Theater Babel Rotterdam

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 493.194
Gevraagd subsidiebedrag
€ 667.388
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 319.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Cultuureducatie

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Theater Babel verbindt zorg en cultuur op het podium; de voorstellingen, workshops en methodiek zijn gericht op het ontmoeten van verschillende werelden. De voorstelling en de theatergroep vormen het educatieve product. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt deze werkwijze bijzonder en is enthousiast over de artistieke kwaliteit van Theater Babel. De RRKC waardeert het dat de organisatie de lat artistiek hoog legt en is ervan overtuigd dat de hoge artistieke kwaliteit eraan bijdraagt dat de aangesneden thema’s serieus genomen worden.

Dat Theater Babel de leiding wil uitbreiden met een zakelijk leider juicht de Raad toe. Dit maakt de organisatie iets minder kwetsbaar.

Om continuïteit van de werkwijze te waarborgen en kennis over te dragen, wil Babel landelijk een voorbeeldfunctie vervullen als organisatie die structureel inclusief werkt. De Raad kan zich hierin vinden.
De Raad vindt dat Babel zijn meerwaarde voor het totale voortgezet onderwijs onderschat en ziet graag dat Babel zich volledige dekking voor leerlingen van V(S)O in Rotterdam ten doel stelt.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC beseft dat Babel meer geld nodig heeft om van grotere betekenis te kunnen zijn, maar vindt dat de organisatie hiervoor niet alleen een beroep moet doen op de middelen uit het Cultuurplan. Er liggen kansen om ondersteuning door fondsen en andere Rotterdamse middelen te verwerven. De Raad wil de extra ambities om de organisatie te verstevigen en het publiek te verbreden wel ondersteunen en adviseert daarom de helft van de extra aangevraagde subsidie toe te kennen. Het geadviseerde subsidiebedrag bedraagt dan € 493.194.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Theater Babel Rotterdam bestaat vijf jaar en combineert theatervoorstellingen, talentontwikkeling en educatie. Deze drie kernactiviteiten vormen een dynamische eenheid en versterken elkaar.

INCLUSIVITEIT
– Babel is het enige theatergezelschap in Nederland dat werkelijk inclusief is.
– We voeren het uitgangspunt van inclusiviteit integraal door in alle geledingen van het gezelschap en de organisatie.
– Onze missie is de innovatie en integratie van inclusieve kunst en het doorbreken van de weerstand om de samenleving inclusief te maken.
– De innovatie richt zich op vragen als: Hoe draagt inclusief werken bij aan de reguliere artistieke theaterpraktijk? En: Met welke methodiek kunnen spelers die ook zorg-cliënt zijn hun artistieke talenten ontwikkelen?

ACTIVITEITEN
– Babel maakt voorstellingen met een ensemble van 30 spelers, waar onder 24 spelers met een fysieke en/of verstandelijke beperking.
– Wij maken jaarlijks een grote nieuwe productie in de serie portretten van een inclusieve stad, waaraan ook makers vanuit andere disciplines bijdragen.
– Daarnaast is er een werkplaats voor nieuwe makers die zich in het inclusieve theater willen ontwikkelen.
– Alle voorstellingen en presentaties maken deel uit van educatieve trajecten voor VSO, VO, MBO, HBO. We zijn er in geslaagd de komende jaren structurele afspraken te maken met vijf scholen waardoor ons inclusieve theaterwerk deel uitmaakt van het curriculum van die scholen.
– Tenslotte bevorderen we de ontwikkeling van de inclusieve samenleving door workshops voor bedrijven en overheid, projecten in de wijk en een tweejaarlijks symposium. Ook beginnen we een Raad van Ontwikkeling waarin jongeren en professionals adviezen maken over inclusiviteit.

PUBLIEK
– We presenteren dit alles aan een regulier publiek en een groot aantal bijzondere doelgroepen.
– We zijn ervan overtuigd dat het publiek pas inclusief wordt, als het zich kan identificeren met de mensen op het podium.
– Wij betrekken het publiek door na de voorstelling met hen te eten en in gesprek te gaan op basis van de methodiek Het laatste woord.

SAMENWERKING
– We werken intensief samen met zorginstelling Pameijer (convenant).
– Ook gaan we nieuwe samenwerkingen aan met onder andere Atelier Van Lieshout, Operadagen Rotterdam en de collega-instellingen verenigd in Kunstblock.

DOELEN
– Onze doelen voor de komende jaren zijn kort gezegd: meer publiek, meer producten en alles inclusief.
– Om dit te realiseren vergroten we de spelersgroep en het aantal activiteiten.
– Dit alles vraagt om een uitbreiding in organisatie (zakelijk leider) en uitbreiding van activiteiten op het gebied van marketing en PR.
– Om de zichtbaarheid en de speelmogelijkheden te vergroten zijn we verhuisd naar een grotere zaal in het culturele hart van de stad.
– Wij willen een voortrekkersrol hebben in het inclusief maken van het Rotterdamse culturele landschap en de cultuureducatie binnen het onderwijs.
– Daarnaast stimuleren we de kunstvakopleidingen om inclusief werken structureel op te nemen in hun curriculum
– We zijn actief in een internationaal netwerk (Creative Europe) van inclusieve theatergezelschappen.

