RoMeO

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 60.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 60.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 42.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad oordeelt positief over RoMeO. De aanvrager heeft een goede visie en strategie met betrekking tot de wijze waarop de instelling wil omgaan met ‘rollend erfgoed’. De organisatie draagt zo bij aan het Verhaal van de Stad. Stichting RoMeO heeft met haar museum en zijn vele rondritten met oude trams een sterke positie in de stad. De Raad adviseert de gemeente erop toe te zien dat het gebruik van de remise door RoMeO wordt veiliggesteld.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert RoMeO het gevraagde subsidiebedrag van € 60.000 toe te kennen. De activiteiten en het publieksbereik zijn de afgelopen jaren dusdanig gegroeid, dat RoMeO heeft moeten investeren om dat bereik vast te houden.

De Raad erkent dat het voor RoMeO als kleine organisatie geen gemakkelijke opgave is om deze forse groei te bewerkstellingen en adviseert de gemeente de stichting tegemoet te komen met de gevraagde subsidie. Daarbij wil de Raad RoMeO aanmoedigen zich meer te richten op toekomstige generaties en op diversiteit.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

RoMeO is het museum ín de stad. We beheren de meest volledige collectie mobiel erfgoed op het vlak van openbaar vervoer in Nederland. De trams, bussen en metro’s vertellen gezamenlijk het verhaal van de ontwikkeling van de stad; van industrialisatie tot oorlog en van wederopbouw tot moderne stadsmetropool. Alle tijdperken en fasen van stadsontwikkeling kenden hun eigen voertuigen, met hun eigen technische innovaties en gezichten in de stad. Uniek is dat bijna de gehele collectie volledig in bedrijf is. Voertuigen van ruim 90 jaar oud worden door een professioneel team van 160 vrijwilligers in perfecte staat onderhouden. RoMeO exploiteert stadsrondrit Lijn 10 en een Openbaarvervoer Museum aan de Kootsekade.

We rijden je rond met de mooiste trams van de wereld van destijds en zijn zo overal in de stad zichtbaar. Met Lijn 10 organiseren we stadsritten in historische trams waarmee we Rotterdammers en bezoekers de ontwikkeling van de stad en haar iconen laten ontdekken. Voor de tienduizenden Rotterdammers en toeristen is het een aantrekkelijke en laagdrempelige manier om de stad te verkennen. In het straatbeeld zijn deze historische trams een onverwachte fling uit het verleden; een dankbaar onderwerp voor een snapshot of selfie waarmee ze het oude en het nieuwe Rotterdam in één beeld vatten. De afgelopen jaren is Lijn 10 stormachtig gegroeid, derhalve is de ambitie voor komende periode niet om enorm te groeien, maar om het bestaande niveau van activiteiten vast te houden.

Missie: Het levend houden van de geschiedenis van het openbaar vervoer in en rond Rotterdam, althans in het gebied dat gevormd wordt door de huidige gemeente Rotterdam, en de overige gemeenten waarin de gemeente Rotterdam het openbaar vervoer verzorgt of verzorgd heeft, en het bevorderen van kennis daaromtrent.

Hiertoe zet RoMeO in de periode 2021-2024 in op:
Beleef de historie van Rotterdam – (Versterken aanbod mobiele presentaties)
o Maximale inzet van materieel en mankracht voor de rondritten met lijn 10
o Onderhoud en restauratie van de rijdende trams.
o Innovatie: Vergroten van de diversiteit van het aanbod door nieuwe themaritten en aanbod voor specifieke doelgroepen te ontwikkelen.

Jouw Rotterdam, jouw geschiedenis – (Bijdragen aan inclusiviteit & diversiteit)
o Inclusie: Ontdek het verhaal van de stad in de speciale scholen-rondrit (PO)
o Inclusie: Samenwerking met andere cultuurplaninstellingen, waarbij de historische tram als vervoermiddel wordt ingezet voor (scholen)bezoek.
o Verruiming openstelling van het museum aan de Kootsekade.

