Podiumbeesten

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 44.097
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Talentontwikkeling

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC oordeelt negatief over de aanvraag van Podiumbeesten, omdat de organisatie geen artistieke koers uitzet. Een heldere visie op talentontwikkeling ontbreekt evenals een stevige bedrijfsvoering.

Geadviseerd subsidiebedrag

Hoewel Podiumbeesten voorziet in een behoefte in de wijk Overschie, sluit het onvoldoende aan bij de uitgangspunten van het Cultuurplan.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

De missie van Stichting Podiumbeesten Overschie
Stichting Podiumbeesten heeft als missie om theaterles toegankelijk te maken voor ALLE kinderen in Overschie. Daarom vragen wij slechts 1 euro per les, zodat gebrek aan financiële middelen geen drempel meer hoeft te zijn. Uit een rapport van Defence for Childeren uit 2016 blijkt namelijk dat Overschie tot een van de armere gebiedsdelen van Nederland behoort. Dit sterkte het bestuur om iets moois in Overschie neer te zetten. Ook vulde Stichting Podiumbeesten een culturele leegte in de wijk op.

Wat bieden wij?
Zo’n 100 kinderen van 4 tot 14 jaar uit Overschie krijgen wekelijks les in Cultuurpodium de Lugt van drie professionele theaterdocenten. Onze speelseizoen draait van september tot en met mei en omvat 33 lessen. Deze worden afgesloten met een eindvoorstelling. Het benodigde geld ons project verkrijgen wij door middel van subsidies, sponsoring door fondsen en giften van particulieren. Tijdens de lessen zijn kinderen heel open naar elkaar. Ze spelen niet naast, maar met elkaar. Ook leren zij elkaars achtergrond en culturele waarden en normen accepteren en respecteren. Hierdoor zijn wij niet alleen een culturele organisatie maar zelfs ook een maatschappelijke organisatie. De leerlingen van Podiumbeesten Overschie laten echt een afspiegeling van de samenstelling van de wijk zien.

De doelen van stichting Podiumbeesten
Deelname aan theaterles mogelijk maken voor àlle kinderen uit Overschie.
Het samenbrengen van verschillende (culturele)achtergronden.
Verbindingen leggen tussen verschillende bewoners(groepen) uit Overschie.
Het aanbieden (en ontwikkelen) van een professioneel lespakket in theater voor kinderen in de basisschoolleeftijd uit Rotterdam Overschie.
Bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
Betrokkenheid bij de samenleving door cultuuroverdracht.

De toekomst
Wij willen op korte termijn starten met een excellentgroep die een voorstelling voor de basisscholen in Overschie gaat maken (Podiumbeesten on tour). Deze voorstelling zal een maatschappelijk thema aankaarten. Aansluitend kunnen de basisschoolleerlingen zelf een workshop theater volgen dat aansluit op dit thema. Zo leren zij meer over het onderwerp en maakt een breder publiek uit het primair onderwijs (theater zien is van theater houden) kennis met onze theaterlessen. Ook willen wij binnen nu en twee jaar een musicalgroep oprichten.

1 euro voor Iedereen!
Een uniek concept. Wij streven naast het geven van theaterles naar (culturele) verbinding, inclusie, integratie en samenwerking in de wijk.

Om deze uitgangspunten te verwezenlijken is het van belang dat onze theaterschool laagdrempelig is, en dus voor àlle kinderen in Overschie bereikbaar. Als wij daarbij normale lesprijzen zouden hanteren, zoals andere reguliere aanbieders, zou een groot deel van de doelgroep die we willen bereiken afhaken, omdat als er te veel administratieve barrières worden ingebouwd om deelname mogelijk te maken (b.v via het jeugdcultuurfonds). Ook de middenklasse (net te ‘rijk’ voor toeslagen of aanspraak op het Jeugdcultuurfonds, maar geen geld meer over) zou een groter bedrag niet kunnen ophoesten. Laagdrempeligheid is daarbij een toverwoord. Wel vragen wij aan alle ouders als ze iets kunnen missen te doneren.

