Luxor Theater Rotterdam

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
RCB-instelling
Gevraagd subsidiebedrag
€ 2.917.500
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 2.642.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Luxor Theater Rotterdam brengt een programma van hoge kwaliteit en het profiel sluit goed aan bij de zalen. Het Luxor Theater programmeert, produceert en coproduceert aanbod dat passend is voor de stad en zet de deuren open voor de buurt.
De Raad is positief over de omslag die heeft plaatsgevonden, waarbij de aandacht minder eenzijdig ligt op musicals; Luxor brengt nu een breder aanbod. Bovendien dragen de allianties die het theater aangaat in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van eigentijds musicalaanbod. De Raad ziet kansen voor sterkere verbindingen met potentiële sponsoren.

Overstijgende verantwoordelijkheid RCB-instelling

De Raad is positief over het Luxor Theater: de organisatie weet de stad te bereiken en laat een sterke positie en verbindende kracht zien. Luxor toont veel initiatief, maar laat in de aanvraag niet duidelijk zien hoe de extra verantwoordelijkheid als RCB-instelling wordt ingevuld.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Voor het komende Cultuurplan is de leidende gedachte: Luxor is er voor iedereen. De opgaven die het Cultuurplan 2021-2024 stelt aan instellingen in de basisinfrastructuur – inclusiviteit, innovatie, interconnectiviteit – zijn allerminst nieuw voor Luxor. Aan die begrippen hebben we geen aparte hoofdstukken gewijd, omdat onze hele bedrijfsvoering ervan is doortrokken. Icoontjes geven dat aan. We zijn ons zeer bewust van onze positie in het Rotterdam van nu, een fantastische stad met enorme mogelijkheden en uitdagingen. In Rotterdam wordt volgens het oude adagium het geld verdiend, maar Rotterdam is ook de gemeente met de meeste armoede, waarvan percentueel meer ‘op Zuid’, dus in de omgeving van het nieuwe Luxor. In de stad is diversiteit een vanzelfsprekend gegeven. Waarom zou het in het theater dan anders zijn? Luxor blijft doen waar het voor bestaat (met twee zalen van 900 respectievelijk 1500 stoelen) grootschalige voorstellingen programmeren voor Rotterdam en de verre omgeving. Luxor is als theater gegroeid tot het op één na het bekendste merk van Nederland. Maar Luxor wil meer betekenen voor de stad. We willen een rol spelen bij de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Los van alle cultuurplannen is Luxor al lang bezig om de diversiteit onder alle gebruikers van onze theaters te laten toenemen. Luxor onderschrijft de Code Culturele Diversiteit, en ook de Fair Practice Code en de Good Governance Code. Dit beleidsplan is daarvan doortrokken. In hoofdstuk 2 schetsen we onze positie als cultureel ondernemer. We gaan samenwerkingsverbanden aan met andere theaters, impresariaten en andere organisaties. Onze programmering is erop gericht om met voorstellingen van kwaliteit een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Hoofdstuk 3 schetst hoe Luxor de stad nog meer in de theaters wil uitnodigen.

De belangrijkste verandering is dat het nieuwe Luxor in de loop van de komende acht jaar een broeinest wordt van creativiteit waar buurtgenoten en andere stedelingen terecht kunnen om te repeteren, performances te ontwikkelen, te overleggen en te werken. Daarvoor zijn ingrijpende wijzigingen nodig van het gebouw en de organisatie. Dat is geconcretiseerd in een tijdschema. In hoofdstuk 4 staat hoe Luxor probeert alle Rotterdammers bij het theater te betrekken, welke interesses en wortels ze ook hebben en hoe oud ze ook zijn.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de groepen die ondervertegenwoordigd zijn. Inclusief, divers en eerlijk zijn de sleutelwoorden. De middelen die we inzetten zijn de vier p’s: programma, publiek, personeel en partners. Ook de contacten met scholen waarvan we stagiair(e)s aannemen zijn waardevol:
die zijn de beste afspiegeling van het toekomstige Rotterdam.

Sommige scholen zijn onze buren, en daarmee logische partners. Hoofdstuk 5 gaat over onze externe contacten: bedrijfsleven, scholen en gemeente. In hoofdstuk 6 leest u hoe we ons met een wijdvertakt netwerk inzetten voor talentontwikkeling. Hoofdstuk 7 behandelt educatieve activiteiten en randprogrammering en hoofdstuk 8 de manier waarop we met ons personeel omgaan. Hoofdstuk 9 geeft een uitgebreid zicht op onze marketingactiviteiten. Die zijn niet alleen gericht op het bereiken van een zo groot mogelijk publiek, maar ook op de diversiteit daarvan. In hoofdstuk 10 beschrijven we op welke manier we de vorderingen van onze plannen gaan volgen. In hoofdstuk 11 ten slotte beschrijven we beknopt de financiën. Voor de concrete doelstellingen verwijzen wij naar de infografic in het meerjarenbeleidsplan.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad vindt het programma van het Luxor Theater van hoge kwaliteit en ziet een profiel dat goed aansluit bij de zalen. Het Luxor Theater programmeert, produceert en coproduceert aanbod dat passend is voor de stad.

