Hotel Modern

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 211.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 225.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 211.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC is lovend over de constante kwaliteit en het brede vakmanschap van Hotel Modern. De voorstellingen tonen een urgente en universeel herkenbare thematiek in een theatertaal met een zeer eigen artistieke signatuur. De Raad is positief over de vernieuwende samenwerkingsvormen en het internationale netwerk. Wel beweegt Hotel Modern zich overwegend in het reguliere theatercircuit en benut het de mogelijkheid meer verbinding te zoeken met andere partners in de stad nog onvoldoende. Ook kan Hotel Modern meer aandacht van een divers publiek trekken door proactieve marketingstrategieën toe te passen.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag Van Hotel Modern te honoreren en een subsidiebedrag toe te kennen conform de huidige periode. Het programma is niet overtuigend zwaarder dan in het Cultuurplan 2017-2020.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

HOTEL MODERN is het Rotterdamse makerscollectief van uitzonderlijke beeldende theatervoorstellingen. Kenmerkend en uniek voor het werk is de manier waarop beeldende kunst, poppenspel en muziek worden samengesmeed tot indringende verhalen. Het resultaat zijn fantasievolle, confronterende en aangrijpende voorstellingen die de toeschouwers letterlijk vanuit een macro-perspectief naar de wereld, haar bewoners en haar geschiedenis laten kijken.

De makers confronteren zichzelf en het publiek met de duistere kanten van de mensheid, op zoek naar verbroedering. Niet zoetsappig of moraliserend, maar door op een poëtische manier confronterend te zijn. Terugkerende thema’s zijn: de mensheid en haar absurde gedragingen, oorlog en genocide, kolonialisme, het leven van outsiders, de kwetsbaarheid van cultuur, de stad, vergankelijkheid.

Hotel Modern bedenkt, maakt en deelt beeldverhalen in nieuwe producties voor kleine en middenzalen van theaters in Nederland en over de grens. Het gezelschap maakt ook grootschalige coproducties met muziekensembles, dansgezelschappen, orkesten en operahuizen in Nederland en Europa. Over de hele wereld speelt het haar succesvolle en belangwekkende repertoire. In Rotterdam is het gezelschap te vinden in de schouwburg, op wijkfestivals en op locaties midden in de stad.

Ambities en projecten 2021-2024:
Het koloniale verleden is een confronterend maar ook fascinerend deel van onze gezamenlijke geschiedenis, waarin verhalen schuilen die het verdienen verteld te worden. Na Ons Wereldrijk over de periode 1600-1680, richt Hotel Modern zich op de 19e eeuw, de periode van de grote plantages die bestierd werden door Europeanen. Een tijd van uitbuiting en ontluikend Indonesisch nationalisme, van opkomende wetenschap, van schedelmetingen en rassentheorieën.
De andere nieuwe productie voor de kleine- en middenzaal heet Mammoet in ijsblok: een volgende in de “pure” objecttheater-ontwikkeling van de makers. De voorstelling is een onderzoek naar het object als bewijs, getuige en veroorzaker van menselijk handelen: een apocalytisch sprookje met masker- en poppenspel, clownerie en live animatie.

Hotel Modern gaat een enorme stap zetten in haar ontwikkeling op het gebied van grootschalig muziektheater met een familie-opera in coproductie met De Nationale Opera & Ballet.
Ook een grote stap, maar dan op kleine schaal is de productie van Pareltje; een voorstelling die in Rotterdam wordt gespeeld wordt op scholen voor speciaal onderwijs.

Speciaal voor Rotterdam is er een vervolg op Publieke Figuren; een performance in de openbare ruimte over een outsider die zich staande probeert te houden in een wereld die sneller gaat dan zijn gedachten kunnen bijhouden. Traditioneel is er het Hotel Modern Festival voor jong en oud en de jaarlijkse 4 mei herdenking met een opvoering van Kamp. Opdat we nooit vergeten wordt deze voorstelling ook gespeeld voor jongeren in schoolvoorstellingen.

Hotel Modern bereikt een diversiteit aan publieken en gaat die nog verder uitbreiden: er zijn nieuwe speelplekken zoals de circustent van het Rotterdams Volkstheater. Naast de lokale aanwezigheid is er een landelijk bereik met speelplekken in heel Nederland en is de internationale uitstraling en ambitie onverminderd stevig: repertoire speelt over de hele wereld, Vliegboot Moederschip toert door de VS en in Keulen gaat de succesopera Mosè in Egitto in reprise.

Beoordeling van de aanvraag

Het aanbod getuigt steevast van breed ontwikkeld vakmanschap. Hotel Modern combineert beeldende kunst, poppenspel, acteurs, muziek/ soundscape en nieuwe mediatechnieken tot een levendige en herkenbare theatertaal. Zowel nationaal als internationaal heeft Hotel Modern een sterke positie verworven.

De Raad prijst de constante artistieke kwaliteit die Hotel Modern in haar producties laat zien. In de beeldende voorstellingen waarin miniatuurfiguren en -landschappen een hoofdrol spelen in combinatie met livefilmbeelden herkent de Raad een theatertaal met een zeer eigen artistieke signatuur. In combinatie met een urgente thematiek bieden de voorstellingen een indringend perspectief op wat er in de wereld gebeurt.

