die het hedendaags design kenmerken lijken geen rol van betekenis te spelen. De galerie organiseert tentoonstellingen en presentaties op internationale beurzen. Er bestaan geen plannen om van deze vaste formats af te wijken en het experiment aan te gaan.

VIVID lijkt alleen samen te werken rond de productie en presentatie van het werk van ontwerpers. De Raad erkent dat de galerie bijdraagt aan de ontwikkeling en promotie van het werk van Rotterdamse ontwerpers, waardoor die meer kans maken op opdrachten en hogere inkomsten.

Samenwerking met andere instellingen, in Rotterdam, landelijk en internationaal, lijkt zich te beperken tot activiteiten die inherent zijn aan een galerie en lijken voornamelijk facilitair van aard. VIVID signaleert de jarenlange sluiting van Museum Boijmans van Beuningen, maar komt niet met concrete plannen om te reageren op dit vacuüm in presentiemogelijkheden voor design.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert VIVID niet langer te ondersteunen met Cultuurplansubsidie. De organisatie weet onvoldoende te reageren op de actualiteit en overstijgt haar functie als galerie nauwelijks.

Aanpassingen

Culturele betekenis
Oorspronkelijke tekst:
Van voorgestelde verbeterpunten uit de tussentijdse evaluatie, zoals reflecteren op de tentoonstellingen, publieksbereik vergroten, meer inkomsten genereren en een vernieuwingsplan opstellen met extra activiteiten en meer samenwerkingen kwam niet veel terecht. Er is de afgelopen periode ingezet op sociale media en daar is een hoger bereik gerealiseerd, maar uitgewerkte plannen voor de verbetering van het publieksbereik ontbreken. De website biedt een zeer beperkte neerslag van alle tentoonstellingen, en biedt daar nauwelijks reflectie en duiding bij.

Aanpassing (20-01-2021):
Er is de afgelopen periode ingezet op sociale media en daar is een hoger bereik gerealiseerd, maar uitgewerkte plannen voor de verbetering van het publieksbereik ontbreken. De website biedt een zeer beperkte neerslag van alle tentoonstellingen, en biedt daar nauwelijks reflectie en duiding bij.

Publiek
Oorspronkelijke tekst:
Er ontbreekt, ook na tussentijdse evaluatie, een visie of een strategie om specifieke doelgroepen te bereiken. Zo geeft de organisatie weinig informatie aan bezoekers; selectiecriteria en relevantie worden niet vermeld.

Aanpassing (20-01-2021):
Er ontbreekt een visie of een strategie om specifieke doelgroepen te bereiken. Zo geeft de organisatie weinig informatie aan bezoekers; selectiecriteria en relevantie worden niet vermeld.