Jeugdtheater Hofplein

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 1.362.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 1.513.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 1.362.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Cultuureducatie

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is positief over de artistieke kwaliteit van Jeugdtheater Hofplein. Het aanbod is van hoog niveau. Hofplein is een verrijking voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge spelers en makers in Rotterdam.

De Raad heeft de indruk dat Hofplein zich na de subsidiekorting in het cultuurplan 2017-2020 herpakt heeft. Het meerjarenbeleidsplan schetst een groot aantal ambities en activiteiten. De Raad had de methodiek en didactische werkvormen voor die activiteiten graag verder uitgewerkt gezien.

Hoewel de Raad positief is over de ambities in het plan, ontbreekt de focus. Alle onderdelen lijken even belangrijk: wijken, eigen theater, binnenschools, vrije tijd. De plannen voor om via de wijkaanpak een bredere groep deelnemers te krijgen vindt de Raad goed uitgewerkt, de aanpak voor publieksvernieuwing overtuigt de Raad echter niet. Opvallend is ook dat Jeugdtheater Hofplein het vizier sterk op Rotterdam Zuid gericht heeft.

Geadviseerd subsidiebedrag

Hofplein vraagt extra subsidie aan om diversiteit en inclusie vorm te geven, maar de Raad vindt dat de organisatie dat moet bekostigen uit de eigen begroting. De RRKC ziet daarom geen aanleiding het gevraagde extra bedrag toe te kennen. Hofplein zal scherpe keuzes moeten maken om de overige ambities waar te maken: een breder publiek, gevarieerder palet aan deelnemers, innovatie van het aanbod, focus op wijken, eigen theater, scholen en vrijetijd. Daarom adviseert de RRKC het subsidiebedrag voor het theater te handhaven op het huidige niveau van € 1.362.500.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

VERBEELD, VERRIJK, VERWONDER: Jeugdtheater Hofplein is sinds 1985 dé plek waar elk kind en iedere jongere van podiumkunst kan proeven door zelf theater te maken samen met gedreven professionals. Zij vertellen verhalen, ontdekken rollen en kunnen tegelijkertijd volledig zichzelf zijn. Rotterdam is onze inspiratie en ons toneel. Een stad die haar eigen uitdagingen en kansen kent, waarbij investeren in kinderen en jongeren van essentieel belang is voor een kansrijke toekomst voor de stad en henzelf. Theater is voor Hofplein hét middel om bij te dragen dat alle kinderen (en in het verlengde daarvan ook hun families) de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Om de best mogelijke versie van zichzelf te worden. Door het vakmanschap dat wij in huis hebben laten we iedereen – binnen hun eigen mogelijkheden – boven zichzelf uitstijgen.

DOOR ÉN VOOR KINDEREN EN JONGEREN: De kinderen en jongeren die bij ons spelen vormen het uitgangspunt voor elk te vertellen theatraal verhaal. Hun persoonlijkheden en eigen verhalen, vragen, dromen en verlangens zijn intrinsiek onderdeel van de kracht en kwaliteit van het eindresultaat. En dat eindresultaat is krachtig omdát het wordt gemaakt en gespeeld door kinderen en jongeren. Daarin is Hofplein uniek in Nederland. Wij zijn er voor alle kinderen en jongeren in Rotterdam. We maken de culturele humuslaag van Rotterdam inclusiever en verrijken de doorstroom in de keten van talentontwikkeling in Rotterdam en Nederland.

HET INCLUSIEVE NETWERK: Wanneer je meedoet aan Hofplein, word je als vanzelfsprekend onderdeel van het brede netwerk van Hofplein, waaronder bijvoorbeeld de MBO Theaterschool en Coolhaven Collab. Door diverse trajecten en samenwerkingen, sta je zomaar op het toneel in het Nieuwe Luxor Theater tijdens de Nationale Jongerenherdenking, op het Stadhuis te spelen voor de burgemeester, of een speech te houden tijdens een bijeenkomst van de Sociaal Economische Raad. Door de makers die aan Hofplein verbonden zijn, zijn de lijnen naar het netwerk van de kunstvakopleidingen en het professionele veld kort. Deelnemers stromen al dan niet via Hofplein door naar allerlei posities binnen het culturele werkveld van Rotterdam, zij zijn de nieuwe makers en professionals van de culturele sector en het toekomstige publiek van heel cultureel Rotterdam.

SPEERPUNTEN: Om onze ambities te realiseren zetten wij in op twee Hofplein-speerpunten, die de rode draad zijn in dit Meerjarenbeleidsplan ’21-‘24.

  • Hofplein zet in op aanbod in de wijken in samenwerking met lokale partijen (o.a. onderwijs, welzijn, kunst, sport) waarbij de nadruk ligt op Rotterdam Zuid.
  • Het Hofpleintheater als bruisend podium in de stad waar kinderen en jongeren in de hoofdrol staan.

