HipHopHuis

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 800.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 920.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 512.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Talentontwikkeling

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC oordeelt positief over de aanvraag van het HipHopHuis, omdat de organisatie met haar continue groei een voorbeeld stelt voor de urban scene in Rotterdam. De aanvrager ontwikkelt zich nog steeds: van een organisatie gericht op het aanleren van vaardigheden naar een organisatie die initieert en agendeert. Op het gebied van inclusiviteit is HipHopHuis koploper; innovatie en interconnectiviteit krijgen volop aandacht.
De bedrijfsvoering is kwetsbaar. Dit heeft ook te maken met de – gezien de omvang van de organisatie – relatief beperkte middelen die HipHopHuis tot nu toe van de gemeente ontvangt.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag van HipHopHuis te honoreren voor een bedrag van €800.000. Om aan de vraag van het publiek en de sector te voldoen moet HipHopHuis zich verder kunnen verstevigen op het gebied van programmering en financiën.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Het HipHopHuis is het centrum voor creativiteit en ontwikkeling volgens de universele waarden van hiphopcultuur. Met Rotterdam als basis opereren we landelijk en internationaal, met een dynamisch aanbod dat de status quo uitdaagt, cultureel en maatschappelijk. De afgelopen periode vonden we ruimte voor reflectie, voor het investeren in de urban arts sector, het ontwikkelen van community leaders en hun initiatieven, binnen en buiten onze directe achterban. Daarmee is onze groei al stevig ingezet, zij het met nog te beperkte middelen. Zo lanceerden we in samenwerking met het VSBfonds ons nieuwe concept Powertalk en zetten we een grote samenwerking op met de Kunsthal. Nooit eerder brachten zoveel biculturele Rotterdammers een bezoek aan een Rotterdams museum. Dat reikte veel verder dan onze eigen community. En onze eigen community had nooit eerder iets om zó trots op te zijn binnen de muren van een museum.

Dit zijn twee voorbeelden van de manier waarop we transformeren van impact binnen onze eigen achterban naar impact ver erbuiten. We hebben het vizier voor de komende vier jaar nog veel verder naar buiten. Want 2019 was ons beste jaar tot nu toe met ruim 100.000 bezoekers en een omzet van bijna een miljoen. Maar we boekten onze successen met een klein team en relatief weinig middelen. Daarmee staan we op een kantelpunt: buigen of barsten. Het elastiek staat al lang te strak. Om aan de overweldigende vraag van ons publiek én de sector te voldoen moeten we onze organisatie verstevigen. In de cultuurplanperiode 2021-2024 gaan we dus naar the next level. Een level waarin we meer bereiken, inhoudelijk en in aantallen. Waarin we zelf initiëren en agenderen vanuit een beter toegeruste organisatie en een onafhankelijke positie. Waarin we onze eigen inhoud verfijnen en verder bouwen aan een stevige urban sector. Om kennis duurzaam te borgen trekken we de komende periode medewerkers aan met specifieke expertise op het gebied van marketing, financiën en programmering.

We nemen onze verantwoordelijkheid in de versterking van de urban arts sector, via de ontwikkeling van community leaders en grassrootsorganisaties. Het HipHopHuis draagt bij aan het versterken van dit netwerk, zowel organisatorisch als inhoudelijk, onder meer met een training, Powertalks, een kennis- en netwerkconferentie en een grassrootspodium in het Rotterdam Street Culture Weekend.

Met de hiphopwaarden als vertrekpunt ontstaat een nieuw soort samenhang in het aanbod. Het doel verbreedt, de betekenis vergroot en het publiek groeit. Hiermee bewegen we opnieuw naar de voorhoede van de urban arts scene. Ons programma geeft urban arts en haar publiek een stevige plek in de culturele sector. Onze aanpak betrekt communities bij de inhoud en zorgt voor eigenaarschap. Ook in ’the next level’ is dit onze werkwijze, omdat geloofwaardigheid de enige manier is om bicultureel Rotterdam, en de urban arts scene in het bijzonder, te betrekken in de Rotterdamse culturele sector. Het nieuwe HipHopHuis is daarin niet anders dan het originele HipHopHuis. Om met de woorden van Drake af te sluiten: ‘Look, the new me is really still the real me’.

