V2_Lab voor de instabiele media

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 250.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 250.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 179.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De kracht van V2_Lab voor de instabiele media (V2_) is dat het centrum digitale, technologische ontwikkelingen ondervraagt, test en verder ontwikkelt, vanuit een artistiek en experimenteel perspectief.
Opvallend aan de nieuwe koers is de aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen. De Raad vindt deze stap in de huidige tijd logisch en waardevol, maar wil opmerken dat V2_ deze visie en ambitie verder moet uitwerken in het programma.
De Raad hoopt dat V2_ daarbij zijn kritische positie blijft koesteren, door kunstenaars, ontwerpen en de nieuwste technologische ontwikkeling kritisch te ondervragen.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert het gevraagde subsidiebedrag van € 250.000 toe te kennen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Voor V2_ zijn kunst en ontwerp het experimenteerveld waarin nieuwe ideeën over de technologische voor(ui)tgang kunnen worden geformuleerd en verbeelding van haar impact vorm kan krijgen. Zij bieden de verbeeldingskracht om die impact in een maatschappelijke context te duiden, en zo radicale alternatieven voor de koers van technologische ontwikkelingen te onderzoeken. Tenminste, wanneer de kunstenaars en ontwerpers daar de ruimte voor wordt geboden. Daarom initieert en faciliteert V2_ onderzoek & ontwikkeling binnen de crossover tussen kunst en technologie.

De kwaliteit van V2_ ligt er in dat haar positie tegelijk autonoom én ingebed is: autonoom omdat zij buiten de kaders van innovatieagenda’s denkt én ingebed omdat zij werkt vanuit de maatschappelijke complexiteit waarin technologische vernieuwing plaatsvindt. Die nadrukkelijk autonome positie is onderscheidend binnen de creatieve industrie, en de inbedding van ons onderzoek maakt het complementair aan de wetenschap en industrie. Vanuit die positie ontwikkelen we kunst en ontwerp die bijdragen aan verbeeldingskracht voor een hoogtechnologische samenleving.

We doen dat door nieuwe kunst en ontwerp te produceren, resultaten te presenteren, en erover te publiceren met een breed scala aan makers en denkers. Onze producties initiëren en faciliteren artistiek en ontwerpend onderzoek, dat we zowel technisch als inhoudelijk ondersteunen. We bieden daarbinnen ruimte voor experiment aan beginnende en gevorderde kunstenaars en ontwerpers. De (tussentijdse) resultaten daaruit presenteren we aan een divers (inter)nationaal publiek met behulp van unieke formats die zijn toegesneden op verschillende doelgroepen en door middel van vernieuwende vormen van interactie met het publiek. We werken samen met verschillende presentatie-instellingen om ons (inter)nationaal bereik te vergroten. Daarbij publiceert V2_ over het onderzoek en de inzichten die daaruit volgen. Samen met ons archief hebben de publicaties een vitale rol in het onderzoek en de ontwikkeling van V2_, en vormen zij de basis van onze activiteiten op het gebied van educatie.

Ons onderzoek is voorbeeldstellend wat betreft de gemeentelijke uitgangspunten rond innovatie, inclusiviteit en interconnectiviteit. Het toont hoe innovatie binnen én met kunst en ontwerp kan worden georganiseerd om succesvol te zijn, en laat zien dat inclusiviteit en interconnectiviteit daar belangrijke voorwaarden voor zijn. V2_ onderschrijft de gedragscodes rond diversiteit en inclusie, fair practice en cultural governance. Ze neemt deel aan de sociale dialoog daarover en stelt zich op als laboratorium voor de toepassing van de Codes in de praktijk van ontwikkelinstellingen.

De komende jaren gaan we onze producties, presentaties en publicaties richten op de ‘Artificial Inequality’ die opkomende technologieën veroorzaken. We gaan onderzoeken wie er beslist over deze kunstmatige ongelijkheid en welke politiek daarachter schuilgaat. En of we die ongelijkheid ook anders kunnen verbeelden, om tot meer sociale gelijkheid te komen. Daarbij zullen we ons eerst richten op de impact van Artificial Intelligence, om vervolgens ook recente ontwikkelingen in de biotechnologie in het onderzoek te betrekken.

Beoordeling van de aanvraag

V2_ is al 35 jaar een internationale pionier in de cross-over tussen kunst en technologie. De verbeelding van kunstenaar en ontwerper leidt tot nieuwe, kritische inzichten over technologische vooruitgang. De kracht van V2_ is dat het centrum digitale, technologische ontwikkelingen ondervraagt, test en verder ontwikkelt vanuit een artistiek, experimenteel perspectief. Opvallend aan de nieuwe koers is de aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, naast de focus op onderzoek en presentatie. De Raad vindt deze stap in de huidige tijd logisch en waardevol, maar wil opmerken dat V2_ deze visie en ambitie verder moet uitwerken. Maatschappelijke betrokkenheid vraagt om een andere manier van werken, zeker in relatie tot de voortrekkersrol die V2_ vervult. Zo is het belangrijk dat V2_ het denken hierover afstemt met de community’s; er moet geen eenrichtingsverkeer ontstaan.

