Rotterdam Circusstad

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 175.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 225.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 112.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is positief over de artistieke kwaliteit van het programma van Rotterdam Circusstad. De instelling brengt zowel modern als meer traditioneel circus. Op het festival kan het publiek bestaande producties uit binnen- en buitenland bewonderen, maar ook nieuwe coproducties met beginnende makers.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag te honoreren met een subsidiebedrag van € 175.000. Wat betreft de extra aangevraagde subsidie van € 50.000 om Circunstruction in de organisatie in te bedden en te investeren in speelbeurten in het grote zalencircuit: de RRKC is onvoldoende overtuigd van de urgentie van deze acties en adviseert de aanvraag voor dit extra bedrag af te wijzen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Het hedendaagse circustheater heeft een magie die iedereen kan verwonderen – ongeacht leeftijd of culturele achtergrond. Sinds de losse nummers hebben plaatsgemaakt voor ‘doorgecomponeerde’ voorstellingen, is een fris, eigentijds en ‘n tikkie brutaal genre ontstaan dat de harten van een sterk groeiend publiek sneller doet kloppen. In Rotterdam ervaar je de verwondering van het nieuwe circus. In een hecht samenwerkingsverband van organisaties uit de wereld van theaters en gezelschappen, opleidingen, jeugd en welzijn werken we samen aan een sterk cultureel klimaat voor de productie en presentatie van circustheater. Circusstad Festival is het hoogtepunt van de activiteiten en vliegwiel voor de ontwikkeling van projecten waarmee we het bezoeken, beoefenen en creëren van circustheater stimuleren.
Uniek aan Circusstad Festival is de formule waarin gratis en betaalde voorstellingen, internationale top en nieuw talent, en beleven en zélf doen een bruisende mix vormen waarmee we jong en oud aanspreken. Afgelopen periode zette Circusstad Festival de stap van tweejaarlijks naar jaarlijks en van presenterend naar producerend festival. Kwaliteit, impact en publieksbereik nemen hand over hand toe. Het festival trekt zowel een superdivers Rotterdams publiek als internationale belangstelling en vormt een belangrijk platform voor de ontwikkeling van deze nog nieuwe kunstvorm in Nederland.
Missie: Rotterdam Circusstad laat je de magie van het nieuwe circus ervaren. Als hét jaarlijkse festival voor innovatief circustheater in Nederland dragen we bij aan de ontwikkeling van een sterke sector voor de productie en presentatie van circustheater. Vanuit de overtuiging dat circustheater een kwalitatieve bijdrage kan leveren aan de diversiteit en het publieksbereik van de podiumkunsten, willen wij:
• Het genre circustheater als innovatieve exponent van de podiumkunsten tot bloei brengen;
• Jong talent en nieuwe makers helpen zich professioneel te ontwikkelen;
• De diversiteit en omvang van het publiek voor de kunst vergroten;
• De maatschappelijke kracht van circus benutten voor participatie en empowerment;
• Rotterdam als levendige internationale cultuurstad profileren in stad en (buiten-)land.

De visie voor de komende jaren is gericht op het verder ontwikkelen van het internationale Circusstad Festival als platform voor presentatie en publieksontwikkeling (Beleven), van Talent (maken) en van de maatschappelijke impact (sociaal). Beleven. We slaan nieuwe wegen in om meer en meer divers publiek te bedienen. Circusstad Festival wordt groter dan het Schouwburgplein; we bespelen nieuwe locaties, ontwikkelen avontuurlijke routes en betrekken nieuwe partners.
Met de Stadsparade treden we een maand lang overal in de stad op en bereiken we veel publiek dat minder vaak cultuur bezoekt. Ambitie is om het bereik te vergroten tot 40.000 bezoekers, en het aantal verkochte kaarten te verdubbelen tot 12.000. Maken. Als initiatiefnemer voor coproducties en participatieprojecten geven we richting aan de ontwikkeling van het circusveld. Samen met de partners bouwen we aan een doorlopende keten voor de beoefening en creatie, van jonge amateur tot professionele beroepspraktijk. We nemen Circunstruction op in Circusstad en kunnen zo meer structuur bieden aan jonge makers, die we trots presenteren op het festival. Sociaal. In Circus Roffa! ontwikkelen we samen met Circus Rotjeknor sociaal circus, gericht op empowerment en het bieden van perspectief aan jongeren die niet goed meekomen.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is positief over de artistieke kwaliteit van het programma van Rotterdam Circusstad. De instelling brengt zowel modern als meer traditioneel circus. Op het festival kan het publiek bestaande producties uit binnen- en buitenland bewonderen, maar ook nieuwe coproducties met beginnende makers.

