North Sea Round Town

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 101.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 395.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 101.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad oordeelt positief over North Sea Round Town (NSRT). De organisatie vervulde de afgelopen jaren een belangrijke rol voor de levendigheid van de stad, door rond het North Sea Jazz Festival jazz te verspreiden onder een breed publiek. Op dit moment is de podiumsituatie voor jazz zodanig verbeterd dat het kernprogramma en delen van het stadsprogramma van NSRT geen waarde meer toevoegen aan het aanbod van de reguliere jazzpodia. De organisatie heeft echter expliciete aandacht voor belangrijke beleidsdoelstellingen van de gemeente en de Raad en is zeer gecharmeerd van de sociaal-maatschappelijke programmalijn van NSRT. De Raad ziet voor de aanvrager nu expliciet een rol om het sociaal-maatschappelijk programma en het wijkprogramma te verzorgen, in samenwerking met reguliere podia die de kernprogrammering verzorgen.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert daarom de cultuurplansubsidie voor NSRT te handhaven op het huidige niveau: € 101.000.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

In de periode 2021-2024 wil North Sea Round Town op de nu bereikte vlieghoogte door te blijven werken aan een festivalprogramma dat in aanbod en kwaliteit landelijk toonaangevend is, dat daarbij altijd uitgaat van wat we kunnen doen om een zo groot publiek te enthousiasmeren en mobiliseren, dat we het vele Rotterdame muziektalent een podium blijven bieden, dat we tot aan de verste verten van onze stadsgrenzen aanwezig zijn met Jazz als de muzikale rode draad die verbindt, de stad in beweging zet, de mensen laat dansen.

Het raamwerk voor het festival met veel uiteenlopende doelen en opdrachten bestaat als al enkele jaren uit een zogeheten Kern- en Stadsprogramma. Met ingang van de nieuwe Cultuurplanperiode voegen wij daar een prominente nieuwe programmalijn aan toe; een Sociaal-Maatschappelijk luik. Nieuw in naam maar al langer sluimerend aanwezig in de voorbije festival-edities. Een programmalijn waarmee we ons nog intensiever dan de voorbije jaren willen verhouden tot het aanbieden van programma’s en het realiseren van programma-concepten met impact. Een programma met aandacht voor senioren in zorginstellingen, programma’s voor en met kwetsbare doelgroepen, projecten zoals het Klankconcert die door de uitzonderlijke opzet de ogen opent, het oor laat luisteren.

NSRT is een festival dat voorbij de waan van de dag het leven van alledag en van vele mensen wil verrijken. Wij doen dit door open te staan voor, een open houding aan te nemen naar, al diegenen die de stad, de Jazz een warm hart toedragen. Wij brengen partijen bij elkaar, faciliteren plannen en ideeën, sturen en regisseren waar nodig. Het ideële in ons werken is wat ons drijft, het zijn de middelen die het mogelijk maken.

Om onze ambities voor de periode 2021-2024 te kunnen realiseren en om door te bouwen op – en het kunnen consolideren van – de vele bereikte successen is het voor NSRT noodzakelijk om:

  1. De personele organisatie op zowel het niveau van Beheer als ook Activiteiten zodanig te versterken dat daarmee de continuïteit en werkbaarheid van het festival geborgd blijft. Dit ook op een wijze passend en in lijn met de richtlijnen ter zake de Fair Practice Code.
  2. Het huidige programma-budget substantieel te verhogen om daarmee ook toekomstig

een festivalprogramma te realiseren in een omvang en opzet zoals succesvol is gebleken en doorgezet wordt in de komende edities in de cultuurplan periode 2021-2024.

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC herkent in het plan van North Sea Round Town (NSRT), het fringe festival van North Sea Jazz, een heldere, doordachte missie en visie. Het festival toont de diversiteit van de stad in drie programmalijnen: een kernprogramma, een stadsprogramma en een sociaal-maatschappelijk programma. NSRT zet een slimme mix van programmeurs in, die een brede expertise hebben. De kwaliteit van de evenementen is spannend en hoogwaardig, maar tegelijk ook laagdrempelig en breed, met crossovers naar hiphop en andere nieuwe stijlen en culturen. Door de brede benadering varieert vanzelfsprekend ook de artistieke kwaliteit. Het idee om meer aandacht te besteden aan elektronische muziek is goed.