Beoordeling van de aanvraag

Theater Babel brengt spelers met en zonder beperking samen in een inclusief theatergezelschap. Inclusiviteit speelt een rol onder publiek, op de werkvloer, in onderwerpkeuze en in artistieke uitdrukkingsvorm. Babel verbindt zorg en cultuur op het podium; de voorstellingen, workshops en methodiek zijn gericht op inclusiviteit.

Artistieke kwaliteit
De theatergroep zelf is het instrument om cultuureducatie toe te passen in het onderwijs. De RRKC vindt deze werkwijze bijzonder en is enthousiast over de artistieke kwaliteit van Theater Babel. De Raad is positief over de professionele aanpak en de indringende wijze waarop de onderwerpen over het voetlicht worden gebracht en dicht op de huid van het publiek komen te zitten. Babel kenmerkt zich door een oorspronkelijke manier van werken en een zeer eigen artistieke signatuur. De Raad waardeert het dat de organisatie de lat artistiek hoog legt en is ervan overtuigd dat de hoge artistieke kwaliteit eraan bijdraagt dat de aangesneden thema’s serieus genomen worden. De Raad waardeert de serieuze benadering naar de spelers. Bij Babel doen acteurs met een beperking niet aan dagbesteding; het is hun werk.

De RRKC vindt dat het plan de methodiek goed beschrijft en waardeert het dat Babel de ambitie heeft deze overdraagbaar te maken. Het theater doet al aan uitgebreide verslaglegging. In samenwerking met een lector disability studies en het LKCA gaat Babel een handleiding opzetten voor inclusief werken. De Raad heeft hiervoor waardering en vindt het ook positief dat de organisatie hiervoor een beroep doet op fondsen.

Het theater heeft een sterke visie op leren en benadrukt het wederkerige karakter van educatie. Dit blijkt duidelijk uit het aanbod van Theater Babel; spelers maken contact met het publiek en andersom. De voorstellingen gaan over de acteurs van Babel, over leven met een beperking, over anders zijn. Hierbij staat de kwaliteit van de ontmoeting voorop. Door de voorstelling vindt een ‘schurende ontmoeting’ plaats tussen de spelers en scholieren of algemeen publiek. De voorstelling legt zo verbindingen tussen verschillende Rotterdammers, aldus de Raad.

Positie in het culturele veld
De Raad vindt in de aanvraag niet duidelijk naar voren komt hoe het culturele veld Theater Babel positioneert, maar constateert dat recensies wel op artistieke kwaliteit beoordeeld worden. Uit het plan blijkt dat Babel zelf het beeld heeft nog dikwijls als aanbieder van outsider art gezien te worden.

De Raad is van mening dat het aanbod en de werkwijze van Babel zeer onderscheidend zijn, niet alleen voor Rotterdam maar ook op landelijk niveau. De artistieke kwaliteit en zeggingskracht en de wijze waarop acteurs met en zonder beperking samenspelen, is voorbeeldstellend.

Babel heeft een sterke missie. Het theater streeft ernaar in 2025 een landelijke functie te vervullen. De Raad leest uit het plan dat Theater Babel ervan overtuigd is dat zijn werkwijze door iedereen omarmd zou moeten worden. Het culturele veld is in die visie ook een doelgroep. Babel ziet het als een uitdaging voor de toekomst het theater en de specifieke werkwijze als het ware als een olievlek over het land te verspreiden. Vanuit de sterke missiedrang en de wens het inclusieve werken binnen theater meer gemeengoed te maken, begrijpt de Raad de landelijke ambitie van Theater Babel.

Cultureel aanbod
Babel zet in op langdurige afspraken met scholen. Samen met de school wordt een programma gemaakt rond een voorstelling. Theater Babel gaat nu samen met cultuurcoaches en vijf scholen een educatief programma vormgeven en uitvoeren. De organisatie heeft de ambitie de activiteiten voor het onderwijs uit te breiden. Naast aanbod voor scholen biedt Theater Babel aanbod voor regulier publiek. Ook hiervoor wil Babel het aantal speelplekken en –beurten vergroten.

Publieksverbreding is een positieve stap, vindt de Raad. Theater Babel zoekt in het onderwijs vooral moeilijke klassen op. De Raad vindt dat Babel zijn meerwaarde voor het totale voortgezet onderwijs onderschat. De Raad ziet graag dat Babel zich ten doel stelt alle leerlingen van V(S)O in Rotterdam te bereiken.

Gezien de ambities van Theater Babel vindt de Raad het logisch dat de organisatie de spelersgroep wil vergroten. Hoe Babel deze extra spelersgroep goed wil ondersteunen, wordt echter niet duidelijk in de aanvraag.

Babel zet in op talentontwikkeling door samenwerking te zoeken met reguliere en met nieuwe makers. Dit lijkt de Raad een zinvolle werkwijze.

