TimeWindow

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 300.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Talentontwikkeling

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC oordeelt negatief over de aanvraag van TimeWindow, omdat de organisatie er onvoldoende in slaagt aan te tonen dat zij een plek inneemt in de keten van talentontwikkeling in Rotterdam. De focus ligt op het gezamenlijk ontwikkelen en ondersteunen van het collectief en daarmee is TimeWindow vergelijkbaar met een moderne broedplaats. De RRKC waardeert de functie die de organisatie vervult in de stad voor makers, maar mist een expliciete visie op de culturele kwaliteit, evenals op inclusie en interconnectiviteit.

Geadviseerd subsidiebedrag

De organisatie heeft onvoldoende aangetoond dat het een bijdrage levert in de keten van talentontwikkeling in de stad. Daarom adviseert de Raad de aanvraag niet te honoreren.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Time Window is 50 Rotterdamse (podium)kunstenaars die 1000m2 werk- en repetitieruimte met elkaar delen en geheel bottom-up, in gezamenlijke verantwoordelijkheid het beleid bepalen. We scheppen een lifelong learning-omgeving en voeren een activiteitenprogramma gezamenlijk uit.

Time Window is uniek in Nederland als talentontwikkelingsinstelling nieuwe stijl. Time Window is uniek en echt Rotterdams. Het is het enige open, zelfsturende initiatief voor collectieve talentontwikkeling in de podiumkunsten. Voor de periode 2021-24 stellen wij ons ten doel om de kwaliteit van ons activiteitenprogramma te verhogen, onze relatie met het publiek te intensiveren en Time Window tot een duurzaam model van een zelfsturende netwerkorganisatie voor talentontwikkeling te maken. Door bij de Cultuurplannota aan te sluiten willen wij een fair practice realiseren en de positie van Time Window in de stad en in het landschap van de (podium)kunsten versterken. Onder het motto ‘do it yourself, but not alone’ – een combinatie van Rotterdamse mentaliteit en een attitude waar de huidige tijd om vraagt – wordt een unieke context voor lifelong learning ingericht, met een uitwerking in drie programmalijnen: artistieke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en publieksactiviteiten.

Met het publieke programma organiseren wij jaarlijks buitengaats een 3 daags festival in een Rotterdams theater. Het programma in huis bestaat onder meer uit TESTivals voor work-in-progress presentaties en lezingen in het Wiki-programma. Doorlopend wordt er artistiek onderzoek gedaan, de resultaten worden gedeeld en komen op den duur terecht in een gezamenlijke online kennisbank. Inhoudelijke uitwisseling en ondernemerschapsontwikkeling staat centraal en krijgt vorm in open bijeenkomsten. Via werkgroepen wordt de organisatie zelfsturend uitgevoerd en delen deelnemers de uit te voeren taken. Men inspireert elkaar onderling en leert van elkaar. Met een innovatieve methode – het zelfontwikkelde waarderingssysteem- worden financiële middelen transparant onder elkaar verdeeld. Met de eigen methode Tracing Talentontwikkeling stellen deelnemers hun eigen ontwikkelingsprogramma samen. Jaarlijks brengen wij de talentontwikkeling van individuele deelnemers in kaart. Urgentie en de actuele behoeftes van de deelnemers bepalen de doelen en de route die de doorontwikkeling neemt. De beleidsthema’s Rotterdam, de zogenaamde drie i’s (interconnectiviteit, innovatie en inclusiviteit) zijn intrinsiek aan Time Window. Het gehele concept van Time Window is gebaseerd op de kracht van de verbinding (interconnectief) en Time Window is een nieuwe organisatievorm met een nieuw kijkperspectief in de (podium)kunsten (innovatie).

Na vijf jaar bestaan weten we het zeker: Time Window is een aanvulling op de bestaande en lineaire structuren voor talentontwikkeling, bevordert de artistieke ontwikkeling van makers, biedt continuïteit in de gefragmenteerde werkpraktijk van een onafhankelijke (podium)kunstenaar en maakt de vaak ontbrekende stem van individuele (podium)kunstenaars hoorbaar in de stad.

De actualiteit en de noodzaak van ons initiatief worden bevestigd door grote nieuwsgierigheid van en de toename van samenwerkingen met instellingen van binnen en buiten Rotterdam, zowel in de (podium)kunsten als uit andere sectoren. Om Time Window te bestendigen, vragen wij een jaarlijkse subsidie bij de gemeente Rotterdam van 300.000 euro. Dit is gebaseerd op de reële kosten die het initiatief toekomstbestendig maken, een vaste functie in de stad garanderen en in lijn zijn met de activiteiten die Time Window zal uitvoeren.

