Music Matters

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 277.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 298.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 277.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Talentontwikkeling

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De kracht van Music Matters, oordeelt de Raad, is dat de organisatie alle verschillende culturen en geluiden voor het voetlicht brengt en met elkaar verbindt. Daarnaast geeft Music Matters een podium aan talent en geeft het talenten de ruimte om door te groeien. Music Matters heeft hierin volgens de Raad een unieke en belangrijke positie in de stad.

Uit de aanvraag blijkt echter dat Music Matters nog naar haar rol zoekt. Ze vaart geen heldere koers en het ontbreekt in de aanvraag aan focus en prioritering. Music Matters kiest de komende vier jaar voor een breder spectrum aan activiteiten, maar een verdiepte uitoefening van de kernfunctie lijkt zinvoller. De Raad is vooral kritisch over het voornemen van de organisatie om taken en functies op zich nemen die in de stad al bij andere organisaties al in goede handen zijn.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aangevraagde verhoging van het subsidiebedrag niet te honoreren. Het huidige subsidiebedrag volstaat, als Music Matters zich weer focust op haar kernfunctie: een platform bieden aan divers talent en anderen stimuleren dit ook te doen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Music Matters begeleidt kinderen en jongeren op de route van talentontwikkeling. Music Matters is de dirigent die de meerstemmigheid in goede banen leidt: vaak harmonieus, soms botsend, en altijd in het ritme van de stad. Jonge Rotterdammers gelijke kansen bieden om muziek te leren maken; hun toegang bieden tot de mogelijkheden in deze stad en de actuele muziekwereld zodat ze hun talent kunnen en leren ontwikkelen – dat is de missie van Music Matters.

Dit doen we door:
• Verbinding: tussen vraag en aanbod, tussen de verschillende muziek-educatieve schakels en tussen mensen onderling
• Verbreding: van het aanbod, de kennis over de muzikale infrastructuur van Rotterdam
• Vindbaarheid: van het aanbod en de muzikale rijkdom
• Versterking: van de muzikale ketens en de synergie door nieuwe verbindingen
• Viering: van de muziek, van onze culturen, van elkaar

Music Matters ziet knelpunten in de verbinding tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs, en tussen de diverse schakels in de keten van talentontwikkeling. Daarom zal Music Matters de komende jaren inzetten op het ontwikkelen van programma’s tussen die schakels. Onder regie van Music Matters verzorgen het Rotterdamse muziekonderwijs, de professionele muziekwereld en unieke lokale muzikale gemeenschappen gezamenlijk de invulling van deze programma’s. Music Matters ziet erop toe dat de schakels in de keten van talentontwikkeling door middel van talentontwikkelingsprogramma’s, conferenties en evenementen met elkaar worden verbonden – van binnenschools naar buitenschools, van kennismaken naar interesseren naar bekwamen naar ontwikkelen, van amateur naar (semi-) professioneel.

Toegankelijkheid en kansengelijkheid zijn niet alleen een kwestie van kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen om mee te kunnen doen. Het werkveld moet ook zelf veranderen om aansluiting te vinden met deze en volgende generaties muzikaal talent, nu en in de toekomst. Music Matters levert de inspiratie, kennis en vaardigheden om dat te bereiken. De komende jaren zullen we het werkveld actief gaan benaderen door meer samen te werken, meer partijen op te zoeken die nu nog niet in beeld zijn en door het organiseren van programma’s waarin het professionele veld elkaar ontmoet, zodat zij weet hebben van onze expertise op dit gebied en ons desgewenst kunnen inzetten.

Music Matters voert de regie over het muziekeducatie-aanbod op deze twee niveaus: 1) wij zijn de aanjagers van inclusie en kansengelijkheid binnen het muzikale veld, en 2) wij vernieuwen het aanbod waar nodig voor kinderen en jongeren door te monitoren, evalueren en verbreden.

Ons doel is dat het aanbod inzichtelijker, de onderlinge rolverdeling helderder en de grote diversiteit aan muziekaanbieders beter zichtbaar worden. Daartoe ontwikkelen we de komende jaren programma’s en activiteiten zoals het Music Matters Festival, waarin we het aanbod aan muziekeducatie en talentontwikkeling presenteren en we aanbieders, deelnemers en publiek met elkaar verbinden.