Voortvloeiend uit deze speerpunten vergroten en verbreden we ons publiek; innoveren we ons aanbod en programma, o.a. middels co-creatie; ontwikkelen we onze eigen organisatie op het gebied van diversiteit & inclusie en fair practice en stellen we ons theater fysiek open voor allerhande partijen, groepen en gezelschappen in de stad.

Met een gedreven team, een heldere ambitie en een doelgerichte strategie kijkt Hofplein er naar uit om actief en zinvol bij te dragen aan de drie speerpunten van Rotterdam: inclusiviteit, interconnectiviteit en innovatie.

Beoordeling van de aanvraag

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is positief over de artistieke kwaliteit van Jeugdtheater Hofplein. Het aanbod is van hoog niveau. Hofplein is een verrijking voor de persoonlijke ontwikkeling van jonge spelers en makers in Rotterdam.

Artistieke kwaliteit
De Raad benadrukt dat de amateurspelers, kinderen en jongeren, in voorstellingen spelen die binnen een overtuigend professionele context worden gemaakt en uitgevoerd. Het theater was door de subsidiekorting in het cultuurplan 2017-2020 genoodzaakt een reorganisatie door te voeren en de artistieke relevantie opnieuw te bepalen. De RRKC heeft de indruk dat Hofplein zich herpakt heeft. Het meerjarenbeleidsplan schetst een groot aantal ambities en activiteiten. De methodiek en didactische werkvormen bij die activiteiten had de Raad graag verder uitgewerkt gezien. De pedagogische en didactische kwaliteit maakt immers het verschil.

Positionering in het culturele veld
Jeugdtheater Hofplein is een visitekaartje voor Rotterdam, hiermee vindt de Raad Hofplein zelf nog wat bescheiden. Het theater werkt waar mogelijk samen met ander culturele partners.
De Raad hecht er waarde aan dat Hofplein meer expliciet reflecteert op het unieke profiel en aangeeft waarin het jeugdtheater zich onderscheidt van andere jeugdtheaterscholen in het land.
Ook lijkt het de Raad wenselijk dat Jeugdtheater Hofplein een visie heeft op zijn verhouding tot een soortgelijke instelling als MAAS theater en dans. De Raad ziet dat onderscheid vooral in de acteurs; bij Hofplein zijn het kinderen en jongeren die de hoofdrol spelen, terwijl Maas uitsluitend met professionele acteurs en dansers werkt.
Het valt de Raad op dat Hofplein, net als veel andere instellingen, het vizier sterk op Rotterdam Zuid gericht heeft. Meer aandacht voor de directe omgeving van het Hofpleintheater had de Raad logischer geleken.

Cultureel aanbod
Jeugdtheater Hofplein wil laagdrempelig aanbod brengen voor alle kinderen, maakt familievoorstellingen en wil het eigen Hofpleintheater een ontmoetingsplek laten zijn. Het theater merkt op dat het bereik breder kan. Daarom wil het de eigen aanpak verbeteren, met Theaterwerkplaatsen in de wijken, door een bijdrage te leveren aan de Dagprogrammering van leerlingen in de Children’s Zone en door de structuur van de schoolsportvereniging te gebruik voor cultureel aanbod.
Naast activiteiten in de wijken heeft Hofplein aanbod in het eigen Hofpleintheater en een binnenschools programma. De Raad mist focus in het plan en vindt het niet realistisch om alles – wijken, eigen theater, binnenschools, vrije tijd – even belangrijk te vinden. Zo geeft het plan geen goed beeld van het aandeel en de strategie van Jeugdtheater Hofplein in binnenschools cultuuronderwijs. De rol van het theater hierin is onvoldoende omschreven.
Hofplein ziet voor zichzelf een rol in het stimuleren van talentontwikkeling. Het theater onderhoudt een warme band met de alumni. Daarnaast participeert Hofplein in het project Coolhaven Collab dat ruimte biedt aan jong podiumtalent uit het mbo. De Raad vindt het positief dat Hofplein de opleidingen van het Albeda College en het LMC niet meer claimt, maar faciliteert en ondersteunt.

Het advies uit de vorige cultuurplanperiode loog er niet om: de organisatie kon lichter en moest meer focus aanbrengen; de eigen organisatie moest worden aangepast op basis van een kritische analyse. De Raad kan nu concluderen dat Jeugdtheater Hofplein de kritiek ter harte heeft genomen. Wel zou het goed zijn als de organisatie meer zelfreflectie zou laten zien.

In vergelijking met de Cultuurplanperiode 2017-2020 is de organisatie van Jeugdtheater Hofplein ingekrompen. De RRKC vindt de overhead en het management van de organisatie naar verhouding nog te groot en vraagt zich af waarom de organisatie niet is ingericht op de speerpunten van Hofplein.

