Popunie

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 318.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 581.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 318.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad adviseert positief over de aanvraag van de Popunie. De organisatie heeft voornamelijk een faciliterende rol voor de Rotterdamse popmuziek. Gedreven vervult zij deze essentiële rol al vele jaren op gedegen wijze. De Popunie draagt bij aan het popklimaat in Rotterdam. De Raad ziet echter dat zij beperkt bijdraagt aan de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van artiesten. Het grootste belang van de Popunie voor de stad Rotterdam is dat zij de brede basis van de muziekscene bedient en investeert en focust op talentontwikkeling.

Omdat de Popunie een voorbeeldfunctie vervult, stelt zij het belang van de artiesten voorop en geeft veel aandacht aan de Fair Practice Code.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag van de Popunie te honoreren met het huidige subsidiebedrag van € 318.500.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

De Popunie stimuleert, ontwikkelt en promoot popmuziek in Rotterdam. Talentontwikkeling van popmuzikanten in alle ontwikkelingsstadia is onze belangrijkste taak. Met een bureau van drie vaste medewerkers en een leger aan vrijwilligers en stagiaires organiseren we tal van projecten, zoals de Kunstbende, de Sena Performers Grote Prijs van Rotterdam, de Rotterdamse Popweek en de Rotterdam Music Awards. Zo dragen wij bij aan een levendige stad vol talentvolle popmuzikanten die het publiek vermaken op de kleine en grote podia in de wijken van Rotterdam.

De Popunie staat sinds 2013 in het centrum van de dynamiek en diversiteit van de Rotterdamse popsector. Onze missie is het informeren en beter maken van de Rotterdamse popmuzikanten. Muzikanten staan bij de Popunie centraal. We bedienen alle culturen, leeftijden en ontwikkelstadia. We zijn gespecialiseerd in talentontwikkeling en zijn actief in de gehele keten: we hebben projecten voor de experimenteer- en leerfase (Kunstbende Academie), voor de optreedfase (Music Support Rotterdam) en voor de professionaliseringsfase (Meet The Pro Masterclasses). Onze visie is dat alleen een integrale aanpak kan leiden tot nieuwe uitblinkers: zonder breedtesport geen topsport!

Wat enorm helpt is dat de Popunie een soortgelijke functie heeft in de Provincie Zuid-Holland. Daardoor staan voor de Rotterdamse popmuziek de regionale circuits wijd open voor verdere doorstroming. En natuurlijk werken we daarbij zoveel mogelijk samen. We zijn de intermediaire factor in de popsector met onder andere een unieke database, van waaruit we de duizenden popmuzikanten, de podia, de festivals en het publiek met elkaar verbinden.

We werken voor alle culturen en bereiken die goed, doordat we nieuwe popgenres snel oppikken en kleine initiatieven (grassroots) uit de wijken helpen bij hun ontwikkeling. De betrokkenheid bij de steeds veranderende popcultuur zorgt ervoor dat de Popunie zich steeds vernieuwt: bij elke nieuwe stroming hoort een nieuw publiek en dus een nieuwe aanpak. De Code Culturele Diversiteit en de Governance Code Cultuur volgen we volledig, de Fair Practice Code streven we na.

De Popunie realiseert jaarlijks 22 producties. Voor het doorstromen en ontwikkelen van talent organiseren we: de Kunstbende Academie, Music Support Rotterdam, de Grote Prijs van Rotterdam, de Belofte, Popunie Live en Music Export Rotterdam. Voor het informeren en het bevorderen van de deskundigheid zijn we het expertisecentrum van de Rotterdamse popmuziek. We beheren de centrale database en informeren via website, nieuwsbrief en social media. De Popunie promoot de Rotterdamse popmuziek o.a. met de Rotterdamse Popweek en de Rotterdam Music Awards.

Aan het slot presenteren we de begroting. We vragen o.a. de tot dusverre op incidentele basis gefinancierde projecten vanaf 2021 structureel op te nemen in het cultuurplan.

Ons beleidsplan is het verhaal van de Popunie voor de stad Rotterdam. Een verhaal over talent dat zich kan ontwikkelen en doorstromen en eerlijk gehonoreerd wordt. Een verhaal over samenwerking en de meerwaarde van werken in de gemeente en in de regio. Een verhaal waarin de Popunie de komende periode vol overgave een bijdrage levert aan de ontwikkeling van popmuziek in Rotterdam. Een verhaal waarin we gezamenlijk de soundtrack van Nederlands energiekste stad componeren.

Beoordeling van de aanvraag

De Popunie heeft voornamelijk een faciliterende rol binnen de Rotterdamse popmuziek. Gedreven vervult zij deze essentiële rol al vele jaren heel gedegen. Zonder zelf belang te hebben bij de artiesten of acts, werkt de Popunie hard voor deze makers en om de Rotterdamse popmuziek te promoten. Van het signaleren van nieuwe trends en nieuw talent, via professionalisering door bijvoorbeeld Meet the Pro tot aan het exporteren van Rotterdams toptalent (Music Export) ondersteunt de Popunie artiesten in hun ontwikkeling en loopbaan.

De Popunie is er echter niet alleen voor de artiesten. De promotie van Rotterdamse artiesten helpt bijvoorbeeld de podia waar zij acts naar toe brengen. Daarnaast is de Popunie voor beginnende professionals in de muziekindustrie vaak de startplek voor een carrière, door er stage te lopen. Op deze wijze draagt de Popunie in den brede bij aan het popklimaat in Rotterdam.

