Rotterdamse Dakendagen

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 175.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Rotterdamse Dakendagen is een levendig en goedbezocht festival dat zich tot doel stelt het gebruik van daken te stimuleren. De Raad waardeert de manier waarop de Rotterdamse Dakendagen op laagdrempelige wijze aandacht besteedt aan de kwaliteit van de (semi)publieke ruimte.

De Raad ziet de waarde van de Rotterdamse Dakendagen als festival, maar is niet overtuigd van de voorliggende plannen om door te groeien tot een culturele instelling.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert het gevraagde subsidiebedrag niet toe te kennen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

De Rotterdamse Dakendagen zet zich al meer dan vijf jaar in om een breed publiek de meerwaarde van dakgebruik te tonen. We slagen erin om één van de typisch Rotterdamse identiteiten, Rotterdam als architectuurstad, voor een breed publiek toegankelijk te maken. Hierbij verliezen we onze inhoud niet uit het oog en presenteren we uitgebreide programma’s rondom architectuur, kennisdeling, cultuur en samenleven.

De daken die in gebruik worden genomen door de Rotterdamse Dakendagen dienen als platform waar maatschappelijke vraagstukken rond duurzaamheid en inclusiviteit aangekaart en besproken worden. Het dak wordt een podium met de stad als decor waar we de verhalen van stadsbewoners en stadmakers vertellen.

Daken bieden een andere blik op de stad met een gevoel van vrijheid en overzicht. Daken tillen je boven de ruis van de stad uit, met andere geluiden, ander licht, andere sensaties en een hervonden horizon. In deze sfeer vertellen we op laagdrempelige wijze een verhaal over architectuur en stedelijke ontwikkeling, en hebben daarbij een maatschappelijke insteek. De Dakendagen heeft niet alleen aandacht voor Rotterdam als moderne architectuurstad, maar juist ook voor de ontwikkeling van de stad waarin verbinding tussen en toegankelijkheid voor bewoners centraal staan.

De veelheid aan platte daken in Rotterdam biedt mogelijkheden voor een toekomst als duurzame en veerkrachtige stad. Het daklandschap biedt bijzondere kansen om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, energietransitie, verdichtende steden en het gebrek aan sociale verbinding. Multifunctioneel, innovatief en duurzaam dakgebruik kan leiden tot meer groen, minder CO2- uitstoot en een effectieve aanpak van wateroverlast in steden waar ruimte onder druk staat. Maar bovenal hebben daken de potentie om zich te ontwikkelen tot nieuwe publieke ruimte waar stadsbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

De Rotterdamse Dakendagen ziet de binnenstad als experimentele ruimte, toont inspirerende voorbeelden van hoe het Rotterdamse daklandschap benut kan worden en gaat hierover het gesprek aan. In de afgelopen jaren hebben we bewezen een vaste waarde voor de stad te zijn. Ons festival heeft een (inter)nationale uitstraling en ontving in 2019 maar liefst 22.000 bezoekers in één weekend, waarbij er 65 daken deelnamen en meer dan 130 culturele en maatschappelijke partners bijdroegen aan het programma. Het publiek waardeerde ons met een 8+, net als voorgaande edities.

Ook op onze website en via diverse media weten we ons verhaal over te brengen. In de maand mei van 2019 hadden we 85.000 bezoekers op onze website en bereikten volgens onderzoek een duizelingwekkende 27.200.000 personen via verschillende mediakanalen.

De internationale voorbeeldfunctie die de Rotterdamse Dakendagen heeft, als het gaat om de mogelijkheden van dakgebruik, willen we de komende Cultuurplanperiode blijven vervullen met innovatieve en spraakmakende projecten op de daken. We willen dienen als inspiratiebron en aanjager; we blijven voor de troepen uit lopen als het gaat om dakgebruik, onze positie in het Nederlandse festivallandschap en onze inhoudelijke doelstellingen. Na vijf succesvolle jaren maken we ons op voor een nieuwe fase, met de structurele zekerheid die bij onze volwassenheid hoort.

Beoordeling van de aanvraag

De Rotterdamse Dakendagen is een uniek, levendig en goedbezocht festival dat het gebruik van daken wil stimuleren. De Raad waardeert de manier waarop de organisatie op laagdrempelige wijze aandacht besteedt aan de kwaliteit van de (semi)publieke ruimte.

De platte daken van Rotterdam vormen tijdens het festival een platform voor een brede programmering die in samenwerking met veel partijen tot stand komt. Het festival biedt theatervoorstellingen, muziek, circus en dansoptredens, filmvertoningen, rondleidingen en een Dak-Iftar en weet daarmee verschillende doelgroepen te bereiken en te verbinden. De bezoekers krijgen vanaf de daken een heel andere ervaring van Rotterdam. Het perspectief van bovenaf laat de samenhang van de stad zien. In een experimenteel kunst- en architectuurprogramma worden innovatieve vormen van dakgebruik onderzocht en het Lezingendak en de Daksupermarkt bieden ruimte voor inhoudelijke verdieping en kennisuitwisseling over thema’s als duurzaamheid. Aan die breedte in het programma wil de organisatie vasthouden, om levendig en dynamisch te blijven.

