House of Knowledge

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 117.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 117.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Talentontwikkeling

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC oordeelt positief over de aanvraag van House of Knowledge, een organisatie die jonge talenten in de urban muziek ondersteunt bij hun persoonlijke ontwikkeling. De twee initiatiefnemers bogen op een lange staat van dienst en zijn bereid hun eigen ervaringen te delen om te voorkomen dat jonge muzikanten vastlopen als zij professionaliseren. Door de aanpak van peer-to-peercoaching, de continuïteit van de ondersteuning en de kruisbestuiving tussen talenten met verschillende achtergronden kunnen talenten verder groeien. Daarbij werkt de organisatie nauw samen met andere culturele instellingen, zodat talent kan doorstromen.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag te honoreren voor een bedrag van € 117.000. Met dit bedrag kan de jonge organisatie activiteiten ontwikkelen, om jonge talenten in de urban muziek te steunen in hun artistieke en maatschappelijke ontwikkeling.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Stichting House of Knowledge ondersteunt jong Rotterdams talent in de urban performing arts door langdurig in hen te investeren. We begeleiden talentvolle jongeren met veel individuele aandacht naar het professionele werkveld, dit doen we zowel op Rotterdams als internationaal niveau, en zowel op artistiek en zakelijk als maatschappelijk vlak. Met onze verschillende activiteiten versterken we de positie van (talentvolle) jongeren op het podium én in de culturele sector, en creëren we tegelijkertijd een Rotterdamse thuisbasis voor hen. Deze talenten verrijken het Rotterdamse cultuuraanbod en door hen te ondersteunen draagt HoK bij aan een cultuursector die recht doet aan onze diverse stedelijke samenleving.

Voor de komende Cultuurplanperiode heeft House of Knowledge de volgende ambities geformuleerd: – HoK wil verder bouwen aan de Rotterdamse community voor urban arts. We willen als HUB een (fysieke) plek faciliteren voor divers uitzonderlijk talent waar zij zich thuis voelen en verder kunnen groeien. – HoK wil een groei faciliteren in het aantal activiteiten en daarmee het aantal (eind)presentaties. Op deze manier kunnen wij de talenten nog beter ondersteunen en de jonge ‘urban’ publieksgroep nog beter bedienen. – HoK wil ten slotte professionaliseren en haar team uitbreiden. Dit is een belangrijke eerste stap in het bereiken van onze ambities. We groeien niet alleen in het aantal medewerkers, maar ook het gaat om onze deskundigheid. Ook grijpen we de komende periode om ons bestuur professioneel vorm te geven.

House of Knowledge biedt diverse projecten en trajecten in verschillende fases van talentontwikkeling. De kern van ons programma draait om het ondersteunen van net afgestudeerden en autodidacten op hun weg naar het professionele werkveld door middel van individuele ontwikkelingstrajecten. Hiernaast bieden we talenten verschillende activiteiten aan waar het draait om het verbeteren van artistieke kwaliteiten én het stimuleren van ondernemerschap. Zo verzorgen we een inloopspreekuur onder de noemer Open House. Hier kunnen jonge artiesten en muzikanten terecht voor constructieve feedback, informatie en op-maat-gemaakt advies. Ook bieden we onder andere laagdrempelige sessies, workshops en masterclasses voor beginnend talent en talent in een verder stadium. En verzorgen we uiteenlopende podiumpresentaties die aansluiten bij de wensen van de jonge generatie.

Het programma van HoK is gebaseerd op de volgende pijlers:
Ondersteunen: In alle projecten van HoK staat het ondersteunen en begeleiden van Rotterdams talent centraal. Met onze activiteiten geven we talenten de handvatten om te kunnen professionaliseren en te doen excelleren in hun vakgebied.
Verbinden: HoK verbindt talenten met het professionele werkgebied. Hiernaast werken we samen met diverse partijen binnen en buiten Rotterdam om onze daadkracht en impact te vergroten.
Verbreden: HoK creëert met haar trajecten ruimte voor talenten met diverse achtergronden in diverse disciplines. De sessies en presentaties zullen ertoe leiden dat het culturele aanbod in de stad meer divers en breder wordt.
Behouden: HoK streeft ernaar om een community te creëren binnen Rotterdam en om zo op deze manier de talenten een plek te bieden in de stad.

Beoordeling van de aanvraag

House of Knowledge (HoK) steunt op de inzet van de twee oprichters, die hun eigen ervaring delen met muziektalenten tussen de zestien en 27 jaar oud, om te voorkomen dat die vastlopen in hun ontwikkeling. Het is vooral de signatuur van de initiatiefnemers aantrekkingskracht uitoefent op nieuwe, jonge muzikanten.

De organisatie ontwikkelt individuele trajecten van peer-to-peercoaching waarin persoonlijke groei van de deelnemers centraal staat. De organisatie bestaat nog maar kort; de Raad heeft dus nog weinig inzicht in de effecten van de activiteiten die HoK tot dusver heeft ontplooid. De ervaring en kennis van de twee oprichters geven echter vertrouwen dat zij een vliegende start zullen maken.

HoK bedient zowel autodidacten als studenten en pas-afgestudeerden van de kunstvakopleidingen op zowel mbo- als hbo-niveau. De talentontwikkeling richt zich vooral op de fase waarin een talent zich professioneel bekwaamt en de latere waarin hij of zij gaat excelleren. De insteek is dat de talenten van elkaar leren. Omdat iedere muzikant vanuit een andere achtergrond vertrekt, vullen de jonge talenten elkaar muzikaal aan en versterken ze elkaar. Door expliciete aandacht voor hoe de muzikanten omgaan met de druk die (commercieel) succes met zich meebrengt, springt de aanvrager in het gat dat het management vaak laat vallen bij de begeleiding van artiesten.

Het bereik van HoK is nog beperkt, maar voor een organisatie die nog niet zo lang bestaat en vrij kleinschalig is, is dat ook niet verwonderlijk.

Positie in het culturele veld
HoK erkent het belang van samenwerking. Voor het HipHopHuis zal HoK de basislessen muziek gaan verzorgen. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met Epitome Entertainment en Music Matters. Binnen de keten van talentontwikkeling heeft HoK een meerwaarde door de manier van individuele begeleiding.

Op de zichtbaarheid van de organisatie is nog het een en ander aan te merken. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een website en ook op sociale media is House of Knowledge nog slechts minimaal aanwezig. Op filmpjes van de aanvrager is te zien dat er nog relatief weinig publiek op de activiteiten afkomt. Omdat de stichting nog jong is en over beperkte beschikbare middelen beschikt, heeft de Raad daar begrip voor, maar de instelling moet wel voortvarendheid aan de slag om haar zichtbaarheid gestalte te geven.

De plannen van de aanvrager zijn concreet en sluiten goed aan bij de strategie. Over de drijfveren en het bereik van de deelnemers is HoK helder. De aanvrager werkt vanuit de interesses van het talent en richt zich op de ontwikkeling van grootstedelijke jongerencultuur. De activiteiten zijn op zich niet uniek voor de stad, maar met de structurele benadering onderscheidt de organisatie zich van soortgelijke instellingen, die vaak op projectbasis opereren en talenten over het algemeen aanzienlijk korter kunnen ondersteunen.

Op uitvoerend en leidinggevend niveau leunt de organisatie op de twee oprichters; enkele andere experts uit het veld van urban muziek zijn min of meer aan HoK verbonden. Het activiteitenplan is realistisch: er staan behoorlijk wat activiteiten op stapel, maar omdat deze bedoeld zijn voor kleine groepjes deelnemers, blijft het geheel overzichtelijk.

De aanvrager is met oog voor diversiteit op zoek naar een vierde bestuurslid. HoK geeft aan de principes van de Governance Code Cultuur te hanteren. De niet-eindige zittingstermijnen van de bestuurders zijn hiermee in strijd. Waarom de termijn van bestuursleden steeds verlengd kunnen worden, vermeldt de aanvraag niet.

Fair Practice
De begroting is realistisch. De organisatie volgt geen cao, maar richt zich op wat zij ‘marktconforme mechanismen’ noemt. Dit sluit goed aan op de ervaring en kennis van de beide oprichters over hoe de markt werkt en hoe deze te bespelen is. De RRKC vindt deze aanpak daarom realistisch.

