Rotown Magic

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 83.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 95.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 76.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Letteren en debat

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad oordeelt positief over de twee activiteiten van Rotown Magic, te weten Boek & Meester en Rotterdam Late Night, Het beeld dat de Raad krijgt van de overkoepelende organisatie staat daar haaks op; in de aanvraag ontbreekt samenhang, ambitie en urgentie.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad waardeert de artistieke kwaliteit en culturele betekenis van de twee programma’s van Rotown Magic en wil het voortbestaan van deze programma’s met een lichte subsidieverhoging garanderen. De Raad is kritisch op het feit dat Rotown Magic een organisatiemodel hanteert met een directeur, om twee programma’s te organiseren. De Raad vindt dat Rotown Magic dit niet kan verantwoorden en adviseert het college daarom de salariskosten van de directeur af te trekken van het bedrag dat de instelling aanvraagt.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Rotown Magic beweegt zich sinds een jaar of tien op het snijvlak van letteren en (maatschappelijk) debat. Met literaire interviews die recht doen aan de actualiteit en urgente programma’s die de letteren inhoudelijk betrekken. Dit meerjarenbeleidsplan concentreert zich op twee programma’s: het internationale interviewprogramma Boek & Meester en de maandelijkse talkshow Rotterdam Late Night.

Boek & Meester

Interviewprogramma Boek & Meester haalt grote internationale auteurs naar de stad met wie diepgaand wordt gesproken over schrijverschap, terugkerende thema’s en het laatst verschenen boek. Het gesprek duurt anderhalf uur en kent een doorwrochte opbouw. Daarnaast is er plaats voor een voordracht en krijgt het publiek de mogelijkheid om vragen te stellen, tijdens het programma zelf en tijdens de signeersessie na afloop.

De ambitie is om negen edities per jaar te maken en daarbij te streven naar meer exclusiviteit. Ervaringen tot nu toe leren dat dit een goede manier is om publiek van buiten de stad te trekken. We willen de komende vier jaar ten minste één keer een Nobelprijswinnaar naar Rotterdam halen. We werken nauw samen met partners als IFFR, BlueCity, Writers Unlimited en Passa Porta (Brussel). Meer financiële slagkracht moet ervoor zorgen dat B&M een eigen uitnodigingsbeleid kan hanteren.

Rotterdam Late Night

Rotterdam Late Night is dé talkshow over de stad, met spraakmakende gasten, verrassende optredens van de beste Rotterdamse bands en een groot, trouw en gevarieerd publiek. De show toont de verborgen parels van de stad, stelt makers centraal en biedt reflectie op het stadsbestuur. Drie gesprekken van zo’n vijftien minuten worden omlijst met muziek, minicolleges en een culturele maandagenda. Regelmatig is de avond uitverkocht.

De ambitie is om tien edities te maken en daarbij de ode aan een gewone Rotterdammer nog sterker naar voren te halen. Dit unieke element, een literaire tekst met aansluitend een gesprek over werk en leven van de gast, trekt veel publiek dat anders geen cultuur bezoekt. De odes worden gepubliceerd in het AD Rotterdams Dagblad en bereiken Nederland en Duitsland in boekvorm.

Organisatie

De aanstelling van een directeur in juli 2019 heeft de scheiding tussen bestuur en uitvoerende organisatie afgemaakt. Daardoor bestaat nu een heldere verdeling van verantwoordelijkheden. De ambitie is om de productionele kant van de organisatie anders in te richten, met name om de programmeurs te ontlasten.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad oordeelt positief over de twee activiteiten die Rotown Magic organiseert, Boek & Meester en Rotterdam Late Night, maar is teleurgesteld in de aanvraag van de overkoepelende organisatie. Samenhang, een gevoel voor urgentie en een blik op de toekomst ontbreken daarin. Wel blijkt uit de aanvraag dat de organisatie een goed besef heeft van de ontwikkelingen binnen het letterenveld in Rotterdam, maar dat het haar ontbreekt aan ambitie om de levendige dynamiek die de Rotterdamse letteren kenmerkt, te stimuleren of er in mee te bewegen.

