Spraakuhloos

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 150.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 150.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Letteren en debat

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad ziet in Spraakuhloos een belangrijke representant van spoken word, zowel lokaal als landelijk. De organisatie slaagt er door haar multidisciplinaire en inclusieve programma in om verschillende gremia in de culturele sector te verbinden en haar eigen integriteit en uniciteit te behouden.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad ziet in Spraakuhloos een onmisbare toevoeging aan het culturele landschap van Rotterdam. De Raad adviseert het college Spraakuhloos te ondersteunen door de organisatie een subsidiebedrag te verlenen van € 150.000.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Tussen wal en schip
Onze presentaties, workshops, producties en festival vormen één pakket, maar waren vooralsnog enkel aan te vragen met behulp van projectsubsidies. Dit bracht vier jaar lang financiële en productionele onzekerheid met zich mee. Desondanks hebben wij al onze plannen gerealiseerd met zichtbaar resultaat voor heel de stad. Spoken word is een ware term geworden in Rotterdam en is – na de zaadjes die Crime Jazz in 2010 heeft geplant – weer tot bloei gekomen in de afgelopen jaren.

Tijdens ons eerste spoken word festival – 010 SAYS IT ALL – is er tevens een brief naar de gemeente gestuurd. Deze is ondertekend door 80 jonge makers zoals wijzelf. Met de brief werd aangegeven dat er binnen ons werkveld te weinig financiële speelruimte was en dat de gevestigde orde niet bereid was om nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Ook werd aangedrongen op het toegankelijker maken van projectsubsidies voor nieuwe makers.
Pitcher Perfect is een duidelijke reactie op deze brief.

De gemeente geeft aan dat zowel vernieuwen als samenwerken, de komende vier jaar hoog op de agenda staan. Ons aanbod m.b.t. talentontwikkeling en de duurzame samenwerkingen die wij aangaan, bewijzen dat wij niet langer tussen wal en schip vallen. Wij zijn de projectsubsidies ontgroeid en dragen – systematisch – positief bij aan de gemeentelijke uitgangspunten.

Van niet bestaand, tot onmisbaar
Toen wij kennismaakten met de scene was er slechts één podium waar podiumkunst talenten maandelijks konden optreden. Dit was Fanatics, van het SKVR. Wij begrepen niet hoe er in een stad als Rotterdam zo weinig opstappodia konden bestaan. Daarom namen wij het heft in eigen hand. Wat begon met het organiseren van een podiumkunst avond in een klein barretje, resulteerde in een opstappodium voor meer dan duizend artiesten, verspreid over meer dan vijftig verschillende locaties. Het is niet te tellen hoeveel jonge artiesten hun debuut bij ons gemaakt hebben. Wij stimuleren de jonge, diverse Rotterdamse kunstenaars en begeleiden hen naar gevestigde instellingen. Door dit te doen, zijn wij in korte tijd een onmisbare brug geworden in Rotterdam, met een ontsluitende werking voor beide kanten van de sector.

Spoken word is Rotterdams
Voordat wij spoken word evenementen organiseerden, was er een langdurige, grote leegte omtrent spoken word in Rotterdam. In 2010 had Philip Powel met Crime Jazz al goud in handen m.b.t. spoken word. Helaas is er destijds onvoldoende draagvlak gecreëerd om de duurzaamheid van spoken word te kunnen waarborgen. Als talige stad – die bekendstaat om haar manier van praten, haar accent en woordgebruik – mogen we spoken word niet nogmaals verloren laten gaan. Spoken word is dé taal van jongeren, en het zijn deze jongeren die Rotterdam(s) spreken en leven. Wij faciliteren hen in het uitdragen van hun boodschap, opdat Rotterdam rijker wordt van hun verhalen, kunsten en culturen.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is blij met de aanvraag van Spraakuhloos, niet omdat spoken word nog niet is vertegenwoordigd in het Cultuurplan, maar omdat de aanvraag getuigt van integriteit, kennis en ambitie. ‘Verbinding’ is in de aanvraag het sleutelwoord en de Raad complimenteert Spraakuhloos met de bijdrage die de organisatie hieraan levert in de stad, tussen spoken word organisaties onderling, tussen de spoken word-scene en de ‘gevestigde orde’ en tussen verschillende kunstdisciplines. Spraakuhloos is hierin zowel landelijk als lokaal uniek.

