Matrix Rotterdam

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 69.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad adviseert negatief over de aanvraag van Matrix Rotterdam. Matrix is een bijzonder en intiem podium in het centrum van de stad, dat zich richt op volksmuziek en klassieke muziek uit verschillende windstreken. De Raad waardeert de manier waarop Matrix opereert om publiek in contact te brengen met deze muziek, maar ziet dat de belangstelling nog vrij klein is.

De aanvraag van Matrix Rotterdam is exemplarisch voor een kleine organisatie met ambities om te groeien. De gevraagde subsidie in het kader van het Cultuurplan vindt de Raad een te grote stap ten opzichte van de huidige situatie.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad vindt in de aanvraag positieve signalen, maar ziet graag dat Matrix Rotterdam zich eerst nog meer bewijst. De Raad adviseert om de aanvraag niet te honoreren.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Matrix Rotterdam is een klein, unieke podium, waar een solide basis ligt voor jonge, cultureel diverse muzikanten, die een vruchtbare bodem vinden voor hun creativiteit. Het is een plek waar ruimte wordt geboden aan verschillen en waar sinds 2017 vele uitvoerende muzikanten hun eerste podiumervaring hebben opgedaan. Het unieke is bovendien te vinden in het publieksbereik van het podium, waarbij bijvoorbeeld tweede generatie arbeidsmigranten samen met de hippe cultuursnuivers van Rotterdam (niet gezegd dat dit niet in één persoon samenkomt) in eenzelfde ruimte genieten van de programmering.

Matrix Rotterdam is al ruim 50 jaar als kleine podium voor volksmuziek een belangrijke plek in het hart van Rotterdam. Tegenwoordig biedt Matrix ruimte voor zo een 100 mensen. Daarmee is het geschikt voor kleine (kamer)muziek ensembles en solisten. Met het bestuurswissel in 2017 en onder artistieke leiding van Yasar Saka heeft het podium weer een plek verkregen binnen de lokale culturele infrastructuur van Rotterdam. Matrix bouwt zo voort op de reputatie die het had, maar heeft nu een nieuw jasje aan.

Matrix Rotterdam draait nu 2 jaar op volle toeren. De basis is daarmee gelegd. We kijken terug op twee succesvolle jaren waarbij het aantal concerten én het publieksbereik is toegenomen. We hebben daarmee bewezen dat groei ook mogelijk is voor kleinere podia in Rotterdam, óók in termen van publieksverbreding. Onze artistieke visie en enigszins gewaagde keuzes zijn doorslaggevend geweest voor dit succes. Matrix Rotterdam richtte zich in de programmering op volksmuziek en klassieke muziek uit de hele wereld. Wij merkten namelijk dat deze vormen van muziek in hoogstaande kwaliteit amper werd geprogrammeerd. Uit die behoefte én samen met de inbreng van het publiek is er gaandeweg een programmeringsprofiel ontwikkeld. Onze visie werd dat podia in de stad, ook binnen dit genre, ruimte moesten bieden voor jonge en lokale talenten. En dat het cultureel diverse publiek in de regio een plek moest krijgen waar het zich kan herkennen in de muziekuitvoeringen.

Voor de komende jaren willen we voortborduren op de behaalde successen van de afgelopen twee jaar. Matrix blijft zich de komende jaren dus richten op niet-westerse klassieke muziek en volksmuziek uit de hele wereld.
Door onze kleinschaligheid bieden we een open en toegankelijke omgeving voor iedereen. Ons meerjarenbeleidsplan 2021-2024 ademt culturele diversiteit.

Om onze ambities voor de komende jaren waar te maken helpt het ons als we als stad dit initiatief steunen en daar gezamenlijk in investeren. Dit meerjarenplan is daar een aanzet toe.

Beoordeling van de aanvraag

Matrix Rotterdam is een bijzonder en intiem podium in het centrum van Rotterdam, dat zich richt op volksmuziek en klassieke muziek uit verschillende windstreken. De artistiek leider stelt op basis van zijn eigen ervaring, inzicht, netwerk en smaak een interessant programma samen, dat van goede kwaliteit is. De Raad mist echter een coherente visie op de programmering. De persoonlijke manier van programmeren binnen een kleine organisatie is kwetsbaar, omdat alles afhangt van één persoon. Dat brengt risico’s en beperkingen met zich mee als het gaat om artistieke continuïteit en de breedte en vernieuwing van het programma.

Positie in het culturele veld
Matrix is feitelijk meer een speelplek in de stad dan een producerende of programmerende organisatie. Als speelplek is Matrix belangrijk voor artiesten en publiek met een muziekvoorkeur die past bij het podium. Ook veel studenten, vooral die van Codarts, weten hun weg naar Matrix Rotterdam te vinden.

