Independent School for the City

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 200.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag van de Independent School for the City is met groot enthousiasme geschreven. De Independent School ging in 2019 voortvarend van start, met een levendig en hoogwaardig programma van lezingen, workshops, masterclasses, studio’s en andere kortlopende activiteiten.

De aanvraag maakt echter onvoldoende duidelijk wat de Independent School precies toevoegt aan het bestaande architectuur- en onderwijsaanbod in Rotterdam. De Raad adviseert de organisatie daarom de opzet en het format eerst verder uit te kristalliseren. Dat is echt nodig om in het Cultuurplan te worden opgenomen. Het initiatief is nog maar net begonnen, en de organisatie heeft zelfs nog geen tijd gehad om de eerste resultaten te evalueren.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert het aangevraagde bedrag niet toe te kennen. De organisatie heeft zich nog onvoldoende kunnen bewijzen om in dit stadium een status als cultuurplaninstelling te rechtvaardigen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

De Independent School for the City, een initiatief van Crimson Historians & Urbanists en ZUS die al meer dan twintig jaar actief in en aan de stad Rotterdam werken, is een nieuw internationaal post-graduate opleidingsinstituut en een ontmoetingsplek in Rotterdam. De School is bedoeld voor deelnemers met een achtergrond in ruimtelijke en stedelijke studies zoals architectuur, stedenbouw en planning, architectuurgeschiedenis, sociologie, antropologie, politieke en culturele studies, kunst en media. De School biedt een programma bestaande uit workshops, masterclasses, studio’s en andere educatieve activiteiten die in looptijd variëren van een week tot drie maanden. Alle programmaonderdelen hebben gemeen dat de hedendaagse realiteit van Rotterdam als levende proeftuin wordt gebruikt en op een interdisciplinaire, conceptuele en pragmatische wijze wordt benaderd. Er wordt met het geboden programma aansluiting gezocht bij de meest actuele vraagstukken waar de stad voor staat. Denk hierbij aan thema’s als wonen, migratie, sociale ongelijkheid, (de toegankelijkheid van) publieke ruimte, klimaatbestendigheid en de energietransitie. Thema’s die voor vele steden wereldwijd urgent zijn.

Om de hedendaagse realiteit van steden te weerstaan is een nieuw soort stedenbouwkunde nodig, zowel wat het onderzoek als de praktijk betreft. De Independent School for the City heeft als doel om activiteiten te ontwikkelen waarbij (toekomstige) professionals die aan de stad werken doordrongen worden van de complexe vraagstukken waar steden als Rotterdam mee worstelen en daar vervolgens met de multidisciplinaire methodes van de School actief strategieën en ontwerpen voor ontwikkelen. De stad van vandaag vraagt om slimme en breeddenkende ontwerpers, onderzoekers en makers uit zeer verschillende disciplines; om urbanisten met begrip voor het bestaande, voor de unieke identiteit en geschiedenis van de stad, maar ook met de bereidheid om fundamentele en radicale veranderingen te kunnen voorstellen en vorm te geven.

Door een diverse mix aan zorgvuldig geselecteerde internationale deelnemers samen te brengen en in contact te brengen met gerenommeerde denkers en doeners uit de hele wereld, zowel uit de praktijk als uit de academische wereld, beogen we het niveau van denken, praten en doen in de stad drastisch te verhogen en zo een blijvend verschil te maken in hoe er in en aan de stad wordt gewerkt. Het ultieme doel is om een groep urbanisten op te leiden die zowel bestaat uit net afgestudeerden als uit mid career professionals, die zijn multidisciplinaire verworvenheden gaat inzetten bij de grote ruimtelijke vraagstukken die de stad in de nabije toekomst zullen domineren.

De School wil met haar programma nadrukkelijk ook een rol spelen in Rotterdam als een fysieke, internationale ontmoetingsplek waar uitwisseling en ontmoeting hand in hand gaat met het werken aan de actuele vraagstukken in de stad. Daarom organiseert de School een reeks publiek toegankelijke activiteiten zoals debatten, symposia, tentoonstellingen en filmvoorstellingen. Bovendien wordt ruimte geboden aan andere organisaties om hun ideeën, vraagstukken of projecten in verschillende media en vormen met een breder publiek te bespreken. De School werkt voor het samenstellen van het programma intensief samen met andere publieksgerichte Rotterdamse organisaties op het gebied van architectuur en de stad, zoals De Dependance, Vers Beton, AFFR, AIR, Rotterdamse Dakendagen, en Stad in de Maak. Ook wordt nauw samengewerkt met de gemeente Rotterdam, onder meer met de dienst Stadsontwikkeling.

Beoordeling van de aanvraag

De Independent School begon in 2019 voortvarend, met een levendig programma van lezingen, workshops, masterclasses, studio’s en andere kortlopende educatieve activiteiten. Ook de aanvraag ademt van de Independent School for the City ademt enthousiasme. De school presenteert zich als kweekvijver voor Rotterdam, als architectuurcentrum en als opleidingsinstituut en ontmoetingsplek. De Raad juicht het nieuwe initiatief toe om de goede kwaliteit van het publieksprogramma, de inzet en de reputatie van de initiatiefnemers Crimson Historians & Urbanists en ZUS [Zones Urbaines Sensibles]. Het maandelijkse lezingenprogramma School’s Out! is van hoge kwaliteit en wordt goed bezocht.

