The Writer’s Guide (to the Galaxy)

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 95.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 95.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Letteren en debat

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is enthousiast over deze opvallend goede aanvraag, en dicht nieuwkomer The Writer’s Guide (to the Galaxy) een unieke positie in het literaire veld toe. De organisatie biedt een kwalitatief hoogwaardig programma, ontwikkeld vanuit een heldere visie en uitgezet met een doelbewuste strategie. Op het gebied van diversiteit en inclusie is zij voorbeeldstellend.

Geadviseerd subsidiebedrag

Omdat haar positie in het culturele veld uniek is en de organisatie een professionaliseringsslag moet kunnen maken, adviseert de Raad het college The Writer’s Guide (to the Galaxy) een subsidiebedrag toe te kennen van € 95.000.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

The Writer’s Guide (to the Galaxy) is een literair cursuscentrum dat sinds 2014 schrijfactiviteiten organiseert voor jonge schrijvers en dan vooral voor schrijvers die lange tijd uit de literaire canon zijn geweerd: vrouwen, people of color en mensen uit de lhbtq-gemeenschap. The Writer’s Guide (to the Galaxy) heeft als doel de afstand tussen literaire instituten en jonge schrijvers in de periferie te verkleinen. Hiermee willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gezonde Rotterdamse lettereninfrastructuur en uiteindelijk aan een meer inclusieve landelijke literatuur.

Om die afstand te verkleinen organiseren wij gemiddeld 66 activiteiten per jaar, verdeeld over drie mijlpalen: Kennismaking, Talentontwikkeling en Professionalisering. De activiteiten zijn er enerzijds op gericht de drempel weg te nemen voor de groep die literatuur als moeilijk ervaart en anderzijds de weg naar professionaliteit makkelijker te maken voor beginnende schrijvers.

In 2025 willen we de volgende stappen hebben gezet:

  1. Het bereiken van een groter publiek. Door het uitbreiden van de fysieke ruimte – door activiteiten op locaties van derden te organiseren en, uiteindelijk, door een grotere locatie te betrekken – en ons personeelsbestand, willen we in 2025 een verdubbeling van het aantal activiteiten en een verviervoudiging van het aantal deelnemers en bezoekers.
  2. Het bereiken van een jonger en diverser publiek. Ook al zijn we al tevreden met ons huidige publiek, voor het uitvoeren van onze missie is het noodzakelijk om meer jonge schrijvers (Digitale Kijkers) en schrijvers met een migratie-achtergrond (Stedelijke Toekomstbouwers) te bereiken. Het streven voor 2025 is de volgende verdeling: Digitale Kijkers: 35%, Stedelijke Toekomstbouwers: 35%, Stadse Alleseters: 30%.
  3. Het bereiken van succes voor onze cursisten. Enerzijds persoonlijk: dat zij genoeg zelfvertrouwen en vaardigheden ontwikkelen om naar buiten te treden met hun werk. Anderzijds professioneel: dat ze schrijfwedstrijden winnen, in literaire tijdschriften en op een literaire podia staan, en dat hun boek uiteindelijk in de boekhandel ligt.

Wij onderschrijven niet alleen de drie uitgangspunten, Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit, maar constateren ook dat deze al deel uitmaken van onze identiteit. Het doel van bijdragen aan een meer inclusieve literatuur kan uiteraard niet bestaan zonder inclusiviteit op alle punten: de intersectioneel-feministische invalshoek van al onze activiteiten, het gewenste jonge en diverse publiek, een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling van Rotterdam en samenwerkingen met organisaties die inclusiviteit ook al in het DNA hebben zitten.

Meer inclusiviteit betekent ook meer innovatie. Wanneer andere mensen gaan schrijven, ontstaat er (vaak) ook een andere literatuur. Nieuwe stemmen brengen nu eenmaal nieuwe perspectieven met zich mee.

Ook interconnectiviteit is een belangrijk onderdeel van onze strategie. We zijn er namelijk van overtuigd dat alleen met een gezamenlijke inspanning de literaire infrastructuur van de stad kan worden verbeterd. De komende Cultuurplanperiode besteden we aan het versterken en uitbreiden van de samenwerkingen binnen het letteren- en culturele veld in Rotterdam.

Voor de uitvoer van ons meerjarenplan vragen wij een bijdrage van € 95.000,- per jaar aan de Gemeente Rotterdam, 59% van de totale begroting.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad dicht nieuwkomer The Writer’s Guide (to the Galaxy) een unieke positie in het literaire veld toe. De aanvraag is opvallend goed, en de Raad is enthousiast over het doel dat de organisatie zich stelt: het dichten van de kloof tussen literaire instituten en jonge schrijvers in de periferie.

