Urban Culture Lab

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 166.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Talentontwikkeling

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC oordeelt negatief over de aanvraag van Urban Culture Lab (UCL). De organisatie werkt op het snijvlak van sport en de kunsten. Tot nu toe heeft UCL uitsluitend binnen een sportief kader geopereerd. Op het gebied van artistieke kwaliteit en de bedrijfsmatige inrichting komt de aanvrager nu nog tekort voor deelname aan het Cultuurplan. De organisatie zou met een kleinschaliger aanbod kunnen beginnen, zodat ruimte ontstaat om te pionieren en experimenteren. Zo zou UCL het aanbod methodisch kunnen ontwikkelen en de interne organisatie verstevigen.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag niet te honoreren en aanvrager tijd en ruimte te gunnen de plannen op kleinere schaal verder te ontwikkelen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Rotterdam heeft die Urban factor waar ze elders niet aan kunnen tippen. Urban is een verzamelnaam, in het leven geroepen om een duidelijke noemer te hebben voor verschillende community’s met vergelijkbare kernwaarden. Er is een grote drang onder jongeren om zich te uiten binnen deze cultuur. Het spreekt hen aan vanwege haar vrije karakter.

Met Stichting Urban Culture Lab willen we door middel van Urban Culture jongeren op een authentieke manier faciliteren en een podium bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Het is een cultuur zonder hiërarchische structuur, en het eeuwenoude principe van “each one, teach one” geldt nog steeds. Het is de creativiteit die de doorslag geeft, niet het vermogen om als beste tussen de bestaande lijntjes te kunnen kleuren. De laagdrempeligheid, de manier waarop het jongeren aanspreekt en het vermogen om als katalysator te dienen voor het bewerkstelligen van een stijging op de sociale ladder, maken dit het ultieme moment om in te zetten op Urban Culture.

Middels onze initiatieven worden deuren geopend voor jongeren om in hun taal de wereld van cultuur te ontdekken. Het aanbod wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met talenten en stakeholders binnen de Urban Culture. Het betreft van nature een diverse en multiculturele doelgroep. Onze initiatieven richten zich op educatie, connectiviteit, talentontwikkeling en professionalisering.

Beoordeling van de aanvraag

Urban Culture Lab (UCL) wil mensen emanciperen en gaat uit van het principe each one, teach one. Waarden als creativiteit, laagdrempeligheid en bottom-up werken staan hoog in het vaandel van de organisatie. De Raad vindt het interessant dat de aanvrager zich beweegt op het grensvlak tussen cultuur en sport; skateboarden en freerunning gelden bij hen als vormen van kunst. Juist het feit dat UCL zich op dit snijvlak bevindt, zorgt ervoor dat de organisatie worstelt met de vraag bij welk loket zij moet zijn. Tot nu toe opereerde UCL uitsluitend binnen een sportief kader. Om enthousiaste en talentvolle jongeren te kunnen blijven begeleiden, streeft UCL ernaar niet langer afhankelijk te zijn van incidentele subsidies.

De middelen uit het Cultuurplan zijn bedoeld voor het ondersteunen van instellingen die een samenhangend aanbod brengen van artistieke kwaliteit. Op dit gebied komt UCL nog tekort. De RRKC adviseert de aanvrager daarom voorlopig in te zetten op kleinere talentontwikkelingsactiviteiten, ondersteund door projectsubsidies voor cultuur. Op die manier ontstaat ruimte om te pionieren en experimenteren met een meer methodische aanpak.

Positie in de stad
Doordat UCL zich richt op cross-overs onderscheidt het laboratorium zich van andere aanbieders. Als de activiteiten van hoogwaardig artistiek niveau zijn, zal de aanvrager zeker meerwaarde hebben voor het culturele aanbod in Rotterdam. Het is op basis van de weinig concreet uitgewerkte plannen echter niet duidelijk in hoeverre dat het geval zal zijn.

UCL is een jonge organisatie die nog niet veel heeft kunnen laten zien op het terrein waarop de organisatie zich nu profileert. Bovendien heeft UCL nog geen netwerk in het culturele veld en geen samenwerkingsverbanden.

Cultureel aanbod
De ideeën van UCL zijn interessant. UCL heeft die uiteengezet in de vorm van een piramide, die gekoppeld is aan vijf concrete projecten, onder de noemer U.R.B.A.N. – elk met een eigen planning, jaarlijks bereik, samenwerkingspartners en vergoeding. Maar hoe de activiteiten er in de praktijk precies gaan uitzien, blijft vaag. De aanvraag bevat wel een lijst van voorgenomen activiteiten, maar de uitwerking daarvan is niet helder. Methodiek en gespecificeerde werkwijze ontbreken. Wat overblijft, is hooguit een reeks losse projecten waarvoor eventueel aparte projectsubsidies aangevraagd zouden kunnen worden.

