Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 32.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 57.600
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 32.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Talentontwikkeling

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC oordeelt positief over de aanvraag van het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest (RJSO). Als enige in de stad biedt deze organisatie een leerlijn aan van de beginneling op een muziekinstrument naar gevorderde amateurspeler. Met Voor ieder Kind een Orkest wordt een relatief grote groep bereikt met klassieke muziek. De organisatie zou een professionaliseringsslag kunnen maken op het gebied van artistieke visie, bedrijfsvoering en publieksvernieuwing.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag te honoreren met een bedrag van € 32.500. De vereniging heeft een belangrijke en stabiele positie in het veld. De inspanningen op het gebied van artistieke visie en innovatie zijn echter onvoldoende uitgewerkt om een hogere bijdrage te rechtvaardigen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

*Missie
Rotterdam is vele orkesten: Jeugdorkesten met muziektalent van 6 tot 26 maken de stad mooier en rijker!

*Visie
De Vereniging RJSO gelooft in de kracht van jonge musicerende Rotterdammers, die vanaf de kennismaking met een strijk-, blaas- of slagwerkinstrument bij een van de RJSO-orkesten of initiatieven de kans krijgen zich binnen de context van een orkest te ontwikkelen als individu en als speler. Zij ontwikkelen zich muzikaal en sociaal en leren nieuwe competenties (zoals organiseren) binnen de vereniging.

*Aanpak
De Vereniging RJSO biedt op 5 niveaus de mogelijkheid om in orkestverband te musiceren: Young Rijnmond Strings/ Ieder Kind een Orkest, Jeugd Strijkers Ensembles, het Junioren Orkest, het Jeugd Symfonie Orkest en het Studenten Orkest.

*Inclusiviteit
De vereniging RJSO is er voor alle Rotterdammers en is overal in Rotterdam zichtbaar. De vereniging wil aan de stam van de talentontwikkeling een bredere Rotterdamse basis krijgen. Samen met Music Matters, SKVR en lokale muzikale ‘grassroots’-instellingen hopen we in de planperiode in minimaal 5 wijken nieuwe ensembles te kunnen starten. Inclusiviteit zit wat ons betreft ook sterk in het opheffen van de binnen/buitenschoolse barrière. Door onderdeel te worden van het dagprogramma rondom een schooldag krijgen kinderen sneller de gelegenheid hun muzikale talenten tot bloei te laten komen. Ons publiek wordt in de kern vanuit de achterban van leden gevormd. Nieuw publiek ontmoeten we veelal op festivals en in samenwerking met andere instellingen. We zetten in op beide. Inclusief zijn betekent ook weten waar de oorsprong en achtergrond van Rotterdammers ligt en je daarin verdiepen. Met dat vertrekpunt maakt onze vereniging producties.

*Innovatie
Innovatief programmeren doen we met cross-overs, maar ook met de verklanking van voor jongeren relevante thema’s, zoals vrijheid van meningsuiting en mijlpalen in de geschiedenis van de stad Rotterdam. We werken verder aan een professionele social-mediastrategie. Doel: iedere 12+ er minimaal één keer per jaar in aanraking brengen met één van onze presentaties of orkesten. Om de jeugdorkesten voldoende te kunnen laten zien in Rotterdam is en naast ons dirigententeam een productieleider noodzakelijk. Het jaarlijkse Moederdagconcert wordt uitgebreid met een jaarlijkse Rotterdamse Orkestdag waarin we jongeren die een instrument spelen uitnodigen om te beleven hoe het is om in een orkest te spelen.

*Interconnectiviteit
De samenwerking met andere Rotterdamse kunstinstellingen maakt de vereniging meer relevant binnen de culturele infrastructuur van Rotterdam.
De orkesten van de vereniging zelf werken intensief samen, niet in de minste plaats omdat ze passen binnen een leerlijn van starter op een instrument tot aan een gevorderde amateurspeler. De motivatie om te blijven ontwikkelen als speler en als orkest is gelegen in het perspectief dat we bieden. Elk orkestlid kan uitzien naar de groei naar een volgens orkest. Door middel van jaarlijkse audities, docenteninformatie en de mogelijkheid om zitting te nemen in het jeugdbestuur begeleiden we de jongeren in hun muzikale en sociale ontwikkeling. Internationaal laat de vereniging van zich horen in jaarlijkse orkestreizen (uitwisseling of festivals). De vereniging kiest vanaf 2021 jaarlijks een goed doel uit en doneert een substantieel deel van de omzet uit een betaald concert aan dat doel.

Beoordeling van de aanvraag

Het RJSO is de plek bij uitstek in Rotterdam om een instrument te leren kennen en in orkestverband te leren spelen. Daarbij is artistieke kwaliteit niet de voornaamste factor. Belangrijker is dat de aanvrager een leerlijn heeft van beginner op een instrument tot gevorderde amateurspeler. Dit maakt het RJSO tot een unieke kweekvijver. Vooral over het concept Voor ieder Kind een Orkest oordeelt de Raad positief. De organisatie bereikt zo een relatief grote doelgroep.
RJSO kan zich verbeteren door een visie te ontwikkelen en die te implementeren. De RRKC begrijpt dat een vereniging die draait op vrijwilligers daarvoor beperkte mogelijkheden heeft, maar adviseert de aanvrager hier in de toekomst in te investeren.

