Theater Zuidplein

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
RCB-instelling
Gevraagd subsidiebedrag
€ 3.812.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 2.483.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC is positief over de sterke positie die Theater Zuidplein zich in de stad en daarbuiten heeft verworven met een manier van werken die een voorbeeld stelt. Het theater verzorgt onderscheidend aanbod waarmee het publieksgroepen enthousiasmeert die niet vanzelfsprekend cultuurplaninstellingen bezoeken.
De tamelijk hoge ambities die de organisatie zich voor de komende periode stelt op het gebied van bedrijfsvoering, programmering en publieksbereik. De Raad hecht er belang aan dat de organisatie de verwezenlijking daarvan gefaseerd opbouwt.

Overstijgende verantwoordelijkheid RCB-instelling

Theater Zuidplein vult de rol als RCB-instelling goed in, zeker waar het gaat om inclusiviteit, interconnectiviteit en de stimulerende bijdrage aan de ontwikkeling van Rotterdam Zuid. De aanvraag biedt een goede basis om de rol van Theater Zuidplein als RCB-instelling verder te versterken.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Theater Zuidplein is er voor publiek voor wie kunst en cultuur niet gebruikelijk is. Het theater van Rotterdam waar een ieder zich thuis voelt en echt iedereen welkom is, als maker of als toeschouwer. Op, voor of achter het podium.

Theater Zuidplein wil een spiegel zijn van het grootstedelijke Rotterdam. We lopen al jaren voorop in het bereiken van dit publiek en beogen de komende jaren de superdiversiteit van de stad nog zichtbaarder te maken in het publiek, het programma en het personeel.

Wij zijn een vraaggericht theater. Geïnspireerd door de grootstedelijke samenleving op Zuid programmeren we voor doelgroepen waar nog beperkt aanbod voor is. Ook in de toekomst blijven wij dit doen. Onze ambitie voor de cultuurplanperiode 2021-2024 en de jaren daarna is om door te groeien in bezoekersaantallen en activiteiten, waarbij talentontwikkeling, educatie en (co)produceren belangrijke speerpunten zijn in ons beleid.

We ambiëren een versterkte positie in het Hart van Zuid dat op dit moment volop in ontwikkeling is. Dit kan in ons nieuwe prachtige pand dat in 2020 wordt geopend. Op onze nieuwe locatie zijn we de hele dag open en groeien we door als creatieve hub voor co-creatie, verbinding en vernieuwing, een vaste waarde in het culturele ecosysteem van Zuid.

Voor Theater Zuidplein ligt de belangrijkste opgave de komende cultuurplanperiode dan ook niet zo zeer in het meer inclusief werken, innovatie in publieksbereik of het interconnectief werken met partners binnen en buiten de culturele sector, onze visie is gestoeld op een dergelijke werkwijze en verankerd in ons DNA. Onze opgave zit de komende jaren met name in de schaalvergroting van wat we al succesvol doen, onze pionierspositie vasthouden en onze kennis over deze thema’s delen.

Dat gaan we doen met het starten van Zone-Z; huiskamer van Zuid en plek van ontmoeting. Zone-Z krijgt een inclusief karakter als plek in de buurt waar je je thuis voelt en kan kennismaken met cultuur. Hier worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd met een culturele en/ of maatschappelijke insteek. Met huispartner de bibliotheek, onze vaste culturele programmapartners, de talenten van Lab-Z en de horeca zorgen we voor reuring en ontmoeting op Zuid.
Ook breiden we het aantal voorstellingen en presentaties voor onze publieksgroepen uit, o.a. door toevoeging van andere genres zoals concert- en crossover programma’s en het vergroten van het aantal voorstellingen en activiteiten binnen het aanbod dat we nu al hebben.

En we blijven werken aan talentontwikkeling voor en achter de schermen. Binnen Lab-Z bieden we de makers van straks (en soms al nu) ruimte om zich in co-creatie met het publiek te ontwikkelen als maker en geven we op onze podia ruim baan aan talent van Zuid. Door actuele maatschappelijke (grootstedelijke) onderwerpen bespreekbaar te maken in de vorm van voorstellingen, presentaties, debatten en workshops.

Beoordeling van de aanvraag

In relatie tot het profiel van Theater Zuidplein vindt de Raad de artistieke kwaliteit voldoende ontwikkeld. Het theater heeft een laagdrempelig aanbod, waarbij diversiteit en inclusiviteit de toon zetten. De Raad is positief over de vraaggestuurde programmering en de co-creatie zowel in het produceren als programmeren. Theater Zuidplein ontwikkelt aanbod dat elders in de stad niet te vinden is en laat zich leiden door inhoudelijke betrokkenheid en een gevoel van urgentie.

Waardering verdient ook het omvangrijke activiteitenaanbod dat de organisatie als een spinnenweb over de wijk uitspreidt voor een publiek waarvoor cultuurbezoek niet vanzelf spreekt. De uitbreiding met Zone-Z ziet de Raad als een verbreding van het palet met toegankelijke culturele buurtactiviteiten, die weer nieuwe doelgroepen aan het theater kan binden.

