Roodkapje

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 249.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 249.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 107.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad herkent in Roodkapje een belangrijke speler als het gaat om talentontwikkeling. Roodkapje is een innovatief opererende broedplaats met een heldere visie en signatuur. Op het gebied van inclusiviteit is Roodkapje koploper.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad waardeert de manier waarop Roodkapje, met haar scherpe neus voor jong talent, bijdraagt aan de talentontwikkeling van beginnende kunstenaars en met haar activiteiten en werkwijze weet bij te dragen aan de maatschappelijke opdracht van de stad. De Raad ondersteunt de wens van de instelling zich als organisatie verder te ontwikkelen, omdat niet alleen de organisatie maar ook Rotterdam en haar kunstenaars hiervan profiteren. De Raad adviseert het college Roodkapje het aangevraagde bedrag van € 249.000 toe te kennen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Roodkapje is een inclusieve en energieke creatieve broedplaats waar de actualiteit binnen de kunst toegankelijk wordt gemaakt voor een divers publiek. In de periode 2021-2024 slaan we met de Hamburger Communities (RESIDENCY | ART | LIVE | FOOD) een nieuwe weg in, waarin programmering vanuit de maker het uitgangspunt is. De vier pijlers staan nauw met elkaar in verband, lopen door elkaar heen en versterken elkaar.

Jaarlijks bieden we vijf jonge kunstenaars (ART) en vijf opkomende programmamakers (LIVE) de ruimte om hun creatieve talent te verkennen, te experimenteren en creatieve projecten uit te voeren binnen de Hamburger Communities (RESIDENCY). Bezoekers van ons restaurant Burgertrut (FOOD), bekend om haar kwalitatieve en betaalbare maaltijden, betrekken bij de rest van de activiteiten door meer zichtbaarheid te creëren en er activiteiten te organiseren.

Middels een intensief residentie- en ontwikkelingstraject stimuleren we de ontwikkeling van jonge makers richting een duurzame beroepspraktijk. Ze worden uitgedaagd buiten de grenzen van hun discipline te treden, waardoor er ruimte ontstaat voor de (co)creatie van nieuwe kunst- en presentatievormen op het snijvlak van beeldende kunst, performance, muziek en andere kunstuitingen.

Uit dit proces ontstaat een dynamisch publieksprogramma dat zichzelf blijft vernieuwen en jaren op de actualiteit vooruit loopt. Met de Hamburger Community of Art en -Live hebben we voor ons publiek een unieke propositie: bij Roodkapje ontdek je de nieuwste ontwikkelingen in de kunsten én kan je er zelf deel van uitmaken. We willen ons diverse en brede publiek ruimte bieden voor reflectie, community building en inspiratie, om met hen uit individuele belevingswerelden te treden en kennis te maken met elkaar en het onbekende. Hiermee spelen we in op de groeiende behoefte bij het publiek tot een diepere verbinding met de maker en grotere betrokkenheid bij het maakproces. We verwachten jaarlijks gemiddeld 56.000 mensen te verwelkomen. De komende periode zetten we ons in om de banden met het publiek te versterken en ons nationale bereik te vergroten.

Roodkapje is voortrekker op het gebied van een inclusieve denk- en werkwijze. We richten onze activiteiten en organisatie in naar de code DEAI (Diversity, Equity, Accessibility & Inclusion), die zich naast diversiteit, toegankelijkheid en inclusie ook richt op gelijkwaardigheid: een begrip dat voor Roodkapje een kernwaarde is.

Wij vinden het belangrijk dat de Roodkapje activiteiten voor iedereen zichtbaar en bereikbaar zijn, gaan we onder andere werken met gesponsorde tickets voor mensen met een krappe portemonnee, passen we onze communicatiestrategie aan en verbreden we onze vrijwilligerscommunity.

Roodkapje maakt zich sterk voor een stevig cultureel ecosysteem in Rotterdam, dat in verbinding staat met andere domeinen in de stad. Door nauw samen te werken met culturele, commerciële en maatschappelijke partners creëren we een cultureel veld dat zichzelf versterkt. Met al onze activiteiten dragen we bij aan een toegankelijke en innovatieve culturele sector in Rotterdam en dragen we bij aan de profilering van Rotterdam als stad van creatieve vernieuwing.