Het programma van Spraakuhloos bestaat uit drie onderdelen, workshops, open podia en L’urbain Festival (voorheen 010SaysitAll). De Raad ziet hierin een mooie mix van laagdrempelige activiteiten waarbij talentontwikkeling centraal staat. Dat de activiteiten een heldere samenhang vertonen, verheugt de Raad. Daaruit spreekt visie. De Raad complimenteert Spraakuhloos met het feit dat de organisatie vroeg in haar bestaan in gerichte leerlijnen denkt en in langlopende ontwikkeltrajecten, en daarnaast erkend leerbedrijf is geworden. Hieruit spreekt ambitie.

De Raad ziet in Spraakuhloos een organisatie die de definitie van woordkunst flexibiliseert en daarmee literatuur toegankelijk maakt voor een breed publiek. De organisatie droeg met het prijswinnende festival 010saysitall, een samenwerkingsverband tussen verschillende spoken word organisaties, bij aan de zichtbaarheid van spoken word in Rotterdam. De Raad heeft er vertrouwen in dat het festival, onder de nieuwe naam en onder de hoede van Spraakuhloos, de bekendheid en erkenning van het genre kan stimuleren.

De bedrijfsvoering van Spraakuhloos reflecteert de levensfase waar de organisatie zich in bevindt. De organisatie is voor een groot deel afhankelijk van subsidie. De aanvraag laat niet duidelijk zien wat de visie is van de organisatie op het verwerven van eigen inkomsten.

De Raad complimenteert Spraakuhloos, omdat de organisatie blijk geeft dat ze wil en kan leren. Uit de aanvraag komt naar voren dat de organisatie in staat is zich te laten adviseren door professionals, bijvoorbeeld op het gebied van marketing en communicatie, en dat advies ook ter harte te nemen. De ambitie om te professionaliseren wordt zo concreet gemaakt; dit juicht de Raad toe.

Fair Pay
Spraakuhloos geeft aan van zins te zijn de code toe te passen. De organisatie toont zich bewust van de noodzaak hiervan.

De Raad prijst de focus van de organisatie op verbinding. Inclusiviteit is in de organisatie verweven en wordt intrinsiek uitgedragen.

Publiek
Spraakuhloos weet op vanzelfsprekende wijze publiek aan te spreken dat door andere organisaties niet of minder wordt bereikt. Het multidisciplinaire en inclusieve karakter van het programma van Spraakuhloos is hier zonder twijfel debet aan. Daarnaast weet Spraakuhloos door samenwerkingen met bijvoorbeeld Poetry International ook het traditionelere publiek te bereiken en door programma’s in de openbare ruimte passerend publiek te verrassen. De Raad heeft er vertrouwen in dat door de Spraakuhloos-podcast het publiek nog meer kan worden verdiept en verbreed.

Personeel
Spraakuhloos bestaat uit een klein, maar divers team op zowel uitvoerend, adviserend als toezichthoudend niveau.

De Raad prijst de innovatie wijze waarop Spraakuhloos de grens tussen artiest en publiek verkleint. Door beginnende artiesten bewust naast mid career artiesten te programmeren in plaats van topartiesten, verlaagt de organisatie de drempel. Dat de organisatie social media gebruikt om het programma te cureren, is innovatief en democratiserend, vindt de Raad.

Spraakuhloos maakt actief deel uit van de Woordalliantie. De Raad juicht dit toe. Spraakuhloos draagt hiermee bij aan de versterking van de Letterensector in Rotterdam. De organisatie werkt doelgericht samen met een groot aantal diverse partners op lokaal en landelijk niveau en treedt daarbij regelmatig op als verbindende schakel.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag van Spraakuhloos te honoreren met een Cultuurplansubsidie van € 150.000.