Rotown

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 280.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 360.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 279.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC adviseert positief over Rotown, de oer-Rotterdamse organisatie die al dertig jaar een vaste waarde vertegenwoordigt op het gebied van livemuziek. De signatuur van dit podium is dan ook zeer herkenbaar. Het plan om meer in grotere zalen te programmeren, zoals de Maassilo en Ahoy, biedt zicht op een nog actueler en relevanter aanbod van livemuziek. Rotown presteert goed op het gebied van innovatie en interconnectiviteit, maar qua inclusiviteit, kan het podium nog een beter beeld laten zien.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC stelt voor Rotown op hetzelfde niveau te subsidiëren als in de huidige periode, dus € 280.000. Rotown wil graag meer inkomsten verwerven om het personeelsbestand uit te breiden. De Raad adviseert de aanvrager te onderzoeken of de BV een hogere bijdrage kan verstrekken; vergeleken met andere podia blijft die nogal achter.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Rotown is een concertorganisator met één been in de Rotterdamse culturele sector en het andere stevig in de (inter)nationale muziekwereld. Met ongelooflijk veel enthousiasme zorgen wij voor een muziekaanbod dat een grote groep Rotterdammers aanspreekt, en dat bijdraagt aan het imago en de aantrekkelijkheid van Rotterdam, ook voor mensen van buiten de stad/het land. Door de jaren heen hebben wij bewezen garant te staan voor een muziekprogramma dat past bij Rotterdam; aan de ene kant vernieuwend en op het scherpst van de snede, en aan de andere kant vertrouwd en voor een divers publiek aantrekkelijk. We programmeren in onze eigen zaal, maar zetten ook bands neer in o.m. V11, Roodkapje, Kantine Walhalla, Theater Rotterdam, het Nieuwe Luxor, De Doelen, Annabel, de Maassilo en Arminius. Daarnaast hebben we twee succesvolle eigen festivals: LEFT OF THE DIAL en STILLE NACHT.

De balans in ons programma is in eerste plaats gebaseerd op artistieke overwegingen. We werken hard aan de codes Innovatie, Inclusiviteit en Interconnectiviteit. Niet omdat het subsidievoorschriften zouden zijn, maar omdat we erin geloven en ze deel uitmaken van ons DNA. Ook de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan Code Culturele Diversiteit zitten in onze genen. Uit onderzoek (van Rotterdam Festivals) blijkt dat Rotown de afgelopen jaren een aanbod heeft gecreëerd dat aansprekend genoeg is voor cultureel diverse doelgroepen, óók die waarvan de consumptie van cultuur als niet gebruikelijk wordt gezien. Dat de bezettingsgraad van de evenementen die Rotown organiseerde gemiddeld rond de 82% lag, geeft weer dat ons aanbod goed aansluit op de behoefte van concertbezoekers.

Rotown wil de komende vier jaar blijven doen waar wij het beste in zijn: een gevarieerd programma maken dat voor élke popmuziekliefhebber toegankelijk is. Dit doen wij door kriskras door alle genres heen te programmeren en geen enkele muziekstroming uit te sluiten. In alle verschillende hoeken van de popmuziek kiezen wij de acts die het beste de huidige ontwikkelingen weergeven en zorgen dat deze op plekken in de stad te zien zijn die voor iedereen goed (fysiek en financieel) bereikbaar zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De livemuziek die Rotown presenteert vertegenwoordigt al dertig jaar een vaste waarde in de stad. Het podium heeft een duidelijke signatuur ontwikkeld, die staat voor gerenommeerde en spannende indie-acts van internationale kwaliteit, en toch ook voor een enigszins ‘veilige’ programmering. Voor beide is een doelgroep. Rotown is een herkenbare oer-Rotterdamse organisatie die consistent optredens van hoge kwaliteit programmeert. Zonder genres of scenes uit te sluiten, blijft Rotown toonaangevend in de indie/alternative rock- hoek, waarbij lokale muzikanten niet vergeten worden. Zijn sterke positie maakt dat het podium de beste aanbiedingen van de boekingskantoren krijgt. Dit is belangrijk, omdat deze acts anders aan de stad voorbij kunnen gaan en Rotterdamse liefhebbers moeten reizen om hun favoriete artiesten te kunnen zien. De plannen om meer te gaan programmeren in grotere zalen, zoals Maassilo en Ahoy, bieden Rotterdam de kans op een nog actueler en relevanter aanbod van livemuziek; de RRKC is uiteraard blij met deze ambitie.