Er is op dit moment geen pensioenregeling; daar zal in de toekomst nog naar gekeken worden. Voorop staat dat men de beloning van jonge talenten wil waarborgen.

Financieringsmix
De financieringsmix is kleinschalig. De deelnemers betalen geen eigen bijdrage. Dat is aan de ene kant begrijpelijk, omdat autodidacten, studenten en pas afgestudeerden over het algemeen weinig kapitaalkrachtig zijn. Aan de andere kant vindt de RRKC het niet gek om van deze groepen te verlangen dat ze investeren in hun eigen professionele toekomst, vooral omdat de begeleiders van HoK ernaar streven dat de deelnemers inkomsten gaan genereren uit commerciële opdrachten.
De publieksinkomsten van HoK zijn laag, wat geen verbazing wekt, gelet op de deelnemers waar de instelling op focust. Juist omdat deelnemers en publiek niet bijdragen, leunt de organisatie relatief zwaar op de Cultuurplansubsidie.

House of Knowledge is ontstaan vanuit de behoefte naar een inclusievere cultuursector. HoK voert de visie op inclusiviteit integraal door in de organisatie en wat het personeel betreft. HoK focust zich inhoudelijk op ‘Black Culture’, omdat dit aansluit bij de specifieke expertise van de initiatiefnemers. Doordat de aanvraag niet omschrijft of de focus zich tot deze muziek beperkt, wordt niet duidelijk in hoeverre talenten vanuit andere tradities hierin passen. De RRKC adviseert talenten met andere achtergronden ook te verwelkomen en ook de kennis en expertise op het gebied van bijvoorbeeld Arabische en Aziatische invloeden uit te breiden. Deze diversiteit aan stijlen kan zorgen voor meer kruisbestuiving en sluit goed aan bij de prijzenswaardige ambitie van HoK om de ontwikkeling van grootstedelijke jongerencultuur te stimuleren.

Publiek
HoK vervult met overtuiging de rol van spin in het web tussen festivals en lokale partijen. Hoewel veel van de in de aanvraag omschreven activiteiten nog moeten worden uitgevoerd, heeft de Raad er vertrouwen in dat de beoogde deelnemers bereikt zullen worden, omdat HoK beproefde methodes inzet en over een uitgebreid netwerk beschikt.

De groep deelnemers van HoK is relatief klein, maar helder en scherp afgebakend. Dat ook studenten en pas-afgestudeerden van het hbo betrokken worden, om zich in kruisbestuiving met autodidacten en mbo’ers verder te ontwikkelen, waardeert de Raad als positief en verfrissend.

Over het beoogde publiek valt minder op te maken uit de aanvraag. Het is niet helemaal duidelijk welk publiek HoK wil bereiken en in hoeverre dit publiek nog niet door andere instellingen bereikt wordt. De RRKC raadt de aanvrager dan ook aan dit in de komende periode goed in kaart te brengen en te monitoren, zodat HoK hierover in de toekomst een helderder beeld kan presenteren.

Personeel
Het personeel vertegenwoordigt de doelgroep, die cultureel divers is.

De peer-to-peer methode is op een vernieuwende manier in de hele organisatie doorgevoerd. Hoewel het specifieke activiteitenaanbod (jamsessies, schrijfkamp, artistieke en zakelijke workshops) op zichzelf niet direct vernieuwend is, is de opbouw en de zekerheid van continuïteit voor de deelnemende talenten dat wel.

Naast de artistieke kant heeft HoK ook aandacht voor de maatschappelijke ontwikkeling van deelnemers, zoals voor financiële zelfredzaamheid. Door samen te werken met organisaties als Albeda, de Herman Brood Academie en het NKAS (voor wat betreft zorg en welzijn), worden verschillende doelgroepen samengebracht. HoK zet hierin serieuze stappen, zeker voor een nieuwe organisatie.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert House of Knowledge het bedrag van € 117.000 toe te kennen. Hiermee kan de jonge organisatie de activiteiten verder ontwikkelen en daarmee jonge urban-muziektalenten ondersteunen in hun artistieke en maatschappelijke ontwikkeling.