Motel Mozaïque

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 377.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 395.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 377.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Inhoudelijk zit de kracht van Motel Mozaïque (MOMO) in de multidisciplinaire en kwalitatief hoogwaardige programmering van het festival. Diezelfde kracht brengt MOMO vervolgens naar locaties in de haven voor Motel Mozaïque Fabrique. Daarnaast is MOMO aanjager van grote concerten in Rotterdam, waarbij de Raad opmerkt dat de programmering van deze concerten aan de veilige kant is. Motel Mozaïque is inmiddels een ervaren en volwassen organisatie. Het eigen personeel verjongt en vernieuwt de laatste jaren, wat de Raad toejuicht.

Diversiteit en inclusie zijn voor Motel Mozaïque belangrijke thema’s. Op de gebieden van Personeel, Publiek, Partners en Programma geeft MOMO de stand van zaken helder weer en presenteert een visie op de komende ontwikkelingen. De Raad is benieuwd naar hoe het festival zijn ambities en de gestelde doelen gaat realiseren.

De aanpak van Motel Mozaïque op het gebied van duurzaamheid vindt de Raad vernieuwend. Duidelijk is dat de organisatie verregaande ambities heeft en voorop wil lopen op dit gebied.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Motel Mozaïque presenteert autonome kunstprogramma’s met de scherpste mix van (inter)nationale muziek, performance en beeldende kunst. Gastvrijheid vormt hierin de basis. We laten de stad bruisen en we inspireren onze gasten met prikkelende interventies op zeer gevarieerde (onverwachte) locaties in onze superdiverse stad.

De komende Cultuurplanperiode zetten wij ons nog actiever in als aanjager voor een gastvrije stad. We leggen daarvoor nog meer verbindingen tussen stedelijke ontwikkeling, makers en publiek om op deze manier programma’s te realiseren met duurzame en sociale impact. Hierbij heeft Motel Mozaïque de volgende ambities geformuleerd:

* Motel Mozaïque draagt actief bij aan een gastvrije, toekomstbestendige stad door zelf het goede voorbeeld te geven.
* Motel Mozaïque vergroot haar sociale impact door een steeds groter deel van Rotterdam direct en indirect te betrekken als het gaat om programma, publiek, personeel en promotie.
* We experimenteren met nieuwe concertlocaties en versterken op deze wijze het profiel van Rotterdam als eigentijdse popstad.
* Motel Mozaïque is aanjager en koploper binnen de sociale en technologische verduurzaming van evenementen.
* Motel Mozaïque heeft een internationaal en inclusief team dat representatief is voor Rotterdam, waarbinnen we nog nadrukkelijker ruimte maken voor jong talent.

Deze ambities worden concreet uitgewerkt op onder andere de volgende 4 manieren:

1: MOMO Festival zal voor een langere periode in het jaar ontmoeting en verbinding via podiumkunsten faciliteren. We geloven dat ons doel daarbij (een gastvrije stad) het meest verwezenlijkt wordt door het festival als olievlek over de stad te verspreiden via o.a. satellietprogramma’s en (gecureerde) tours door de wijken, die we samen met partners en stadsgenoten initiëren.
2: Met MOMO Concerts bewerkstelligen we een uitbreiding van het aantal concerten. Ook breiden we het rijke palet aan zalen uit met een accent op zalen op Zuid, zoals de Onderzeebootloods en Theater Zuidplein.
3: Met MOMO Fabrique belichten we op eigenzinnige wijze de schoonheid van plekken in transitie. Plekken als ertsbergen, olietanks en scheepskranen bij Rozenburg gebruiken we als decor voor concerten. Zo bezielen we bijzondere plekken.
4: We bieden doorlopend ruimte aan sociale experimenten ter bevordering van de duurzaamheid en helpen andere festivals om succesvolle experimenten te implementeren, zoals de groene korting.
5: Wij bieden in alle gelederen van de organisatie ruimte aan talent en vernieuwing. Zo investeren we in onze Young Talents Club, waarmee we jongeren, ongeacht hun opleidingsachtergrond, de kans geven via een werkervaringsplek ervaring op te doen.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad complimenteert Motel Mozaïque met de heldere en goed gepresenteerde aanvraag. Inhoudelijk ontleent Motel Mozaïque zijn kracht aan de multidisciplinaire en kwalitatief hoogwaardige programmering van het festival. Diezelfde kracht blijkt ook uit de bijzondere locaties in de Rotterdamse haven waar Motel Mozaïque Fabrique plaatsvindt. Daarnaast is MOMO aanjager van grote concerten in Rotterdam, overig met een vrij veilige programmering.

Positie in het culturele veld
Motel Mozaïque brengt een uniek programma, dat het festival anders maakt dan alle andere festivals in Nederland.