Rotown wil de cultuurplansubsidie inzetten om risicovoller te programmeren; de RRKC merkt op dat het podium de afgelopen jaren weliswaar iets spannender programmeert, maar het aandeel van de relatief ‘veilige’ programmering is nog steeds groot. Om zijn artistieke relevantie niet te verliezen, zou Rotown meer moeten focussen op de spannende programmering, wat al wel gebeurt bij de festivals. Die zijn dan ook erg interessant, met name LEFT OF THE DIAL is populair, ook buiten Rotterdam. Het zou lastig kunnen zijn de groei-ambities voor de festivals waar te maken. De clubnachten zijn niet echt toonaangevend; die zouden baat hebben bij meer inhoudelijke variatie.

Positie in het veld
Het gewaardeerde Rotown speelt een initiërende rol die lokaal en nationaal van betekenis is. Als aanjager van collectieve samenwerking representeert het platform de sector op een overtuigende manier, in én buiten de stad. Rotown heeft een duidelijke visie ontwikkeld op zijn rol in de stad, maar artistiek gezien – op het belang voor de indie-sector na – speelt het die rol minder vooruitstrevend.

De strategie om in de hele stad in zowel grotere als kleinere zalen te programmeren is slim en bezorgt Rotown in Rotterdam en in de Europese muziekindustrie een goede naam. In januari 2020 tijdens de uitreiking van de IJzeren Podiumdieren op festival EUROSONIC NOORDERSLAG in Groningen werd Rotown uitgeroepen tot beste poppodium van Nederland. Rotown krijgt dus nationale erkenning, een hoge waardering van professionals en publiek. Als platform met ambities in de festivalsfeer, investeert Rotown in de relatie met belangrijke stakeholders, wat resulteert in een bruisende popscene in Rotterdam.

Cultureel aanbod
Rotown biedt vooral publieksactiviteiten en heeft aandacht voor talentontwikkeling; hierin heeft het podium vooral een signalerende en faciliterende rol. De ambities voor de komende periode zijn mooi. Rotown wil zich expliciet richten op de ontwikkeling van opkomende bands en op festivals; gezien de relevantie van LEFT OF THE DIAL is dit een goede keus, maar uit de aanvraag blijkt niet helder hoe het platform de stevige ambities denkt te realiseren. Ook ontbreekt zicht op structurele borging van de talentontwikkelingsactiviteiten. Rotown biedt geen activiteiten op het gebied van cultuureducatie.

Rotown programmeert en onderneemt strategisch, de organisatie doet dat succesvol. Rotown wil verder groeien, maar in de aanvraag loopt het aantal activiteiten en bezoekers – ondanks een aangevraagd hoger subsidiebedrag – iets terug. De concertorganisatie loopt geen grote financiële risico’s, omdat de exploitatie van het podium in een aparte rechtspersoon is ondergebracht. De bedrijfsvoering zit goed in elkaar en de reserves zijn ruim op orde. Rotown toont zich bewust en verantwoordelijk, maar de organisatie is erg klein in verhouding tot haar ambities. Wellicht is de gewenste uitbreiding van het budget nodig om de toekomstige ambities te kunnen waarmaken, maar het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn als de gemeente geen hoger subsidiebedrag toekent.