De strategie waarmee The Writer’s Guide haar doel wil bereiken blijkt helder uit de aanvraag. Door de manier waarop de organisatie literatuur koppelt aan popcultuur, in een laagdrempelige en aantrekkelijke mix van workshops en cursussen, is de Raad ervan overtuigd dat de organisatie harten wint voor de letteren.

De organisatie weet haar visie tot in detail uit te dragen in zowel haar communicatie-uitingen als haar inhoudelijke programmering; zij verdient een compliment voor de coherente presentatie.

The Writer’s Guide levert een fundamentele bijdrage aan talentontwikkeling binnen de Rotterdamse literaire infrastructuur, door een langlopende leerlijn aan te bieden, die beginnende schrijvers laat doorgroeien tot publicerende auteurs. De Raad gelooft dat de persoonlijke benadering en betrokkenheid van de organisatie aan het succes van deze strategie bijdragen.

Dat de organisatie sterkt leunt op de directeur maakt haar kwetsbaar. Het valt de Raad op dat de directeur zichzelf in de begroting opvallend laag inschaalt. De Raad waardeert dit teken van bescheidenheid, maar roept de organisatie op om de directeur niet te kort te doen. Dit past niet bij de feministische ideologie die de organisatie uitdraagt. Het reëel begroten van de personeelskosten hoort een fundamenteel onderdeel te zijn van de professionaliseringsslag die de organisatie wil maken.

Financieringsmix
De begroting biedt nog weinig zicht op commerciële inkomsten. De Raad ziet kansen deze te vergroten door sponsors aan te trekken en fondsen om een bijdrage te vragen, en gelooft dat de gebundelde krachten van de Woordalliantie, waarvan The Writer’s Guide deel uitmaakt, hierin een positieve rol kunnen spelen.

Fair Pay
Het valt de Raad op dat de organisatie ingehuurde krachten als docenten en auteurs zoveel mogelijk fair betaalt, maar dat dit ten koste gaat van het toepassen van de Fair Practice Code op het eigen personeel. De Raad roept de organisatie op toe te werken naar fair pay voor de hele organisatie.

The Writer’s Guide draagt op voorbeeldige wijze bij aan inclusiviteit, zonder het expliciet tot doel te verheffen. De Raad vindt het bijzonder hoe de organisatie een inclusieve sfeer in al haar activiteiten weet te bewerkstelligen en waardeert de intersectionele wijze waarop de organisatie diversiteit benadert.

Publiek
The Writer’s Guide bereikt een zeer divers publiek, waaronder de ‘stadse alleseters’, de ‘stedelijke toekomstbouwers’ en de ‘digitale kijkers’. De organisatie formuleert in haar aanvraag de ambitie het publiek te willen verviervoudigen. De Raad vindt dit ambitieus, maar gelooft wel in de haalbaarheid ervan, omdat de organisatie doelbewuste strategieën beschrijft, zoals het ontwikkelen van de workshop Pretty Little Writers voor dertien- tot zeventienjarige schrijvers en de samenwerking met illustratoren voor krachtige woord-beeld-combinaties.

Personeel
De Raad juicht het principe toe waarmee The Writer’s Guide ‘een stem wil geven aan hen die geen stem hebben en werk aan hen die geen werk hebben’ en oordeelt positief over het percentage (95) vrouwen, mensen met een biculturele achtergrond en lhbtq’ers binnen het personeel en de raad van toezicht. De personeels- en bestuurssamenstelling laat zien dat inclusiviteit voor de organisatie geen vraagstuk is, maar een gegeven.

De Raad ziet artistieke innovatie terug in de manier waarop The Writer’s Guide literatuur doortrekt naar bijvoorbeeld hiphop, Netflix en emoji-poëzie. Ook de verrassende namen en inhoud van de programma’s ziet de Raad als innovatief, zoals The Night Shift, een programma waarin deelnemers ’s nachts bij The Writer’s Guide kunnen schijven.

De Raad vindt de oprichting van de Woordalliantie heel belangrijk. Dit beoogd samenwerkingsverband van een aantal letterenorganisaties, is zowel innovatief als interconnectief. De Raad waardeert de rol van The Writer’s Guide in de totstandkoming hiervan. Een dergelijke bundeling van kennis en krachten is in het letterenveld bijzonder en nodig. Het siert The Writer’s Guide en de overige leden, dat zij vanuit een groter belang dan het eigen, willen bijdragen aan een krachtig letterenveld.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert het college de aanvraag van The Writer’s Guide (to the Galaxy) te honoreren met een Cultuurplansubsidie van € 95.000, om de organisatie de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen.