Laurenscantorij

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 170.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 670.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 71.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is positief over de Laurenscantorij, die zich richt op een breed repertoire koormuziek dat de cantorij op hoog niveau uitvoert. De concerten zijn goed verzorgd en weten het publiek te beroeren. Het aantal uitvoeringen is hoog en Laurenscantorij kan nauwelijks aan de vraag voldoen. De organisatie gaat een Laurens Directieklas oprichten voor aankomende koordirigenten.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert het huidige subsidiebedrag te verhogen tot € 170.000, zodat de cantorij haar team kan uitbreiden. De gevraagde verhoging voor fair pay wordt niet toegekend.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Een zingende stad is een blijde stad. Zingen raakt de kern van het menselijk bestaan. Daarom nemen wij, gretig en ambitieus, een breed, inclusief publiek mee in de wereld van de mooiste koormuziek. Gericht op het scheppen van homogeniteit en balans in de muziek kunnen wij mensen doen reflecteren en met elkaar verbinden. “Ik geloof dat veel verschillen te overbruggen zijn wanneer mensen samen muzikale schoonheid ervaren,” aldus artistiek leider Wiecher Mandemaker.

Innovatie
De Laurenscantorij, het Laurens Collegium Rotterdam en het Rotterdam Symphony Chorus hebben een unieke klank, zij zijn veelzijdig, jeugdig en vitaal. Recensenten zijn steevast lovend over onze concerten. Zo wonnen wij onlangs, samen met het Koninklijk Concertgebouworkest, de prestigieuze International Classical Music Award voor de liveregistratie van Honeggers Jeanne d’Arc. Wij kunnen onze hoge kwaliteit alleen behouden door te innoveren en zodoende een continue instroom van nieuw talent te bewerkstelligen. Daarom gaan wij bouwen aan de Laurens Kooracademie Rotterdam. Deze is baanbrekend voor de gehele Nederlandse koorwereld. Onderdeel van deze academie is de Directieklas, gericht op aanstormende jonge dirigenten. Dit is een cruciale ontwikkeling, nu landelijk een tekort dreigt te ontstaan aan koordirigenten.

Wij staan voor een bloeiende koorcultuur en werken met de beste orkesten en met wereldberoemde dirigenten. Wij houden de Bachtraditie hoog met cantatediensten en de jaarlijkse Matthäuspassion. Ook beslaan we met het zeer succesvolle Rotterdam Symphony Chorus het gehele symfonische koorrepertoire. Wij lopen samen met Laurensorganist Hayo Boerema voorop in het koor- en orgelgenre.

Inclusiviteit
Wij gaan veel meer Rotterdammers betrekken bij onze activiteiten. Juist degenen die ons nog niet kennen, zijn onmisbaar in het verwezenlijken van onze visie. Samen met hen brengen we meer verbinding in onze stad Rotterdam.

Onze ambities voor publieksvernieuwing liggen in het bijzonder bij het bereiken van de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters. Wij zorgen ervoor dat de thema’s van onze maatschappelijk gerichte programma’s bij hun interesses aansluiten. Ook passen wij het tijdstip van onze concerten waar nodig aan en zorgen wij voor efficiënte publiciteit. We werken samen met Stichting Vier het Leven en andere organisaties die van belang zijn voor deze doelgroep.

Wij vormen voor onze Laurens Kooracademie Rotterdam een inclusief koornetwerk in Rotterdam en de wijde regio. Zo zorgen we voor een groot draagvlak voor koormuziek in de brede samenleving. Wij spelen in op de behoeftes van amateurkoren voor wat betreft koorscholing. Dat levert op termijn veel en divers publiek op.

Interconnectiviteit
Wij bekleden een bijzondere positie in de Rotterdamse culturele infrastructuur, met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, de Doelen, de Stichting Laurenskerk en Codarts als sterke partners. Ook landelijk hebben wij goede partners: het Koninklijk Concertgebouworkest, het Residentie Orkest, het Nederlands Kamerkoor, de Internationale Koorbiënnale in Haarlem, het Orgelpark in Amsterdam en Bachfestival Dordrecht.

Buiten de culturele sector hebben wij goede contacten met Natuurmonumenten en het Rotterdams Citypastoraat. Bovendien gaan wij nieuwe samenwerkingsverbanden aan rondom onze themaconcerten. Op die manier realiseren wij grotere inbedding van onze koren in de bredere samenleving.

Beoordeling van de aanvraag

De Laurenscantorij bestaat uit vier gezelschappen: het kathedrale koor Laurenscantorij, het jonge professionele kamerkoor Laurens Collegium Rotterdam, het Rotterdam Symphony Chorus van symfonische proporties en het vaste begeleidingsorkest voor de cantate-uitvoeringen en de jaarlijkse Mattheus Passion. De Laurenscantorij heeft een eigen signatuur en richt zich op een breed repertoire koormuziek dat vakmatig op hoog niveau wordt uitgevoerd. De Raad spreekt zijn waardering hiervoor uit. De concerten zijn goed verzorgd en weten het publiek te beroeren. De hoge artistieke kwaliteit wordt bevestigd door het trackrecord waaronder lovende recensies. Wel vindt de Raad dat de organisatie meer uitdaging kan zoeken binnen het bestaande, veelal klassieke repertoire.