Stichting Podiumbeesten onderschrijft de Code Culturele diversiteit, Governance Code Cultuur (van de gemeente Rotterdam) en de fair practice code.

Beoordeling van de aanvraag

Podiumbeesten maakt theaterles toegankelijk voor alle kinderen van vier tot veertien jaar uit Overschie. De lage contributie van één euro per les slecht de financiële drempels. Een duidelijke artistieke visie ontbreekt echter. De artistieke leiding heeft geen professionele achtergrond en geen netwerk in de culturele sector; ook de docenten – starters op de arbeidsmarkt – moeten zich hierin nog verder bekwamen. De RRKC vindt de artistieke kwaliteit van de plannen daarom onvoldoende.

Positie in de stad
Podiumbeesten is een initiatief met sterk lokale wortels: het is expliciet ontwikkeld door en gericht op de wijkbewoners. Omdat er volgens de initiatiefnemers nauwelijks aanbod is in dit deel van de stad, vult Podiumbeesten een culturele leegte in de wijk. Maar Podiumbeesten beschikt volgens de Raad nog over onvoldoende slagkracht of besef van het veld waarbinnen de instelling wil opereren. Podiumbeesten verwoordt niet hoe zij zich verhoudt tot andere aanbieders.
De Raad benadrukt dat twee goedwillende bewoners met zeer beperkte middelen en weinig zicht op continuïteit dit initiatief voor de wijk ontwikkelden. In Overschie is nauwelijks cultureel aanbod. Van het gemeentelijk beleid dat cultureel aanbod over de stad wil verspreiden, zouden de wijkbewoners mogen verwachten dat meer gevestigde partijen dit zouden oppakken en faciliteren.

Cultureel aanbod
Het aanbod bestaat nu nog uit losse activiteiten zonder onderliggende leerlijn of overkoepelende visie. Omdat Podiumbeesten zich realiseert dat deze basis te smal is, wil de instelling de komende periode meer nadenken over leerlijnen en die vastleggen. Hoe zij dit wil aanpakken, wordt in de aanvraag echter weinig concreet. Podiumbeesten benadert de activiteiten nog vrij ad hoc, waardoor die het karakter krijgen van cultuurparticipatie op lokale schaal, maar nog te weinig aansluiten bij talentontwikkeling.

De stichting drijft op de inzet en het enthousiasme van het bestuur, dat bestaat uit vier wijkbewoners, dat voor onbepaalde tijd is aangesteld. Dat laatste gaat in tegen de Governance Code Cultuur. De dagelijkse uitvoering is in handen van twee van deze bestuurders, die dit in hun vrije tijd doen. Dit maakt de organisatie kwetsbaar. Dat erkent Podiumbeesten ook, afgaande op het feit dat de instelling iemand wil aanstellen voor de zakelijke ondersteuning. De Raad vindt het een gemiste kans dat Podiumbeesten geen artistieke ondersteuning zoekt, zodat de artistieke kwaliteit op een hoger plan kan komen.

Uit de aanvraag wordt niet helder welke toekomstambities Podiumbeesten nastreeft. Het is de Raad niet duidelijk of de stichting de activiteiten op de huidige voet wil voortzetten in de vorm van een laagdrempelige vereniging of dat zij wil uitgroeien tot een jeugdtheaterschool.

Fair Practice code
Doordat uit de aanvraag onvoldoende duidelijk wordt welke groeiambities de stichting heeft en het personeelsbeleid hier nauw mee samenhangt, vindt de RRKC het lastig om te beoordelen in hoeverre de stichting in de toekomst zal opereren in de geest van de Fair Practice Code. In de begroting zijn in ieder geval reële tarieven opgenomen voor de zzp’ers die de lessen verzorgen.

Financieringsmix
Tot nu toe is Podiumbeesten zeer creatief geweest in het aanboren van verschillende bronnen van financiering. Het cultureel ondernemerschap zou andere instellingen in de stad kunnen inspireren. Met de aanvraag voor het Cultuurplan komt hier verandering in. Nu is nauwelijks meer sprake van een gezonde financieringsmix; vrijwel alle benodigde middelen vraagt Podiumbeesten bij de gemeente aan. De RRKC kan zich voorstellen dat het vinden van financiers zwaar drukt op een organisatie die drijft op vrijwilligers, maar vindt het tegelijkertijd jammer dat de instelling deze route kiest.