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC beschouwt Roodkapje als een belangrijke en bijzondere speler in het Rotterdamse culturele veld. Met haar niet-traditionele en brede benadering van kunst en cultuur weet de instelling een spannende en duurzame interactie te bewerkstelligen tussen programmering en publiek. De Raad waardeert de manier waarop Roodkapje, met haar scherpe neus voor jong talent, bijdraagt aan de talentontwikkeling van beginnende kunstenaars. Roodkapje onderscheidt zich in de manier waarop zij relaties aangaat met beginnende kunstenaars en hen helpt in het opbouwen van een eigen netwerk en publiek.

De Raad waardeert de heldere visie van de organisatie op microcultures, die subculturen de ruimte geeft zonder deze in hokjes te plaatsen. Dit past goed bij de sociaal-maatschappelijke rol die Roodkapje op zich neemt. Bovendien is het lovenswaardig dat de artistieke visie en het gevoerde beleid congruent zijn: Roodkapje doet wat ze zegt, op z’n Rotterdams: direct en pretentieloos.

De Raad oordeelt positief over de manier waarop Roodkapje de inkomsten uit hamburgerrestaurant Burgertrut gebruikt om haar autonomie te bewaren. Burgertrut draagt bij aan de stabiliteit van Roodkapje en het bestaan ervan getuigt van een gezonde ondernemersgeest. De Raad acht het bovendien lovenswaardig dat de organisatie zich financieel weerbaar heeft getoond, ondanks verplichte verhuizingen.

Fair Pay
Roodkapje beargumenteert uitgebreid de noodzaak van fair pay. De organisatie hanteert een systeem van loonschalen dat zich baseert op vergelijkbare cao’s. De loonkosten stijgen door ontwikkelingen binnen de pensioenregeling. De organisatie zegt vrijwilligers eerlijk te vergoeden, maar uit het beleidsplan wordt niet duidelijk op welke manier ze dat doet. Het is eveneens onduidelijk of residenten (artists in residence) worden bezoldigd conform de richtlijn kunstenaarshonoraria van het Mondriaan Fonds.

Binnen het Rotterdamse culturele veld is Roodkapje een voorloper op het gebied van inclusiviteit. De aanvraag getuigt van een heldere visie op het thema en op de vier de P’s. Die visie expliciteert de organisatie door te verwijzen naar de code Diversity, Equity, Accessibility and Inclusion (DEAI). De Raad prijst de manier waarop Roodkapje, ook op het gebied van inclusiviteit, zichzelf blijft vernieuwen, en daarmee bijdraagt aan die van de sector als geheel.

Publiek
Het verheugt de Raad dat Roodkapje een uitzonderlijk jong en divers publiek bereikt en de ‘stedelijke toekomstbouwers, ‘digitale kijkers’ en ‘stadse alleseters’ in ruime mate weet aan te spreken. Ook is de Raad positief over de expliciete aandacht die Roodkapje besteedt aan diversiteit in brede zin.

Personeel
De Raad beschouwt Roodkapje als een van nature diverse organisatie: inclusiviteit maakt inherent deel uit van het DNA van de organisatie. Daarom valt het gebrek aan culturele diversiteit binnen de raad van toezicht des te meer op; daarin zou de Raad graag verandering zien

De visie en strategie van Roodkapje is gericht op innovatie, niet alleen op het gebied van de programmering en activiteiten, maar ook op de manier van werken en de samenstelling van de organisatie. De Raad beschouwt Roodkapje als voorloper op het gebied van innovatie.

Roodkapje weet met haar activiteiten en werkwijze bij te dragen aan maatschappelijke opdrachten die Rotterdam zich stelt. Met partners raakt Roodkapje thema’s aan als slow economy en anti-consumentisme. Ook qua interconnectiviteit waardeert de Raad de manier waarop de organisatie functioneert en hoe zij zich duurzaam verbindt aan kunstenaars, partners en publiek. Ook kiest Roodkapje partners buiten het culturele veld, op basis van de intrinsieke meerwaarde die zulke verbindingen geven.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert Roodkapje de gevraagde Cultuurplansubsidie van € 249.000 te verlenen, omdat het culturele veld en de stad als geheel zullen profiteren van de ontwikkeling van deze organisatie.