Punt 5

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 51.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 51.500
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 42.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Cultuureducatie

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vindt Punt 5 een waardevolle organisatie en is positief over haar pedagogische visie en focus op speciaal onderwijs. De RRKC vindt deze kwaliteiten zwaarder wegen dan de beperkte reikwijdte die de stichting heeft als organisatie gericht op scholen, en in mindere mate ook op ouderen, in Delfshaven.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC is van mening dat de uitdagingen waar Punt 5 voor staat – een groter bereik realiseren onder speciale doelgroepen in Rotterdam, hogere huurlasten en het versterken van de kleine professionele organisatie – een hoger subsidiebedrag rechtvaardigen. Daarom adviseert de RRKC om de aanvraag te honoreren met het gevraagde subsidiebedrag van € 51.500.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

PUNT 5 is een kinderatelier speciaal opgericht voor de kinderen uit de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven. Ons naschoolse aanbod is wijkgericht, maar alle andere kunstprojecten worden bezocht door kinderen van scholen vanuit heel Rotterdam. Wij bieden de kinderen een fijne plek waar veel te beleven is. Zij krijgen in het atelier les in tekenen, schilderen, grafiek, boetseren etc. We streven hoge kwaliteit na met onze kunstlessen. De lessen vinden altijd plaats in ons eigen professioneel ingerichte atelier. Wij werken heel nauw samen met scholen. De afgelopen 20 jaar hebben we ons onderscheiden door een manier van werken die wij de “PUNT 5 methode” noemen.

Inclusiviteit
Wij bereiken een doelgroep die normaliter niet snel in aanraking komt met kunst en cultuur. In eerste instantie richtte PUNT 5 zich op kinderen uit de wijk. De laatste jaren ontdekken wij dat onze methode ook aansluit op kinderen die kampen met een uitdaging en daardoor een specifieke aanpak nodig hebben. We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn (o.a. op gebied van afstand, communicatie, financieel, veilige omgeving) en daarnaast ook doorgroeimogelijkheden te bieden voor talentontwikkeling in de vrije tijd.

Interconnectiviteit
Bij PUNT 5 ontwikkelen kinderen hun talent door deelname aan het binnen schools aanbod of het buitenschools vervolgaanbod (Kinderdrukkerij en Kunstklas). De samenwerking met andere kunstinstellingen in de stad en instellingen in de wijk is fijn en hecht.

Innovatie
De laatste jaren hebben wij succesvolle kunstprojecten ontwikkeld voor ISK klassen, speciaal onderwijs (PO en VO), voorscholen, scholen voor dove en slechthorende kinderen en andere bijzondere doelgroepen. De universele taal die beeldende kunst spreekt is hoorbaar voor iedereen die luisteren en kijken wil.

Bedrijfsvoering
Gestart als tot op het bot gemotiveerde enthousiastelingen die alles aanpakten dat moest gebeuren om de doelstellingen van PUNT 5 te realiseren, gaat het er inmiddels om de organisatie en bestuur verder te professionaliseren. Inmiddels is er een vrijwilligersbeleid ontwikkeld, zijn tijdelijke zzp- contracten omgezet naar vaste contracten, zijn de coördinatie-uren uitgebreid en worden de docenten vanaf 01-01-2020 betaald conform de CAO Kunsteducatie. PUNT 5 hanteert de Governance code cultuur, de Code fair practice en ook de Code culturele diversiteit.

Doelen 2021-2024

  • Verbetering van de kwaliteit van onze kunstprojecten door zoveel mogelijk in te zetten op lange leerlijnen.
  • De intensieve samenwerking met de vier basisscholen in Delfshaven voortzetten.
  • Uitbreiding van ons aanbod “in de vrije tijd” .
  • Meer stappen zetten naar het speciaal onderwijs toe, voor de gehele stad Rotterdam.
  • Talentontwikkeling en het opleiden van jonge mensen op professional vlak.
  • De stichting verder professionaliseren.
  • Het aanbod voor ouderen behouden en continueren.
  • Zonder Delfshaven te laten vallen, wil PUNT 5 uitgroeien naar een voorziening die breder in Rotterdam gezien wordt.

 

Beoordeling van de aanvraag

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft grote waardering voor Punt 5. Deze stichting organiseert in Delfshaven een atelier waar schoolkinderen, peuters en ouderen kennismaken met beeldende kunst. Punt 5 staat dichtbij kwetsbare doelgroepen in de wijk, en heeft veel professionaliteit in huis. De artistieke kwaliteit is hoogwaardig; met oude technieken, zoals zeefdruk, en hoogwaardige materialen worden eigentijdse vaardigheden gestimuleerd. Kinderen en hun werk worden zeer serieus genomen.

Positie in het culturele veld
Punt 5 is een unieke instelling in Rotterdam. De Raad kent geen vergelijkbaar atelier. De Raad vindt de wijkgerichte focus van Punt 5 wel wat smal. In het plan spreekt de instelling de voorzichtige ambitie uit om de focus uit te breiden, maar de Raad vraagt zich af dit haalbaar is. Toch vindt de RRKC ondersteuning van de instelling vanuit het Cultuurplan gerechtvaardigd. Punt 5 werkt in een kansarme wijk met specifieke doelgroepen, zoals ISK-klassen en vluchtelingenkinderen. De betekenis voor de stad ligt dan ook in de speciale groepen die Punt 5 wil bereiken.