Rijke historie, rijke toekomst – (Versterken en verduurzamen organisatie)
De komende jaren ligt de focus daarbij op het onderhoud en restauratie van de bestaande collectie opdat er veilig en robuust geopereerd kan worden en op professionalisering en diversificatie van de organisatie.
Dat gaat bijvoorbeeld over:
o Het werven en opleiden van nieuwe (generaties) vrijwilligers.
o Doorstroming in het bestuur inzetten, met oog voor diversiteit en continuïteit.
o Huisvestiging verzekeren in samenwerking met de RET en de Gemeente Rotterdam.
o Grootschalig onderhoud aan het werkmateriaal, een inhaalslag.
o Het vasthouden van het hoge bezoekersaantal op Lijn 10, na de stormachtige groei van de afgelopen jaren. (Geen verdere groei beoogd i.v.m. capaciteit organisatie en materieel).

Beoordeling van de aanvraag

De Raad beoordeelt de culturele betekenis van RoMeO als goed. De collectie is voor het grootste deel eigendom van de RET die het beheer ervoor heeft overgedragen aan RoMeO. De collectie is van hoge kwaliteit en wordt goed onderhouden. Onlangs werd RoMeO erkend door het Mondriaan Fonds vanwege de kwaliteit van de brede collectie. RoMeO heeft een duidelijke visie en strategie. De collectie is naar het oordeel van de Raad een belangrijk onderdeel van het Verhaal van de Stad.

RoMeO heeft daarnaast een sterke positie in de stad. De organisatie is zich daarvan bewust, evenals van haar schaal en rol voor de stad. RoMeO opereert op een realistisch niveau en heeft een toegevoegde waarde, straks ook voor de bewoners in Rotterdam-Zuid. De Raad waardeert de inzet en de positie van RoMeO.

Met haar cultureel aanbod speelt RoMeO handig en op maat in op de vraag.

RoMeO zet goede stappen met cultuureducatie. Vanaf 2021 wil RoMeO scholieren met lijn 11 van Rotterdam-Zuid naar diverse culturele instellingen brengen; de overige scholieren kunnen daar met lijn 10 komen. Op het gebied van talentontwikkeling doet de aanvrager weinig. Dat is ook logisch; RoMeO werkt immers alleen met vrijwilligers. Eigenlijk is RoMeO als geheel een lerende organisatie. De Raad doet de suggestie om te onderzoeken of samenwerking met mbo-studenten mogelijk is. Die zouden als vrijwilliger in de werkplaats kunnen meelopen.

De Raad constateert dat RoMeO optimaal presteert met de middelen die de stichting ter beschikking staan. Het risico is wel dat de vrijwillige medewerkers allemaal een relatief hoge leeftijd hebben. De aanvrager meent dat dit geen probleem hoeft te zijn, omdat de groep potentiële vrijwilligers blijft groeien. Toch wil de Raad het bestuur aanmoedigen het vrijwilligersbestand te verjongen en te verbreden om de bedrijfsorganisatie op peil te houden.

De Raad vindt het van groot belang dat de RET RoMeO facilitair blijft ondersteunen, met de remise en met ondersteunende diensten. Dat gebeurt al twee decennia naar voldoening. RoMeO verkeert echter al geruime tijd in onzekerheid over of zij de remise mag blijven gebruiken. Enkele jaren geleden wilde een grote particuliere partij de remise overnemen, maar de gemeente hield dat tegen. De Raad zou graag zien dat het gebruik van de remise contractueel goed wordt vastgelegd.

Fair pay
Over fair pay is RoMeO duidelijk. Iedereen, inclusief de bestuursleden, zet zich vrijwillig voor de organisatie in. Niemand krijgt betaald. Hiermee creëert RoMeO gelijkwaardigheid onder haar medewerkers.

