Verhalenhuis Belvédère

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 300.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 300.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 127.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Letteren en debat

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad vindt dat Rotterdam Verhalenhuis Belvédère moet koesteren. De organisatie is uniek en een lichtend voorbeeld met het programma, de werkwijze en in bereik.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad vindt de activiteiten van Verhalenhuis Belvédère van hoog niveau. De Raad is onder de indruk van de organisatie, die als verzamelpunt van verhalen een belangrijke positie inneemt in de wijk en een voorbeeldfunctie vervult, nationaal en internationaal. Gezien het belang van de organisatie voor de stad en haar bewoners ondersteunt de Raad de wens van het Verhalenhuis om een professionaliseringsslag te maken. De Raad adviseert het college om het aangevraagde subsidiebedrag van € 300.000 toe te kennen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Sinds de oprichting in 2012 en door de opname in het Cultuurplan van Rotterdam in 2017 heeft Verhalenhuis Belvédère zich stevig in het Rotterdamse culturele leven gevestigd. Verhalenhuis Belvédère is een collectief van nieuwe erfgoedmakers dat met hedendaagse vertelkunst bouwt aan een meer verbonden stad. Wie mensen en gemeenschappen zijn en wat ze beleven of beleefd hebben vormt de basis voor persoonlijke verhalen, die in verschillende (kunst)vormen worden verteld. In tentoonstellingen, film- en muziekprogramma’s, (audio)voorstellingen, excursies en zelfs vieringen geven we vorm aan het vertellen van persoonlijke geschiedenissen. Hierdoor raken vertellers en luisteraars verbonden in een gezamenlijke geschiedenis, in een gedeeld stedelijk verband. In die verbindingen ontstaan weer nieuwe verhalen: het wordt mee-vertellen en mee-maken. Omdat de mensen, hun verhalen en de stad permanent veranderen zijn we steeds op zoek naar de nieuwe vormen.

Als eerste verhalenhuis van Nederland, met een thuisbasis op Katendrecht, richten we ons op Rotterdammers van nu die hun wortels over de hele wereld hebben. Onze kernactiviteiten: a) werken met gemeenschappen b) het ontwerpen van ontmoetingsprogramma’s c) verhalen of vertellingen vormgeven. We willen altijd nieuwe mensen betrekken en reageren op ons netwerk. Daarom opereren we veel buiten de kernlocatie. Cruciaal is de relatie met community organisers in die verschillende gemeenschappen, de bruggenbouwers met wie we een basisstructuur opbouwen. Onze groei is explosief. In vijf jaar verdubbelde de bezoekersstroom op de thuisbasis. Het bereik is echter veel groter. Er wordt met grote regelmaat beroep op ons gedaan door organisaties die zich willen laten inspireren – lokaal, stedelijk, landelijk en zelfs internationaal. Er ontstaan meer verhalenhuizen en soms zijn ook letterlijke elementen uit onze programmering overgenomen. Landelijk gelden wij als voorbeeld voor het verbinden van individuen en groepen rond de immateriële waarden van erfgoed in de stad. Van een grassroots initiatief, een kleine vrijwilligersorganisatie groeide het Verhalenhuis naar een professionele platformorganisatie waar steeds meer nieuwe makers, communities en partners aanhaken.

Ons pionieren trok weliswaar een zware wissel op de organisatie en zette de continuïteit onder druk, maar de aard van het Verhalenhuis is dat het altijd wil blijven pionieren en tegelijk een netwerk wil maken waar onze geïntegreerde manier van werken wordt overgenomen. We willen daarom in 2021- 2024 de organisatie en professionaliteit versterken, doorwerken met nieuwe communities en bestaande relaties met vijf ‘pilaren’ onder het Verhalenhuis t.w. a) luisterverhalen/oral history, b) expositiefeuilletons, c) volkskeukens, d) vluchtschrijver-in-residentie, e) verhalen in de klas. Tegelijkertijd willen we in de diepte en breedte doorontwikkelen en onze ervaringen en knowhow delen. We willen onze capaciteit verruimen, maar wel in een nieuwe maat die bij ons en de stad past. Hiertoe voegen we twee pijlers toe: f) het netwerk van ‘verbinders’ faciliteren in de vorm van een ontwikkelaarscollectief, g) onze praktische kennis verstevigen om die duurzaam te delen via een Belvédèreschool. Voor deze doorontwikkeling, versterking en verdieping van het Verhalenhuis vragen we de steun van Cultuurplan Rotterdam middels een bijdrage van €300.000 per jaar en aan het Rijk in het kader van een ontwikkelinstelling met €300.000 per jaar (52% van de totale begroting).

