Office for Metropolitan Information

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 75.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 185.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De artistieke kwaliteit van Office for Metropolitan Information (OMI) wordt vooral zichtbaar in de samenwerkingen die OMI aangaat bij de architectuurfestivals ZigZagCity en Dag van de Architectuur.

OMI opereert op het snijvlak van ontwerp, beeldende kunst en stedelijke ontwikkeling en weet daarin partijen – kunstenaars, architecten, ontwerpers, sociale partners, lokale ondernemers en buurtbewoners – samen te brengen. Met deze benadering genereert het een gelaagd perspectief op de stad.

De Raad merkt op dat OMI zijn visie op de eigen ontwikkeling in de komende cultuurplanperiode sterker kan uitwerken. De Raad is overtuigd van de kwaliteit van het programma dat OMI biedt, maar vindt dat het de gewenste vernieuwingen en de uitbreiding van activiteiten scherper kan beschrijven en positioneren.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert OMI een subsidiebedrag van € 75.000 toe te kennen. De instelling onderscheidt zich door een breed publiek te bedienen met een gelaagd perspectief op de stad. Daarmee neemt zij een bijzondere positie in het veld in. De organisatie verdient de kans om zich verder te ontwikkelen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

OMI is een jonge organisatie met veel ervaring die de publieke belangstelling voor stadscultuur, architectuur en stedelijke ontwikkeling wil vergroten en verbreden. OMI organiseert tentoonstellingen, lezing-, film- en muziekavonden, expedities, kunstinstallaties en festivals. OMI heeft aangetoond originele verhalen naar boven te halen en deze aantrekkelijk te presenteren. We willen deze werkwijze voortzetten in een samenhangend meerjarenprogramma, in de stad en op locatie bij OMI. De terugkerende activiteiten zoals de Dag van de Architectuur en ZigZagCity krijgen hierin een nieuwe betekenis.

Ruimte voor meerstemmigheid

OMI geeft je een andere blik op de stad en biedt een alternatieve ervaring van de stedelijke omgeving. We verbinden de lokale situatie en grootstedelijke opgaven, architectonische innovatie en sociaal-maatschappelijke realiteit. We nemen de tijd om te wortelen in het gebied dat we centraal stellen en investeren in de relatie met de buurt. OMI wil nadrukkelijk meerdere perspectieven tonen, laten ervaren en bespreken. Dit doen we vanuit de overtuiging dat alleen meerstemmigheid kan leiden tot nieuwe inzichten, onverwachte ontmoetingen en betekenisvolle relaties. Of je nu een architectuurexpert bent, een bewoner, een beleidsmaker of een toevallige voorbijganger je kunt altijd aanhaken en meedoen.

Onderzoekend programmeren

In de periode 2021- 2024 presenteert OMI twee langlopende acitviteitenprogramma’s die uitmonden in de multidisciplinaire manifestatie ZigZagCity. Twee gebieden staan centraal: de route Rijnhaven-Maashaven en de route Museumpark-Maritiem District. Met stadsexpedities en workshops wordt iedere keer een ander onderwerp belicht. Dit doen we met bewoners, ondernemers en ontwikkelaars, met scholieren en studenten, en met critici, kunstenaars en architecten. OMI gaat de resultaten op diverse locaties in het gebied tonen. Dit vergroot het publieksbereik en de trots van de deelnemers die hun eigen werk in de openbare ruimte kunnen (laten) zien.

Stadscultuur en stadsnatuur

Voor het gebied Rijnhaven-Maashaven gaat het hoofdthema uit van de relatie tussen stadscultuur, natuur en recreatie. Rotterdam kent een zeer diverse stadscultuur die nauwelijks tot uitdrukking komt in het ontwerp van de publieke ruimte. Met de huidige aandacht voor groen, water en ontspanning in de vele gemeentelijke plannen, denkt OMI de thematiek te kunnen verdiepen en verbreden met een creatieve en artistieke blik. Het centrale thema voor de route Museumpark-Maritiem District is de beeldvorming van de stad, de relatie tussen nostalgie en vernieuwing.

Doorlopende programmering

De populaire Dag van de Architectuur duurt in Rotterdam een lang weekend. OMI gaat ook door het jaar heen projectbezoeken organiseren met aandacht voor de ontstaansgeschiedenis, het ontwerp en de betekenis ervan voor de ontwikkeling van de stad. Op locatie bij OMI worden de ervaringen die in de stad zijn opgedaan getoond in tentoonstellingen en verbonden met vergelijkbare opgaven in andere gebieden en steden. OMI wil met een continue dialoog een groter en diverser publiek bereiken. De kern van de strategie is dat ook de communicatie onderdeel wordt van het programma. We verzamelen persoonlijke en eigentijdse verhalen die het verdienen breder zichtbaar te worden.