Het aanbod van Rotterdam Circusstad mag dan niet altijd tot de top behoren, maar de Raad heeft veel waardering voor de artistieke kwaliteit, variatie en wisselwerking tussen circusgroepen van hoog niveau. Ook het werk van beginnende makers en amateurs is zeer de moeite waard.
De Raad spreekt dan ook zijn vertrouwen uit in de vakkundigheid van de organisatie. Rotterdam Circusstad is met het omvangrijke aanbod een belangrijke en onderscheidende speler in het circusveld. Het festival heeft zich ontwikkeld tot een jaarlijks terugkerend evenement dat zowel presenteert als produceert. Hierdoor fungeert het festival ook als aanjager van nieuwe ontwikkelingen in deze discipline.
De diversiteit aan producties en activiteiten is artistiek gezien niet onder één noemer te vangen; binnen het festival zijn verschillende doelstellingen en kwaliteitsniveaus te onderscheiden. De Raad denkt dat het festival daarom duidelijker zou kunnen differentiëren en de programmalijnen afzonderlijk een profiel kan geven.

Rotterdam Circusstad heeft een bijzonder sterk ontwikkeld netwerk met relevante partners uit binnen- en buitenland. De Raad waardeert de intentie van de organisatie om Rotterdam niet alleen landelijk, maar ook internationaal als circusstad op de kaart te zetten.
De Raad spreekt zijn waardering uit voor de sterk uitgewerkte visie en strategie op het gebied van talentontwikkeling. Door samenwerking met een groot aantal partners en opleidingen krijgt de gehele keten van talentontwikkeling aandacht, vanaf jeugdcircus tot en met beginnende makers. Jonge makers krijgen onder de vleugels van het festival de ruimte om te produceren en hun werk te presenteren aan een publiek. Circunstruction en de CircusCoalitie bieden jonge makers een structuur en aanvullende speelmogelijkheden.

Rotterdam Festivals ziet Circusstad als het belangrijkste festival op het gebied van acrobatiek en circustheater in het land, zowel in zijn vakgebied als op het gebied van bereik en media-aandacht. Het festival draagt positief bij aan zijn prioriteitsthema ‘internationale cultuurstad’.

De organisatie is overgegaan van een tweejaarlijks naar een jaarlijks festival, dat zowel presenteert als produceert. De Raad is onder de indruk van het brede takenpakket dat door een relatief klein team wordt uitgevoerd. Het organogram getuigt van een goed doordachte bedrijfsvisie en een flexibel opererende organisatie. Bovendien beschikt Circusstad over een sterk netwerk van samenwerkingspartners. Tegelijkertijd ziet de Raad dat de bedrijfsvoering kwetsbaar is door de relatief hoge werkdruk.

