International Film Festival Rotterdam

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 1.080.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 1.517.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 1.080.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Film

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad ziet het International Film Festival Rotterdam (IFFR) als een van de iconische festivals van Rotterdam, met een grote nationale en internationale uitstraling. De Raad waardeert de plannen van het IFFR om de diversiteit en omvang van het publiek te vergroten, en talentontwikkeling en educatie-activiteiten uit te bouwen. De Raad is niettemin bezorgd dat het sterke internationale karakter van het festival de blik op Rotterdam wegneemt. Ook mist de Raad een strategisch plan op het gebied van inclusiviteit. Het festival zet zijn visie hierover onvoldoende concreet uiteen en toetsbare doelstellingen ontbreken.

Geadviseerd subsidiebedrag

De aanvraag heeft de Raad niet kunnen overtuigen van de noodzaak het extra gevraagde subsidiebedrag te honoreren. Dat bedrag was specifiek bedoeld om het wegvallen van de financiële injectie van Droom en Daad te compenseren. De aanvraag onderbouwt niet voldoende waarom dat geld nu van het Cultuurplan moet komen. De Raad is positief over de inhoud van de aanvraag van het IFFR en adviseert het Cultuurplansubsidie op het huidige niveau van € 1.080.000 te handhaven

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

International Film Festival Rotterdam (IFFR) verbindt originele en uitdagende cinema vanuit de hele wereld met een breed publiek van jong tot oud, van cinefiel tot gelegenheidsbezoeker, van (inter)nationale pers tot fervente instagrammer, van filmprofessionals tot creatieve talenten uit Rotterdam, Nederland en daarbuiten. IFFR is een platform voor de infrastructuur van de ontwikkeling, productie en vertoning.

IFFR heeft zich ontwikkeld tot het toonaangevende festival voor filmkunst uit de hele wereld, het grootste filmfestival van ons land en een cultureel topicoon in de stad Rotterdam. Een publieksfestival met inhoud en durf, wat zichtbaar wordt in het uitgesproken kunstzinnige programma en de innovatieve activiteiten voor professionals. Hiermee onderscheidt het festival zich International van andere filmfestivals als Cannes, Venetië en Berlijn, die veelal op de professionele markt zijn georiënteerd.

IFFR werkt vanuit vier sturende kernwaarden: Vrijheid, Kunst, Relevantie en Betrokkenheid.
IFFR zet zich in voor thema’s als gendergelijkheid, culturele diversiteit, duurzaamheid en filmmakers in risicogebieden. IFFR heeft het beleid ten aanzien van de codes rond Fair Practice, Diversiteit & Inclusiviteit en Cultural Governance nader uitgewerkt in een plan van aanpak.

Ambities
IFFR bouwt aan profiel en een stevige publieksbasis, in regulier festival en IFFR Pro zijde. Vanja Kaludjercic, de nieuwe artistiek directeur, vanaf editie #50 staat zet versterking door flexibiliteit en innovatie centraal.

Programma
IFFR programmeert opvallende en eigenzinnige filmische producties, cureert toonaangevende competities en (thema)programma’s. De brugfunctie tussen de Nederlandse filmsector en de internationale filmwereld is van groot belang.
IFFR Pro bouwt zijn rol in de infrastructuur voor cinema uit op het gebied van ontwikkeling, financiering en productie, en agendeert ontwikkelingen in de veranderende filmindustrie. De komende jaren worden de verschillende initiatieven op het gebied van talentontwikkeling samengevoegd in Talent Trax.

IFFR zet ambitieus in op educatie-activiteiten van primair onderwijs tot mbo, academies en universiteiten.

IFFR Jaarrond en Publieksbereik
IFFR wil het festival laagdrempelig toegankelijk maken zonder kwalitatieve concessies te doen. De jaarrond activiteiten worden ingezet publiek beter te bereiken en te diversifiëren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve tools en services.

Cultureel Ondernemerschap
De komende jaren zetten wij in op een eigen inkomstenpercentage van tenminste 50%. Het festival heeft als topicoon grote meerwaarde voor de stad Rotterdam en Nederland. De afgelopen jaren heeft IFFR zich krachtig vanuit zijn kernwaarden ontwikkeld en zijn missie uitgedragen. Hiervoor waren enorme inspanningen noodzakelijk in het realiseren van een complexe financieringsstructuur, dit is tot en met de vijftigste editie wonderwel geslaagd, mede dankzij een tijdelijke financiële injectie van Stichting Droom en Daad.

