TheaterNetwerk Rotterdam

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 100.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 80.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

In principe ziet de RRKC een rol weggelegd voor een netwerkorganisatie op het gebied van het amateurtheater in Rotterdam. De onderscheidende positie die TheaterNetwerk Rotterdam wil innemen komt echter weinig concreet naar voren. De verenigingsvorm is verlaten, maar de stichting heeft nog geen sterk plan ontwikkeld om met een gedegen analyse in te spelen op de nieuwe situatie.
In de optiek van de Raad ontbreekt een scherpe focus op de actuele situatie in het amateurtheater in de stad. De aanvraag getuigt van gedrevenheid, maar de Raad mist een inhoudelijke visie die waarde toevoegt voor het werkveld. Ook ontbreekt een organisatorisch plan om uit te groeien tot een sterker amateurtheaternetwerk in de stad.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag van TheaterNetwerk Rotterdam niet te honoreren. Een netwerkorganisatie in het amateurtheater is van belang, maar de aanvraag van TheaterNetwerk wekt onvoldoende vertrouwen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

TheaterNetwerk Rotterdam (TNR) richt zich op de theaterliefhebber, de Rotterdammer die als amateur graag aan toneel doet. TNR wil het plezier en de kwaliteit van deze liefhebberij vergroten door mensen een podium en platform aan te bieden die zorgen voor verbinding en mogelijkheden.
Uitgangspunten van de activiteiten van TNR zijn dat TNR met een nieuwe koers een breder en inclusiever bereik wil hebben, nieuwe ervaringen mogelijk maken en relaties leggen met wat er speelt in de stad.
TNR gaat werken aan een effectief theaternetwerk binnen het cultureel ecosysteem Rotterdam. Dat netwerk focust op enkele festivals, workshops op maat en een on- en offline adequaat en actueel platform. Om dit waar te maken wil TNR haar zichtbaarheid aanmerkelijk versterken.
TNR zal zich jaarlijks manifesteren met al haar mogelijkheden tijdens het festival voor de theaterliefhebbers. Hier presenteert het netwerk zijn kracht als knooppunt.
De zichtbaarheid van de activiteiten gaat TNR vergroten door het aanbod structureel van meer communicatie te voorzien. De resultaten worden cijfermatig en inhoudelijk gemonitord door kwantitatief en kwalitatief publieksonderzoek.
De organisatie verandert niet van opzet en structuur, wel van aanpak. Er zal meer projectmatig worden gewerkt. Ook zal intensiever samenwerking worden gezocht met culturele partners ten behoeve van de wensen en verwachtingen van theaterliefhebbers.
Om dit alles te realiseren vraagt TNR de gemeente de komende jaren een verhoging van het budget met 25%. Deze verhoging is nodig om de fair practice mogelijk te maken voor de mensen die werkzaamheden verrichten en naar de locaties die daarvoor gehuurd en ingericht moeten worden.
Omdat TNR de komende jaren inzet op kwaliteit en de verbreding en inclusiviteit van het bereik zal het aantal producties en presentaties niet vergroot worden, wel het aantal deelnemers en bezoekers, en de impact van het aanbod.
TNR bezorgt de theaterliefhebbers in Rotterdam een bruisend en rijk theaterleven en zal dat doen door toenemende bekendheid en aantrekkelijkheid van haar aanbod, informatie en communicatie.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad heeft begrip voor de overgangssituatie die TheaterNetwerk Rotterdam heeft doorgemaakt, van een organisatie die is verankerd in een netwerk van amateurtoneelverenigingen naar een meer onafhankelijk opererende stichting. Met het programma dat de aanvraag beschrijft voorziet TheaterNetwerk in een zekere behoefte, maar de Raad ziet hierin geen scherpe focus.
De Raad mist een heldere analyse van de kansen en knelpunten in het werkveld en de wijze waarop de organisatie daarop een actueel antwoord wil geven. Een artistiek-inhoudelijke visie op de ontwikkelingen in het amateurtheater komt evenmin naar voren in de aanvraag. TheaterNetwerk richt zich vooral op toneel. Aandacht voor theater in bredere zin en de actuele mengvormen met andere disciplines ontbreekt.
De Raad ziet in beginsel een rol voor een netwerkorganisatie op het gebied van het amateurtheater in Rotterdam. De aanvrager benoemt de volgende taken: informatievoorziening, een netwerk en infrastructuur onderhouden en programmaonderdelen als workshops, pop up-talkshows en een jaarlijks State of The Art Festival. De Raad beaamt deze, maar mist een concrete verbinding met waar het werkveld behoefte aan heeft. De omvang van het aanbod is te beperkt en de doelgroep die wordt bediend te klein. De plannen zijn aldus te kleinschalig voor een stedelijke netwerkorganisatie.
Concluderend stelt de RRKC dat de aanvraag gedreven oogt, maar de manier waarop de organisatie zich op het werkveld oriënteert getuigt niet van een gerichte en doelmatige aanpak die waarde toevoegt voor het werkveld

De organisatie heeft veel bestuurs- en personeelswisselingen gekend en heeft momenteel twee parttime krachten in dienst voor de artistieke en zakelijke leiding. De bedrijfsmatige inrichting van TheaterNetwerk is kleinschalig en de Raad is er onvoldoende van overtuigd dat de organisatie de nodige draagkracht heeft om het beoogde takenpakket te kunnen uitvoeren. De aanvraag bevat geen plan om de organisatie te laten uitgroeien tot een sterk amateurtheaternetwerk in de stad.

Financieringsmix
De financieringsmix leunt zeer sterk op de bijdrage van de gemeente. De inkomsten van fondsen en andere financiers zijn gering. De eigen inkomsten lopen substantieel terug, terwijl de beheerlasten toenemen.

Fair Pay
Voor het vaste personeel volgt de organisatie de cao. Wat betreft de zzp’ers en andere professionals die de organisatie inhuurt, is de Raad minder overtuigd dat fair pay wordt toegepast.

Een overtuigend plan van aanpak in relatie tot de Code Diversiteit & Inclusie ontbreekt in de aanvraag. De organisatie zoekt naar een brede doelgroep van liefhebbers. Specifieke aandacht voor diversiteit komt hierin onvoldoende naar voren.

Publiek
De Raad vindt het publieksbereik van TheaterNetwerk Rotterdam zeer gering en vindt dat ambities ontbreken om een breder publiek te trekken voor het onlineplatform, een programmaonderdeel dat de organisatie als een van haar speerpunten naar voren brengt.
De Raad heeft de indruk dat TheaterNetwerk sterk zoekende is naar de eigen doelgroep. Uit de aanvraag blijkt dat de loyaliteit van verenigingen afneemt, terwijl er weinig zicht is op nieuwe doelgroepen. De Raad waardeert het dat de organisatie jongeren en senioren noemt als beoogde nieuwe doelgroepen voor het amateurtheaternetwerk. Aan de speerpunten in het communicatieplan verbindt de organisatie geen concrete acties.

Personeel
De samenstelling van het bestuur en personeelsbestand is weinig divers.

De RRKC ziet het programma van workshops, festivals, talkshows en een online platform eerder als traditioneel dan vernieuwend. Ook is de keuze voor toneel tamelijk eenzijdig en deze sluit weinig aan bij de multidisciplinaire ontwikkelingen in de theaterwereld.

De contacten die TheaterNetwerk onderhoudt passen bij een netwerk in het amateurtheater. De Raad ziet daarentegen weinig aanknopingspunten voor dwarsverbanden met andere sectoren in de stad.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag van TheaterNetwerk Rotterdam niet te honoreren.