Theater Walhalla

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 415.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 545.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 317.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC is positief over de voortvarende manier waarop Theater Walhalla zich positioneert in de wijk Katendrecht en een breed aanbod ontwikkelt op diverse podia. Het theater toont zich open naar de omgeving, heeft grote aantrekkingskracht op spelers en publiek en getuigt van een écht Rotterdamse signatuur. De Raad is onder de indruk van het grote aantal activiteiten dat met een relatief kleine organisatie wordt ondernomen. Hij is echter niet overtuigd van de meerwaarde van de Werkplaats Walhalla ten opzichte van andere werkplaatsen/productiehuizen in de stad.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag van Walhalla te honoreren met een subsidiebedrag van € 415.000. De verhoging van het huidige subsidiebedrag is expliciet niet bedoeld voor de Werkplaats Walhalla.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Stichting Theater op Katendrecht is in 2008 gestart met Walhalla, als burgerinitiatief met een klein vestzaktheater, op het door achterstanden geplaagde Katendrecht in Rotterdam. Walhalla is uitgegroeid tot bloeiend theater en ontwikkelplek voor talent, zij-aan-zij met de ontwikkeling van Katendrecht tot volwaardig stadsgebied. Walhalla gelooft in de positieve bijdrage die het levert aan onze maatschappij, en het leefklimaat in Rotterdam in het bijzonder, dwars door alle lagen van de bevolking heen. Walhalla wil zoveel mogelijk mensen in contact brengen met kunst en cultuur, met makers, en met elkaar. Op persoonlijke en betrokken wijze, met een uitgesproken en eigenwijze smoel. Walhalla bereikt dit door het exploiteren van een theater, het programmeren van voorstellingen en festivals, en het voorzien in ontwikkelplekken voor professionele kunstbeoefening en talentontwikkeling. Walhalla is hét podium voor het Rotterdamse verhaal, de Werkplaats dé ontwikkelplek voor Rotterdamse theatertalent. Met twee zalen, gemiddeld 350 voorstellingen per jaar, gemiddeld 85% bezetting, uiteenlopende samenwerkingsverbanden en het in 2018 opgerichte eigen productiehuis Werkplaats Walhalla, bereikte Walhalla 38.340 bezoekers in 2019. We programmeerden uiteenlopende voorstellingen, in een breed scala van genres, voor jong en oud in kleinkunst, cabaret, teksttoneel, mime, (pop)muziek, opera, wereldmuziek, jeugd, wetenschap, talkshows en crossovers/variété. In de afgelopen vier jaar heeft Walhalla bovendien geïnvesteerd in goed werkgeverschap. Met voldoening constateren we dat we onze professionaliseringsambitie hebben waargemaakt.

Na de pioniers- en de professionaliseringsfase volgt voor Walhalla de continuïteitsfase, waarbij we weer volop inzetten op een gevarieerd theaterprogramma, en met nieuwe ambities en dromen. Daarom zien we onszelf bovenal als groeibriljant. Daarbij geven we uitvoering aan de gemeentelijke uitgangspunten ambities en codes.

We willen in 2021-2024:

1) Veel mensen laten genieten van mooie en verfrissende (Rotterdamse) verhalen: Door vele voorstellingen te ontwikkelen en te programmeren: eigen producties, nieuwe werk uit de Werkplaats, try outs van de gevestigde orde, door vele genres in de podiumkunsten heen. Maar altijd in de persoonlijke setting van het Theater, dichtbij en in verbinding met het publiek. Een programma gekenmerkt door authenticiteit, artisticiteit, ambacht, interactiviteit en zelfrelativering.
2) Inzetten op talent en vernieuwend (Rotterdams) aanbod. Door de functie van ontwikkelplek voor theatertalent te versterken met het borgen van Werkplaats Wahalla, waarbij Rotterdams talent kans krijgt zich te ontwikkelen tot ondernemer en maker van betekenis voor het hele land; 3) Het artistieke profiel verdiepen. Door de bouw van Metro Walhalla, waar nieuwe makers ruimte krijgen om te experimenten en zich door te ontwikkelen; 4)Het publieksbereik verbreden en verjongen door het inzetten op talentontwikkeling, maar ook door een diverse en inclusieve communicatiestrategie te volgen; 5) Een belangrijke bijdrage leveren en proactieve rol vervullen bij het ontwikkelen van Rotterdam Zuid; met de oprichting van zUIT een fysiek platform te creëren voor culturele instellingen op Zuid, met ’n Informatie- en ticketshop en als gesprekspartner bij diverse ontwikkelingen; 6) De organisatie verstevigen en toekomstbestendig maken. Door de financiële huishouding stabieler te maken, en bewust te werken aan de diverse codes.