Fair Pay
Zo verantwoordelijk als Rotown zich voor de Rotterdamse popsector voelt, zo mager lijkt zijn verantwoordelijkheid in het ecosysteem. Rotown hanteert de Fair Practice Code niet, maar het is lovenswaardig dat wel doorgerekend is, wat daarvan de financiële gevolgen zouden zijn. Rotown plaatst namelijk inhoudelijke kanttekeningen bij de code en komt met een eigen invulling daarvan, waarin ook veiligheid en klimaatneutraliteit aandacht krijgen.

De RRKC meent dat de financiële positie van Rotown een goed uitgangspunt vormt voor fair pay. Rotown vraagt extra subsidie aan voor de verlaging van de werkdruk, maar tegelijk zijn er forse ambities voor de uitbouw van de festivals en er geldt geen minimumtarief voor optredende artiesten. Het podium werkt veel met vrijwilligers, en het is duidelijk dat (te) weinig mensen er te veel doen. Zijn positie en status verplichten Rotown de goede intenties waar te maken.
Rotown vraagt € 80.000 meer aan. Dit bedrag is deels bedoeld voor fair pay, deels om extra personeel te kunnen aantrekken

Financieringsmix
Rotown beschikt over een redelijk goede mix van inkomsten uit kaartverkoop, horeca, subsidies, clubleden en fondsen. Het is een voordeel dat de stichting geen aandacht hoeft te besteden aan horecaexploitatie. Op dit moment is er sprake van onnodig hoge liquiditeit, terwijl concrete investeringsplannen ontbreken, afgezien van ambities voor partnerships bij de festivals.

De RRKC is van mening dat de relatie tussen BV en stichting (nog) onvoldoende transparant is. De bijdrage uit de BV is vergeleken met vergelijkbare podia relatief laag voor een organisatie van deze omvang. Een betere deal met de BV, waarin naast een vast bedrag óók naar prestatie wordt vergoed, verdient de voorkeur. De Raad adviseert daarom dat de BV meer bijdraagt aan deze concertorganisatie, bijvoorbeeld door de bezoekers die gratis binnenkomen bij concerten ook mee te tellen als bezoekers. Als de BV zijn bijdrage voor de komende periode verhoogt, kan de stichting de werkdruk van haar medewerkers daarmee aanpakken. Dat moet mogelijk zijn, zeker in combinatie met hogere inkomsten uit stijgende bezoekersaantallen bij dansavonden en meer verkochte clubcards. Ook deze ontwikkelingen rechtvaardigen een hogere bijdrage van de horeca. Meer sponsoring van verblijf en catering voor artiesten kan wellicht ook extra inkomsten opleveren; door de goede reputatie van Rotown moet dit haalbaar zijn. Als de organisatie daar niet in slaagt, dan beveelt de Raad aan pas op de plaats te maken, vooral met de festivals en het programmeren van andere zalen. De hogere subsidieaanvraag leidt niet tot meer inkomsten uit activiteiten, waardoor de nu redelijke mix onder druk komt te staan.

Er is geen plan om de 4 P’s (Programma, Personeel, Publiek, Partners) centraal te stellen. Integendeel. Rotown is van mening dat het programmeren van popmuziek synoniem is voor inclusief handelen en stelt dat diversiteit in de programmering vanzelf spreekt, en gebruikt afkomst of sociale positie van musici niet als richtlijn. De RRKC vreest echter voor een blinde vlek op dit gebied, omdat inclusiviteit in de scene van Rotown niet echt een rol speelt. Gevoel van urgentie hierover ontbreekt, wat een risico inhoudt voor inclusiviteit van de organisatie. De aandacht voor veiligheid daarentegen waarborgt wel meer inclusiviteit bij de P van publiek.