Positie in het culturele veld
Het RJSO speelt een belangrijke rol in de stad. De aanwezigheid van een vereniging als deze maakt dat gemotiveerde jongeren de gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen binnen de setting van een orkest. Dankzij partners als SKVR en Codarts is er sprake van een goede doorstroom van talent. De aanvrager richt zich op wijken waarin vooral de middenklasse woonachtig is, omdat hier belangstelling is voor activiteiten op het gebied van klassieke muziek. De organisatie heeft veel samenwerkingspartners, waaronder Music Matters, House of Urban Arts en De Doelen.

Cultureel aanbod
De beoogde activiteiten zijn goed omschreven en duidelijk beargumenteerd. De programma’s richten zich op verschillende speeltechnische niveaus en diverse leeftijdsgroepen, en voorzien in een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het buitenschools aanbod op het gebied van klassieke muziek.

Het RJSO richt zich voor een belangrijk deel op beginners, die nog niet toe zijn aan het publiek presenteren van geleerde vaardigheden. Naarmate orkestleden verder komen in de leerlijn, zijn er meer presentaties, vaak vooral voor de eigen achterban.

De Raad mist in het plan een heldere en toekomstgerichte visie op verbreding van het publieksbereik.

Het RJSO draait volledig op vrijwilligers. Daardoor laat de vereniging zich niet vergelijken met organisaties die hun bedrijfsvoering professioneel hebben ingericht. RJSO is voornemens een productieleider aan te stellen. Dit betekent een organisatorische versteviging van de vereniging.

Daarnaast overweegt het RSJO een overstap van rechtsvorm van een vereniging naar een stichting; dit zou kunnen bijdragen aan een verdere professionalisering.

Fair Practice Code
Aangezien het RJSO een vereniging is, ontvangen vrijwel alle betrokkenen een vrijwilligersvergoeding voor hun inspanningen. De enige betaalde krachten zijn de (gast)dirigenten, coaches en solisten. Voor het bepalen van hun vergoeding worden de indicatietarieven van bijvoorbeeld Koornetwerk Nederland aangehouden. Dit is in lijn met de Fair Practice Code.

Financieringsmix
De financieringsmix is adequaat. De Raad vraagt zich wel af of er niet meer mogelijk is op het gebied van sponsoring. Het lustrum van de vereniging dat over twee jaar plaatsvindt, kan aanleiding zijn om meer middelen  te genereren en een bestemmingsreserve op te bouwen.

Het RJSO zet realistische stappen op het gebied van inclusiviteit. De vereniging doet hard haar best, is inclusief als het gaat om samenwerkingspartners en streeft naar maatschappelijke relevantie. Het programma kan nog wel diverser. Er zou meer aandacht kunnen zijn voor nieuwe componisten en voor  klassieke muziek uit verschillende culturen. De genoemde samenwerking met het Turkse orkest zou bijvoorbeeld inhoudelijker kunnen worden uitgediept om maximale zeggingskracht te hebben voor zowel de huidige doelgroep als potentiële nieuwe doelgroepen, waaronder Turkse Rotterdammers.

Publiek
Op wijkniveau probeert de aanvrager een breed publiek te bereiken, vooral met Ieder Kind een Orkest. Het is jammer dat de vereniging aangeeft nauwelijks de publieksonderzoeken van Rotterdam Festivals te kunnen gebruiken. Hierdoor ontbreekt inzicht in welke groepen het RJSO nu bereikt en waar mogelijke kansen voor groei en vernieuwing te benutten zijn.

De aanvrager spreekt geen grote ambitie uit om het aantal bezoekers van de concerten te vergroten of het publiek te verbreden. Wil het RJSO erin slagen structureel een nieuw publiek te bereiken, dan is een langetermijnvisie hierop aan te bevelen.

Personeel
Het RJSO roeit met de riemen die het heeft. Het vrijwilligersbestand is weinig divers.

Binnen de beperkingen van een vrijwilligersorganisatie boekt het RJSO redelijke resultaten op het gebied van innovatie. Zo is de aanvrager van plan de komende periode het aanbod te vernieuwen. Ook de ambitie om van de Doopsgezinde kerk, waar het orkest repeteert, een cultureel podium en Jeugdorkestenhuis te maken, met steun van Stichting Droom en Daad, is innovatief te noemen.

Het zou goed zijn als het RJSO een steviger netwerk zou onderhouden met de overige jeugdorkesten in het land. Dit zou onderlinge kennisoverdracht mogelijk maken.

De Raad zou graag zien dat er in de marketing ook de nodige vernieuwingen worden doorgevoerd. De Raad kan zich echter voorstellen dat de vereniging hier niet de menskracht voor heeft.

Het RJSO onderhoudt vrij veel samenwerkingsverbanden in de stad, onder andere met de Erasmus Universiteit en Codarts, en met andere orkesten, zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Dit maakt het mogelijk om de kosten van activiteiten onder meerdere partners te verdelen.

Ook de samenwerking met de studenten van de Willem de Kooning Academie verdient lof. Via cultuureducatie probeert het RJSO een kwaliteitsimpuls aan het binnenschoolse aanbod te geven. Dat het RJSO veel aandacht geeft aan de randgemeenten, is volgens de Raad een extra pluspunt.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert het RJSO een Cultuurplansubsidie van € 32.500 te verstrekken.