Kunsthal

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
RCB-instelling
Gevraagd subsidiebedrag
€ 3.200.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 2.963.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Kunsthal presenteert een interessante mix van meer mainstream inhoud gecombineerd met nicheaanbod. Inmiddels heeft de Kunsthal een goede reputatie voor tentoonstellingen op het gebied van onder meer mode, fotografie en popart. Met Kunsthal Light en All You Can Art besteedt de Kunsthal aandacht aan nieuw talent en trekt het de wijken in van Rotterdam.

De financieringsmix van de Kunsthal is realistisch en potentiële risico’s met de bedrijfsvoering signaleert de organisatie adequaat.

Zowel qua publieksbereik als op de samenstelling van het eigen personeel voert de Kunsthal een actief beleid dat gericht is op inclusiviteit en diversiteit.

Innovatie ziet de Raad met name in de wijze waarop de Kunsthal doelgroepen weet te bereiken die minder vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen.

Overstijgende verantwoordelijkheid RCB-instelling

Als RCB-instelling wordt van de Kunsthal een extra inspanning gevraagd en naar oordeel van de Raad, maakt de aanvrager die voorbeeldfunctie zeker waar. Dat geldt voor talentontwikkeling, maar ook voor inclusiviteit en de samenwerking met heel uiteenlopende Rotterdamse, regionale en internationale partners. Zij zetten sterk in op educatie en co-creatie in maatwerk programma’s.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

De Kunsthal is een laagdrempelige, gastvrije culturele instelling. Met een kunst- en cultuurprogramma van zeer hoge kwaliteit bereiken wij al 28 jaar een breed, divers en steeds nieuw publiek. Ook onder groepen die doorgaans moeilijk te bereiken zijn is de Kunsthal populair. We weten onze bezoekers, waaronder veel jeugd, te boeien en te betrekken door ze een contrastrijke mix van tentoonstellingen en activiteiten te bieden. Hierdoor ervaren ze kunst en cultuur als iets dat met henzelf te maken heeft, dat ze kunnen delen met anderen en waaraan ze vooral plezier kunnen beleven. Zo is de Kunsthal – gevestigd in het iconische gebouw van Rem Koolhaas in het hart van Rotterdam – een ontmoetingsplek voor iedereen: divers en inclusief.

Jaarlijks organiseren we op innovatieve wijze een zeer veelzijdig tentoonstellingsprogramma van internationale kwaliteit. Van klinkende namen tot onontdekte parels en van kunsthistorisch tot maatschappelijk relevant. Zonder collectie kunnen we razendsnel inspringen op de actualiteit en hebben dus alle vrijheid van programmeren, met veel ruimte voor de stad. Ook bieden we nadrukkelijk kansen aan jong talent.

De komende cultuurplanperiode willen we de betrokkenheid én de diversiteit van ons publiek vergroten, om zo het laagdrempelige en inclusieve karakter van de Kunsthal te waarborgen en onze maatschappelijke impact te versterken. Daarom zet de Kunsthal in 2021-2024 stevig in op het verder ontwikkelen en bestendigen van onze activiteitenprogramma’s Kunsthal LIVE, All you can Art en ons educatieprogramma.

In alles wat we doen zijn we interconnectief. Ons programma is volledig gestoeld op samenwerking met partners binnen en buiten de sector. Deze samenwerking is altijd gebaseerd op co-creatie en mede-eigenaarschap, met name met de vele partners in de stad die een podium nodig hebben. Daarmee dragen we als geen ander bij aan een inclusieve sector.

Voor de komende cultuurplanperiode willen we onze rol als onderscheidend topinstituut behouden: een internationale vaandeldrager voor kunst en cultuur én een onmisbare verbinder in Rotterdam. Bovendien willen we met onze ambitie – het vergroten van diversiteit en betrokkenheid – onze verantwoordelijkheid nemen als RCB-instelling. We streven er net als in voorgaande jaren naar om minimaal 55% van de begroting uit eigen middelen te dekken en gaan daarbij uit van een bezoekersaantal van 250.000 per jaar. Om dit waar te maken zijn onze capaciteit en middelen te beperkt.

Wij vragen de gemeente dan ook om een structurele additionele bijdrage boven op de huidige subsidie. Dat biedt ons de mogelijkheid om de volgende maatregelen te nemen:

  • personele uitbreiding bij de teams Marketing & communicatie (1 fte), Educatie & publiek (1 fte) en Beveiliging (20% meer flexibele inzet);
  • de inhoudelijke programmering, in het bijzonder All You Can Art, aan te laten sluiten bij de ambitie dit programma verder uit te bouwen en een eigen locatie in de stad te bieden.