Financieringsmix
De financieringsmix is voldoende stabiel, maar niet evenwichtig gespreid. Het grote aantal gratis activiteiten maakt de afhankelijkheid van publieke middelen begrijpelijk. De Raad mist echter voldoende eigen vermogen van de organisatie en noemt de inkomsten uit sponsoring gering. Positief is de Raad over de aandacht voor aanvullende inkomsten uit educatieve activiteiten.
In de risicoanalyse mist de Raad een plan van aanpak om te voorzien in de mogelijk wegvallende substantiële inkomsten van fondsen. Circusstad zou sponsors kunnen werven in de sportsector.
Juist omdat het festival een sterke positie in de stad heeft, ziet de Raad kansen om aanvullende financiering aan te boren. Ook zou de organisatie kunnen differentiëren in de relatief lage entreeprijzen.
De Raad merkt op dat een aanvullend subsidiebedrag specifiek is aangevraagd voor de inbedding in de organisatie van Circunstruction, dat in de huidige periode projectsubsidie ontvangt. Hoe waardevol Circunstruction ook is, de Raad is niet overtuigd van de noodzaak van een financiële inbedding in Rotterdam Circusstad.

Fair Pay
De Raad is gematigd positief over de aandacht voor fair pay in de aanvraag. De organisatie kiest over de gehele linie voor een kostenbesparend model met zzp’ers. Voor de basisorganisatie van een jaarlijks festival ligt een aantal vaste dienstverbanden echter meer voor de hand, vindt de Raad. Verder is het voor de Raad niet helemaal duidelijk hoe de organisatie zich verhoudt tot de cao en in hoeverre zij circusartiesten per dag dan wel per voorstelling betaalt.

Met circusgroepen uit onder meer Colombia en Marokko laat het programma voldoende culturele diversiteit zien. Circus is een inclusieve kunstvorm die een divers publiek kan aanspreken. Met voorstellingen op strategische plekken weet de organisatie het diverse stadspubliek daadwerkelijk bij het programma te betrekken. Voor diversiteit onder personeel en partners ziet de Raad minder aandacht.

Publiek
Het veelzijdige circusprogramma is laagdrempelig en aantrekkelijk voor een breed en divers publiek van alle leeftijden. Door de manier waarop het festival zich met zowel gratis als betaald aanbod in de stad positioneert en het publiek proactief opzoekt is het publieksbereik groot.
De Raad is positief over de publieksparticipatie in de Circus Jungle en over de circusacts in de wijken, die doelgroepen bereiken die niet gewend zijn een theater te bezoeken. Een programma als CIRCUS ROFFA! ziet de Raad als een overtuigende strategie om jongeren vanuit een visie op empowerment te laten participeren.
Het publieksbereik met de avondvoorstellingen vindt de Raad aan de magere kant. De organisatie zou moeten nadenken over een overtuigende marketingstrategie om de zaalbezetting bij de avondvoorstellingen te vergroten.

Personeel
De diversiteit in het programma en het publiek weerspiegelt zich in de optiek van de Raad onvoldoende in het personeel en de partners van de organisatie. In die zin ontbreekt een meer uitgewerkte visie op de Code Diversiteit en Inclusie en de toepassing ervan.

De Raad ziet Rotterdam Circusstad als een vernieuwende organisatie, die zich inzet voor talentontwikkeling en voor een generatie circusmakers die aansluit bij het nieuwe circus. Ook als organisatie blijft het festival zich ontwikkelen door onder meer de overgang naar een jaarlijks festival.
In artistiek opzicht werkt Circusstad samen met relatief weinig andere kunstdisciplines. De coproducties beperken zich overwegend tot jong talent en breiden zich vooralsnog nauwelijks uit tot innoverende samenwerking met dans- en/of theatergezelschappen.

Rotterdam Circusstad werkt samen met een groot aantal partners in de stad en daarbuiten en beschikt over een internationaal netwerk in de circuswereld. De Raad ziet kansen voor het festival om de verbindingen met andere sectoren te versterken en ook buiten de gebaande paden te treden door samenwerking te zoeken met een sector als toerisme. De Raad waardeert de samenwerking op het gebied van sport en onderwijs en met cultureel-maatschappelijke organisaties.
De Raad is positief over de intentie om Rotterdam internationaal als circusstad op de kaart te zetten.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert het college Rotterdam Circusstad een Cultuurplansubsidie toe te kennen van € 175.000.