Beoordeling van de aanvraag

De artistieke kwaliteit van OMI wordt vooral zichtbaar in de samenwerkingen die de instelling aangaat voor de architectuurfestivals ZigZagCity en Dag van de Architectuur. Met ZigZagCity richt OMI zich voor langere tijd op een wijk om samen met verschillende, deels lokale, partijen een programma te ontwikkelen. OMI opereert op het snijvlak van ontwerp, beeldende kunst, stedelijke ontwikkeling en geschiedenis en weet daarin kunstenaars, architecten, ontwerpers, sociale partners, lokale ondernemers en buurtbewoners samen te brengen. In de activiteiten die OMI organiseert, zoals tentoonstellingen, lezingen, film- en muziekavonden, workshops, routes, stadsexpedities, presentaties, kunstinstallaties en festivals, staan de ontwikkeling en beleving van de stedelijke ruimte steeds centraal. Met deze benadering genereert OMI een gelaagd perspectief op de stad. OMI weet het publiek met kunstinstallaties, ontmoetingen en verhalen het publiek te laten ervaren dat architectuur en stedenbouw iedereen raakt. OMI verbeeldt, vertaalt en vertelt. De organisatie onderscheidt zich van andere architectuurinstellingen in de stad doordat zij een breed cultureel geïnteresseerd publiek bedient, niet alleen een vakpubliek. Voor educatie en talentontwikkeling zoekt OMI samenwerking met opleidingen: van lokale basisschool tot hoger onderwijs, zoals de Willem de Kooning Academie en de TU Delft.

De Raad is overtuigd van de kwaliteit van het programma dat OMI biedt, maar vindt dat de instelling de gewenste vernieuwingen en de uitbreiding van activiteiten scherper kan beschrijven en positioneren. In het verlengde van deze kritiek betreurt de RRKC het dat OMI nauwelijks reflecteert op de resultaten van voorgaande programma’s.

De initiatiefnemers van OMI hebben in het verleden bewezen ambitieuze en kwalitatief goede programma’s te kunnen maken. Nu zet de instelling in op een verdubbeling van de activiteiten en de uitbreiding van de personele bezetting met een communicatie- en officemedewerker, wat resulteert in een verdriedubbeling van de begroting. De Raad plaatst vraagtekens bij de hoge verwachtingen die uit de financiële paragraaf van de plannen spreken, ook omdat deze niet voldoende gemotiveerd worden.

Financieringsmix
Niet alleen neemt de begroting enorm toe, ook leunt de organisatie sterk op publiek geld. Dat nu meer wordt ingezet op private fondsen en sponsering van bedrijven is positief, maar betekent ook meer onzekerheid. Het geringe aandeel publieksinkomsten behoeft aandacht. De Raad waardeert het dat de organisatie blijk geeft van realisme en bereid is het programma aan te passen aan de beschikbare middelen. Onduidelijk is of OMI met meer activiteiten ook nieuw publiek zal weten te bereiken.

Fair Pay
OMI onderschrijft de Fair Practice Code en biedt freelancers, kunstenaars, fotografen en vormgevers een marktconform honorarium. De organisatie is van plan de positie van het kernteam te bestendigen en uit te breiden met een office-medewerker en communicatiespecialist.

OMI heeft oog voor het belang van inclusiviteit, maar presenteert geen uitgewerkt plan hoe die uitwerkt in de praktijk. Wat publieksbereik betreft en de samenwerkingen op locatie, streeft de instelling naar diversiteit, maar op welke manier die vorm krijgt, is nu nog niet voldoende zichtbaar.

Publiek
In de programmering richt OMI zich op een breed en divers publiek. OMI heeft een strategie voor publieksvernieuwing ontwikkeld en wil daartoe het publiek concreter in kaart gaan brengen. Om dit te realiseren zal OMI een communicatiemedewerker aantrekken.

Personeel
OMI heeft de ambitie om bij de werving van bestuurs- en personeelsleden meer aandacht te besteden aan inclusiviteit. Hiervan is nu nog onvoldoende sprake.

Vernieuwing ziet de Raad vooral in de manier waarop OMI het publiek weet te betrekken bij de architectuur en stedelijke ontwikkeling vanuit verschillende perspectieven (architecten, ontwerpers, kunstenaars, bewoners, ondernemers), waarbij zowel heden als verleden aan bod komen. De Raad is benieuwd naar de manier waarop OMI de komende vier jaar deze vernieuwende vormen verder zal ontwikkelen. Er ontbreekt nog een reflectieve neerslag van activiteiten uit het verleden, waardoor de vernieuwing moeilijk te meten is.

OMI werpt zich duidelijk op als verbinder tussen de disciplines architectuur en stedenbouw en het brede publiek. Minder bekende kanten van de stad Rotterdam brengt de organisatie onder de aandacht. De Raad waardeert de manier waarop OMI daarbij lokale bewoners en ondernemers, maatschappelijke organisaties, architecten, kunstenaars en bijvoorbeeld architectuurhistorici betrekt. Daarnaast werkt OMI op organisatorisch vlak samen met Rotterdamse instellingen, waaronder AIR, Het Nieuwe Instituut, CBK Rotterdam, Dansateliers, Goethe-Institut, Parfum de Boem Boem en Vers Beton.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert het college OMI een subsidiebedrag van € 75.000 toe te kennen. De instelling onderscheidt zich door een breed publiek te bedienen, vanuit een gelaagd perspectief op de stad. Daarmee neemt OMI een bijzondere positie in het veld in. OMI verdient een kans om zich verder te ontwikkelen en de Raad adviseert OMI – bij een geleidelijke uitbreiding van het programma – kwaliteit voorop te stellen.