In 2025 wordt het muziekonderwijs van Rotterdam gekenmerkt door de toegankelijkheid en kansengelijkheid voor al haar jonge inwoners. Veel kinderen in Rotterdam maken al op de basisschool kennis met muziek. Ze worden aangesproken op hun muzikaliteit; de melodieën, teksten en ritmes die voor hen herkenbaar zijn. Tegelijkertijd maken zij kennis met de rijkdom aan uitingsvormen van de muzikaliteit uit hun eigen stad.

Beoordeling van de aanvraag

Music Matters brengt verschillende culturen en geluiden voor het voetlicht en verbindt die met elkaar. De aanvrager wil alle subculturen in de stad evenredig vertegenwoordigen. Daarnaast geeft Music Matters talent een podium, en wil men talenten de ruimte bieden om door te groeien. Op deze activiteiten zou volgens de RRKC de nadruk moeten liggen in de komende cultuurplanperiode.

Music Matters formuleert bredere doelstellingen dan die voor haar kerntaak alleen. Het wat, waarom en hoe van deze doelen en ambities komen uit de beleidsplannen onvoldoende naar voren. Om te beginnen maakt de aanvrager onvoldoende inzichtelijk wat de artistieke kwaliteit is van de activiteiten en tot welke artistieke prestaties de organisatie haar deelnemers weet te brengen. Meer dan met educatie en talentontwikkeling, lijkt Music Matters bezig met vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Over inhoudelijke activiteiten stipt Music Matters vooral niet-artistieke bijdragen aan, zoals hulp bij de productie en de communicatie of financiële ondersteuning. Soms draagt Music Matters artiesten voor om op podia op te treden of reikt ideeën aan voor workshops, maar uit de aanvraag blijkt onvoldoende waarin de organisatie zich onderscheidt van andere lokale spelers die ook nieuw talent op bestaande podia weten te krijgen.

Positie in de stad
Veel instellingen noemen Music Matters als partner en vinden de instelling een belangrijke speler in de Rotterdamse muziekscene. De aanvrager blijkt een verbindende schakel binnen de samenwerking tussen de instellingen die zich bezighouden met muziekeducatie en talentontwikkeling. Omdat Music Matters daarin veelal een min of meer faciliterende rol krijgt toebedeeld, heeft de RRKC de indruk dat de organisatie hierin vrij top-down te werk gaat. De aanwezigheid van een jongerenpanel dat directie en bestuur moet inspireren tot nieuwe projecten lijkt dit echter weer tegen te spreken.

Uit de aanvraag blijkt dat Music Matters zoekt naar haar rol en positie in de stad. De RRKC zet vooral vraagtekens bij de positie die de organisatie inneemt ten opzichte van andere koepelorganisaties in Rotterdam. Zo is Music Matters niet de enige partij die ‘verkenners’ op wijkniveau wil inzetten en een inventarisatie wil laten uitvoeren om een betere doorstroom te bewerkstelligen; dat is bijvoorbeeld een van de kerntaken van Cultuur Concreet. De verbinding tussen het binnenschools en het buitenschoolse aanbod ligt ook al op het bordje van een andere instelling: het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR).

Music Matters is bovendien projectleider van Overal Muziek en penvoerder van de Rotterdamse Muziekcoalitie. Doordat in het plan een reflectie op deze rol ontbreekt, kan de RRKC niet beoordelen of die voldoende aansluit bij de kernactiviteiten van Music Matters. De Raad vraagt zich af of het niet logischer zou zijn als het KCR deze rol overneemt.

Cultureel aanbod
Music Matters zet in op verbinding, verbreding, vindbaarheid, versterking en viering. In het MUSIC MATTERS FESTIVAL komen deze lijnen bij elkaar. De manier waarop de organisatie dit omschrijft, brengt het festival nog onvoldoende tot leven. De RRKC vraagt zich af of de opzet voldoende uitnodigend is voor de beoogde, jonge doelgroepen.

De Raad weet dat het onderwijs positieve ervaringen heeft met Music Matters, maar dat komt in het plan helaas niet duidelijk genoeg naar voren. De organisatie zegt leerlijnen te gaan opstellen, maar de RRKC vindt dit geen taak voor Music Matters.