Publiek
Het publieksbereik van Rotown is goed. Het podium bereikt een redelijke grote groep zogenaamde ‘light users’. Opmerkelijk is de regionale functie van Rotown: 80 procent van het bezoek komt uit de regio. Het daardoor relatief lage aandeel Rotterdammers kan echter duiden op beperkte zeggingskracht voor deze publieksgroep, de ‘Stadse alleseters’. Rotown trekt ook relatief veel ‘Toekomstbouwers’ en ‘Digitale kijkers’, waarvoor minder aanbod is. Rotown is hier tevreden mee en doet weinig moeite om nieuwe publieksgroepen te trekken. De RRKC waardeert het dat Rotown 35+-avonden organiseert, maar vindt het jammer dat de organisatie niet meer moeite doet om ook jongere publieksgroepen, zoals mbo-studenten en jongeren uit de wijken te trekken en aan zich te binden, want dit is het publiek dat Rotown over tien jaar wel graag wil hebben. Clubavonden kunnen voor deze groep interessant zijn. Het is een gemiste kans dat Rotown hier weinig oog voor heeft. De RRKC vraagt zich af of de belangen van de BV een rol spelen bij deze overweging; ouder publiek is over het algemeen kapitaalkrachtiger en besteedt meer geld per bezoek. De vraag hierover wordt mede ingegeven doordat een expliciete visie of strategie om jonger publiek uit Rotterdam te trekken ontbreekt. Als hier niet meer aandacht voor komt, loopt de toekomst van het podium gevaar. Wel merkt de Raad op dat de programmering op andere podia, zoals Maassilo en Ahoy wel nieuw publiek trekken. Ook programmeren op locatie kan een strategie zijn om nieuw publiek aan te spreken.

Personeel
Dat Rotown weinig expliciete aandacht geeft aan diversiteit van het personeel, verbaast de Raad. Zeker in een stad als Rotterdam, mogen visie, bewustwording en zelfreflectie niet ontbreken in een culturele organisatie. Als Rotown er wel een visie op nahoudt, draagt het podium die in ieder geval niet uit. Hopen dat er veel verschillende mensen op vacatures afkomen, gaat niets opleveren. De verwijzing naar het aantal vrouwen op het podium is een issue van twintig jaar geleden. De RRKC is tevreden over de aandacht voor veiligheid in het kader van gender-gerelateerde activiteiten.

Innovatie is bij Rotown vooral te vinden in de werkwijze. De RRKC is onder de indruk van de marketinginnovatie van Rotown, met veel aandacht voor (nieuwe) behoeften onder artiesten én publiek. Met nieuwe initiatieven op het gebied van marketing, bedrijfsvoering en programmering – Concert Buddies, Club Card, Sharing Is Caring – zet Rotown zich expliciet ook in voor innovatie in de gehele popsector. De manier van werken, waarbij de stad als podium wordt gezien, is sterk en innovatief. Artistiek inhoudelijk vullen Left of the Dial en The Big Blow Out een gat in de markt.

Ook op het gebied van interconnectiviteit doet Rotown het goed: het podium beschikt over zeer grote en structureel ingebedde samenwerkingskracht en realiseert ambitieuze samenwerkingen binnen de popscene. Expertisebevordering in de eigen organisatie staat hoog in het vaandel, waarbij ook de partners niet vergeten worden. Rotown speelt een echte voortrekkersrol in de popsector, maar lijkt nog kansen te laten liggen om zelf nieuwe kennis op te doen bij samenwerkingspartners, of buiten de eigen discipline. Rotown werkt via de eerder genoemde innovatieve concepten ook aan maatschappelijk relevante thema’s als eenzaamheid en cultuurbezoek voor minderbedeelden.

De publiekscijfers van de samenwerkende Pop Up-podia leveren mogelijk een vertekend beeld op van de publiekscijfers in de sector. Bij de behandeling van de aanvragen blijkt dat samenwerkende podia soms dezelfde publiekscijfers meetellen, waardoor deze in een totaalbeeld dubbel geteld worden.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad ziet geen bijzondere noodzaak de subsidie te verhogen. Daarom adviseert hij het subsidiebedrag op huidige niveau te houden; dat is afgerond € 280.000.