Fair Pay
De RRKC vraagt zich af waarom Hofplein nog niet verder is met een betere beloning, aangezien het onderwerp al sinds 2017 op de agenda van de organisatie staat. Dat Jeugdtheater Hofplein een zeer aantrekkelijke werkgever is, is geen goed argument. De Raad heeft ook twijfels over de noodzaak van een eigen loongebouw en acht het wenselijk dat het jeugdtheater aansluit bij een bestaande cao. Hofplein is zich er wel bewust van dat het anders moet. Het veranderplan is echter niet helemaal consistent uitgewerkt.

Financieringsmix
De financieringsmix van Hofplein lijkt in orde, al zijn de kansen om fondsen te werven niet volledig benut. Jeugdtheater Hofplein verwacht inkomstengroei, maar op grond waarvan is niet concreet gemaakt. De Raad denkt dat meer focus op cultuureducatie als kernactiviteit, bijvoorbeeld door goede programma’s voor het onderwijs te ontwikkelen, een positief effect kan hebben op de inkomsten.

Jeugdtheater Hofplein wil inclusiever worden innovatie van het aanbod en expliciete aandacht voor het inclusiviteit binnen de organisatie. Hofplein streeft ernaar in 2025 een voorbeeld te zijn op het gebied van diversiteit en inclusie. Om deze ambitie waar te maken heeft Hofplein culturele diversiteit tot speerpunt voor de organisatie gemaakt. Een speciale werkgroep gaat zich hiermee bezighouden en vraagt hiervoor extra subsidie aan. De Raad is positief over de aandacht voor het onderwerp, maar vindt dat Hofplein de kosten hiervoor binnen de eigen begroting moet kunnen vinden. Het jeugdtheater heeft de afgelopen jaren laten zien dat het middelen anders kan inzetten.

Publiek
Het publiek van Jeugdtheater Hofplein en zijn deelnemers kunnen meer divers worden. Dat is zeker de wens van de organisatie die dat vooral via de wijkaanpak wil bereiken. Met een aantal theaterwerkplaatsen in specifieke wijken wil Hofplein meer kinderen bereiken. Hofplein neemt als partner deel aan de sport- en cultuurvereniging die Humanitas op heeft gezet als onderdeel van de Dagprogrammering. Hofplein heeft een strategie heeft om doelgroepen te bereiken. De Raad waardeert de nieuwe werkwijze via persoonlijk contact en samenwerking met (logische) partners. Uit het plan blijkt afdoende dat het jeugdtheater een duidelijke visie heeft op het bereik van deelnemers via de wijken. De aanpak om nieuw publiek te bereiken via socialmediacampagnes overtuigt minder. De voorstellingen trekken overwegend publiek dat een binding heeft met de jonge spelers en zullen naar verwachting geen substantieel algemeen publiek kunnen bereiken.
Ook mist de Raad een uitgewerkte visie op publieksverbreding en -vernieuwing in het onderwijs. De Raad merkt op dat Hofplein geen contacten heeft met bijvoorbeeld de scholen in de directe omgeving van het Jeugdtheater.

Personeel
Jeugdtheater Hofplein heeft de intentie in de komende periode diversiteit en inclusie door te voeren in het personeelsbestand en ontwikkelt hier beleid op. De Code Diversiteit & Inclusie wordt in de Raad van Toezicht nageleefd. De RRKC constateert dat Hofplein bewust bezig is met het onderwerp, en dat geeft vertrouwen.

Over de innovatiekracht van Jeugdtheater Hofplein is de Raad voorzichtig positief. Hofplein heeft een ambitieus plan voor activiteiten in de wijken. De Raad vindt het een mooi plan dat het Hofplein het eigen theater wil gebruiken als ontmoetingsplaats voor de wijk. Dat Hofplein de basisscholen gaat faciliteren het theater te laten gebruiken, draagt past daar goed bij.

De Raad is positief over de samenwerking tussen culturele instellingen in een mbo-werkgroep die de doelstelling heeft om ook in het mbo tot een passend aanbod cultuureducatie te komen. Hofplein heeft hiermee aandacht voor alle niveaus in het onderwijs.

Daarnaast liggen er uitdagingen voor innovatie in de bedrijfsvoering. Het bewaken van de zogeheten vlootschouw – jaarlijks de balans opmaken van de samenstelling van het team – is daarvan een mooi voorbeeld.

De Raad is positief over de houding van Jeugdtheater Hofplein ten opzichte van mogelijke partners. Hofplein presenteert zich niet als dé partner in jeugdtheater, maar als een van de samenwerkingspartners in het veld. Hofplein is voor de Raad zichtbaar op zoek naar verbinding, ook met partners buiten het culturele veld.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC ziet geen aanleiding om de gevraagde extra subsidie te honoreren. De aandacht voor diversiteit en inclusie dient binnen de eigen begroting opgevangen te worden. In de overige ambities – het verbreden van publiek en deelnemers, innovatie van het aanbod, de focus op de wijken, eigen theater, scholen en vrije tijd – zal Hofplein gerichte keuzes moeten maken. Daarom adviseert de RRKC het subsidiebedrag voor het theater te handhaven en dus een Cultuurplansubsidie toe te kennen van € 1.362.500.