Positie in de stad
De Laurenscantorij bekeeldt – mede door haar thuishaven, de Laurenskerk – een belangrijke positie in de stad. Die positie gaat het koor verder versterken door zich meer te richten op thema’s die burgers bezighouden, waarbij zij ook de wijken bezoekt.

Cultureel aanbod
Op het gebied van talentontwikkeling leert de Laurenscantorij jonge talenten hun rol te nemen in een hoog gekwalificeerd professioneel koor. De samenwerking met Codarts is intensief en belangrijk voor de kwaliteit. De Raad vindt dat het koorgezelschap in de keten van talentontwikkeling een belangrijke positie inneemt. De organisatie gaat investeren in de Laurens Kooracademie Rotterdam en wil een Laurens Directieklas Rotterdam oprichten voor aankomende koordirigenten. De Raad vindt dit belangrijk, omdat het aantal studenten koordirectie klein is op de Nederlandse conservatoria.

De stroom aan activiteiten van de Laurenscantorij is indrukwekkend, misschien zelfs te groot. De Raad adviseert de organisatie pas op de plaats te maken en tijd te nemen om de creatieve plannen meer inhoud te geven dan de Raad op dit moment in het plan leest.

De staf bestaat uit twee personen, een zakelijk leider in vaste dienst voor 0,85 fte, die ook een deel productietaken op zich neemt en een artistiek leider op projectbasis. Op deze smalle basis kan de Laurenscantorij niet meer voldoen aan alle aanvragenDe Raad is van mening dat het team zwaar onderbezet is en maakt zich zorgen over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het grote aantal uit te voeren activiteiten. Daarnaast beschikt de Laurenscantorij over te beperkte middelen om aan de vraag van toporkesten te voldoen. Dergelijke samenwerkingen bepalen mede het hoge niveau van het koor, maar kosten geld.

Fair Pay
Laurenscantorij kiest vanaf 2021 voor fair pay. Voor het koorgezelschap is dit alleen haalbaar als ook het Fonds Podiumkunsten een subsidie toekent. Mocht dit fonds geen subsidie toekennen, dan zal de Laurenscantorij de honoraria stapsgewijs tot 2024 verhogen. Voor de professionele zangers en de orkestmusici wil het koor de tarieven hanteren van de cao Nederlandse orkesten. De cao toneel en dans geldt als uitgangspunt voor de tarieven van zzp’ers. Om deze plannen voor fair pay te kunnen uitvoeren vraagt Laurenscantorij € 421.680 aan.

Laurenscantorij zegt inclusie van groot belang te vinden, omdat die een voorwaarde is om werkelijk een verbinding van koormuziek met de samenleving mogelijk te maken. Laurenscantorij wil een inclusief koornetwerk vormen in Rotterdam en omgeving. Ook ziet zij een kans voor het scouten van jong talent bij koren en muziekscholen, en dit talent op te leiden. Hiermee wil de cantorij een brede beweging opzetten. De Raad tekent aan dat het plan geen uitleg geeft over wat deze beweging gaat betekenen voor inclusiviteit.

Publiek
Laurenscantorij bereikt op dit moment de ‘stadse alleseters’, ‘elitaire cultuurminnaars’ en ‘klassieke kunstliefhebbers’ in Rotterdam. De kansen voor publieksvernieuwing ziet Laurenscantorij bij de ‘wijkgerichte vrijetijdsgenieters’. Op locaties in de wijk zullen koormuziek en een deel van de concerten en repetities te horen zijn. De hoge bezoekersaantallen zijn voor een deel te verklaren uit de samenwerking met toporkesten, waaronder het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Laurenscantorij wil nieuwe doelgroepen bereiken op het gebied van natuur, klimaatverandering en spiritualiteit, door optredens te koppelen aan herdenkingen of themadagen, zoals de dag van de duurzaamheid.

Personeel
Laurenscantorij heeft geen specifieke aandacht voor de diversiteit binnen het personeel en het bestuur.

Men zegt te streven naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen en een medewerkersbestand dat een betere afspiegeling van de maatschappij vormt.

Op het gebied van innovatie heeft de Laurenscantorij samen met de Laurenskerk het plan opgevat om een koor- en orgelfestival te organiseren rondom het revolutionaire, op afstand bedienbare kerkorgel, dat de Laurenskerk gaat financieren. De Raad waardeert dit plan, maar vraagt zich af of het haalbaar is. Ook wil de cantorij een verbinding aangaan met andere disciplines, bijvoorbeeld theater; de ideeën daarover zijn echter nog niet concreet. Vernieuwend is wel het plan componisten opdracht te geven nieuwe composities te maken, als inspiratiebron voor musici. Jammer genoeg noemt de aanvraag geen namen van componisten.

De Laurenscantorij wil in samenwerking met andere culturele partners zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest, de Doelen, de Laurenskerk en Codarts maatschappelijke onderwerpen een plek geven in de programmering. Met die thema’s wil de Laurenscantorij dwarsverbanden aangaan met andere domeinen zoals natuur, spiritualiteit en religie. De Raad tekent aan dat op dit onderdeel nog weinig werk is verzet, eigenlijk alleen met Natuurmonumenten; dit voornemen heeft de komende jaren meer aandacht nodig.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de huidige subsidie te verhogen voor de uitbreiding van het team tot het bedrag van € 170.000. De gevraagde verhoging voor fair pay kan niet toegekend worden.