Beoordeling van de aanvraag

In TimeWindow werken vijftig kunstenaars op een ondernemende manier samen. De stichting wil geen beleid ontwikkelen of sturend zijn, alles komt uit het collectief. De aanpak van de organisatie is helder, evenals de scherpe focus op podiumkunsten. De breedte van het collectief is bewonderenswaardig en het is ook goed dat met verschillende niveaus gewerkt wordt, waarbij men elkaar ondersteunt en inspireert.

Artistieke kwaliteit
De RRKC waardeert de functie die de organisatie vervult voor makers, maar is er onvoldoende van overtuigd dat het concept het idee van een moderne broedplaats overstijgt. Er is geen heldere overkoepelende, artistieke visie of methode omschreven om de deelnemers met elkaar naar een hoger plan te tillen. Doordat de verantwoordelijkheid van de talentontwikkeling bij de individuele deelnemers ligt, is het maar de vraag of er bij het collectief voldoende zicht is op de artistieke kwaliteit van het geheel.

Het risico is groot dat de leden van het collectief voor onbeperkte tijd in deze aantrekkelijke biotoop blijven hangen. Hiermee komt het estafettesysteem, dat aan de basis ligt van het collectief, onder druk te staan. TimeWindow kwalificeert zich op deze manier bij uitstek als een broedplaats en niet als instelling voor talentontwikkeling. Dat de nieuwe aanwas wordt aangedragen door de zittende leden, zou debet kunnen zijn aan gebrek aan diversiteit en als gevolg daarvan ook van inhoudelijk debat.

Positie in de stad
Alle kunstenaars die deel uitmaken van TimeWindow komen uit Rotterdam. Daardoor speelt de organisatie een rol bij de ontwikkeling van jonge, Rotterdamse makers. De RRKC krijgt de indruk dat de organisatie wat naar binnen gericht is. De makers in ZOHO lijken zich vooral te verbinden met gelijkgestemden, en missen zo de connectie met de rest van de wijk. De aanvraag biedt geen duidelijk zicht op de manier waarop de stad bij de organisatie betrokken wordt, bijvoorbeeld via projecten.

Cultureel aanbod
TimeWindow doet aan talentontwikkeling-nieuwe stijl: life long learning via zelfsturing binnen een collectief, peer learning zonder coaches of adviseurs. De gebruikte methode is Tracing Talentontwikkeling, die onderscheidend is en aansluit bij de eigen doelgroep van kunstenaars. Het gaat TimeWindow niet om een leercurve, maar om life long learning, waarbij het leerproces niet lineair, maar circulair verloopt. Deze manier van talentontwikkeling is weliswaar innovatief, maar in de concrete uitwerking van het aanbod onderscheidt TimeWindow zich vervolgens te weinig van een broedplaats. De manier waarop het collectief marketing vormgeeft, bevestigt dit.

Uitzondering op deze manier van werken zijn de zogeheten TESTivals, die duidelijker staan omschreven in de aanvraag: die richten zich op jonge mensen die kunnen experimenteren op het podium. Overigens is ook dit bestemd voor een beperkt publiek van direct betrokkenen.

Binnen Stichting Transistor is TimeWindow de hoofdactiviteit. Het collectief denkt goed na over hoe het zichzelf organisatorisch vormgeeft. Er is expliciet sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De Raad oordeelt positief over de taakgerichte ‘comités’ die in het leven geroepen zijn, omdat die niet alleen waardevol zijn voor het collectief, maar ook voor de deelnemers afzonderlijk. De aanvrager noemt zichzelf non-hiërarchisch. Helaas ontbreekt een heldere toelichting op wat dat precies inhoudt.

De aangevraagde subsidie van € 300.000 is voor een belangrijk deel bedoeld voor honoraria voor functies die niet direct te koppelen zijn aan de ontwikkeling van talent. Ook dit geeft de Raad de indruk dat het hier eerder gaat over de bedrijfsvoering van een broedplaats dan van een huis voor talentontwikkeling.

Fair Practice code
TimeWindow vraagt subsidie aan om de aangesloten kunstenaars in staat te stellen tijd te steken in het collectief via de comités. Op die manier leren deelnemers al hun werkzaamheden, ook niet-artistieke taken, op (financiële) waarde te schatten. Dit besef sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van de Fair Practice Code. Daarnaast is het de bedoeling van de aanvrager om de subsidie vanuit het Cultuurplan aan te wenden voor een aanzienlijke tegemoetkoming in de overheadkosten van de deelnemende makers in plaats van voor talenontwikkelingsactiviteiten.