 

Beoordeling van de aanvraag

De Kunsthal is geen museum dat met een eigen collectie haar eigenheid kan tonen. De afgelopen jaren heeft de Kunsthal een kwalitatief sterk programma gebracht en daarmee haar identiteit nadrukkelijk laten zien. De Kunsthal presenteert een interessante mix van meer mainstream inhoud gecombineerd met niche aanbod. De Kunsthal heeft inmiddels een goede reputatie als het gaat om tentoonstellingen op het gebied van onder andere mode, fotografie en popart. De Raad is enthousiast over het gebodene en kijkt uit naar het komende programma.

Kunsthal Light is een goede toevoeging aan het programma; de hal van het Palais de Festival is een interessante plek, vooral voor jonge kunstenaars. Het is een prominente plek in het pand waar substantieel aandacht wordt gegeven aan nieuw talent.

Met All You Can Art trekt de Kunsthal door de wijken om uiteindelijk toe te werken naar een meer permanente plek in Rotterdam Zuid. Deze aanpak waardeert de Raad inhoudelijk, maar brengt ook enig risico met zich mee als het gaat om de bedrijfsvoering. Het is de Raad nog niet duidelijk wanneer dit plan wordt gerealiseerd. Duidelijk is wel dat de Kunsthal uit overtuiging verder kijkt dan de eigen muren, wat de Raad zeer waardeert.

De eerder genoemde mix in het aanbod tussen mainstream en niche levert een gezonde balans op tussen programma’s die inkomsten genereren en programma’s die geld kosten. Sterk vindt de Raad ook dat in de marketing die mix effectief wordt ingezet om voor het brede programma aandacht te trekken en bezoekers aan zich te binden. De Kunsthal moet ervoor blijven waken die mix goed te houden.

De financieringsmix van de Kunsthal is realistisch en potentiele risico’s, zoals een teruggang in inkomsten als gevolg van de oplevering van het depot van Boijmans van Beuningen met horeca en winkel, zijn tijdig gesignaleerd.

De Raad spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de Kunsthal het enorme bezoekersaantal in 2018 heeft weten op te vangen.

Fair Pay
De hierboven genoemde mix heeft ook haar uitwerking op het gebied van fair pay waaraan de Kunsthal duidelijk aandacht besteedt.

Voor het bereiken van een jongere doelgroep voert de Kunsthal een actief beleid, waarbij zowel naar de prijsstelling als naar de openingsuren wordt gekeken. Daarmee speelt de Kunsthal in op een doelgroep die minder vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komt. Door jongeren met maatwerk te bedienen wordt deze doelgroep bereikt. Het programma Kunsthal Live is gericht op publiek dat nog geen bezoeker is van de Kunsthal. De Raad onderschrijft het doel dat de organisatie zich stelt om met dit programma te streven naar meer inclusiviteit en diversiteit.

Publiek
De Kunsthal bereikt relatief veel Rotterdammers en ook de hoeveelheid bezoekers met een Rotterdampas valt in positieve zin op. Bijzonder is dat er meer kinderen buiten school naar de Kunsthal komen dan via binnenschools bezoek, wat vrij uitzonderlijk is.

Personeel
De Raad hoopt dat de Kunsthal ook de ambities op het gebied van personeel weet waar te maken, de Raad acht de Kunsthal hier toe in staat.

De Kunsthal innoveert zijn programma en werkwijze regelmatig en op verschillende manieren. Kunsthal Live biedt een programma met vernieuwende en afwijkende content. Ook verwacht de Raad veel van Art on Deck waarbij een hal wordt omgetoverd tot een skateramp. Met deze onderdelen bedient de Kunsthal een publiek dat normaal minder snel in aanraking komt met mainstream kunst en cultuur. Dit soort innovaties zorgt voor een daadwerkelijke verbreding van het publieksbereik en meer diversiteit.

De Kunsthal heeft een uitgebreid netwerk van partners, freelancers, makers en producenten. Dit netwerk bevindt zich voornamelijk, maar niet uitsluitend, binnen de culturele sector. De Kunsthal heeft goede banden met het Museum Park en heeft daarmee uitstraling in de directe omgeving van de eigen locatie. Buiten de culturele sector vallen ook de relaties met het sociale domein (waaronder daklozen en ouderenzorg) en opleidingen (bijvoorbeeld mbo-Mondays) in positieve zin op.

Als RCB-instelling wordt van de Kunsthal een extra inspanning gevraagd, specifiek op de aspecten talentontwikkeling (zowel artistiek inhoudelijk als strategisch, praktisch en faciliterend), Inclusiviteit en Fair Practice. De Kunsthal heeft in die zin een voorbeeldfunctie en naar het oordeel van de Raad maakt de organisatie die voldoende waar. Met Kunsthal Light en All You Can Art wordt bijvoorbeeld concrete aandacht besteed aan talentontwikkeling. Op de aspecten van Inclusiviteit en Fair Practice heeft de Kunsthal verbeterpunten gesignaleerd en doelstellingen verwoord. Duidelijk is dat de Kunsthal bezig is hier verder beleid op te vormen en er ook concrete invulling aan te geven.