Artistieke kwaliteit
De Raad ziet de waarde van de Rotterdamse Dakendagen als festival, maar is niet overtuigd van de voorliggende plannen om door te groeien naar de status van culturele instelling. Artistiek inhoudelijk is het programma daarvoor te zwak en te zeer afhankelijk van derden. De bezoeker krijgt vooral beleving aangeboden, maar wordt onvoldoende meegenomen in het verhaal over de architecturale betekenis van het dak als publieke ruimte. In het meerjarenbeleidsplan wordt gesproken van doorlopende lange lijnen die zullen zorgen voor verdieping, maar deze zijn onvoldoende uitgewerkt. De aandacht voor de discipline architectuur beperkt zich grotendeels tot de beleving en de presentatie van mogelijke vormen van gebruik van de ruimte die daken bieden. De deels internationale samenwerking met de discipline en de kennisontwikkeling en -uitwisseling in relatie tot energietransitie en duurzaamheid is gering. De Raad adviseert daar in de toekomst meer op in te zetten; de Rotterdamse Dakendagen zaait veel, maar oogst vooralsnog weinig.

De Rotterdamse Dakendagen zoekt de samenwerking met de Willem de Kooning Academie en de Erasmus Universiteit voor onderzoek en de ontwikkeling van speciale projecten. Met Zadkine en het Albeda College wordt samengewerkt voor de publieksbegeleiding. Het festival kent een afwisselende en uitgebreide programmering. In het muziekprogramma richt Rotterdamse Dakendagen zich bijvoorbeeld op urban.

Rotterdam Festivals
Volgens Rotterdam Festivals inspireren de Rotterdamse Dakendagen een breed publiek voor het in gebruik nemen van daken in de stad. De Dakendagen dragen bij aan de ontwikkeling van de Rotterdam Architectuur Maand als iconisch evenement; een ambitie van Rotterdam Festivals die onder meer volgt uit de aanbevelingen in het IABx rapport. De Dakendagen is een dragend onderdeel van De Architectuurmaand en draagt bij aan het prioriteitsthema Moderne Architectuurstad.

De Raad waardeert het dat de organisatie inzet op meer private gelden, met een uitbreiding van de Dakenclub en verdere fondsenwerving. Het festival speelt zich voor een groot deel af in de open lucht en is daardoor afhankelijk van het weer. De Rotterdamse Dakendagen beschikt over een beperkte financiële reserve om dit risico op te vangen en daarom deelt de organisatie het risico met partners. De structurele ondersteuning zou helpen om de continuïteit te waarborgen en ook beter te voldoen aan de Fair Practice Code. De Raad merkt op dat meer gerichte inhoud ook zou helpen om de financieringsmix evenwichtiger te maken.

Fair Pay
De organisatie onderschrijft de Fair Practice Code, maar kan er nog niet helemaal aan voldoen. Het meerjarenbeleidsplan laat zien dat de lasten flink stijgen, onder meer om het team uit te breiden en het personeel een betere vergoeding te bieden.

De Rotterdamse Dakendagen onderschrijft het belang van inclusiviteit, maar wordt weinig concreet als het gaat om personeel, bestuur en publiek. Met zijn uitgebreide en interdisciplinaire programma wil het festival een breed pallet aan doelgroepen bedienen, maar dat heeft tot nog toe een beperkt effect.

Publiek
Het publiek wordt goed gemonitord, met aandacht voor zowel publieksvernieuwing als publieksbehoud. Het festival bereikt vooral een hoger opgeleid, en maar in beperkte mate een cultureel divers publiek, met uitzondering van enkele activiteiten zoals de Dak-Iftar.

Personeel
Culturele diversiteit blijkt niet uit het huidige personeelsbestand, de samenstelling van het bestuur en de partners. Ook ontbreken een heldere visie op diversiteit en een strategie met specifieke acties.

De Rotterdamse Dakendagen is innovatief in de manier waarop het programmeert op de daken van de stad. Daarnaast biedt het programma ruimte aan innovatieve culturele uitingen en experiment met het gebruik van daken als semipublieke ruimte. Maar de inhoudelijke kwaliteiten van Rotterdamse Dakendagen zouden naar een hoger plan getild kunnen worden. Meer en duurzame connectie met technische partners zou meer harde en nieuwe informatie over transities van daken beschikbaar kunnen maken.

De Rotterdamse Dakendagen werkt samen met zeer veel partijen in Rotterdam. De organisatie treedt op als verbinder tussen publiek, stakeholders en marktpartijen. Daarnaast heeft het festival ook een internationaal netwerk.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de gevraagde subsidie niet toe te kennen.

Aanpassingen

Artistieke kwaliteit
Oorspronkelijke tekst:
De Rotterdamse Dakendagen zoekt de samenwerking met de Willem de Kooning Academie en de Erasmus Universiteit voor onderzoek en de ontwikkeling van speciale projecten. Met Zadkine en het Albeda College wordt samengewerkt voor de publieksbegeleiding. Met een afwisselende en uitgebreide programmering weet het festival een breed en divers publiek te bereiken. In het muziekprogramma richt Rotterdamse Dakendagen zich bijvoorbeeld op urban, om een jong publiek te trekken.

Aanpassing (20-01-2021):
De Rotterdamse Dakendagen zoekt de samenwerking met de Willem de Kooning Academie en de Erasmus Universiteit voor onderzoek en de ontwikkeling van speciale projecten. Met Zadkine en het Albeda College wordt samengewerkt voor de publieksbegeleiding. Het festival kent een afwisselende en uitgebreide programmering. In het muziekprogramma richt Rotterdamse Dakendagen zich bijvoorbeeld op urban.