Financieringsmix
TimeWindow erkent dat de financieringsmix scherper kan en streeft ernaar de situatie binnen vier jaar te verbeteren. De geformuleerde ambities hiervoor zijn vrij helder geformuleerd in de aanvraag. Ook de aparte toelichting op de begroting is goed. De gelden zijn bestemd voor de honorering van de eerdergenoemde comités, maar ook voor de honoraria van de managers die het zelfsturende systeem van de organisatie in goede banen moeten leiden; dit lijkt in strijd met het non-hiërarchische model van de organisatie

De aanvrager schrijft te verwachten dat een opgelegde code eerder minder dan meer diversiteit teweeg zal brengen. Het collectief wil zich niet gedwongen voelen om binnen het estafettesysteem deelnemers te kiezen omwille van hun afkomst. Hiermee wuift de organisatie de Code Diversiteit en Inclusie te gemakkelijk weg, oordeelt de Raad. De Code is geen regel vanuit de overheid, maar een instrument dat de sector zelf ontwikkelt voor de sector. TimeWindow kijkt volgens de RRKC onvoldoende kritisch naar de drempels die de organisatie onbedoeld opwerpt voor deelnemers en publieksgroepen. TimeWindow bouwt geen ruimte in om openhartig en inhoudelijk met het collectief op dit discours te reflecteren. Dit wekt de indruk dat de organisatie onvoldoende bij dit onderwerp betrokken is. Dat TimeWindow voorbij lijkt te gaan aan een belangrijk thema dat enorm leeft in de stad, sterkt de RRKC in zijn idee dat de organisatie te weinig open staat voor haar omgeving.

Publiek
De aanvrager richt zich meer op de eigen deelnemers dan op het trekken van publiek. Dit is op zich begrijpelijk, omdat veel van de deelnemers (ook) op andere locaties optreden. Deze aanvraag richt zich echter op de activiteiten van het collectief. Daarom vindt de Raad het niet sterk dat in het plan staat dat de zaal al vol zit, als alle deelnemers twee mensen meenemen.

Weliswaar geeft de organisatie aan meer publiek te willen trekken, maar spant zich daar niet bovenmatig voor in. De TESTivals zijn vooral bedoeld voor de deelnemers en in veel mindere mate voor extern publiek. Alleen de voorgenomen festivals beogen ook een ander publiek binnen te halen. Toeschouwers zijn een wezenlijk onderdeel van de podiumkunsten en de RRKC toont zich uiterst kritisch over een instelling die dermate weinig visie tentoonspreidt als het gaat om het bereiken van (nieuw) publiek.

Personeel
De organisatie is niet divers. De Raad betreurt het dat zij dit weinig proactief oppakt. Dat een nieuw bestuurslid bij voorkeur jong en bi-cultureel zou moeten zijn, volstaat niet.

De werkmethodes van TimeWindow zijn vernieuwend. De waarderingssystemen om de eigen ontwikkeling te monitoren en evalueren is goed overdraagbaar binnen het veld. Dat stimuleert cultureel ondernemerschap. Ook de non-hiërarchische, anarchistische organisatiestructuur is innovatief, net als de visie op talentontwikkeling. Maar dit alles hangt af van in hoeverre dit initiatief de reguliere broedplaats overstijgt. Zoals gezegd, heeft de Raad hier twijfels over.

Dat TimeWindow vijftig individuen, werkzaam in verschillende disciplines en met een andere achtergrond aan elkaar koppelt, is een vorm van interconnectiviteit. Daarnaast werkt het collectief samen met instellingen als WORM, MAAS en Roodkapje. Dat zijn niet per se heel verrassende samenwerkingspartners, maar wel stuk voor stuk belangrijke spelers binnen de culturele sector. Toch concludeert de Raad dat de aanvrager te veel naar binnen gekeerd is, en daardoor te weinig relaties met de buitenwereld onderhoudt. TimeWindow spant zich onvoldoende in voor de opgaven van de stad.

geadviseerd subsidiebedrag

Omdat de organisatie onvoldoende aantoont dat zij een bijdrage levert binnen de keten van talentontwikkeling in de stad, adviseert de RRKC de aanvraag van TimeWindow niet te honoreren.