Beoordeling van de aanvraag

Theater Walhalla heeft een overtuigend verhaal, vindt de Raad. Het theater is een krachtig Rotterdams burgerinitiatief dat de wijk Katendrecht versterkt en het theateraanbod stevig in de wijk verankert.

Culturele betekenis
De programmering is in artistiek opzicht adequaat en past bij de locatie. Het theater laat een open houding naar de omgeving zien, heeft grote aantrekkingskracht op spelers en publiek en getuigt van een écht Rotterdamse signatuur.
De organisatie onderneemt met weinig mensen een indrukwekkend aantal activiteiten. De kwaliteit van het aanbod op de diverse podia heeft voldoende kwaliteit en varieert van theaterproducties, muziekoptredens en spoken word tot een theatersoapserie en kerstvoorstellingen. Het theatercafé van Kantine Walhalla biedt bovendien ruimte aan interessante kleinschalige talkshows, muziekoptredens, spoken word en andere podiuminitiatieven. De aanvulling met Metro Walhalla getuigt van de wens om in artistiek opzicht het experiment op te zoeken.

Positie in het culturele veld
Theater Walhalla draagt bij aan de diversiteit van het aanbod in de stad en biedt overtuigend meerwaarde voor het culturele leven in de wijk. De organisatie programmeert wijkgericht aanbod dat elders in de stad niet altijd een plek vindt en zoekt daarin een eigen artistieke signatuur. Het theater zou het eigen profiel nog verder kunnen aanscherpen, denkt de Raad. De organisatie is een gewilde speelplek en weet een gastvrije en persoonlijke sfeer te creëren. De Raad ziet een sterke binding met maatschappelijke vraagstukken.

Walhalla wil zijn productiehuis, Werkplaats Walhalla, na twee pilotjaren bestendigen. In de werkplaats krijgen jonge talenten de ruimte om te experimenteren en te innoveren in zowel hun artistieke als hun zakelijke ontwikkeling. De organisatie reflecteert in de aanvraag helaas niet op de ervaringen die in de afgelopen twee jaar zijn opgedaan om van daaruit te kiezen welke aspecten van talentontwikkeling zij verder wil versterken.

Het beleidsplan werkt de ondersteuning op het artistieke vlak nauwelijks uit. Walhalla hanteert wel selectiecriteria voor deelnemers, maar licht die niet helder toe. Daardoor wordt niet duidelijk om welk type makers het gaat, waaruit hun bijdrage aan het Rotterdamse kunstenveld zal bestaan en waarin de Werkplaats zich onderscheidt van andere productiehuizen. Ook gaat de aanvraag niet in op de methodiek die de Werkplaats toepast en voor welke periode talenten zich aan de werkplaats verbinden.

De Raad vindt de activiteiten op het gebied van cultuureducatie, onder meer in samenwerking met het voortgezet onderwijs en Verhalenhuis Belvedère, summier uitgewerkt.

De Raad vindt de vervlechting, ook financieel, met de Stichting Werkplaats Walhalla niet transparant.
De tweepersoonsdirectie voert met team van zzp’ers het omvangrijke takenpakket op voorbeeldige wijze uit. De artistiek leider en programmeur profileert zich tevens als maker van voorstellingen in de wijk.
De Raad vindt dat Theater Walhalla proactief ondernemerschap laat zien en sterke verbindingen aangaat in Katendrecht, ook door de oprichting van de coöperatie met het bedrijfsleven met het doel de wijk ‘af te schermen’ voor projectontwikkelaars. Het theater heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Katendrecht.
De Raad benadrukt dat het runnen van een productiehuis voor talentontwikkeling vraagt om vaardigheden die verder reiken dan begeleiding op het gebied van productie en ondernemerschap.