Cultureel aanbod
De aanvraag besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de producties op gebied van geluid, podiumtechniek en verzorging van de artiesten. De Raad waardeert dat filmopnames worden gemaakt, die Matrix aan artiesten aanbiedt; daarmee laat Matrix Rotterdam zien actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de artiesten.

De aanvraag van Matrix Rotterdam is exemplarisch voor een kleine organisatie die wil groeien. Onder andere het aspect van de bedrijfsvoering is moeilijk te beoordelen. De Raad betwijfelt of de keuze om te groeien wel een verstandige is. De bedrijfsmatige inrichting van Matrix Rotterdam drijft vooral op de passie van de artistiek leider en op vrijwilligers.

Subsidie in het kader van het Cultuurplan is volgens de Raad een te grote stap ten opzichte van de huidige situatie. Die past niet bij de publieksinkomsten die Matrix weet te genereren. De voorgenomen investeringen in geluidstechniek en marketing zijn begrijpelijk.

De Raad merkt op dat het bestuur, weliswaar onbetaald, ook uitvoerende taken heeft binnen de organisatie. Dit is in strijd met de Governance Code Cultuur.

Fair Pay
Een deel van de aanvraag van Matrix Rotterdam is bedoeld om de Fair Practice Code toe te passen. De Raad ziet dat Matrix Rotterdam daarop een gezonde visie heeft en daarbij passende ambities formuleert. De meerjarenbegroting vermeldt geen specifiek bedrag voor fair pay, maar is hier wel op ingericht.

Matrix Rotterdam worstelt met de vraag: wat houdt cultureel divers nu precies in? De Raad heeft begrip voor dit gevecht. De thema-avond met dichters uit de LGBTQI+ scéne uit Istanbul is een praktische invulling van op diversiteit en inclusie gerichte programmering. De Raad waardeert dit initiatief.

Publiek
De Raad is positief over de manier waarop Matrix probeert een nieuw publiek te interesseren voor volksmuziek en klassieke muziek uit verschillende windstreken. Het publieksbereik van Matrix Rotterdam is nog tamelijk beperkt en de bezettingsgraad van de concerten is matig. De doelstellingen die Matrix heeft geformuleerd op dit punt zijn bescheiden en realistisch. Matrix kent het eigen publiek en weet hoe dit te bereiken. Daarbij leunt het podium volgens de Raad nog sterk op de achterban van de uitvoerenden en het eigen netwerk. Voor het programma dat Matrix Rotterdam biedt, bestaat zeker meer publiek in Rotterdam, en het bereik van Matrix Rotterdam kan nog wat toenemen. Hoewel de aanvraag aangeeft dat de komende tijd in het teken zal staan van marketing om een nieuw en jonger publiek te bereiken, stelt Matrix zich weinig ambitieuze doelen. Een nieuw en jonger publiek komt niet vanzelf. Daarvoor zou meer geprogrammeerd moeten worden buiten de eigen bubble en smaak van de artistiek leider. De Raad doet de suggestie dat ruimte geven aan anderen dan alleen de huidige programmeur het overwegen waard is.

Liefde voor muziek en het geboden programma komen op een positieve naar voren in de aanvraag. De Raad vraagt zich dan ook af of het wel wenselijk is om drastische groei of verandering van publiek na te streven.

Personeel
De organisatie bestaat voornamelijk uit vrijwilligers.

Matrix Rotterdam probeert inhoudelijk nieuwe verbanden te leggen met de programmering. De aanpak en werkwijze van Matrix Rotterdam zijn niet innovatief te noemen, maar eerder traditioneel. Innovatie of vernieuwing van de werkwijze van Matrix Rotterdam is in de aanvraag zeer beperkt beschreven en komt onvoldoende uit de verf.

Structurele samenwerkingsverbanden of een visie op interconnectiviteit komen in de aanvraag van Matrix Rotterdam niet voldoende naar voren. Voor het programma van de thema-avonden worden partners gezocht, maar deze samenwerkingen hebben een ad-hoc karakter.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad heeft sympathie voor Matrix Rotterdam en wat het podium aan programma’s verzorgt, maar acht de stap naar het Cultuurplan op dit moment prematuur. Matrix heeft op het moment van de aanvraag nog een te beperkt programma, publieksbereik en beperkte openingsuren. De Raad signaleert in de aanvraag positieve signalen, maar zou graag zien dat Matrix zich nog verder bewijst. Daarom adviseert de Raad de aanvraag van Matrix Rotterdam niet te honoreren.