De aanvraag formuleert evenmin een visie op talentontwikkeling of op doorstroom. Tot slot ontbreken namen van betrokken makers en welke disciplines aan bod zullen komen op welke locaties.

UCL is een sympathiek initiatief, oordeelt de Raad, maar het is nog heel sterk in opbouw. De Raad plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van de plannen. De organisatie beschikt bij lange na niet over de menskracht om bijvoorbeeld de beoogde hoeveelheid scholen te bereiken.

UCL voldoet ook nog niet aan de laatste twee principes van de Governance Code Cultuur. Zo heeft het bestuur bijvoorbeeld geen maximale zittingstermijn.

Fair Practice code
De aanvrager streeft naar een eerlijke vergoeding en betaling volgens de cao en wil duidelijke richtlijnen gaan opstellen om mensen voor hun werkzaamheden te compenseren. Toch blijft de aanvraag ook op dit gebied vrij vaag. Wat opvalt, is dat UCL de deelnemers ook wil gaan betalen. Dat is ongebruikelijk bij talentontwikkeling; deelnemers krijgen immers in zeker zin in natura – via coaching en begeleiding –betaald; het is eerder gebruikelijk dat deelnemers iets betalen voor hun eigen ontwikkeling.

Financieringsmix
Hoewel de Raad van mening is dat een vernieuwende cross-over als UCL in aanmerking zou moeten kunnen komen voor een subsidie vanuit kunst en cultuur, is het Cultuurplan – met alle voorwaarden en richtlijnen die daarbij horen – niet het juiste loket voor een organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Bovendien is het aangevraagde bedrag niet reëel; bijna 90 procent van de inkomsten zou uit het Cultuurplan moeten komen.

UCL heeft geen concrete visie op inclusiviteit geformuleerd, maar opereert vanuit de waarden van de urban cultuur – waar inclusie de norm is. De aanvrager zegt actief beleid te voeren op het gebied van samenwerking met partners met een biculturele achtergrond en spreekt de ambitie uit om alle jongeren binnen de urban culture een plek te geven waar ze zich kunnen ontwikkelen. Toch blijft de uitwerking hiervan ook vaag.

Publiek
De doelgroep waarop UCL zich richt, is vrij uniek: jongeren tussen de 10 en 25 jaar met een lage tot gemiddelde sociaaleconomische status en belangstelling voor urban culture. UCL wil deze (deels) kwetsbare groep betrekken bij de projecten en de deelnemers laten klimmen op de maatschappelijke ladder. Vooral met activiteiten op school wil de aanvrager een aanzienlijk aantal jongeren bereiken. Maar het is lastig te beoordelen of dat haalbaar is. UCL lijkt zich te richten op jongeren uit de grote stad, maar nergens in de aanvraag wordt concreet wie de doelgroep precies is. Nu trekt UCL vooral jongens. De Raad waardeert positief dat de oprichter zich ook op meiden wil gaan richten. Hoe de aanvrager die wil bereiken, blijft echter vaag.

De doelgroep van UCL zou een vernieuwing voor het culturele veld kunnen betekenen, maar dan moet er wel voldoende binding met dat veld zijn. Daar zet de Raad vraagtekens bij.

Personeel
UCL heeft een intercultureel bestuur dat bestaat uit (slechts) mannen van verschillende leeftijden.

Het uitgangspunt – de cross-over tussen sport en cultuur – is vernieuwend. Door urban sports vanuit een artistiek-cultureel perspectief te benaderen, zou het draagvlak bij de kunsten kunnen verbreden. Maar de aanvrager geeft zich nog te weinig rekenschap van de omgeving. De Raad concludeert dat UCL zeker potentie heeft, maar op dit moment staat de organisatie nog helemaal aan het begin van haar ontwikkeling.

De samenwerkingsverbanden die de aanvrager onderhoudt met de culturele sector moeten allemaal nog tot wasdom komen. Door de ambitie uit te spreken dat deelnemers klimmen op de maatschappelijke ladder, zet UCL zich in beginsel in voor de maatschappelijke opgaven van de stad. Maar hoe de organisatie dat precies wil verwezenlijken, blijft onduidelijk. De Raad heeft geen zicht op de doorstroom of ontwikkeling van eerdere deelnemers, en kan daar ook geen conclusies uit trekken.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert het college de Cultuurplansubsidieaanvraag van Urban Culture Lab af te wijzen.