Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 30.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC heeft sympathie voor de gedrevenheid en de doelstelling van Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten. De voorstellingen en nagesprekken door en voor ouderen bewegen zich in de optiek van de Raad overwegend op het gebied van welzijn, sociale cohesie en bewustwording. Het aanbod is waardevol voor een onderscheidende doelgroep die weinig met theater in aanraking komt. De Raad concludeert echter dat het programma zich niet voldoende onderscheidt op artistiek en theatraal vlak. Ook de omvang van het programma is te gering voor een structureel werkende organisatie.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag niet te honoreren, aangezien de artistieke kwaliteit van het programma en de bedrijfsmatige inrichting niet passen bij het Cultuurplan. De organisatie beweegt zich op het snijvlak van cultuur en sociaal-maatschappelijk werk. De organisatie zou gebaat zijn bij een geldstroom die sociaal-maatschappelijke georiënteerde kunst- en cultuurorganisaties – zoals de Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten – de mogelijkheid biedt hun activiteiten verder te ontplooien.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

De Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten maakt theatervoorstellingen met 60-plussers voor de doelgroep ouderen, over onderwerpen die relevant en actueel zijn voor deze doelgroep.

De vergrijzing, zoals we kunnen lezen in het Uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder & Wijzer (juli 2019), neemt toe. Over vijftien jaar is een op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Het is onze overtuiging dat de fysieke, mentale en sociale situatie van ouderen verbetert als zij actief betrokken zijn bij cultuur. Wij zien een gerede kans om de komende jaren een stevig fundament te leggen voor de kunstbeoefenaars voor en door ouderen
– zodat ouderen met voorstellingen betrokken worden bij en gestimuleerd worden na te denken over hun eigen situatie en de wereld om hen heen.
– zodat ouderen vitaal blijven, ertoe blijven doen en hun talenten kunnen blijven inzetten.

De Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten (TOR) maakt voorstellingen die reflecteren op ouder worden. Voor ons publiek betekent dit herkenning, waardering voor tijdsbeelden en reflectiemogelijkheden. Door creatieve en vitale ouderen te ontmoeten krijgt het publiek een stimulans anders tegen levensvraagstukken aan te kijken. We willen een publiek dat zelden naar het theater gaat de vitaliteit en creativiteit van ouderen laten zien. Op deze manier geven we ouderen een stem en een gezicht.

In de periode 2021-2024 willen we meer ouderen bereiken met onze voorstellingen en ze er nog meer dan voorheen bij betrekken. Dit gaan we doen door de twee voorstellingen die we jaarlijks maken om te zetten in reisbare voorstellingen die gespeeld kunnen worden in Huizen van de Wijk en andere ontmoetingsruimten voor ouderen. In samenwerking met organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn nodigen we ouderen uit te komen kijken en praten met hen na over wat ze hebben gezien. Op deze manier zien ouderen die anders nooit naar het theater gaan op het podium hun eigen ervaringen verbeeld door leeftijdgenoten. De discussies na afloop van de voorstellingen zijn een belangrijk onderdeel van onze doelstelling. Uit de gesprekken destilleren we thema’s voor volgende producties.

Tegelijkertijd verkennen we ook of er interesse bij de ouderen is om samen met ons een productie te maken over iets wat zij belangrijk vinden.

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat juist omdat de spelers zelf ook 60-plus zijn de voorstellingen als authentiek worden ervaren en dat er zeer veel herkenning is. Door ‘zware’ thema’s als eenzaamheid, kwetsbaarheid, gezondheidsproblemen, op een ‘lichte’ manier te brengen weten we ze bespreekbaar te maken.

