Jazz International Rotterdam

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 205.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 216.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC adviseert negatief over de aanvraag van Jazz International Rotterdam, omdat de Raad grote vraagtekens heeft bij de gekozen richting en niet overtuigd is van de meerwaarde van de voorgestelde activiteiten voor de sector en de stad. Het is onduidelijk wat Jazz International Rotterdam precies toevoegt ten opzichte van opleidingen en podia als het gaat om talent- en projectontwikkeling. Ook is niet helder waarom en op basis van welke expertise dit internationale festival de partij bij uitstek zou zijn om in Rotterdam talentontwikkeling op zo’n grote schaal uit te voeren. In de aanvraag vormen de verschillende onderdelen naar het oordeel van de Raad geen samenhangend geheel.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Jazz International Rotterdam (JIR) heeft zich de afgelopen 25 jaar sterk gemaakt voor jazz in Rotterdam. Anno 2020 wordt Rotterdam gezien als dé jazzstad van Nederland. De programmering van jazz in de stad floreert, mede dankzij de jarenlange inspanning van JIR. De volgende stap is om ontwikkeling van talentvolle jazzmakers in Rotterdam aandacht en ruimte te geven. JIR is met haar jarenlange ervaring als versterker, verbinder en promotor van jazz in de stad dé organisatie die hierin het verschil kan maken.

Vanaf 2021 vormt JIR voor (jonge) Rotterdamse jazzmakers in het geheel van Rotterdamse podia en opleidingen een vertrouwde én vernieuwde, relevante organisatie: een talent- en projectontwikkelaar met een artistiek oogmerk en een partner voor de makers en de podia in de stad. Hiermee levert de organisatie op nieuwe en creatieve wijze, jaarrond, een cruciale bijdrage aan het jazzecosysteem in Rotterdam.

Dit doen we door het SELECTEREN van Rotterdamse jazzmakers die toe zijn aan een volgende stap en daarmee het jazz maakklimaat van de stad versterken. JIR is gatekeeper.

Met de makers gaat JIR een traject aan waarbij we hen helpen ONTWIKKELEN op artistiek en zakelijk vlak, op maat en voor de lange termijn. JIR is sparringpartner en kritische coach.

Wij PRESENTEREN talenten door projecten te co-creëren en jazzmakers te programmeren. Niet als doel, maar als middel. JIR koppelt de makers aan publiek en professionals op inspirerende plekken in de stad, met Festival Jazz International Rotterdam als belangrijk jaarlijks showcase-moment. JIR is jazzpromotor.

JIR maakt zich hard om vernieuwende makers van diverse pluimage uit de Rotterdamse jazzscene verder te helpen met hun ‘next step’, waarbij JIR samenwerkt met bestaande en nieuwe partners in de stad, zowel binnen als buiten de culturele sector, en met partners in Nederland en in het buitenland.

JIR selecteert en begeleidt per jaar zeven talentvolle makers inclusief een makers-collectief, en ontwikkelt (met hen) tien impactvolle projecten waarin de actuele jazzscene van Rotterdam de hoofdrol krijgt. Jaarlijks realiseert JIR 35 presentaties – waaronder het tweedaagse Festival Jazz International Rotterdam – met een totaal publieksbereik van 7200 bezoeken. Deze ambitie kunnen we alleen waarmaken met een investering door de Gemeente Rotterdam voor de periode 2021 – 2024. Een investering die ook vér na de presentaties nog voelbaar is, bij de makers, de podia en het publiek.

De jaarlijkse begroting van JIR is € 331.000. JIR vraagt om een subsidiebijdrage van de Gemeente Rotterdam voor een bedrag van € 205.000 per jaar.

Met deze aanvraag pleit JIR voor een investering in het Rotterdamse jazzecosysteem door in te zetten op de duurzame ontwikkeling van talentvolle jazzmakers in de stad. Met een meerjarige ondersteuning van JIR erkent Rotterdam de waarde van jazz voor de stad in het algemeen en het belang van de eigen, innovatieve Rotterdamse jazzscene in het bijzonder. Want de Rotterdamse makers geven de stad pas écht een jazzidentiteit.

Daarom ons credo: Rotterdam maakt jazz, want jazz maakt Rotterdam.