Beoordeling van de aanvraag

Rotterdam mag een initiatief als Verhalenhuis Belvédère koesteren. De Raad is onder de indruk van de organisatie die verhalen verzamelt en laat presenteren. Het Verhalenhuis neemt een belangrijke positie in de wijk in en vervult een voorbeeldfunctie voor Nederland en andere landen. Met zijn bijdrage aan het behoud en beheer van immaterieel erfgoed is Verhalenhuis Belvédère van groot belang voor de stad en haar bewoners. De Raad is positief over het constante goede niveau waarop Belvédère presteert en zo een lacune in de stad opvult.

De Raad prijst de integriteit waarmee de organisatie met en voor verschillende doelgroepen werkt en vindt het Verhalenhuis voorbeeldstellend op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Het Verhalenhuis bedient gemeenschappen met een migratie-achtergrond, die anderen soms als onbereikbaar beschouwen en weet deze gemeenschappen bovendien onderling te mengen. Hier heeft de Raad respect voor.

De Raad juicht de ambities van het Verhalenhuis op het gebied van cultuureducatie toe en waardeert de wijze waarop de organisatie kinderen en jongeren benadert, met respect voor hun achtergrond.

Consultatie wijkraad Katendrecht
De wijkraad noemt Verhalenhuis Belvédère een krachtig concept met internationale allure. Volgens de wijkraad is de kwaliteit van de activiteiten van Verhalenhuis Belvédère vaak afhankelijk van vrijwillige inzet. De wijkraad beschouwt de begeleiding vanuit de organisatie als professioneel en is positief over de wijze waarop het programma verschillende culturen bereikt.

Het is een kracht van het Verhalenhuis dat het mensen aan zich weet te binden, die daar geen voorwaarden aan stellen, maar de afhankelijkheid van vrijwilligers maakt ook kwetsbaar. De Raad heeft begrip voor het feit dat de organisatie zich wil ontwikkelen van vrijwilligersorganisatie naar een instelling met een professionelere organisatievorm, maar ziet een zekere mate van kwetsbaarheid in de huidige wijze van bedrijfsvoering, die door de organisatie zelf als ‘proefondervindelijk’ wordt omschreven. De Raad waardeert de innovatieve manier waarop de organisatie private geldstromen weet aan te spreken, zelfs zonder expliciete acquisitie te voeren.

Fair Pay
De organisatie geeft aan te streven naar fair pay voor medewerkers die nu meer uren maken dan waarvoor ze betaald worden, en ook vrijwilligers te belonen.

Diversiteit en inclusiviteit zijn met de organisatie verweven, zowel qua activiteiten als op het gebied van eigen en ingehuurd personeel. De thema’s komen op organische wijze in alle activiteiten naar voren en worden intrinsiek door de organisatie uitgedragen.

Bij de Raad bestaat geen enkele twijfel dat het Verhalenhuis in staat is nieuw publiek te bereiken; daarin heeft de organisatie zichzelf meer dan bewezen. De diverse doelgroepen weten het Verhalenhuis te vinden, maar de Raad roept Belvédère op zich beter te laten zien in de hele stad, en kenbaar te maken wat het Verhalenhuis doet en betekent. De Raad ziet hiervoor onder meer kansen in de ontwikkeling van de website.

De manier waarop het Verhalenhuis blijvend experimenteert met presentatievormen en werkwijzen draagt bij aan het succesvol betrekken van nieuwe doelgroepen. De Raad juicht dit toe.

Samenwerken is inherent aan de activiteiten van het Verhalenhuis. Relaties met organisaties als DIG IT UP en Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst vindt de Raad kansrijk. Dit zijn nieuwe platformorganisaties in de stad die opkomen voor het (immateriële) erfgoed van verschillende culturen en gemeenschappen.

De Raad heeft de indruk dat de organisatie dankzij haar proactieve mentaliteit soms oppakt wat partners of andere instellingen zouden kunnen doen. Een evenwichtiger taakverdeling zou de organisatie in staat stellen zich nog effectiever op haar kerntaak, verhalen ophalen, toe te leggen.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag van Het Verhalenhuis te honoreren met € 300.000.