Dat Theater Babel de leiding wil uitbreiden door een zakelijk leider toe te voegen aan de artistiek leider, juicht de Raad toe. Dit maakt de organisatie iets minder kwetsbaar. Wat het profiel van deze zakelijk leider zal zijn, wordt echter niet omschreven in het plan.

Theater Babel wil de organisatie eveneens uitbreiden met iemand voor marketing en PR. De activiteitenlasten personeel zijn erg hoog in verhouding tot de beheerlasten personeel, meent de RRKC. Bijna twee derde van de kosten bestaat uit personeelslasten. Dat vindt de Raad veel, zeker omdat een deel van het personeel al door Pameijer betaald wordt.

Fair Pay
Babel heeft de Fair Practice Code ingevoerd en vraagt daarom meer subsidie aan. De kosten van fair pay van € 30.000 zijn weliswaar berekend, maar de Raad mist een toelichting en onderbouwing hoe de organisatie fair pay gaat realiseren.

Financieringsmix
Doordat Babel twee keer zoveel subsidie aanvraagt bij de gemeente als in het vorige Cultuurplan, wordt de subsidieafhankelijkheid groter. Babel heeft er moeite mee wanneer het theater het label ‘zorg’ krijgt, omdat beide beleidssectoren dit aangrijpen om naar elkaar te wijzen voor de financiering. De Raad stelt dat Babel voor beide sectoren betekenis heeft. Dit rechtvaardigt volgens de Raad een meer evenredige verdeling van financiering uit twee beleidsstromen. Overigens vindt de Raad het positief dat Babel hierover zelf proactief de dialoog aangaat tussen welzijn en cultuur.

Babel denkt inclusief. De organisatie geeft haar visie op inclusiviteit binnen het onderwijs ook daadwerkelijk vorm. Het theater heeft een eigen unieke insteek waarbij inclusiviteit ver is doorgevoerd: in de spelersgroep, publiek, medewerkers en onderwerpkeuze. De Raad waardeert deze aanpak en hoopt dat die binnen Rotterdam een bredere reikwijdte krijgt.

De Raad vindt het jammer dat het bereik op scholen nog zo beperkt is. De Raad ziet graag dat Babel zich richt op het volledige V(S)O in Rotterdam.

De communicatiestrategie van Babel is duidelijk. De organisatie zou mogen streven naar een grotere groei in mediadoelen.

Publiek
Het publiek van Babel bestaat uit scholieren en regulier publiek. Hoewel Theater Babel inclusief theater maakt (in onderwerp en werkwijze), is het bereik niet zo inclusief. Babel heeft wel de ambitie het publieksbereik te vergroten, maar het plan bevat geen uitgewerkte ideeën hiervoor. De Raad vindt dat Babel ambitieus is als het gaat om publieksbereik. Voor regulier publiek is de drempel om naar deze vorm van theater te gaan hoog. De Raad is echter van mening dat de kwaliteit van het theater dermate hoog is dat de voorstellingen wel degelijk waardevol zijn voor een regulier publiek.

Personeel
Binnen de eigen organisatie is nog een slag te slaan wat diversiteit betreft. De RRKC adviseert Babel hier aandacht aan te besteden.

De methodiek van Theater Babel is innovatief te noemen en de thematiek en maatschappelijke onderwerpen zijn dat ook, aldus de Raad. Alles staat ten dienste van de visie, van het onderlinge contact met Rotterdammers. De Raad is hier positief over, maar constateert ook dat er in de huidige activiteiten geen vernieuwing plaatsvindt.

Theater Babel heeft de ambitie zijn kennis overdraagbaar te maken. De RRKC vindt dit innovatief en juicht deze ambitie toe.

Theater Babel werkt samen met zorginstellingen en onderwijs. De Raad heeft waardering voor de voorzichtige stappen die de organisatie zet om samen te werken met culturele instellingen. Babel zou volgens de Raad meer verbinding kunnen leggen met andere culturele instellingen om serieuzer genomen te worden. Daarnaast ziet de Raad kansen in meer samenwerking met welzijnsinstellingen. De Raad vindt dat Theater Babel een ambassadeursrol vervult in de stad. Het theater zou deze rol meer kunnen aangrijpen om een bredere reikwijdte te verkrijgen.

geadviseerd subsidiebedrag

Theater Babel vraagt niet alleen extra geld om fair pay te kunnen toepassen, maar ook voor de versteviging van de organisatie en publieksverbreding. De RRKC beseft dat Babel meer geld nodig heeft om van grotere betekenis te kunnen zijn, maar vindt dat hiervoor niet alleen een beroep op de middelen uit het Cultuurplan gedaan kan worden. Fondsen en andere Rotterdamse middelen bieden ook kansen. De Raad ondersteunt de extra ambities om de organisatie te verstevigen en het publiek te verbreden, en adviseert daarom de helft van het extra aangevraagde bedrag toe te kennen. Het geadviseerde subsidiebedrag komt daarmee op € 493.194.