Mooi Weer & Zo

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 50.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 250.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC heeft sympathie voor het concept van Mooi Weer & Zo. Het kleinschalige theater dat repertoire brengt op een toegankelijke manier én voorstellingen combineert met een maaltijd, spreekt aan. Het initiatief getuigt van ondernemerschap, maar de visie van de organisatie op toekomstige verdienmodellen overtuigt minder. Er lijkt onvoldoende noodzaak om een vast ensemble op te bouwen en de marketing te versterken, aangezien Mooi Weer & Zo een kleinschalig theater is.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad hecht belang aan een financiële basis om de artistieke kwaliteit te versterken, het ondernemerschap uit te bouwen en het verdienmodel verder te onderzoeken. Dit is belangrijker dan het versterken van de communicatie, aangezien de zaalgrootte beperkt is. Daarom adviseert de RRKC een subsidie toe te kennen van € 50.000.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Mooi Weer & Zo is een professioneel Rotterdams theatergezelschap dat klassiek én hedendaags repertoiretoneel brengt. Dat doen we met een vast ensemble. We hebben een eigen aanpak van voorstellingen produceren en presenteren. Die zorgt ervoor dat ons werk van een hoge kwaliteit is én zeer toegankelijk blijft voor ons publiek. Ons motto is: de lat hoog, de drempel laag.
Met het spelen van repertoire én met het werken met een vast ensemble gaat Mooi Weer & Zo bewust tegen de heersende trend in. Er is in Rotterdam geen vergelijkbaar gezelschap (meer). Voor ons zijn goede toneelstukken als spiegels. We zien er onze stad en haar inwoners in. De verhalen die wij brengen zijn fictie, maar ze tonen wel die realiteit. Het vaste ensemble is voor ons een voorwaarde om door te groeien. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om onze voorstellingen op ieder gewenst moment te hernemen.
Mooi Weer & Zo heeft inmiddels een professionele productiestructuur opgezet, waarin kwalitatief repertoiretheater gerealiseerd en gespeeld wordt. We zijn gegroeid zowel op artistiek gebied als op dat van de bedrijfsvoering. En bovenal is het het gezelschap gelukt om door middel van laagdrempeligheid een groot, eigen en trouw publiek te vinden. Dat bestaat uit een mix van reguliere en niet-reguliere theatergangers. Door bewust te focussen op deze laatste groep, zijn er veel toeschouwers gewonnen. Heel wat mensen komen in deze laagdrempelige setting voor het eerst in aanraking met de verhalen en personages uit het eeuwenoude en het nieuwe toneelrepertoire. Dat wordt door ons ontdaan van zijn literaire zwaarte en op een levendige, lichte manier gebracht.
Nu is binnen de bestaande middelen het plafond echter bereikt! De manier waarop het gezelschap de afgelopen jaren zo succesvol heeft gefunctioneerd, is onhoudbaar. De ambitie om verder te professionaliseren kan niet gerealiseerd worden zonder de nodige financiële ruimte. Bovendien is er meer perspectief op lange termijn nodig om de rol van Rotterdams repertoiregezelschap waar te maken.
Om de ingezette koers de komende jaren te vervolgen en om door te ontwikkelen, gaan we de activiteiten van Mooi Weer & Zo langs twee globale beleidslijnen structureren. Enerzijds zullen we meer verbreding realiseren, wat wil zeggen dat we nog strategischer gaan inzetten om meer mensen met onze voorstellingen in aanraking te laten komen. Anderzijds gaan we werken aan meer verdieping, wat betekent dat we ons werk nog meer artistieke kwaliteit en inhoudelijke verbondenheid met de wereld om ons heen geven.
In een stad als Rotterdam moet er een repertoiregezelschap zijn. Mooi Weer & Zo heeft de ambitie én de power om die rol te spelen.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad heeft sympathie voor het concept van Mooi Weer & Zo; in een klein theater ziet het publiek repertoirevoorstellingen van een vast ensemble en gebruikt er gezamenlijk de maaltijd. De persoonlijke benadering die in de aanvraag naar voren komt versterkt de band met het publiek en verlaagt de drempel naar de voorstellingen. De nadruk die Mooi Weer & Zo legt op de breed herkenbare thematiek en de sterke zeggingskracht van repertoirevoorstellingen spreken de Raad aan.
Het vakmanschap op het gebied van regie en acteren wekt vertrouwen; de kwaliteit is van voldoende niveau. De Raad beoordeelt het programma weliswaar niet als vernieuwend en grensverleggend in artistieke zin, maar hecht veel waarde aan de gedegen werkwijze en de aandacht voor actuele interpretaties van het repertoire.