Uit de begroting blijkt dat Podiumbeesten geen rekening houdt met een mogelijke extra bijdrage van deelnemers. In de aanvraag beargumenteert de instelling duidelijk waarom zij de bijdrage van de kinderen op één euro per les wil houden, maar houdt ook de mogelijkheid open dat meer vermogende ouders gevraagd wordt geld te doneren. Deze bedragen komen niet terug op de begroting en in de financieringsmix.

Podiumbeesten is toegankelijk voor een brede en diverse doelgroep. Uit de aanvraag wordt echter niet duidelijk hoe dit in werkelijkheid uitpakt en welke stappen de organisatie zet om diversiteit te waarborgen. Samenwerkingen om de diversiteit van het bereik te vergroten, gaat de instelling niet aan. Natuurlijk heeft de RRKC er begrip voor dat deze zaken te veel tijd en energie vergen van de stichting, maar betreurt dat.

Publiek
Podiumbeesten stelt dat ze kinderen op alle basisscholen in Overschie bereikt, wat de instelling ook lijkt te monitoren. Het bereik binnen de wijk is daarmee goed en dat kan afstralen op de stad. Omdat het midden in de wijk staat, samenwerkt met een gebiedsnetwerker en er veel verbindingen binnen de buurt zijn, is de stichting goed zichtbaar.

De aanvrager schrijft weliswaar dat zij een cultureel diverser deelnemersbestand zou willen hebben, maar lijkt nog niet te hebben bedacht hoe dit aan te pakken. Er zijn wel concrete plannen om meer deelnemers en publiek te bereiken, maar plannen hoe een nieuw publiek te trekken zijn er niet.

Personeel
Podiumbeesten bestaat uit een bestuur en een aantal docenten die op freelancebasis werken. De samenstelling – praktisch alleen maar witte vrouwen – is niet divers en inclusief.

Wat betreft de hoogte van de deelnemerskosten en de focus op een wijk waarin nauwelijks cultureel aanbod voor kinderen is, kan Podiumbeesten vernieuwend worden genoemd. De RRKC waardeert dit positief. De inhoud van het programma en het soort activiteiten is hetzelfde als het aanbod van een reguliere jeugdtheaterschool, en is daarmee niet innovatief te noemen.

Podiumbeesten heeft veel verbindingen met het maatschappelijke veld. Zo speelt het jeugdtheatergezelschap in verzorgingstehuizen en kerken, op festivals en BSO’s en werkt de instelling samen met het primair onderwijs. Toch blijft het spijtig, vindt de Raad, dat de aansluiting op andere, iets meer ontwikkelde culturele initiatieven gebrekkig is. De RRKC adviseert Podiumbeesten contact te zoeken met jeugdtheaterscholen op andere plekken in de stad en in het land om hun expertise te benutten voor de stichting.

Consultatie gebiedscommissie Overschie
De gebiedscommissie maakt melding van het feit dat de organisatie in 2016, het oprichtingsjaar, een prijs kreeg voor beste bewonersinitiatief. Sindsdien merkt de commissie een groei in professionaliteit en creatieve waarde. Het bestuur is gegroeid in professioneel werken en heeft gekwalificeerde krachten aangetrokken. De deelnemers zijn enthousiast en betrokken. En er wordt goed samengewerkt met andere initiatieven in de wijk. De gebiedscommissie benadrukt de waarde van theaterlessen bij de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemende kinderen, met name voor wat betreft de ontwikkeling van weerbaarheid.

geadviseerd subsidiebedrag

Podiumbeesten voorziet in een behoefte in de wijk Overschie, maar sluit onvoldoende aan bij de uitgangspunten van het Cultuurplan. Daarom adviseert de RRKC de aanvraag van Podiumbeesten af te wijzen.