Artistieke kwaliteit
De Raad twijfelt niet aan de organisatorische en ondersteunende kwaliteit van de Popunie, maar vindt het lastig om de artistieke kwaliteit van het werk van de Popunie te beoordelen. Omdat de Popunie een netwerkfunctie vervult en faciliteert, is het onduidelijk wat onder de artistieke kwaliteit verstaan zou moeten worden. De eigen kernactiviteiten van de Popunie, beoordeelt de Raad positief. De Raad kan zich daarbij goed vinden in het standpunt van de Popunie dat zonder ‘breedtesport geen topsport’ mogelijk is. Bij de begeleiding van talent lijkt overigens slechts mondjesmaat geïnvesteerd te worden in de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling. Hoewel de Raad het positief vindt dat de Popunie (grote) podia voor talenten ontsluit, (buitenlandse) tournees voor hen organiseert en hen ervaring laat opdoen, gaat het bij talentontwikkeling ook om de artistieke ontwikkeling van makers, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten (uitstroom). De Raad zou liever zien dat de organisatie zich ofwel profileert met artistieke ondersteuning voor talent, ofwel zichzelf puur zou profileren als podium voor jong talent.

Positie in het culturele veld
De Popunie beweegt actief mee met trends in de muziek en het signaleren van nieuw talent. Dat gaat de Popunie goed af binnen de pop/rock scene, maar of dat ook geldt voor bijvoorbeeld hiphop of meer niche muziekstromingen is de vraag. Het grootste belang van de Popunie voor de stad Rotterdam is dat ze de brede basis van de muziekscene in de stad bedient en dat zij vooral moet focussen op beginnend talent. De Raad acht de bijdrage van de Popunie voor de meer gevorderde artiesten van minder groot belang.

Cultureel aanbod
De RRKC merkt op dat de Popunie de stand van zaken in de wijken uitgebreid inventariseert, maar dat die inventarisatie van de Rotterdamse popscene niet terugkomt in de uitwerking van het beleid. Zo wordt ook niet duidelijk welke verdiepende stap de Popunie op welke plek gaat zetten en hoe zij daarbij kan samenwerken met lokale partijen.

De Popunie bestaat uit een relatief klein, stabiel team dat zijn werkzaamheden verricht samen met veel vrijwilligers. Voor wat betreft de financieringsmix blijkt dat de Popunie relatief veel subsidie ontvangt en weinig eigen inkomsten genereert. De Raad meent dat de Popunie daarmee beperkt ondernemerschap toont en mogelijkheden onbenut laat om eigen inkomsten te genereren.

Het valt de Raad op dat de Popunie vrij grote reserves heeft, zeker voor een organisatie die beperkte risico’s loopt. Het mogelijke gebruik van de reserves komt in de aanvraag niet duidelijk naar voren.

Fair Pay
Gezien de voorbeeldfunctie die de Popunie heeft en de aandacht die zij heeft voor de belangen van de artiesten is het logisch dat de aanvraag veel aandacht besteedt aan fair pay. De daarbij geschetste scenario’s zijn helder. Duidelijk is dat grotere financiële armslag meer mogelijk maakt op dit gebied, maar dat de organisatie bij gelijkblijvende budgetten duidelijke keuzes moet maken, die consequenties zullen hebben.

In de meerjarenbegroting wordt een bedrag van € 25.000 genoemd om te voldoen aan fair pay voor personeel met vast dienstverband en nog eens € 25.000 voor personeel met een tijdelijk dienstverband. Voor artiesten wordt € 102.500 begroot om fair pay toe te passen.

De Popunie geeft in haar aanvraag een eigen visie op diversiteit, maar de concrete uitwerking blijft onduidelijk. Dit beleid over diversiteit en inclusie is nog in ontwikkeling; de Popunie heeft de eerste stappen gezet.

Publiek
Het bepalen van het publieksbereik van de Popunie is vrij lastig en de Raad vraagt zich af wie tot het publiek gerekend moeten worden. De Popunie bedient primair artiesten en acts en zij vormen dan ook eigenlijk het “publiek” van de Popunie. Onder die doelgroep heeft de Popunie een groot bereik. De database van de Popunie bevat veel muzikanten en de database wordt door professionals veelvuldig gebruikt. Voor een breder publiek is de Popunie ook actief op social media en daar heeft zij een redelijk bereik onder muziekliefhebbers.

Personeel
De organisatie van de Popunie is redelijk divers en nog in ontwikkeling op dit vlak.

In de aanpak en werkwijze van de Popunie ziet de Raad weinig innovatie. In het plan komt aandacht voor online presentatieplekken/speelplekken/podia relatief weinig naar voren; iets dat de Raad in deze tijd noodzakelijk acht.

De Popunie probeert zoveel mogelijk nieuwe muziektrends en ontwikkelingen te signaleren, maar de Raad vraagt zich af of deze organisatie daarvoor de juiste voelsprieten heeft. Mogelijk is de Popunie efficiënter en effectiever als ze zich concentreert op muzikale terreinen waar zij sterk in is.

Gezien haar functie en kerntaken werkt de Popunie met veel diverse partners. Zowel op het gebied van presentaties en producties als op het gebied van beleidsontwikkeling is de Popunie een actieve samenwerkingspartner van vele organisaties. Buiten het culturele domein is de samenwerking voornamelijk beperkt tot partners in het onderwijs.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert om de aanvraag van de Popunie te honoreren met het huidige subsidiebedrag van € 318.500, om de essentiële faciliterende rol in de Rotterdamse popmuziek te kunnen blijven vervullen.