Naast deze producties willen we, evenals de afgelopen jaren, ieder jaar een locatieproductie maken in Trompenburg Tuinen en Arboretum waaraan amateurspelers, dansers en zangers meedoen die het publiek op verrassende wijze opnieuw laten kennismaken met dit bijzondere stukje Rotterdam.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad staat in beginsel sympathiek tegenover de aanvraag van Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten, waarin een sterke motivatie voor het werk naar voren komt. De doelstelling om theater te maken met en voor ouderen rond herkenbare thematiek verdient waardering. De organisatie beweegt zich op het snijvlak van theater en sociaal-maatschappelijk werk; binnen deze kaders acht de Raad de kwaliteit voldoende.

De culturele betekenis en artistieke kwaliteit van het programma van Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten passen onvoldoende binnen het Cultuurplan. De acteurs zijn amateurspelers die zich laten inspireren door persoonlijke verhalen die aansluiten bij de ervaringen van het publiek. De Raad erkent de impact van de voorstellingen en het belang van de wisselwerking tussen makers en publiek: het gaat om doelstellingen op het gebied van welzijn, sociale cohesie en bewustwording; die waardevol zijn. De Raad vindt echter datde activiteiten zich te weinig onderscheiden op theatraal gebied en in artistieke zin.
Het aanbod betreft voorstellingen in wijkcentra en andere ontmoetingscentra voor ouderen en op de locatie Trompenburg Tuinen en Arboretum.

De Raad waardeert de wijze waarop het aanbod is toegespitst op de doelgroep ouderen, maar ziet de omvang als zeer gering. Het initiatief om voorstellingen te spelen voor studenten op het gebied van zorg en welzijn van het Albeda College vindt de Raad een zinvolle manier om studenten en ouderen nader tot elkaar te brengen.

De bedrijfsmatige inrichting past niet bij het programma dat de Theaterwerkplaats uitvoert en het publiek dat wordt bereikt. De omvang van de organisatie komt meer overeen met het profiel van een projectorganisatie. Uit het bedrijfsplan blijkt geen urgentie voor een plaats in het Cultuurplan.

Financieringsmix
Naast eigen inkomsten zijn er nauwelijks andere inkomsten. De financieringsmix toont weinig variatie en de begroting leunt te sterk op publieke middelen. De ambities en prognoses voor uitkoopsommen en publieksinkomsten ogen niet realistisch en zijn onvoldoende uitgewerkt

Fair Pay
De Raad mist in de aanvraag een visie en plan van aanpak op het gebied van fair pay.

De voorstellingen zijn gericht op een specifieke doelgroep van ouderen die weinig gewend zijn aan cultuurbezoek en die proactief bij het aanbod worden betrokken. Binnen deze doelgroep is sprake van enige diversiteit. De Raad mist echter een strategisch plan op het gebied van inclusiviteit.

Publiek
De voorstellingen bereiken op een intensieve manier een passend publiek, dat na afloop met de makers in gesprek gaat over de voorstellingen. Het bereik is gering, maar de doelgroep ziet de Raad wel degelijk als belangrijk.
Het streven om meer voorstellingen te spelen voor studenten van het Albeda College kan een vorm van publieksvernieuwing betekenen. Die maakt uitwisseling tussen generaties mogelijk en kan ook deskundigheid bevorderen van studenten die een carrière in de (ouderen)zorg ambiëren.

Personeel
De Raad mist diversiteit bij het personeel en de uitvoerenden en een plan van aanpak om meer diverse partnerorganisaties aan de Theaterwerkplaats te binden.

De Raad heeft waardering voor de wijze waarop theater wordt ingezet voor ouderen, die actief bij de diverse aspecten van het maakproces worden betrokken, maar is van mening dat het niet om een innovatieve werkwijze gaat.

De Theaterwerkplaats legt contact met wijkcentra en relevante instellingen op het gebied van ouderenzorg en een organisatie als Humanitas. Ook inhoudelijk zoekt de organisatie connecties rond thema’s die onder ouderen leven, zoals eenzaamheid, seksualiteit en passende woonvormen. De Raad is echter van mening dat het om een kleinschalig netwerk gaat dat eerder passend is voor een projectorganisatie dan voor een structureel werkende organisatie.

geadviseerd subsidiebedrag

€ 0