De twee programma’s, Boek & Meester en Rotterdam Late Night, acht de Raad van goede kwaliteit en waardevol voor de stad. Ze verrijken Rotterdam met bezoeken van (inter)nationaal gewaardeerde schrijvers. Ook het niveau waarop met en over schrijvers en literatuur wordt gesproken beoordeelt de Raad positief, al daagt de Raad de programmamakers graag uit te blijven nadenken over innovatie op het gebied van vorm en inhoud.

Juist omdat de Raad de twee programma’s waardeert, is het jammer dat Rotown Magic zich in haar aanvraag weinig ambitieus en beperkt omgevingsbewust toont. Dat de organisatie het publiek wil verbreden, maar die ambitie niet koppelt aan een bezinning op de eigen programmering wekt de indruk dat de Rotown Magic niet kritisch is op haar eigen relevantie. Daarom is het de Raad niet duidelijk welke inhoudelijke meerwaarde Rotown Magic vertegenwoordigt, dan als overkoepelende organisatie voor de twee programma’s.

De Raad merkt op dat de organisatie hier kansen laat liggen op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling. Rotown Magic zou op deze twee thema’s een rol kunnen spelen door leerlingen en (inter)nationale schrijvers aan elkaar te koppelen. Uit de aanvraag blijkt geen ambitie voor dit of een soortgelijk initiatief.

Het eenvoudige organogram van de organisatie is helder. De Raad vindt het echter niet juist dat Rotown Magic voor het organiseren van twee programma’s een organisatiemodel met een directeur hanteert.
De publieksinkomsten van de organisatie liepen terug doordat het programma Duizel in het park wegviel. De Raad mist een visie van de organisatie op hoe dit verlies te compenseren.

Fair Pay
De organisatie geeft aan de bestaande kostenstructuur te hebben aangepast aan de hand van online tools, omdat er geen cao is voor de Letterensector. De organisatie merkt op dat personeelskosten voor overhead en programma’s daardoor met circa een derde zijn toegenomen.

De Raad mist in de aanvraag ambitie en een gevoel van verantwoordelijkheid op het gebied van inclusiviteit. Rotown Magic stelt voorwaarden aan het toepassen van de code Diversiteit & Inclusie, terwijl de organisatie de code kan zien als middel om de eigen organisatie sterker te maken. Het verbaast de Raad dat Rotown Magic geen aanleiding ziet haar programma in het licht van inclusiviteit opnieuw te bekijken, terwijl ze tegelijkertijd aangeeft het publiek te willen verbreden. Het driekoppige team lijkt zich gevrijwaard te achten van de verantwoordelijkheid te diversifiëren, in elk geval wat gender en biculturaliteit betreft.

Rotown Magic trekt een vaste groep bezoekers. Deze groep is weinig gemêleerd. Een uitzondering hierop is het publiek dat afkomt op Ode aan de Rotterdammer, onderdeel van Rotterdam Late Night. Voor de originaliteit en kwaliteit van dit programma heeft de Raad waardering, maar de organisatie moet inclusiviteit niet alleen aan dit programmaonderdeel uit te besteden.

Het plan van de organisatie om video’s van de programma’s op de site te publiceren juicht de Raad toe. Het is een middel bij uitstek om het programma te ontsluiten voor een breder publiek.

De Raad zegt vraagtekens bij de hoge inzet van Rotown Magic op exclusiviteit. De organisatie lijkt door deze focus kansen te laten liggen. Door samen te werken met andere partijen in de stad of in het land kunnen bijvoorbeeld internationale schrijvers gezamenlijk worden uitgenodigd, wat niet alleen de kosten drukt, maar ook interconnectiviteit bevordert.

De aanvraag toont een keur aan partners, maar over het doel van eventuele samenwerkingen spreekt de organisatie zich niet uit.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC vindt dat de kwaliteit van de twee programma’s van Rotown Magic een subsidieverhoging rechtvaardigen, maar adviseert de salariskosten voor de directeur in mindering te brengen op het aangevraagde subsidiebedrag en Rotown Magic € 83.000 toe te kennen.