Beoordeling van de aanvraag

Jazz International Rotterdam programmeerde de afgelopen jaren interessante jazz op verschillende podia in Rotterdam. Jazz International Rotterdam geeft in de aanvraag aan dat het de komende periode de focus gaat veranderen en zich gaat toeleggen op talent- en projectontwikkeling binnen deze muziekstroming. Jazz International Rotterdam wil daarmee een unieke positie innemen, die verder reikt dan wat de diverse podia op dit vlak doen. Naast de artistieke kant van de jazzmuziek moeten aspecten als marketing en zakelijke ontwikkeling van artiesten expliciet aandacht krijgen in de trajecten die zij gaan begeleiden.

Positie in het culturele veld
De Raad is positief over het gegeven dat Jazz International Rotterdam op de eigen koers reflecteert, maar heeft de nodige vragen over weg die JIR kiest en de positie waartoe die leidt. Wat voegt Jazz International Rotterdam precies toe aan de opleidingen – met name die van Codarts – en de activiteiten van de diverse podia als het gaat om talent- en projectontwikkeling? Elders in de stad krijgen structurele initiatieven al vorm, zoals het Batavierhuis en de HBS. Zowel op artistiek vlak als op cultureel ondernemerschap is nog onduidelijk wat de precieze invulling van het aanbod van Jazz International Rotterdam zal zijn. De Raad ziet niet wat deze koers precies aan meerwaarde oplevert voor de (jonge) muzikanten. Ook is niet helder waarom Jazz International Rotterdam de aangewezen partij is om dit te doen. Op basis van welke expertise berust dit plan?

Hoe talentontwikkeling, de concerten van Jazz International Rotterdam en het festival zich tot elkaar verhouden is evenmin helder. In de aanvraag vormen deze onderdelen nog geen samenhangend geheel. Dit leidt ertoe dat de Raad kritisch is over deze aanvraag in het kader van het Cultuurplan.

Over de positie in het culturele veld zegt Rotterdam Festivals: ‘Jazz International Rotterdam is een jazzprogrammeur “zonder podium”.’ Hoewel het totale aanbod van de stichting groter is, richt Rotterdam Festivals zich op het festival Jazz International Rotterdam. Het festival maakt geen deel uit van de iconische periode rond North Sea Jazz en North Sea Round Town, maar speelt wel een belangrijke rol als podium voor Rotterdams talent. Het draagt dan ook positief bij aan ons prioriteitsthema (inter)nationale cultuurstad.’ De RRKC merkt op dat door de focus te verleggen naar talent- en projectontwikkeling, het zeer de vraag is of aanvrager deze podiumpositie ook de komende tijd zal innemen.

Jazz International gaat nu alleen de eigen ontwikkeltrajecten programmeren, maar vraagt nog steeds een hoog bedrag subsidie aan, kennelijk bedoeld voor meer ontwikkeltrajecten dan tijdens de huidige periode. Dit voorstel betekent dus een grote uitbreiding van het aantal ontwikkeltrajecten in Rotterdam. Dit roept de vraag op of dit aantal vooral zo hoog is om de organisatie in stand te houden, en of dit bedrag niet buiten proporties is, vergeleken met de verhouding programmering en talentontwikkeling bij andere disciplines. De Raad vindt dat het plan en budget niet bij elkaar passen, maar evenmin passend bij de omvang van de jazzscene in de stad.

Financieringsmix
Uit de gepresenteerde financieringsmix blijkt dat Jazz International Rotterdam tamelijk afhankelijk is van de gemeentelijke subsidie; 62 procent van de begrote baten komen van het Cultuurplan. De Raad vraagt zich af of de begrote eigen inkomsten wel realistisch worden ingeschat. Wel merkt de Raad op dat Jazz International Rotterdam een van de weinig organisaties is, die voor de volgende Cultuurplanperiode een lager bedrag aanvragen dan ze nu krijgen. Het aantal geplande concerten is fors lager.

In de aanvraag geeft Jazz International Rotterdam een hogere bezettingsgraad wil realiseren door de marketing van evenementen en projecten (deels) via de makers te laten verlopen. In de ogen van de Raad is dat een beperkte strategie, waarvan het de vraag of die op lange termijn succesvol zal zijn.