Het festival kan niet bestaan zonder meerjarige ondersteuning van Gemeente en Rijk en een brede waaier aan lokale en internationale partners en donateurs. IFFR kan de internationale positie bestendigen en zijn ambities realiseren met een budget van € 9.068.100,-. Dit betekent naast versterking van de eigen inkomsten onmisbare structurele publieke steun van Gemeente en Rijk.

Beoordeling van de aanvraag

Het IFFR is een internationaal kwaliteitsfestival met een duidelijke signatuur voor uitdagende film- en beeldcultuur. Het IFFR oogst lof van de Raad voor zijn brede, diverse, kwalitatief hoogstaande programmering waarin het duidelijke artistieke keuzes maakt. De avontuurlijke selectie biedt ruimte voor experiment, debutanten, bewezen talent. De scope op cinema is breed. De Raad heeft veel waardering voor de kwaliteit van het IFFR-merk, dat vertrouwen geniet bij het publiek dat met plezier voor verrassende keuzes komt te staan. Eventuele ‘missers’ horen bij de uitdagende programmering.

Het festival draagt volgens de Raad bij aan Rotterdam als internationale cultuurstad doordat het zich nationaal en internationaal onderscheidt. Rotterdam Festivals deelt deze mening; het IFFR draagt bij aan het thema internationale cultuurstad.

Met het programma voor professionals, talentontwikkeling en educatie is het festival op meerdere vlakken een centrale stuwende kracht van ‘vrije’ cinema, zowel nationaal als internationaal. Onder leiding van Bero Beyer is het festival erin geslaagd deze positie nog verder uit te baten en te versterken.

De Raad ziet in de aanvraag echter niet genoeg aandacht voor het lokale filmklimaat. Het sterk internationale karakter van het festival kan de blik op Rotterdam ontnemen. Het IFFR zou volgens de Raad van grotere betekenis kunnen zijn voor het filmklimaat en filmtalent in de stad. Nu beperkt zich dat in het meerjarenbeleidsplan tot de RTM-dag. De Raad vindt dat het festival zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid meer zou mogen pakken. De zichtbaarheid en aanwezigheid van het festival concentreert zich in de aanvraag nog voornamelijk in het centrum.

Het IFFR wenst een groter en diverser publiek; ook streeft het ernaar talentontwikkeling en educatie-activiteiten uit te bouwen. In de afgelopen jaren is een flinke sprong gemaakt in het aantal educatiebezoeken. De Raad vraagt zich af hoe educatiebeleid aansluit bij lopende leerlijnen en hoe het educatieprogramma meer diepgang kan krijgen; educatie is meer dan een eenmalig bezoek. De Raad ziet hierover niet genoeg terug in de aanvraag.

De Raad waardeert de samenwerkingsverbanden die het IFFR is aangegaan in het netwerk filmeducatie, waarin het samenwerkt met LantarenVenster, Digital Playground, Eye en andere partijen. Ook waardeert de commissie de programma’s voor jonge makers en jonge professionals in het vak, zoals BoostNL, Young Curators en Young Critics.

Rotterdam Festivals is van mening dat IFFR een van de iconische festivals van Rotterdam is, met grote nationale en internationale uitstraling. Hiermee draagt het festival bij aan zijn prioriteitsthema ‘internationale cultuurstad’.

In de aanvraag ontbreekt volgens de Raad een heldere visie op de organisatiestructuur en hoe deze zich verhoudt tot de ambities van de organisatie. De Raad mist een verband tussen de functies, het aantal fte per functie en/of afdeling en de activiteiten. Van een organisatie met de omvang van het IFFR verwacht de Raad een bedrijfsmatige visie op deze aspecten en hun samenhang.

Financieringsmix
Het IFFR realiseert een diverse financieringsmix, met een hoog aandeel aan eigen inkomsten. De inkomsten bestaan voor 60 procent uit distributie-, sponsor- en publieksinkomsten.
In zijn beleidsplan geeft het IFFR aan de financieringsmix nog te willen versterken. De Raad acht de voorgestelde groei van publieksinkomsten reëel. Het IFFR streeft ernaar om structureel significant meer fondsen te werven, maar maakt niet concreet hoe dat te willen realiseren.