De Raad is eveneens positief over de samenwerking met diverse gezelschappen en de nieuwe uitdagingen die Hotel Modern blijft aangaan. De samenwerking met De Nationale Opera & Ballet (DNO) voor een grootschalige familieopera, het initiatief voor de voorstelling Publieke Figuren voor de openbare ruimte en de kleinschalige productie Pareltje voor speciaal onderwijs bieden hiervan een gevarieerd beeld.

Partnerschappen met onder meer Theater Rotterdam en Maas theater en dans en samenwerking met theaters op Zuid laten zien dat het gezelschap eveneens voldoende is geworteld in Rotterdam.

De Raad is positief over de voorstellingen en nagesprekken in het voortgezet onderwijs en de samenwerking met het speciaal onderwijs in de stad.

Voorts heeft Hotel Modern voldoende aandacht voor talentontwikkeling, in samenwerking met relevante partners van zowel binnen als buiten de stad. Wel richt die talentontwikkeling zich wat eenzijdig op vakgenoten binnen een eigen kring van makers. De Raad ziet kansen om ook jong talent uit andere circuits te betrekken.

De Raad is positief over de bedrijfsvoering en financiële stabiliteit van de organisatie die een lange staat van dienst heeft en bewezen heeft goed te functioneren. Hotel Modern werkt met een kleine vaste kern en een team van wisselende zzp’ers. De Raad uit zijn waardering voor de collectieve werkwijze binnen de organisatie, maar plaatst de kanttekening dat de balans tussen de artistieke en zakelijke kant fragiel lijkt. De aanvraag geeft niet voldoende inzicht in de wisselwerking daartussen.

Financieringsmix
Naast eigen inkomsten uit verkoop van voorstellingen leunt de financieringsmix relatief sterk op publieke middelen. De organisatie heeft de intentie nieuwe financieringsbronnen aan te boren door private fondsen en donateurs te werven, wat de Raad als een realistisch streven ziet.

Fair Pay
Hotel Modern laat een transparante omgang zien met de Fair Practice Code. De organisatie geeft in de aanvraag aan te kiezen voor minder producties ten gunste van de betaalde uren. De Raad vindt dat de instelling zich met deze keuze realistisch opstelt. Hotel Modern spreekt de intentie uit om te voldoen aan fair pay, maar beschikt niet over voldoende middelen om de begroting over de gehele linie op het gewenste niveau te houden.

De Raad waardeert de wijze waarop Hotel Modern inclusief werken als kernwaarde omschrijft en met medewerkers van diverse achtergronden samenwerkt. In inhoudelijk opzicht zijn de voorstellingen met thema’s als oorlog, vluchtelingen, discriminatie en populisme bij uitstek herkenbaar voor een breed en divers publiek.

De Raad is echter niet overtuigd dat de organisatie het beoogde diverse publiek ook daadwerkelijk bereikt.

Publiek
Het reguliere publieksbereik in binnen- en buitenland is voldoende, maar enigszins eenzijdig. De doelgroepen zijn overwegend de meer traditionele theaterbezoekers en trouwe achterban van het gezelschap.

Door samenwerkingen met Theater Zuidplein en Theater Walhalla, het aanbod voor scholen in het speciaal onderwijs en speelbeurten van de mobiele productie Publieke Figuren in winkelcentra in de stad, beoogt Hotel Modern een breder publiek te bereiken. Desondanks vindt de Raad dat de publieksvernieuwing tamelijk langzaam verloopt en dat Hotel Modern de marketing traditioneel opzet en uitvoert.

Publieksvernieuwing zoekt de instelling vooral door het aanbod te veranderen, terwijl de Raad ook mogelijkheden ziet om met proactieve marketingstrategieën nieuwe kanalen aan te boren.

De aanvraag wekt niet het vertrouwen dat het beoogde aantal speelbeurten en de gewenste publieksaantallen haalbaar zijn.

Personeel
De Raad waardeert hoe Hotel Modern vaste medewerkers en freelancers van diverse achtergronden aan de organisatie weet te binden. Hij ziet mogelijkheden het netwerk van samenwerkingspartners meer divers te maken.

Hotel Modern heeft in de optiek van de Raad een herkenbare werkwijze en volgt hierin een enigszins vaste koers, maar toont zich tegelijkertijd veelzijdig. De instelling verlegt en verruimt haar grenzen door nieuwe initiatieven die zij aangaat.

Op artistiek vlak ziet de Raad de samenwerking met DNO en operaregisseur Lotte de Beer voor de grootschalige familieopera als een innovatief initiatief. Ook de aandacht voor educatie rond de voorstellingen juicht de Raad toe, evenals die voor nieuwe doelgroepen in het onderwijs, waaronder kinderen met autisme.

Met samenwerkingspartners als Theater Rotterdam, Maas theater en dans, Theater Zuidplein en Theater Walhalla heeft Hotel Modern voldoende netwerk opgebouwd in de stad. De samenwerking met Verhalenhuis Belvédère en de mobiele voorstelling Publieke Figuren in winkelcentra en op wijkfestivals getuigen van een bredere focus op de stad.

De wijze waarop Hotel Modern zich in het buitenland en in de internationale media profileert als Rotterdams gezelschap overtuigt. Kortom, het grote internationale netwerk van Hotel Modern is indrukwekkend.

De RRKC merkt echter op dat de partners zich overwegend in het reguliere theatercircuit bevinden en ziet minder verbindingen met andere partijen in de stad.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert een Cultuurplansubsidie toe te kennen van € 211.500.