De omvang en samenstelling van het personeelsbestand zijn overzichtelijk. Omdat de Raad op basis van het voorliggende beleidsplan geen helder inzicht krijgt in de beoogde resultaten, kan hij ook niet goed beoordelen hoe deze omvang en samenstelling zich daartoe verhouden.

De liquiditeit van de organisatie is niet goed en er is geen reserve. Een bijkomende kwetsbaarheid is dat het huurcontract van het pand nog in 2020 verloopt.

Fair Practice Code
Music Matters volgt de cao kunsteducatie en is zich bewust van de Fair Practice Code. Het scholingsbudget, de verzekeringen en de pensioenregeling zijn goed op orde. Uit de aanvraag valt onvoldoende op te maken welke stappen de organisatie nog wil zetten op het gebied van fair pay.

Financieringsmix
Om te kunnen toetsen of de beoogde financieringsmix voldoende en realistisch is, brengt de Raad die in verband met de artistieke ambities van de organisatie. Omdat deze onvoldoende duidelijk worden uit de aanvraag, is het lastig om de financiering te beoordelen. Zo zijn de beoogde inkomsten van het MUSIC MATTERS FESTIVAL relatief hoog, maar de RRKC kan die niet op waarde schatten als onduidelijk blijft hoe dit festival er precies gaat uitzien en bij welke doelgroepen het aansluit.

Het is niet duidelijk of het draagvlak dat Music Matters geniet bij de partners in het muziekeducatieve veld van Rotterdam zich vertaalt in concrete financiële bijdragen van deze partners.

Meer in het algemeen valt op dat de aanvrager wat sterk leunt op subsidies van zowel publieke als private fondsen, vooral Cultuurplansubsidie. Voor onderzoek en voor de structurele verbetering van de in- en doorstroom op het gebied van muziek vraagt de organisatie extra geld.

Music Matters wil zoveel mogelijk kinderen in contact brengen met zoveel mogelijk muziekdisciplines en muziekculturen. Daaraan ontleent de instelling haar identiteit en haar bestaansrecht. De Raad mist een strategie die meer specifiek en doelgericht is.

Over de programmering kan de Raad op basis van de aanvraag niet zo goed een oordeel vellen, maar het is goed mogelijk dat de goede lokale spreiding van de activiteiten bijdraagt aan de inclusiviteit.

Publiek
Er liggen kansen voor een zonnige toekomst, met meer, diverser en inclusiever publiek, mits de instelling de plannen verder uitwerkt. De grote verscheidenheid aan muziekstijlen kan een breed palet aan deelnemers opleveren. Het publieksbereik is groot dankzij de kleine podia die over de hele stad zijn verspreid.

Music Matters wil naast het primair onderwijs ook met het voortgezet onderwijs gaan werken. Wat de aanvrager precies wil bereiken met de verbinding tussen binnen- en buitenschools blijft vooralsnog vaag en abstract – het is vooral onduidelijk hoe deze verbinding in de stad gestalte zal krijgen.

Personeel
De samenstelling van het personeelsbestand van Music Matters is divers.

De komende jaren wil de organisatie de activiteiten bestendigen en op sommige vlakken verdiepen. Music Matters wil meer kwalitatieve groei en diversiteit en een hogere waardering van deelnemers. De voorgenomen route langs muziekaanbieders in de stad klinkt niet heel vernieuwend. Ook het MUSIC MATTERS FESTIVAL doet niet heel erg innovatief aan, al zijn zoals gezegd de plannen onvoldoende uitgewerkt om er goed over te kunnen oordelen. Tot slot staan vernieuwingen op marketinggebied op stapel.

Music Matters werkt samen met een aantal partners. Die collectieve strategie zorgt voor een belangrijke meerwaarde en voor waardering in het veld. Er zijn ook verbindingen met het bedrijfsleven, dwarsverbanden met maatschappelijke domeinen en goede banden met het onderwijs, al geldt daarvoor dat ze in de aanvraag onvoldoende concreet worden.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert Music Matters een subsidie van € 277.000 te verlenen.