Financieringsmix
Met een substantieel eigen vermogen, hoge publieksinkomsten en inkomsten uit sponsoring, crowdfunding en horecaverhuur heeft de organisatie een breed financieel draagvlak en een gevarieerde financieringsmix. De Raad merkt op dat door dalende sponsorinkomsten een substantieel gat in de begroting ontstaat, dat de organisatie eenzijdig wil compenseren door een hoger subsidiebedrag aan te vragen bij de gemeente.

Fair Pay
De Raad is gematigd positief over de omgang met de Fair Practice Code. Wat betreft fair pay wil de organisatie een inhaalslag maken. De Raad ziet een omvangrijk takenpakket van de artistieke en zakelijke leiding en realiseert zich dat dit om een grote tijdsinvestering vraagt.

De honorering van de zzp’ers vindt de Raad aan de lage kant.

Theater Walhalla omschrijft zichzelf als bewust onbekwaam, waar het culturele diversiteit betreft. De Raad heeft vertrouwen in de haalbaarheid van het plan van aanpak en is positief over de keuze om hiervoor advies te vragen aan partners. De RRKC juicht de samenwerking met City Safari toe, om impliciete vooroordelen te onderzoeken en diversiteitsbeleid te maken. Deze bottom-up benadering sluit goed aan bij een voormalig buurtinitiatief als Walhalla. De Raad is benieuwd wat hieruit zal voortkomen.

Hoewel Theater Walhalla inclusief werkt en een divers samengesteld publiek in de wijk weet te betrekken, blijft het bereik van doelgroepen met een biculturele achtergrond nog achter.

Publiek
De voorstellingen zijn meestal uitverkocht en bereiken een zeer divers publiek in de wijk en daarbuiten, maar biculturele doelgroepen blijven hierbij achter. Naast de doelgroepen van Kantine Walhalla en Theater Walhalla kan de meer experimentele cultuurplek Metro Walhalla nieuw publiek aanboren. De Raad is positief over initiatieven als festivals en de samenwerkingen met het Rotterdams Wijktheater, Verhalenhuis Belvédère en het voortgezet onderwijs, die nieuw publiek naar het theater kunnen brengen.

Ook maakt de watertaxi aan de kade in de Rijnhaven het theater beter toegankelijk, waardoor een breder publiek naar het theater kan komen.

Personeel
Theater Walhalla kan nog een slag maken als het gaat om de culturele diversiteit van het personeelsbestand.

In de voortvarende manier waarop de organisatie het theater op de wijkkaart heeft gezet en een breed aanbod over het voetlicht brengt, mag zij zeker innovatief genoemd worden. De Raad heeft de indruk dat Theater Walhalla gestaag op deze weg doorgaat.

De organisatie toont zich ondernemend, maar in artistiek opzicht ziet de Raad niet direct vernieuwende ontwikkelingen vergeleken met het overige theateraanbod. Wel ziet de Raad potentie in het experimentele aanbod van Metro Walhalla.

Theater Walhalla legt sterke verbindingen met Katendrecht en neemt zich voor de focus te verbreden naar Rotterdam-Zuid in samenwerking met onder meer Nationaal Programma Rotterdam Zuid en – om ook toegang te hebben tot een middelgrote theaterzaal – de beoogde Cultuurcampus op Zuid.

Het theater maakt zich in samenwerking met de gemeente sterk om de (negatieve) invloed van projectontwikkelaars in de wijk terug te dringen. Hiermee profileert Theater Walhalla zich als een culturele organisatie die ook in breder verband meewerkt aan de opleving van Katendrecht. De Raad vindt dat de organisatie daarin creatief en innovatief te werk gaat. Theater Walhalla zoekt proactief verbindingen en weet van meerwaarde voor de stad te zijn.

Consultatie gebiedscommissie/ wijkraad
De Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier geeft aan dat Theater Walhalla bewoners uit de wijk en van ver daarbuiten weet aan te trekken. Hij vindt het aanbod hoogwaardig en het getuigt van betrokkenheid en een écht Rotterdamse uitstraling.
Het theater heeft een groot netwerk en vooral door de toevoeging van de werkplaats worden bewoners beter bij de activiteiten betrokken.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert het college Theater Walhalla een subsidie van € 415.000 toe te kennen.