Financieringsmix
De financieringsmix vindt de Raad goed en ook prijzenswaardig. RoMeO verwerft 78% eigen inkomsten met de historische rondritten, themaritten en verhuringen aan derden. Het onderhoud wordt betaald uit deze opbrengsten en incidentele subsidies zoals van het Mondriaan Fonds.

RoMeO bereikt met de rondritten een groot en breed publiek vanuit de redenering dat openbaar vervoer van en voor iedereen is. Veel culturele instellingen bereiken met moeite ‘wijkgerichte vrijetijdsgenieters’ RoMeO lukt dat vrij gemakkelijk, zo blijkt uit het Whize onderzoek. Daarnaast, want niet in het Whize-onderzoek meegenomen, vormen toeristen 50% van het bereik van lijn10 (centrum). De komst van cruiseschepen leidt tot een belangrijke toename van het aantal passagiers op de tram. Ook de vele duizenden bewoners en bezoekers die van de historische trams in het straatbeeld genieten zijn niet in het onderzoek meegeteld. Wel blijkt daaruit dat de Rotterdamse bezoekers vooral van de noordoever komen. Dat stimuleert RoMeO zijn zichtbaarheid te versterken in Rotterdam-Zuid en met de nieuwe lijn 11 ook dat publiek te bereiken.

Het museum in de remise heeft vanwege de beperkte openingstijden een klein publieksbereik. RoMeO wil in de komende cultuurplanperiode de remise meer dagen openstellen en scholen bij het museum betrekken.

RoMeO scoort matig tot voldoende op de Code Diversiteit en Inclusie. Met zijn unieke programma-aanbod draagt RoMeO bij aan de diversiteit van het culturele aanbod in de stad. Voor wat betreft het publieksbereik toont RoMeO weinig blinde vlekken. De organisatie spreekt een sociale laag aan die andere instellingen moeilijk weten te bereiken. RoMeO werkt op een logische manier samen met culturele partners als Museum Rotterdam en Maritiem Museum Rotterdam. Scholen gaan graag op bezoek bij deze musea en RoMeO kan faciliteren met het vervoer naar en van deze instellingen.

In de organisatie zelf onderscheidt RoMeO zich als weinig divers. De Raad vindt dat de organisatie de komende jaren zou moeten streven naar verandering hierin, maar erkent tegelijkertijd dat dit moeilijk van een vrijwilligersorganisatie kan worden verwacht. De Raad constateert dat hier het bewustzijn over en de reflectie op diversiteit ontbreekt. RoMeO zou kunnen beginnen in zijn bestuur meer diversiteit te brengen.

Binnen de organisatie zelf toont RoMeO zich niet innovatief, wel in het behalen van extra inkomsten en de keuze van partners om dat te realiseren. Het publieksbereik van RoMeO groeit aanmerkelijk dankzij de uitbreiding van het lijnennet, een Passagiers App en nieuwe producten voor de zakelijke markt. Ook toont de aanvrager zich innovatief met elementen in zijn restauratieplan.

Voor het collectiebeheer werkt RoMeO goed samen met partners als de RET, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem dat ook oude trams tentoonstelt, en gespecialiseerde bedrijven. RoMeO staat open voor vragen uit de stad en werkt ontspannen en doelgericht samen, onder andere met de verhuur van trams, met tal van partners in de culturele sector, het bedrijfsleven en de (semi)overheid. Van interconnectiviteit gericht op het verwezenlijken van maatschappelijke impact is bij RoMeO minder sprake.

geadviseerd subsidiebedrag

RoMeO vraagt een subsidie aan van € 60.000 per jaar. De activiteiten en het publieksbereik zijn in de afgelopen jaren dusdanig gegroeid, dat RoMeO heeft moeten investeren om dat bereik vast te houden en de voertuigen zonder storingen te laten blijven rijden.

De Raad erkent dat het voor RoMeO als kleine organisatie geen gemakkelijke opgave is om deze forse groei te bewerkstelligen en adviseert de gemeente haar daarin tegemoet te komen door de gevraagde subsidie te verlenen.