Artistieke kwaliteit
De grootste kwaliteit van NSRT is dat het levendigheid in de stad brengt tijdens de periode rond het North Sea Jazz Festival. Dit was ook oorspronkelijk het doel van het evenement. De RRKC meent dat dit doel in hoge mate bereikt is, maar dat het festival zich óók ontwikkeld heeft als evenement dat zelfstandig bestaansrecht heeft, zelfs als North Sea Jazz niet meer in Rotterdam zou plaatsvinden. Anderzijds ziet de RRKC dat de kernprogrammering en delen van het stadsprogramma door NSRT nu in goede handen zijn bij de reguliere jazzpodia in de stad. Deze podia kunnen fringe-evenementen rond North Sea Jazz ontwikkelen, zodat een aparte programmaorganisatie voor déze programmalijnen niet langer nodig is.

Dit geldt niet voor de sociaal-maatschappelijke programmalijn, waarin NSRT uniek blijft. De Raad ziet kansen voor de organisatie om deze onderscheidende programmalijn verder uit te bouwen en zo nog belangrijker te worden voor de programmering in de wijken. Het North Sea Jazz Festival is altijd snel uitverkocht en de kaarten zijn duur. NSRT kan zich als fringe festival blijven profileren als evenement dat de toegankelijkheid en spreiding over de stad vergroot, in samenwerking met de reguliere podia en het North Sea Jazz Festival.

Positie in het culturele veld
NSRT speelt een sleutelrol binnen de sector als presentatie- en ontmoetingsplek voor de jazzscene van Rotterdam. Het festival brengt goede muziek op plekken waar die normaal weinig te horen is, in wijken en in de openbare ruimte. Dit maakt de muziek zichtbaar en hoorbaar op bijzondere locaties, wat een aanwinst betekent voor het jazzlandschap. De RRKC mist wel een visie van NSRT op hoe de organisatie zich nu verhoudt tot de andere jazzprogrammeurs in de stad, want door de groei van de reguliere podia onderscheidt NSRT zich in bepaalde opzichten niet langer van deze organisaties.

Rotterdam festivals
Rotterdam festivals ziet NSRT ‘samen met North Sea Jazz als het belangrijkste programmaonderdeel binnen de iconische periode rondom jazz. Door NSRT komt het beleven van jazz door alle lagen van de bevolking tot leven. NSRT trekt met name bezoekers uit Rotterdam, een aandeel dat langzaam groeit. Hiermee draagt het festival bij aan het prioriteitsthema internationale cultuurstad.’

Cultureel aanbod
NSRT biedt een enorme waaier aan activiteiten, vooral concerten, gericht op verschillende niveaus. Vaak sluit de organisatie aan bij talentontwikkelingstrajecten van andere organisaties, maar begeleiding van individuele artiesten maakt geen deel uit van het aanbod. Buiten de periode van North Sea Jazz is het aanbod minimaal. NSRT kan als festival geen structurele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jazz, wat podia wel kunnen. De RRKC is daarom van mening dat de aanvrager in de volgende fase keuzes moet maken uit de zeer uitgebreide en brede programmering.

NSRT is een degelijk functionerende organisatie waar anderen een voorbeeld aan kunnen nemen. De RRKC heeft waardering voor de manier waarop het kleine kernteam niet alleen consistent heeft geleverd, maar ook ruimte kon bieden aan groei. Nu vraagt NSRT veel meer subsidie aan, voor meer programmering en meer personeel (1 fte). De RRKC vindt in de aanvraag onvoldoende argumenten die deze groei rechtvaardigen. Het ligt volgens de Raad eerder voor de hand om, wanneer er extra geld verdeeld zóu kunnen worden voor jazzprogrammering, dit geld aan de reguliere podia toe te kennen, zodat het jazz-aanbod gedurende het hele jaar toeneemt. NSRT kan dan een beroep op die podia om gedurende zijn actieve periode als partner mee te doen, zodat het evenement blijft bestaan.