De Raad hoopt dat V2 daarbij zijn kritische positie blijft koesteren, waarbij kunstenaars en ontwerpers de nieuwste technologische ontwikkeling ondervragen op artistieke en experimentele wijzen. De lokale en nationale uitwisseling tussen V2_ en het onderwijs, de academische wereld, kunstinstellingen en andere partnerorganisaties is altijd intensief geweest en die traditie zal V2_ onverminderd voortzetten. De Raad waardeert ook het stevige internationale netwerk van V2_. Over de positie die V2_ in het Nederlandse culturele landschap wil innemen merkt de Raad op dat het belangrijk is zijn visie op maatschappelijke betrokkenheid in relatie tot technologie en kunst verder aan te scherpen, zodat V2_ zich meer onderscheidt van bijvoorbeeld de Waag in Amsterdam.

De organisatie zet in op een forse groei in de komende periode, met bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige Cultuurplanperiode. Deze ambitie is begrijpelijk, omdat V2_ tot 2012 deel uitmaakte van de landelijke Basisinfrastructuur en vraagt deze status nu opnieuw aan; toch brengt die wens zo sterk te groeien ook risico’s met zich mee. De begroting van V2_ leunt namelijk zwaar op subsidie.

Financieringsmix
De organisatie stelt jaarlijks de werkbegroting bij op grond van de reële situatie. Positief is het plan om meer publieksinkomsten te generen met educatieprogramma’s en workshops voor hogescholen. In het verleden vroeg V2_ daar geen vergoeding voor, maar de organisatie wil zich zakelijker gaan opstellen en werkt daartoe samen met partijen als Tetem in Enschede, die op dit gebied over een groot netwerk beschikt. Bovendien is V2_ van plan te investeren in achterstallig materieel.

Fair Pay
V2_ beschouwt zichzelf als laboratorium en deelt zijn ervaringen met fair pay en de Fair Practice Code binnen Kunsten’92. Ondertussen past V2_ een eigen benadering (fair share, fair chain) toe, die past bij zijn positie als ontwikkel-instelling en hanteert een maximale vrijwilligersonkostenvergoeding. De vaste salarissen vallen binnen de richtlijnen voor eerlijke beloning, maar V2_ geeft aan dat de werkelijke inzet van personeel vaak groter is dan hun (vaak kleine) aanstelling.

De organisatie beschikt nog niet over een goed uitgewerkte visie op inclusiviteit. Wel wordt de intentie uitgesproken om deze te ontwikkelen. V2_ ziet investeren in inclusiviteit vooral als een financiële ontwikkeling, terwijl juist de houding van de instelling en haar wil om te veranderen hiervoor essentieel is. De Raad verwacht dan ook dat V2­_ de komende tijd werkt aan een concreter plan voor inclusie. Zeker nu V2_ gaat focussen op maatschappelijke thema’s is een heldere visie op inclusiviteit van groot belang.

Publiek
V2_ wil zijn publiek vernieuwen met thema’s als Global South en Artificial Equality en een community-programma, waarvoor een community manager is aangesteld. Inclusiviteit staat hier vooral in een internationale context en richt zich in mindere mate op de lokale context. Het community-programma is ook een belangrijk instrument voor een inclusieve publieksontwikkeling. Onduidelijk is alleen om welke gemeenschappen het gaat en hoe deze bereikt zullen worden.

Personeel
V2­_ wil de organisatie flink uitbreiden. Dat lijkt de Raad een uitgelezen kans om te werken aan inclusiviteit binnen de organisatie.

V2_ vormde altijd al de voorhoede in de digitale cultuur. Met zijn goede antennes voor nieuwe ontwikkelingen, weet het centrum deze telkens op vernieuwende, interactieve en interdisciplinaire wijze te onderzoeken en te presenteren. Dit gebeurt op zeer hoog niveau, wat het programma minder toegankelijk maakt voor een breed publiek. Op het gebied van publieksbereik en bedrijfsvoering kan V2_ nog een vernieuwingsslag maken, waarbij het tegelijkertijd meer publieksinkomsten kan realiseren.

V2_ werkt structureel samen met culturele partners en andere (academische) kennisdomeinen, aan urgente en relevante opgaven, zowel lokaal als internationaal. Het centrum moet zich meer inspannen om complexe onderwerpen met een maatschappelijke urgentie te vertalen voor een breder publiek.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert het gevraagde subsidiebedrag van € 250.000 toe te kennen.