Studio de Bakkerij

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 150.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 260.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 127.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC hecht belang aan de unieke positie die Studio de Bakkerij in Noord inneemt. In een wijk waar weinig culturele voorzieningen voorhanden zijn voorziet het theater duidelijk in een behoefte. De vraaggerichte manier van programmeren blijkt een kracht van het theater te zijn. Ook de aandacht voor taalprogramma’s is belangrijk voor doelgroepen in de wijk.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag van Studio de Bakkerij te honoreren met een bedrag van € 150.000. De Raad vindt het van belang dat Studio de Bakkerij zich sterker gaat focussen en keuzes maakt. Vooral de vraaggerichte manier van programmeren en cocreatie met bewoners werken positief uit en zijn onderscheidend. Deze manier van werken is relatief kostbaar, zeker vergeleken met de reguliere manier van programmeren.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Met Theater en Taal samen bouwen aan een stad voor iedereen.
Studio de Bakkerij is een vlakke vloer theater met 56 stoelen in Rotterdam Noord. Rotterdam is een stad met een grote diversiteit aan inwoners. Dit brengt een veelheid aan meningen en zienswijzen met zich mee. In een fijne samenleving kijken mensen naar elkaar om en respecteren elkaar. De culturele huiskamer van Studio de Bakkerij verbindt Rotterdammers door theater- en taalbeleving en daagt hen uit in een veilige omgeving elkaar te leren kennen.
In de periode 2017-2020 is Studio de Bakkerij als nieuwkomer opgenomen in het Cultuurplan van Rotterdam. De toegekende bijdrage was alleen bestemd voor de zaalprogrammering. We produceerden daarnaast afgelopen jaren juist veel activiteiten die impact hebben op de wijk, dit doen we in cocreatie en vraaggericht.
In de komende beleidsperiode werken we aan onze visie met behulp van vijf strategische speerpunten:

-Sociale innovatie via eigen producties en talentontwikkeling
Onze eigen producties hebben een sterke meerwaarde voor de wijk en verbinden op unieke wijze professioneel theater, de gemeenschap en sociale thema’s. Nieuwe professionals worden uitgedaagd onze aanpak verder te ontwikkelen en aan te scherpen. Hiermee leveren we een waardevolle en zeer specifieke bijdrage aan de sector en aan de stad als het gaat om talentontwikkeling.

-Doorontwikkelen van onze vraaggerichte aanpak
Het succes van de afgelopen jaren is voor een groot deel te danken aan onze vraaggerichte programmering. In co-creatie met inwoners en instellingen om ons heen bedenken we samen een professioneel programma dat aansluit op de wensen van de omgeving. We hebben hiervoor de MeeMaakMethodiek ontwikkeld.

-Hernieuwde aandacht voor taal
We sturen actief op de aandacht voor taal. Taal blijft immers een belangrijk instrument voor verbinding. De afgelopen jaren kwam vanuit de wijk de specifieke vraag naar taalontwikkelingsprojecten. Hierop antwoordden we met taaltalkshows en voorleesmiddagen. Samen met partners, zoals de taalcoalitie, koppelen we taal aan kunst en cultuur.

-Stedelijke expertisedeling op het gebied van cultuurparticipatie
In de afgelopen jaren heeft Studio de Bakkerij zich ontwikkeld als expert op het gebied van lokale verbinding. We zullen verder groeien in het delen van kennis en expertise, en verbindingen leggen tussen cultuur, welzijn en andere domeinen. We exporteren producties en aanpak naar andere wijken in de stad.

-Een gezond huis
Een gezond huis betekent dat de boog niet altijd gespannen kan staan. Ons kleine kernteam is kwetsbaar.
Om het bestaande werk en de ambities goed en gezond te kunnen blijven uitvoeren is uitbreiding van het team nodig. Een goed fundament is de basis voor de culturele huiskamer van Rotterdam Noord.

Publieksbereik
We bedienen een breed palet van bewoners van Rotterdam-Noord. Daarbinnen leggen we de prioriteit op drie focusgroepen: kinderen en hun (groot)ouders, ouderen (65+) en jongeren (13 – 25 jaar). In 2024 hebben we met en voor deze focusgroepen sterke programmalijnen ontwikkeld samen met onze partners.
We presenteren in 2021-2024 per jaar 240 programmeringen.
Om onze ambities voor de stad en de wijk te kunnen realiseren vragen we voor ons totaalplan een bijdrage van de gemeente Rotterdam ter hoogte van € 260.000,-.

Beoordeling van de aanvraag

Studio de Bakkerij is een vlakkevloertheater met ruim vijftig stoelen en profileert zich als de culturele huiskamer van Rotterdam-Noord. Het theater heeft de ambitie kleinschalige professionele kunst te programmeren met een nadruk op taal, waaronder jeugdtheater en het voorlezen voor jonge kinderen, muziek, spoken word, talkshows, teksttoneel, film en exposities. Daarnaast produceert de studio in cocreatie met buurtbewoners eigen theaterproducties rond sociale thema’s.
De Raad ziet de specifieke wijze van programmeren als een kracht van het theater; niet highbrow, maar passend bij de buurt en haar bewoners. Niet alle voorstellingen voldoen aan professionele eisen, maar binnen de context is het aanbod van voldoende kwaliteit.
Het theater werkt op het snijvlak van kunst en welzijn; de sociale doelstellingen krijgen een hogere prioriteit dan de artistieke doelstellingen. Het aanbod is laagdrempelig en vraaggericht; de Raad vindt dat vooral de eigen taalprogramma’s zoals, de taaltalkshows en kinderkletsshow getuigen van een aansprekende en originele aanpak.