De Raad is positief over de didactische aanpak van Punt 5, dat zijn aanbod ontwikkelt op het niveau van het kind. Zo stimuleert de instelling zelfexpressie en creativiteit. De uitgangspunten voor de methode zijn overdraagbaar. Volgens de RRKC kan Punt 5 meerwaarde voor de stad hebben, wanneer zij deze methodiek actief deelt en zo haar kennis overdraagt aan andere instellingen in de stad.

De Raad kan zich voorstellen dat Punt 5 meer oog ontwikkelt voor hedendaagse kunstbeleving en meer aansluiting zoekt bij de belevingswereld van kinderen om methodiek en activiteiten te vernieuwen. De Raad is positief over de inzet op lange leerlijnen in het onderwijs in plaats van eenmalige workshops.

Consultatie gebiedscommissie Delfshaven
De Gebiedscommissie Delfshaven is positief over de inzet voor de wijk en de professionaliteit van de organisatie. De commissie waardeert Punt 5 om het brede aanbod voor nieuwkomers in Nederland, waardoor een interessante culturele uitwisseling ontstaat. Punt 5 betrekt actief bewoners en scholen bij de activiteiten en is goed zichtbaar in de wijk en op sociale media.

Het succes van de fragiele organisatie is nog steeds grotendeels verbonden met één persoon, wat de organisatie kwetsbaar maakt. Ook in de beperkte samenstelling van het bestuur schuilt een risico. Daarom herhaalt de Raad het advies uit de vorige cultuurplanperiode: verbreed de professionele leiding.

Vakmatig is Punt 5 sterk; de RRKC ziet veel potentie in het product dat Punt 5 aanbiedt. Dat het team ook regelmatig overlegt over pedagogiek, vindt de Raad heel goed.

Fair Pay
Punt 5 betaalt haar docenten per 1 januari 2020 conform de cao kunsteducatie. Daarmee is een bedrag van € 30.000 gemoeid.

Financieringsmix
Punt 5 verwacht de komende periode minder inkomsten, omdat KCR de financiering van het binnenschoolse ‘Atelier in School’ beëindigt. De personele lasten gaan omhoog en Punt 5 heeft behoefte aan meer ruimte, terwijl de verwachting is dat de huur per 2025 omhoog zal gaan. De Raad vindt de financieringsmix te eenzijdig. De instelling is te afhankelijk van de gemeentelijke subsidie; de eigen inkomsten van ouderbijdragen en fondsen zijn kwetsbaar.

De visie van Punt 5 op inclusiviteit gaat vooral over de deelnemers: kinderen en een hechte groep ouderen. Daarnaast heeft het atelier vrijwilligersbeleid en stagebeleid. De Raad is positief over het feit dat Punt 5 plek biedt aan mbo-studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam.

Publiek
De Raad vindt het bereik voor een kleine en lokale organisatie als Punt 5 niet slecht. Daarbij waardeert de RRKC de inzet op speciale doelgroepen. Punt 5 wil de komende periode meer aandacht besteden aan het speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en kijkt daarbij nadrukkelijk over de grenzen van Delfshaven heen. Met welke aanpak Punt 5 deze scholen wil bereiken, kan de Raad niet uit het plan opmaken. Ook concrete aanknopingspunten om een goed oordeel te kunnen vormen over de realiteit van deze ambitie biedt het plan niet.

Personeel
Onder docenten en bestuur is geen sprake van diversiteit. In het bestuur zijn twee vacatures, en Punt 5 grijpt deze kans aan om het bestuur te diversifiëren. De vrijwilligers hebben wel een diverse achtergrond.

Punt 5 zet in op scholing van bestuurders en team en zoekt vernieuwing in publieksbereik. De instelling werkt aan nieuw aanbod voor het speciaal onderwijs. De Raad ziet ook kansen voor inhoudelijke innovatie.

Samenwerking vindt vooral op wijkniveau plaats. In bredere context ziet de Raad weinig samenwerking met andere culturele organisaties. Uitzondering is het nieuw opgezette project ‘Samen meer Rotterdammers’, een initiatief van KCR waaraan 21 culturele instellingen meewerken. In het delen van expertise is Punt 5 van toegevoegde waarde voor de cultuursector. De RRKC moedigt Punt 5 dan ook aan om haar kennis en expertise te delen.

geadviseerd subsidiebedrag

Hoewel Punt 5 een lokale organisatie is, in het bijzonder gericht op Delfshaven, ziet de Raad meerwaarde van de organisatie en haar betekenis voor de wijk en voor specifieke bijzondere doelgroepen. De Raad is van mening dat de uitdagingen waar Punt 5 voor staat – een groter bereik realiseren, hogere huurlasten en het versterken van de organisatie – een hoger subsidiebedrag rechtvaardigen. Daarom adviseert de RRKC de aanvraag te honoreren met het gevraagde subsidiebedrag van € 51.500.