Cultureel aanbod
De aanvraag geeft een visie op waar Motel Mozaïque in 2030 moet staan, waarbij de organisatie zich ten doel stelt om 15 procent van alle Rotterdammers op enige wijze in contact te brengen met Motel Mozaïque. De Raad kan deze ambitie waarderen en ziet dat MOMO in het huidige plan de eerste stap op dit pad zet. Een echt concrete routebeschrijving voor hoe het festival dit doel wil bereiken, ontbreekt echter nog. De Raad is vooral benieuwd naar de wijze waarop Motel Mozaïque zich concreet in de wijken in Rotterdam-Zuid gaat manifesteren.

Rotterdam Festivals
Rotterdam Festivals: ‘Motel Mozaïque een festival is met een nationaal bereik wat betreft media en publiek. Het festival heeft Rotterdamse roots en is sterk verbonden met de identiteit van de stad, vooral door het programma op bijzondere locaties. Hiermee draagt het festival bij aan het prioriteitsthema (inter)nationale cultuurstad.’

Motel Mozaïque is inmiddels een ervaren en volwassen organisatie. De laatste jaren vernieuwt en verjongt het eigen personeel zich, wat past bij de organisatie en haar beoogde doelgroepen.

De financiële werkwijze is erop gericht de risico’s te beheersen, die inherent verbonden zijn aan het organiseren van een festival. De in het jaarverslag van 2018 beschreven aanpak kan wat de Raad betreft dienen als voorbeeld voor andere festivals. Om risico’s verder af te dekken, maakt MOMO gebruik van een speciaal daarvoor opgezet steunfonds. De continuïteit wordt hiermee verder gewaarborgd. Duurzaamheid bevorderen is de komende jaren een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van MOMO. Inhoudelijk kan de Raad zich goed vinden in deze keuze voor toekomstgerichte vernieuwing.

Financieringsmix
De financieringsmix van Motel Mozaïque oogt evenwichtig. Voor de komende periode kansen ziet MOMO kansen om meer uit sponsoring te halen, door bijvoorbeeld de Business Club uit te bouwen. De verwachte meeropbrengst op basis van recettes acht de Raad nodig en wenselijk, hoewel niet duidelijk is hoe de recettes zich verhouden tot de bezoekersaantallen van de verschillende activiteiten van Motel Mozaïque.

Fair Pay
De visie van Motel Mozaïque op Fair Practice is helder omschreven. Het beleid dat daaruit voortvloeit, moet MOMO nog verder uitwerken, maar de omschreven visie duidt de Raad als realistisch en gedegen.
In de meerjarenbegroting is geen specifiek bedrag opgenomen om fair pay toe te passen.

Diversiteit en inclusie zijn voor Motel Mozaïque belangrijke thema’s. Op de gebieden van Personeel, Publiek, Partners en Programma geeft de organisatie de stand van zaken helder weer en presenteert haar visie op de komende ontwikkelingen. Het valt de Raad op dat de termen ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’ in het jaarverslag over 2018 nog nauwelijks voorkwamen. MOMO heeft dus een nieuwe richting gekozen, en de Raad is benieuwd naar de realisering van de ambities en de gestelde doelen.

Publiek
Uit het jaarverslag over 2018 blijkt dat de bezettingsgraad van de grote concerten erg hoog is; veel shows waren uitverkocht. De RRKC waardeert de omvang van het publiek dat Motel Mozaïque bereikt in relatie tot de vooruitstrevende programmering van het festival, mede dankzij de gerichte marketing per concert. Mogelijk kan het festivalpubliek nog verder vernieuwd en verbreed worden, door een wat laagdrempeliger programmering toe te voegen en een daarbij passende marketing te voeren.

Het percentage bezoekers uit Rotterdam is bij de activiteiten van Motel Mozaïque erg hoog. Of zowel het festival als de grote concerten voornamelijk Rotterdams publiek trekken, is onduidelijk.

Personeel
Het meerjarenbeleidsplan geeft aan dat MOMO werkt aan het verjongen en meer divers maken van de eigen organisatie. Met MOMO Young Talents Club en de samenwerking met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam en Mano werkt de organisatie hier aan.

De eerder genoemde aanpak van Motel Mozaïque op het gebied van duurzaamheid is vernieuwend. Duidelijk is dat de organisatie vergaande ambities heeft en in Rotterdam voorop wil lopen op dit gebied. MOMO legt de lat zeer hoog, door te streven naar een klimaat-positieve manier van werken.

Motel Mozaïque werkt ook aan talentontwikkeling, wat op zich niet vernieuwend is.

Motel Mozaïque geeft aan verbanden te leggen met andere sectoren dan de cultuursector. MOMO zoekt samenwerking met de domeinen zorg & welzijn en architectuur of breidt de bestaande relaties uit. De Raad is positief over het aangaan van dit soort niet-vanzelfsprekende verbanden, maar ziet in het huidige plan nog voornamelijk voornemens en weinig concrete stappen. Motel Mozaïque heeft echter een gezonde reputatie over samenwerkingsverbanden opgebouwd, en de Raad kijkt vol vertrouwen uit naar verdere ontwikkelingen op dit vlak.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert om de aanvraag van Motel Mozaïque te honoreren met het huidige subsidiebedrag van € 377.000.