Positie in de stad
De Raad hecht belang aan de unieke positie van Studio de Bakkerij in Noord. In een wijk met weinig culturele voorzieningen voorziet het theater duidelijk in een behoefte. Studio de Bakkerij zet de deuren wijd open en legt direct contact met de buurt om mee te denken over de programmering en om in co-creatie eigen producties te maken. De specifieke aandacht voor taalprogramma’s is belangrijk om taalachterstanden weg te werken en laaggeletterdheid tegen te gaan.
Studio de Bakkerij heeft een breed, gevarieerd en groeiend aanbod en de Raad hecht er belang aan om hierbinnen scherper te focussen en ook aandacht te besteden aan de bestendiging van wat in de afgelopen periode is bereikt.

De Raad ziet talentontwikkeling op diverse vlakken een rol spelen, variërend van mee-maken en co-creatie in de eigen Bakkerijproducties tot het programmeren van jonge talenten en het samenwerken met jongerenambassadeurs die zelf avonden organiseren. De Raad betreurt het dat een duidelijke rode draad ontbreekt, en mist een doelstelling die verder reikt dan het bieden van een springplank aan jong talent.

De Wijkraad Liskwartier beoordeelt Studio De Bakkerij op alle consultatiecriteria positief.

De organisatie neemt veel taken en activiteiten op zich en heeft steeds meer variatie in het aanbod, wat een intensivering van de werkzaamheden met zich meebrengt. Studio de Bakkerij wil daarom het personeelsbestand uitbreiden. De Raad vindt echter dat de organisatie de omvang van het programma en de bijbehorende werkzaamheden in relatie tot het aantal fte’s niet realistisch inschat en ziet de organisatie daarom als kwetsbaar. De organisatie zou scherpere keuzes moeten maken en de randvoorwaarden verbeteren zodat medewerkers optimaal kunnen presteren.

Financieringsmix
Met de combinatie van fondsen-bijdragen, eigen inkomsten en gemeentelijke subsidie is de financieringsmix voldoende gespreid. De Raad vindt het positief dat de organisatie aanvullende financiën werft op het gebied van welzijn.

Fair Pay
De werkdruk van de vaste medewerkers is hoog en de verhouding tussen een groot takenpakket en een kleinschalige organisatie is onevenwichtig, vindt de Raad. Studio de Bakkerij is zich bewust van deze kwetsbare situatie en heeft een plan van aanpak om hierin verbetering aan te brengen. De organisatie besteedt voldoende aandacht aan de richtlijnen in de cao Nederlandse podia.

De aandacht voor co-creatie, vraaggericht programmeren en werken met wijkverbinders en jongerenambassadeurs getuigt ervan dat diversiteit en inclusiviteit vanzelfsprekend zijn voor de organisatie en het werkproces. De programmering weerspiegelt de vragen vanuit de divers samengestelde buurt en komt tegemoet aan de behoeftes van diverse doel- en leeftijdsgroepen.

Publiek
Het theater richt zich bewust op de doelgroepen kinderen en (groot)ouders, jongeren en ouderen. Ook gaat specifieke aandacht uit naar peuters en kleuters: belangrijke doelgroepen, gelet op de bevolkingssamenstelling van Rotterdam-Noord. De Raad waardeert de aandacht voor taalontwikkeling, vooral die van kinderen die van huis uit minder meekrijgen op het gebied van de Nederlandse taal.
Het publieksbereik als geheel is in relatie tot het aantal activiteiten niet groot. De kwaliteit is echter wel hoog en de activiteiten spitsen zich sterk toe op de diverse doelgroepen. Deze publieksgroepen weet het theater ook aan zich te binden. Op het podium zien de bezoekers hun eigen verhalen, ideeën of problemen terug.
Ook waardeert de Raad de inzet van jongerenambassadeurs die de ruimte krijgen avonden te programmeren om meer jongeren met het theater in aanraking te brengen.

Personeel
Studio de Bakkerij laat zowel in het kernteam als bij de vrijwilligers een divers samengesteld team zien. Ook is voldoende aandacht voor diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht.

De Raad ziet Studio de Bakkerij als een kleinschalig theater dat op alle vlakken innovatief tracht te zijn. Weliswaar produceren andere instellingen ook vraaggericht en/of samen met buurtbewoners, maar de Bakkerij heeft hierin eigen succesformules ontwikkeld die zeker voor Rotterdam-Noord onderscheidend zijn.

Studio De Bakkerij zoekt proactief naar verbindingen en samenwerking in de stad. De organisatie heeft onder meer contact met Theater Hofplein, de bibliotheek, Stichting Lezen en Schrijven, de Participatie Federatie en het Jeugdfonds Sport & Cultuur. In de wijk werkt Studio de Bakkerij doeltreffend samen met welzijns- en bewonersorganisaties om het publiek te bereiken.
Voor talentontwikkeling zoekt het theater contact met de kunstvakopleidingen en andere podia, waaronder het Maaspodium.
Contacten met het bedrijfsleven in de wijk heeft de Bakkerij (nog) niet. Mogelijk liggen hier nog kansen.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag van Studio de Bakkerij te honoreren met een subsidie van € 150.000.