Beoordeling van de aanvraag

Het HipHopHuis komt met een solide verhaal: het is niet meer dan logisch dat de aanvrager een reactieve houding verruilt voor een meer agenderende aanpak. Met zijn activiteiten beoogt het HipHopHuis cultureel erfgoed door te geven aan toekomstige generaties. De Raad oordeelt positief over de partners met wie de aanvrager samenwerkt en over de nadrukkelijke rol die het adagium learning by doing vervult.

Artistieke kwaliteit
Voor de urban community is het HipHopHuis voorbeeldstellend. Het mag uniek genoemd worden dat de organisatie bovendien nog de stap wil zetten de focus te verleggen van hiphop-skills trainen naar de waarden ontwikkelen die aan die vaardigheden ten grondslag liggen. Die verandering zou je haast emancipatorisch kunnen noemen, het HipHopHuis initieert een culturele emancipatie. Dankzij de organisatie kan talent zich breed ontwikkelen en doorstromen. Het concept van het HipHopHuis is sterk, de betrokkenheid met het veld is groot, evenals het bereik onder mensen die het aanbod nodig hebben.

Positie in het culturele veld
Het HipHopHuis neemt op lokaal, landelijk en internationaal niveau een goede plek in. Juist door zijn centrale positie – letterlijk en figuurlijk – kan de aanvrager zich goed manifesteren binnen de gevestigde orde. Dat het huurcontract voor de huidige locatie in de komende periode afloopt, vormt dan ook een risico. Tegelijkertijd kan een verhuizing ook kansen bieden om te innoveren, door op een nieuwe plek in interactie met die omgeving de organisatie en de activiteiten uit te bouwen.

De aanvrager maakt scherpe, heldere keuzes die conceptueel en strategisch goed zijn uitgedacht. Zo ontstaat ruimte voor HipHopHuis om een onderscheidend aanbod samen te stellen op het gebied van lessen, evenementen en ontwikkelingen die voor iedereen toegankelijk zijn. De Raad is vooral positief over de kwaliteit van het leiderschapsprogramma, dat bovendien goed past bij Each one teach one als een van de kernwaarden van de hiphopcultuur.
HipHopHuis zegt een platform te willen zijn voor de sector. Daardoor valt het extra op dat de aanvrager een aantal partijen op het gebied van urban dance niet expliciet noemt in de beleidsplannen. De RRKC adviseert het HipHopHuis te blijven investeren in zijn positie binnen het veld om de positie als platform te kunnen handhaven.

De aanvrager streeft niet naar meer evenementen, maar naar het verbeteren van het bestaande aanbod. Dat vindt de Raad prijzenswaardig.

De Raad plaatst enige kanttekeningen bij de financiële bedrijfsvoering van het HipHopHuis. De eventuele stijging van de huurprijs van het pand vormt een risico, de algemene reserve is aan de lage kant, en de kosten voor activiteiten stijgen doordat HipHopHuis van het huidige aanbod wil verstevigen.

De wens om de organisatie verder te versterken door nieuwe marketing- en communicatiemedewerkers aan te trekken kan de Raad niet helemaal plaatsen; de marketing is uitstekend. Vanzelfsprekend moet de organisatie er wel aan werken aan de zichtbaar te blijven, maar hiertoe lijkt de organisatie op dit moment voldoende te zijn ingericht.

HipHopHuis wil investeren op het gebied van financiën en programmering. De Raad heeft hier begrip voor.

Financieringsmix
De financieringsmix is op zich goed, al leunt de organisatie wel wat zwaar op subsidies. Op het gebied van publieksinkomsten liggen nog groeimogelijkheden.