Het voorliggende meerjarenbeleidsplan biedt echter onvoldoende inzicht in de kwantiteit, kwaliteit en inhoud van de onderwijsactiviteiten die de School for the City biedt. Waarin verschilt deze ‘school’ van de bestaande ontwerpopleidingen, behalve in vorm: studio’s, workshops en masterclasses, variërend in looptijd van een dag tot drie maanden? De Raad mist een coherent curriculum dat blijk geeft van een duidelijke visie op het educatieve programma. Het programma bestaat op dit moment nog uit een onsamenhangende verzameling onderdelen, waarvan onduidelijk is wat het geheel zal gaan opleveren. Het is niet duidelijk hoe de kennisproductie wordt ontsloten en kan landen in het Rotterdamse veld. Bovendien zet het plan niet uiteen wie het onderwijs gaat verzorgen en hoe dat gaat gebeuren; uitleg over het ‘dean team’ ontbreekt evenals de motivatie voor de selectie van tutors. Al met al krijgt de Raad onvoldoende inzicht in de manier waarop de Independent School for the City zijn doelen wil bereiken.

Zowel het onderwijs, in de context van onderwijsinnovatie, als verschillende culturele instellingen in Rotterdam besteden al aandacht aan de nieuwe, interdisciplinaire praktijken en de verweving van stedenbouwkundige en architectonische strategieën. De aanvraag maakt onvoldoende duidelijk wat de Independent School precies toevoegt aan het bestaande architectuur- en onderwijsaanbod in Rotterdam. De Raad adviseert de organisatie daarom de (didactische) focus, opzet en het format van de Independent School for the City verder uit te werken.

De organisatie toont zich in grote mate afhankelijk van subsidies. Het aantal betalende deelnemers aan educatieve programma’s is klein in verhouding tot grote personeelslast. Minder subsidie betekent daardoor automatisch minder activiteiten. De aanvragers lijken niet te onderkennen waar mogelijke gevaren liggen voor de ontwikkeling van de organisatie. Een gedegen trackrecord ontbreekt uiteraard nog. De organisatie beschikt niet over reserves, en de personeelslast is nu al groot. Ook al staat de opgebouwde expertise van initiatiefnemers Crimson en ZUS buiten kijf, dat betekent nog niet dat succes voor dit initiatief gegarandeerd is.

Fair Pay
De Independent School for the City onderschrijft de Fair Practice Code. De organisatie werkt met freelancers. Het uurtarief dat de School vanaf 2020 gaat hanteren voor hun werkzaamheden valt binnen de grenzen van het uurtarief dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de discipline Architectuur toepast.

De Independent School geeft aan dat culturele diversiteit voor de organisatie een belangrijke basis vormt. Zowel bij het selecteren van deelnemers aan het educatieprogramma, als voor het publiek dat de School tracht te bereiken speelt diversiteit een sleutelrol. Ook voor de organisatie als geheel, de sprekers, tutors en partners streeft de School diversiteit na.

Publiek
Independent School bereikt een relatief jong, divers en internationaal publiek. Publieksvernieuwing wil de organisatie realiseren door diverse programmavormen aan te bieden. Resultaten daarvan kan de organisatie nog niet presenteren. Het publieksbereik is tot nu toe gemonitord op kwantiteit en niet op samenstelling en interesse.

Personeel
Zowel de samenstelling van het personeel als die van het bestuur is divers.

De Independent School for the City presenteert haar interdisciplinaire benadering als een vernieuwende vorm van stadmaken. Ze hanteert principes die uit de eigen praktijk van initiatiefnemers Crimson en ZUS komen. De betrokken tutors en de Advisory Board zijn veelal bekenden uit het veld, die zich uitgebreid bewezen hebben op hun vakgebied. De Raad ziet echter onvoldoende waarin het nieuwe initiatief zich onderscheidt van het bestaande aanbod. Zowel het onderwijs als de verschillende culturele instellingen in Rotterdam besteden immers al aandacht aan de nieuwe, interdisciplinaire praktijken.

De initiatiefnemers van de Independent School for the City, Crimson en ZUS, beschikken over een uitgebreid netwerk, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Voor de samenstelling van het programma werkt de School samen met andere publieksgerichte Rotterdamse organisaties op het gebied van architectuur en de stad, zoals De Dépendance, Vers Beton, AFFR, AIR, Rotterdamse Dakendagen, Stad in de Maak en architectenbureaus. Samen met de dienst Stadsontwikkeling ontwikkelt de School for the City een gespecialiseerde leergang.

In de school staat de maatschappelijke opgave centraal bij het opleiden van een nieuw soort professional, maar uit de aanvraag wordt niet duidelijk hoe bewoners of sociaal-maatschappelijke organisaties worden betrokken.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag van de Independent School fort he City af te wijzen, omdat de organisatie zich nog onvoldoende heeft kunnen bewijzen om een status als cultuurplaninstelling te rechtvaardigen.