Fair Pay
Jazz International Rotterdam geeft een eigen interpretatie van de Fair Practice Code, die erop neerkomt dat de organisatie jazz niet langer ‘gratis weggeeft’. Door een toegewijd publiek op te bouwen dat bereid is voor jazz te betalen, moet het mogelijk worden te voldoen aan fair pay. De Raad vraagt zich af of dit haalbaar is, omdat Jazz International Rotterdam nieuw en vooral jong publiek wil werven.

Jazz International Rotterdam besteedt in de plannen aandacht aan inclusiviteit. Concrete stappen en afrekenbare prestaties ontbreken echter nog. De Raad vraagt zich af hoe Jazz International Rotterdam gaat sturen op inclusiviteit en de ambities op dit punt gaat waarmaken. Gezien de achtergrond en kenmerken van de jazzmuziek kan het niet zo zijn dat diversiteit een algemeen begrip blijft in het beleid van Jazz International Rotterdam. De Raad acht het noodzakelijk dat Jazz International Rotterdam concretere stappen op dit gebied zet.

Publiek
De Raad heeft twijfels over het publieksbereik en de publieksvernieuwing van Jazz International Rotterdam. Voorheen kwamen er veel niet-betalende bezoekers, maar op dit punt wordt de koers gewijzigd. De aanvraag is onduidelijk over de gevolgen hiervan, temeer omdat het aantal presentaties kleiner wordt. Het is te verwachten dat de beleidswijziging en de aangepaste focus consequenties zullen hebben voor het publieksbereik en daarmee voor de eigen inkomsten.
Jazz International Rotterdam heeft in de ogen van de Raad een beperkt publieksbereik. Concrete stappen om het publiek te vernieuwen of verbreden ontbreken. Jazz International Rotterdam is hierbij erg afhankelijk van de speelplekken in de stad en de samenwerking met de podia. Ook verwacht Jazz International Rotterdam veel van de promotie en marketing door de makers/artiesten en van de samenwerking met Codarts. Het is voor de Raad onduidelijk welke specifieke bijdrage JIR levert aan dit samenspel. Jazz International Rotterdam leunt te veel op de partners.

Personeel
Jazz International Rotterdam geeft zelf aan dat de organisatie nog niet erg divers is, maar dat de Code Diversiteit & Inclusie de komende jaren stapsgewijs zal gaan gelden. Ook binnen het bestuur is hier aandacht voor en zijn de eerste stappen gezet naar een meer diverse samenstelling.

De ingezette koerswijziging, gericht op minder concerten en meer talent- en projectontwikkeling, mag de organisatie enigszins vernieuwen, maar levert vooralsnog geen zichtbare innovaties op.

Uit de aanvraag van Jazz International Rotterdam komt naar voren dat de organisatie met veel diverse partners, vooral binnen de cultuursector, wil gaan samenwerken. De Raad vraagt zich af waarom die beschreven samenwerkingsverbanden inmiddels niet concreet zijn vormgegeven. Omdat de koers door Jazz International Rotterdam reeds eerder bepaald is, had het voor de hand gelegen om al met die samenwerking te beginnen. Uit de aanvraag blijkt dat dit nog maar ten dele het geval is.

Buiten de cultuursector is de voornaamste partner van Jazz International Rotterdam te vinden in het onderwijs. Intensieve samenwerking met Codarts ligt uiteraard voor de hand, maar Jazz International Rotterdam leunt naar de mening van de Raad wel sterk op deze partner.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag van Jazz International Rotterdam af te wijzen, omdat er grote vragen bestaan over de gekozen richting. Bovendien is de Raad niet overtuigd van meerwaarde van de voorgestelde activiteiten voor de sector en de stad.

Aanpassingen

Bedrijfsvoering
Oorspronkelijke tekst:
De Raad vindt dat het plan en budget niet bij elkaar passen, maar evenmin passend bij de omvang van de jazzscene in de stad. Het valt de Raad op dat de begrote kosten voor het salaris van de directie relatief hoog zijn.

Aanpassing (20-01-2021):
De Raad vindt dat het plan en budget niet bij elkaar passen, maar evenmin passend bij de omvang van de jazzscene in de stad.