Het toegankelijk repertoiregezelschap onderscheidt zich tot op zekere hoogte in Rotterdam. De Raad erkent de aantrekkingskracht die het kleinschalige theater uitoefent op Rotterdammers die door het directe contact en de specifieke entourage een persoonlijke band met het gezelschap opbouwen en kennismaken met het repertoire.
Door de beperkte zaalcapaciteit en de sterke gebondenheid aan het specifieke theater is de impact van het programma echter gering. De aanvraag maakt ook geen melding van een plan om op alternatieve podia en speelplekken te gaan optreden. Ook ziet hij weinig dwarsverbanden met mogelijke partners in de stad.
De Raad waardeert het grote aantal speelbeurten, maar betreurt het dat het aanbod zich alleen richt op het produceren van voorstellingen met een min of meer vast ensemble. Mooi Weer & Zo richt zich niet op educatie en talentontwikkeling van nieuwe makers en spelers.

Theater Mooi Weer & Zo heeft een zakelijke en artistieke directie en wil uitbreiden met een zakelijk leider. Het kernteam heeft een flexibele schil van freelance medewerkers. Deze werkwijze past bij een kleinschalige organisatie.
Het cultureel ondernemerschap is voldoende ontwikkeld, maar weinig toekomstgericht. Met een groot aantal speelbeurten heeft het theater een substantieel publieksbereik. De gestelde doelen, met een totaalpakket en persoonlijke benadering, laten echter weinig ruimte voor groei. Bovendien is het grote aantal speelbeurten in een kleine zaal met ruimte voor een beperkt publiek relatief kostbaar.
De Raad mist een vertaling van de specifieke werkwijze naar mogelijkheden op bedrijfsmatig niveau, zoals kansen op het gebied van prijsstelling en alternatieve speelplekken.

Financieringsmix
De financieringsmix biedt voldoende balans tussen eigen inkomsten en publieke middelen. De Raad ziet desondanks ruimte om de inkomsten te verhogen. Het lijkt niet nodig de toegangsprijzen op hetzelfde niveau te houden en ook zou het theater hierin kunnen differentiëren. Voor weinig draagkrachtig publiek lijkt de prijs hoog; andere bezoekers kunnen wellicht meer bijdragen.

Fair Pay
De Raad is kritisch op de omgang met de Fair Practice Code, maar ziet voldoende aandacht voor fair pay voor de theatermakers. Ook waardeert de Raad de aandacht voor verzekeringen en onkostenvergoedingen voor stagiaires. Het gegeven dat in de horeca vrijwilligers werken past minder bij Fair Practice.

De Raad is kritisch over de planvorming op het gebied van diversiteit. Mooi Weer & Zo denkt vanuit de inhoud en de Raad erkent dat het repertoire in beginsel herkenbaar is voor een breed publiek. Wat echter ontbreekt, is een overtuigend plan van aanpak om diversiteit in het programma en het publiek door te voeren en het repertoire met beide benen in het hier en nu te zetten.

Publiek
Met ambassadeurs, mond-tot-mond reclame en publiciteit in de buurt trekt het gezelschap voldoende bezoekers. De bezettingsgraad van het theater is hoog; Mooi Weer & Zo heeft in verhouding tot de geringe grootte van de zaal een publiek van flinke omvang. In relatie tot het gevraagde subsidiebedrag vindt de Raad het publieksbereik echter minder in balans.
De gekozen werkwijze op één kleinschalige locatie bemoeilijkt dat het publiekbereik groeit. Mooi Weer oriënteert zich niet op alternatieven. Ook levert de aanvraag geen bewijs van gedegen onderzoek naar het publieksprofiel, waardoor het voor de Raad niet geheel duidelijk is of de organisatie het beoogde publiek daadwerkelijk bereikt.

Personeel
Mooi Weer & Zo heeft aandacht voor diversiteit, maar de Raad is van mening dat de groep de mogelijkheden niet voldoende benut. Juist waar het gaat om een repertoire met een breed herkenbare thematiek kan een divers samengestelde cast de actuele zeggingskracht van de verhalen vergroten en diverse doelgroepen aanspreken en verbinden.

De specifieke werkwijze met een maaltijd na de voorstelling en het directe contact met de theatermakers is vernieuwend. De Raad is echter van mening dat Mooi Weer & Zo hierin geen nieuwe ontwikkelingen laat zien en eerder gestaag op dezelfde weg doorgaat. Verdieping of verbreding van de werkwijze ontbreekt, evenals voldoende oriëntatie op een uitbreiding van het aanbod en de speelplekken.

De mate van interconnectiviteit is gering. De thematiek en actuele benadering van het repertoire passen bij een grootstedelijk klimaat. Het bereik van het aanbod is echter zeer lokaal en verbindingen met andere organisaties en sectoren in de stad zijn weinig zichtbaar. De internationale contacten van Mooi Weer & Zo zijn summier.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert Mooi Weer & Zo een subsidie van € 50.000 toe te kennen.