Fair Practice Code
De uitgangspunten van de Fair Practice Code zijn verweven in de kerndoelen van het HipHopHuis. De ontwikkeling de hiphopwaarden te borgen resulteert in de roep om een sterkere organisatie, waarin expertise, ervaring en sociale vaardigheden gewaarborgd zijn. De aanvrager wil investeren in een geactualiseerd personeelsbestand qua functies, beloningssystematiek en het aantal uren. Bovendien wil HipHopHuis artiesten een reëlere vergoeding betalen, ook om te voorkomen dat zij naar beter betalende opdrachtgevers gaan.

De aanvrager kiest ervoor niet op voorhand te schaven aan de programma’s, omdat de vraag (te) groot en het aanbod in de sector (te) klein is. HipHopHuis vraagt een hoger subsidiebedrag aan om noodzakelijke ingrepen te doen om de organisatie overeind te houden.

In Rotterdam is het HipHopHuis een koploper op het gebied van inclusiviteit. Des te meer lof verdient de organisatie voor het feit dat zij de opgebouwde kennis en ervaring ook deelt. Juist omdat het HipHopHuis zo veel om advies wordt gevraagd, wil de aanvrager de expertise nog verder uitbreiden, specifiek de theoretische basis waarop de expertise steunt.

Publiek
Het HipHopHuis bereikt een zeer divers publiek: van mono- tot multicultureel, jong en oud, bakfietsgezinnen en inwoners van Zuid. Toch ligt de ambitie nog hoger; het hiphopplatform wil meer impact buiten de eigen achterban. De samenwerking met de Kunsthal bijvoorbeeld is zeer positief. Tegelijkertijd vraagt de Raad zich af of publieksvernieuwing nog wel zinnig of zelfs mogelijk is, nu de aanvrager al zo’n grote en brede doelgroep bereikt, deels doordat hiphopcultuur steeds meer mainstream wordt. Daar staat tegenover dat een samenwerking als die met de Kunsthal hoe dan ook resultaten oplevert als het gaat om emancipatie van de eigen achterban – de Kunsthal is ook voor hen, luidt de onderliggende boodschap. Daarbij gaat het dus niet zozeer om vergroting van het publiek, als wel om verdieping van de band tussen de aanvrager en zijn huidige achterban.

Personeel
Het HipHopHuis is qua personeelssamenstelling superdivers.

Het innovatiebeleid van het HipHopHuis is goed. De methodiek verandert nauwelijks, maar dat is niet nodig aangezien deze heel sterk is en zich nog verdiept. De wijze waarop de organisatie zich ontwikkelt maakt nieuwsgierig: van plek waar de doelgroep vaardigheden leert tot een bredere instelling die ook ruimte biedt aan theorie en debat.

De aanvrager laat mogelijk wel kansen liggen op het gebied van innovatie van het cultureel ondernemerschap.

Het HipHopHuis zorgt voor innovatie in het complete Rotterdamse culturele veld. De aanvrager weet een brug te slaan tussen community leaders en grassroots-initiatieven, en ook de samenwerking met andere steden verloopt goed. De verbinding met andere maatschappelijke domeinen bevindt zich nog in de beginfase, daarin kan het HipHopHuis nog stappen zetten.

In de huidige beleidsperioden verliep de samenwerking met gevestigde instellingen stroef. Daarom richt HipHopHuis zich nu helaas weer uitsluitend op de urban sector. De Raad moedigt aan om, vanuit een open, kritische reflectie op de ervaringen te blijven investeren in andere samenwerkingen om door kruisbestuiving het Rotterdamse culturele veld te vernieuwen.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag te honoreren voor een bedrag van € 800.000. Om aan de vraag van het publiek en de sector te voldoen, moet HipHopHuis verder kunnen verstevigen op het gebied van financiën en programmering.