In de optiek van de Raad heeft een kentering plaatsgevonden waarbij de aandacht minder eenzijdig focust op populaire musicals ten gunste van een breder aanbod dat varieert van cabaret en moderne dansvoorstellingen tot musicals met maatschappelijke thematiek. De samenwerking met vijf andere grote theaters in de Theateralliantie en de coproducties met andere partners als More Theater en Music Hall Productions dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van eigentijds musicalaanbod. Het Luxor Theater vervult hierin volgens de Raad een voortrekkersrol.

Het Luxor Theater heeft een sterke uitstraling en geniet landelijke bekendheid. Het theater maakt zich sterk voor amusement voor de grote zaal en legt binnen dit segment de lat hoog als het gaat om artistieke kwaliteit. De Raad heeft bewondering voor de manier waarop de organisatie een balans weet te vinden tussen kwaliteit en toegankelijkheid van de grote zaal.

De activiteiten op het gebied van educatie en talentontwikkeling getuigen voldoende van kwaliteit, maar zijn wel enigszins traditioneel van opzet. Het Luxor Theater streeft ernaar de eigen positie te versterken door een opener karakter te ontwikkelen en zich te profileren als broedplaats en cultureel centrum voor de buurt. De Raad waardeert deze intentie.

De Raad is gematigd positief over de bedrijfsvoering. De investeringslasten zijn nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting en het eigen vermogen is negatief. Hierin schuilt een financieel risico, vooral wanneer de beoogde bezoekersaantallen niet worden gehaald. Mede doordat de meerdaagse bespelingen in het aanbod toenemen, verwacht de Raad ook een stevige publieksstroom, maar is er niet van overtuigd dat de organisatie de bezoekersaantallen voldoende realistisch inschat.

Tegelijkertijd waardeert de Raad de avontuurlijke ondernemingszin van het Luxor Theater. Het gewenste programma vraagt uiteraard om investeringen en het succes van grootschalig aanbod van kwaliteit laat zich niet altijd voorspellen.

De Raad is lovend over de hoge eigen inkomsten, maar vindt dat het theater hogere ambities zou mogen hebben om fondsen te werven. Een theater met een sterke positionering in de stad heeft daar zeker mogelijkheden voor.

Fair Pay
De Raad vindt dat Luxor in voldoende mate voldoet aan de criteria van de Fair Practice Code en fair pay. Het Luxor Theater volgt naar behoren de bepalingen in de cao.

Het Luxor Theater toont een bewuste en transparante omgang met de Code Diversiteit & Inclusie; de organisatie is zich bewust van hiaten en heeft een plan van aanpak ontwikkeld. Met specifieke keuzes op het gebied van onder meer concerten en cabaretiers maakt het theater ruimte voor een cultureel diverse programmering en benadert daarmee een meer gemengd publiek. Diversiteit is nog geen integraal onderdeel van de organisatie.

Publiek
Het Luxor Theater weet een groot publiek naar Rotterdam-Zuid te trekken en heeft een sterk verhaal over het publieksbereik. De Raad heeft waardering voor de goed onderbouwde analyse van de eigen doelgroepen. Op basis hiervan kiest de organisatie voor een bepaalde koers en profilering, die echter nog geen concrete resultaten oplevert.

De Raad is positief over de open houding van het theater, bijvoorbeeld dat het ruimtes beschikbaar stelt voor repetities en andere activiteiten. Hiervan gaat een positieve invloed uit op de verbinding met de buurt, wat ook weer kan leiden tot meer publiek. De Raad waardeert dat Luxor kiest voor de richting een inclusief theater te worden dat de deuren open zet voor de stad.

Personeel
In het personeelsbestand is beperkt sprake van diversiteit. De Raad daagt Luxor uit om hierin stappen te zetten tijdens de komende periode. Positief is de Raad over de samenwerking met een partner als het Albeda College.

De wijze waarop het Luxor Theater produceert en coproduceert met diverse partners is als innovatief te beoordelen. Luxor is eveneens een voortrekker in het vernieuwen van het landelijke amusementsaanbod.

De Raad heeft waardering voor de vele verbindingen die de aanvrager heeft met samenwerkingspartners binnen Rotterdam. Het Luxor Theater begeeft zich buiten de gebaande paden en betrekt ook Feyenoord en andere branchevreemde organisaties bij het theater. De organisatie heeft een breed en verfrissend perspectief op de buitenwereld en neemt deel aan diverse overlegvormen.

De interconnectiviteit op financieel vlak is echter te weinig ontwikkeld. De Raad verwacht dat het mogelijk is een groter netwerk van potentiële sponsoren te realiseren.

Luxor Theater weet de stad te bereiken en laat een sterke positie en verbindende kracht zien. De organisatie vervult als theater een bredere maatschappelijke functie en is tevens ontmoetingsplek voor bewoners en organisaties. Ook vindt de Raad het theater van belang voor het toerisme en de economische uitstraling van Rotterdam. De Raad waardeert de aandacht voor zowel talentontwikkeling, coproducties als de grote internationale producties.

Theater Luxor toont veel initiatief maar laat niet zien hoe de extra opdracht als RCB-instelling wordt ingevuld.