Dat de bijdrage van Stichting Droom & Daad wegvalt, lijkt het festival grotendeels te willen compenseren door hogere subsidies aan te vragen bij de gemeente Rotterdam en het Rijk. De Raad verwondert zich erover dat het IFFR niet nadenkt over de gevolgen van het wegvallen van deze inkomsten, maar evenmin reflecteert op wat de investering van Droom & Daad het IFFR op lange termijn heeft opgeleverd. Mochten de aanvragen voor hogere subsidiebedragen niet gehonoreerd (kunnen) worden, dan moet de organisatie toch de consequenties daarvan hebben overwogen. Een daadkrachtige en ambitieuze vertaling naar hoe het IFFR (nieuwe) netwerken wil gaan benutten, ontbreekt. Ook noemt het plan geen potentiële nieuwe partners.

Fair Pay
Het IFFR zegt fair pay centraal te stellen, marktconforme tarieven te betalen en zich te houden aan internationaal geldende tarieven. In de begroting valt het grote verschil tussen de kosten voor ingehuurde externe krachten en freelancers op, wat vragen oproept over mogelijke verschillen in honorering. De Raad mist een overtuigend plan met concrete stappen om op termijn fair pay te bereiken.

In de aanvraag ontbreekt een strategisch plan op het gebied van inclusiviteit. De beschreven visie over dit thema is onvoldoende concreet, en toetsbare doelstellingen ontbreken. De Raad dringt erop aan onderbouwd beleid voor zowel de organisatie als de programmering te ontwikkelen op het gebied van inclusiviteit en diversiteit en concrete doelstellingen te formuleren op het gebied van publiek, programma, personeel en partners. Een internationale organisatie en programmering maken nog geen inclusieve organisatie.

Publiek
Uit het meerjarenbeleidsplan blijkt dat het publieksbereik met circa 327.000 bezoekers en een bezettingsgraad van 73 procent in 2019 flink is gestegen. Met de gelijktijdige afname in stoelencapaciteit van de filmzalen in de afgelopen tijd is dat een goede prestatie. Het huidige publiek is grotendeels hoger opgeleid en voor bijna de helft afkomstig uit Rotterdam en de regio Rijnmond.
Het IFFR probeert volgens de Raad publiek te diversifiëren en nieuwe groepen aan te spreken met speciale programma’s en samenwerking door het jaar heen. Voor de Raad blijft extra aandacht voor lokale impact noodzakelijk om een gemeentelijke subsidie te verantwoorden. Wat betekent bijvoorbeeld het volledig Engelstalig ondertiteld aanbod voor een inclusief lokaal publiek?

Personeel
Het IFFR stelt geen concrete doelen voor diversiteit op personeelsgebied. De Raad mist hierin ambitie van de organisatie. Het IFFR kan meer doen dan de in het beleidsplan genoemde monitoring en het volgen van biastrainingen.

De Raad ziet het IFFR als een innovatieve organisatie met een vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen. Het festival nodigt het publiek met gerichte innovatieve marketing uit deel te nemen aan experiment. Tools en diensten worden ontwikkeld die de klantervaring optimaliseert en toegang verschaft tot het archief. Met de Video on Demand-service IFFR Unleashed zet het festival in op een bredere zichtbaarheid. De Raad beoordeelt de innovatiekracht van het IFFR als goed.

Het IFFR werkt op lokale, landelijke en internationale schaal samen met een grote en brede groep culturele, educatieve, sociale, en commerciële partners. De Raad ziet een duidelijke meerwaarde van alle samenwerkingen in publieksverbreding, educatie en financiering voor meer zichtbaarheid door het jaar heen. De Raad ziet kansen om meer bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven van de stad door de samenwerking met (lokale) publieke partijen.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad is positief over de aanvraag van het IFFR en adviseert het huidige subsidiebedrag van € 1.080.000 toe te kennen. De Raad is niet overtuigd van de noodzaak voor het extra gevraagde subsidiebedrag. De aanvraag voor extra subsidie is, naast compensatie voor het wegvallen van de financiële injectie van Droom en Daad, niet genoeg onderbouwd.