Met de unieke methodiek om verbinding met het publiek te zoeken stelt Theater Zuidplein een voorbeeld voor het werkveld.
De Raad is ook positief over de cultuureducatie voor het brede onderwijsveld en de grassroots manier waarop het theater bijdraagt aan talentontwikkeling. Bij de selectie is oog voor de mate waarin de publieksgroepen van het theater aansluiten bij het talent. Betrokken talenten krijgen een stevige inhoudelijke begeleiding. Ook biedt het brede netwerk van Theater Zuidplein uitstroommogelijkheden na het begeleidingstraject en die uitstroom is goed georganiseerd. Omdat de capaciteit beperkt is, kan de organisatie slechts een gering aantal talenten begeleiden.

De bedrijfsvoering van Theater Zuidplein loopt als een goed geoliede machine. De Raad heeft voldoende vertrouwen in de nieuwe uitdagingen waarvoor het theater zich gesteld ziet.
Wel ziet de Raad mogelijke risicoposten op de begroting, door de verhuizing en de uitbreiding van de organisatie die zich op de nieuwe locatie weer moet bewijzen. De ambities op het vlak van het publiek en de activiteiten vindt de Raad tamelijk hoog. Een uitgewerkte risicoanalyse van de voorgenomen groei in personeel en programmering was geen overbodige luxe geweest, evenals een gefaseerd stappenplan hoe alle ambities waar te maken.

De Raad vindt de toegangsprijzen aan de lage kant en ziet mogelijkheden om hieruit aanvullende inkomsten te genereren.
Het nieuwe gebouw heeft aantrekkingskracht op de buurt, die versterkt wordt door de aanwezigheid van de bibliotheek. De Raad merkt op dat het van levensbelang is de lage drempel en toegankelijke uitstraling ook op de nieuwe locatie te waarborgen.

Fair Pay
De Raad is positief over hoe de organisatie omgaat met fair pay. Theater Zuidplein volgt de cao-richtlijnen en heeft een pensioenvoorziening voor de medewerkers.
De Raad waardeert de keuze om met leerwerktrajecten aandacht te besteden aan de opleiding van studenten, maar vindt dat de organisatie sterk leunt op stagiaires. Het is niet wenselijk in de horeca met vrijwilligers te werken. De aandacht voor vrijwilligersvergoedingen vindt de Raad positief.

Inclusiviteit is een speerpunt van de organisatie en onlosmakelijk verbonden met de werkwijze van Theater Zuidplein. De Raad ziet het kleurrijke imago van het theater als winst voor de stad. Culturele diversiteit werkt door binnen alle gelederen van de organisatie en haar programma, publiek en partners.

Publiek
Het theater heeft een hoge bezettingsgraad. Als een van de weinige cultuurplaninstellingen weet Theater Zuidplein ook de ‘light users’ aan zich te binden. De Raad is positief over de nieuwe programmaformules, met onder meer Zone-Z en een bredere muziekprogrammering die naar verwachting nieuwe en jonge doelgroepen zullen aantrekken.

De beoogde publieksgroei is substantieel, maar aangezien de zaal ook voor popconcerten met staanplaatsen wordt gebruikt, ziet de Raad de toename als een haalbaar streven.

Veel doelgroepen komen voor een specifieke artiest of bepaald opreden en in die zin heeft het theater tamelijk homogene publieksgroepen. Theater Zuidplein heeft de intentie het herhaalbezoek te stimuleren zodat de publieksgroepen meer zullen mengen, maar de Raad vindt de marketingstrategie hiervoor mager.

De Raad waardeert het gegeven dat het theater de grootstedelijke en cultureel diverse jongerendoelgroep sterker wil aanspreken op hun gemeenschappelijke achtergrond als Rotterdammer.

Personeel
Theater Zuidplein heeft overtuigende aandacht voor diversiteit zowel wat het vaste personeelsbestand betreft, als zzp’ers, stagiaires en vrijwilligers.

De Raad ziet Theater Zuidplein als een voorloper in innovatieve publieksbenadering en vraaggericht programmeren. Wel is de kanttekening gerechtvaardigd dat het theater minder aandacht heeft voor innovatie op het gebied van digitale ontwikkelingen. De beoogde onlineactiviteiten voor en na de voorstellingen kunnen in de optiek van de Raad beter aansluiten bij actuele ontwikkelingen.

Theater Zuidplein heeft een sterk netwerk van partners in het onderwijs, het maatschappelijke en culturele veld. De Raad waardeert de samenwerking met wijkcentra en organisaties op het gebied van zorg en welzijn. De contacten met winkeliers zijn goed, maar het theater heeft minder aandacht voor samenwerking met het overige bedrijfsleven in de omgeving.

Theater Zuidplein draagt bij aan de ontwikkelingen in Rotterdam-Zuid en toont zich betrokken bij de opgaven van de stad. Het theater heeft een sterke positie in Rotterdam verworven en met zijn specifieke werkwijze heeft het theater een landelijke gidsfunctie. De inclusieve benadering, de wijze waarop het theater de deuren wijd openzet en aandacht heeft voor interconnectiviteit passen bij een RCB-instelling, vindt de Raad. De aanvraag biedt een goede basis om de rol van Theater Zuidplein als RCB-instelling verder te versterken.

Consultatie gebiedscommissie / wijkraad
De Raad heeft kennisgenomen van de bevindingen van de Gebiedscommissie Charlois. De commissie is van mening dat Theater Zuidplein grote toegevoegde waarde heeft voor het gebied met passend aanbod voor de diverse bevolkingsgroepen. Het theater betrekt de wijkbewoners bij het aanbod. De commissie vindt het belangrijk dat ook het nieuwe gebouw laagdrempelig is