Fair Practice Code
NSRT geeft geen eigen visie op de code, maar onderschrijft deze wel. NSRT stelt bij alle afspraken en contracten de richtlijnen van de Fair Practice Code te hanteren. Uit de begroting is niet echt op te maken of de bedragen die betaald worden inderdaad fair zijn.

Financieringsmix
De RRKC waardeert de ambities en resultaten op het gebied van fondsen, partnerbijdragen, sponsorinkomsten en private inkomsten. NSRT heeft een goede financieringsmix, die nog beter zichtbaar zou zijn als de bijdragen van de partners op de begroting zichtbaar gemaakt worden: een toelichting op wie wat bijdraagt, ontbreekt namelijk. Van een gratis toegankelijk festival verwacht de Raad weinig publieksinkomsten, maar toch is de subsidieafhankelijkheid laag en NSRT weet de risico’s goed te spreiden.

NSRT presenteert niet zozeer een visie of samenhangend plan op basis van de vier P’s. Wel laat de organisatie zien hoe inclusiviteit in de uitvoering op een unieke wijze vorm kan krijgen.

Publieksbereik
NSRT zegt 135.000 mensen te bereiken en te streven naar 150.000. De telling wordt uitgevoerd door de producenten van de verschillende onderdelen. De ervaring leert dat het evenement daadwerkelijk een groot en breed publiek bereikt. Vooral de onderdelen die gratis toegankelijk zijn, bereiken een breder publiek van Rotterdammers – ook ‘light users’ –, met name via de wijkpodia, verspreid over een groeiend aantal wijken. Het festival heeft nog niet alle wijken voet aan de grond, maar de Raad is blij met de plannen om deze lijn verder uit te bouwen. De prognose van 11 procent meer publiek rechtvaardigt echter niet de veel hogere subsidie die NSRT aanvraagt.

Met de drie programmalijnen lijkt NSRT nu alle doelgroepen te willen bereiken. De Raad vindt dit een te grote opdracht in de huidige context, die anders is dan toen het festival ontstond. De Raad acht het wenselijker om nu een echte keuze te maken, en wel voor het programma in de stadswijken. De kracht en expertise van NSRT om zich met succes op andere doelgroepen te richten, waarmee op onverwachte plekken een publiek bereikt wordt dat normaliter niet of amper met jazz en gesubsidieerde kunstinstellingen in aanraking komt, is binnen de huidige context het meest onderscheidende aspect van het evenement. Door deze lijn uit te bouwen blijft het evenement daadwerkelijk bijdragen aan de levendigheid en de publieksvernieuwing voor jazz. Ook de inspanningen om een jong nachtpubliek te bereiken ziet de Raad als potentieel kansrijk.

De vernieuwing die NSRT voorstaat, uit zich vooral in de vorm; de proeftuinen en programma’s vinden plaats op bijzondere locaties. Als de organisatie het wijkaanbod en het sociaal-maatschappelijk programma doorvoert scoort zij in één klap hoog op zowel de code diversiteit als op innovatie, want dat onderdeel is uniek in opzet en schaal.

In de weken rond het North Sea Jazz Festival draagt NSRT al jaar en dag bij aan de levendigheid in de stad. Interconnectiviteit zit écht in het DNA; de organisatie zoekt serieus aansluiting bij onderwijs, zorg en welzijn met concerten op locatie, vooral ook buiten het centrum.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad is van mening dat NSRT de afgelopen jaren zijn belangrijke rol uitstekend heeft vervuld. Op dit moment is de podiumsituatie in de jazz zodanig verbeterd, dat een deel van die rol geen waarde meer toevoegt. Omdat het sociaal-maatschappelijk programma van NSRT ook de komende periode van groot belang is, adviseert de RRKC de cultuurplansubsidie voor NSRT te handhaven op het huidige niveau van € 101.000.